Fire gode vaner

God kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter er helt sentralt i all pasientbehandling. Ved Bærum sykehus driver man systematisk kompetansebygging for at helsepersonellet skal bli bedre i møte med pasientene.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 05.01.2022

«Fire Gode Vaner» (4GV) er en arbeidsmetode og en kursmodell for bedre kommunikasjon i klinisk virksomhet. Det er et fast internt kurs på Bærum Sykehus, der målet er å trene opp konkrete ferdigheter for at helsepersonell på best mulig måte ivaretar kritisk informasjon i dialogen med pasienter og pårørende.

Vanene

Kurset, som ble utviklet i USA, har fire hovedpunkter som man bygger kommunikasjonen rundt.
1. Invester i begynnelsen
2. Utforsk pasientperspektivet
3. Vis empati
4. Invester i avslutningen.

– 4GV handler om å lære teknikker for å lytte til og forsøk å forstå pasientens perspektiv. Videre er målet at personellet skal bli tydelig empatisk i møte med pasientene, forteller fagutviklingssykepleier Eva Saltrøe ved Bærum sykehus.

Hun er instruktør og en av ildsjelene bak kurset. I tillegg har hun som en del av sin mastergrad forsket på metoden.
Hun forteller videre at kurset skal sikre at pasienten har forstått og husker informasjon de har mottatt, og på den måten gjøre pasienten mer delaktig i behandlingen.

Kommunikasjon er viktig

- Alle har mye å tjene på god kommunikasjon. Derfor er det uten tvil en veldig viktig oppgave for sykehuset å styrke kommunikasjonskompetansen blant helsepersonell. Bærum sykehus har investert mye tid og ressurser på å få dette kurset implementert, sier Saltrøe.

Sykehuset kan skilte med 9 instruktører og har utviklet eget kurs for sekretærer. I tillegg har sykehuset egne instruktører for utdanning av nye instruktører.

- Det har vært flere deltagere fra andre deler av Vestre Viken både på vanlig kurs og på instruktørkurs. Vi håper at kommunikasjonskurset brer om seg i hele Vestre Viken, og vi bidrar gjerne til det, sier Saltrøe.

Portrett Eva Saltrøe

Forskningen til Eva Saltrøe viser at kursopplegget "fire gode vaner" har hatt god effekt.


Blir bedre

Etter at Bærum sykehus tok i bruk metoden, har det vært viktig å undersøke om metoden faktisk fungerer i henhold til målsetningen. Som en del av sin master i sykepleie gjennomførte Saltrøe derfor en studie for å undersøke effekter av kurset på kort og lengre sikt. Dette arbeidet er nå også presentert i tidsskriftet Sykepleien Forskning. Resultatene fra undersøkelsen viser tydelig at kommunikasjonen blir bedre etter å ha gått på kurs.

- 99 prosent oppgir at de forbedret sin kommunikasjon med pasientene etter å ha deltatt på kurset. I tillegg førte 4GV til at sykepleiere fikk økt kompetanse om kommunikasjon, forteller Saltrøe.

Studien viser videre at endringene man lærte gjennom kurset blir en naturlig del av det daglige arbeidet.

- Sykepleierne oppgir at de ble mer bevisst på å se pasientenes perspektiv ved å benytte åpne spørsmål, lytte aktivt og gjennomføre mer strukturere samtaler, forteller hun.

Forskningen viser at alle de fire vanene er like nyttige. De fleste beskrev at de har fått økt bevissthet om sin egen kommunikasjon og at de ser nytten av metoden.

- Vår konkusjonen i studien er at 4GV-kurset fører til bedre kommunikasjon med pasientene. Det ser også ut til at det man lærte på kurs setter seg hos personellet og at effekten av kurset vedvarer, sier Saltrøe.

Les mer

Eva Saltrøe er førsteforfatter og artikkelen er resultatet av gjennomført master i Sykepleievitenskap ved UiO. Hun er kommunikasjonsinstruktør og har fått være med å bygge opp kurset på Bærum sykehus fra starten i 2015. Andre bidragsytere har vært forsker Monica Aas og Spesialrådgiver/ prosjektleder Bror Just Andersen fra FoU-avdelingen ved klinikk for psykisk helse og rus.

Hele forskningsartikkelen kan du lese her.