Felles mal for alle utdanningsløp

Vestre Viken HF har laget en felles mal for hvordan foretaket presenterer de ulike utdanningsløp som tilbys i LIS-utdanningen. Denne skal nå benyttes på samtlige 33 utdanningsløp.

Publisert 05.03.2024

Malen som nå rulles ut, er inspirert av det gode arbeidet BUPA, ved utdanningsansvarlig overlege Dorthe Fuglenes og avdelingsoverlege Cathrine Kjekstad gjorde da den nye spesialistforskriften tredde i kraft i 2019.

– Vi har ønsket å lage en visuell og overordnet oversikt som både standardiserer og strukturerer innholdet i utdanningsløpene, samt kobler læringsaktiviteter opp mot læringsarenaer og drift, sier Fagansvarlig for LIS-utdanningen, Anniken Riise Elnes.

Anniken Riise Elnes
Anniken Riise Elnes, Fagansvarlig LIS-utdanningen i Vestre Viken HF

 

 

 

– På denne måten får vi en fornyet bevissthet rundt hvordan vi bygger kompetanse i de ulike utdanningsløpene for våre leger, forteller Riise Elnes videre.

 

 

 

 

 

 

 

Relevant og nyttig informasjon

Hver utdanningsplan skreddersys av utdanningsansvarlige overleger i hvert fag, og forankres i lederlinjen. Videre vil utdanningsutvalgene i foretaket sikre harmonisering opp mot hvilke læringsmål som kan fylles ved de ulike klinikkene.

Målet er en oversikt som gir relevant og nyttig informasjon til alle aktører i LIS-utdanningen. Det gjelder for eksempel for LIS som ønsker å se nærmere på faget for å få en god oversikt over utdanningens innhold, hvilke klinikker, avdelinger og sykehus man kan jobbe hos for å tilegne seg kompetansen som kreves. Dette vil også være nyttig for LIS1 når de skal velge seg videre spesialiseringsløp i LIS3.

LIS3 som er i utdanningsløpet vil få skreddersydd sin individuelle utdanningsplan ut i fra hvilken kompetanse LIS'en har med seg når hen starter i foretaket og hvilke rotasjoner som gjenstår. Leder og veileder kan planlegge gode sømløse utdanningsløp for våre leger og aktivt kunne drive kunnskapsledelse i praksis ved å tilrettelegge for kompetanseheving som en integrert del av legens arbeidshverdag.

Som man kan se av planen til psykiatri vil det være noen spesifikke læringsmål som kun kan innfris ved den enkelte læringsarena. Her er det viktig at man har et bevisst forhold til de spesifikke læringsmålene. Har man ikke det, vil LIS kunne risikere en fornyet rotasjon til samme avdeling, noe som forsinker progresjon og oppleves uhensiktsmessig. Planen vil nå kunne benyttes som utgangspunkt i veiledningssamtaler og danne grunnlaget for hvilke læringsmål som skal vurderes når i vurderingskollegium.

Tidslinje
Her kan man se et eksempel på den nye malen på utdanningsplanene.

Implementering i Helse Sør-Øst

Planene har også begeistret Helse Sør-Øst (HSØ). De sender nå ut planene til regionens spesialitetsvise råd (RegRåd) for inspirasjon til en regional mal. Å få på plass gode, oversiktlige utdanningsplaner er et eget punkt i Handlingsplanen for LIS-utdanning.

Her kan du lese Handlingsplanen for LIS-utdanning.

Handlingsplanen er den operative delen av "Regional delstrategi for utdanning og kompetanse" som bygger på Regional utviklingsplan 2040 for Helse Sør-Øst.

Spesialrådgiver for LIS-utdanning i HSØ, Tonje Tvinnereim, er fornøyd med at de får bruke planene til inspirasjon. 

– Vi ønsket å bruke Vestre Vikens mal for utdanningsplan som et eksempel på hvordan det kan løses, da vi ønsker at virksomhetene i større grad skal periodisere utdanningsløpet nettopp slik det gjøres i disse planene, sier Tvinnereim. Malen visualiserer hvordan man bygger kompetanse trinnvis, og gir en god struktur og systematikk i utdanningsløpet. Samtidig gir planen en god oversikt over forløpet, både for LIS, veileder og leder. Noe som igjen bidrar til forutsigbarhet og bedre muligheter for planlegging, avslutter Tvinnereim.

Arbeidet med å videreutvikle planene enda et nivå opp er i full gang. Her er målet at de også skal inneholde informasjon om hvordan de ulike læringsmålene kompetansevurderes, og hvordan man knytter egnede verktøy for kompetansevurdering opp mot det enkelte læringsmål.