Digitale sårtjenester i Vestre Viken - hva har vi erfart?

17. januar ble det arrangert en "inspirasjonsworkshop" som en del av at innovasjonsprosessen innen digitale sårtjenester i Vestre Viken avsluttes.

Publisert 25.01.2023
Sist oppdatert 08.03.2023
workshop digitale sårtjenester i Vestre Viken

To poliklinikker i Vestre Viken og kommuner i Kongsberg og omegn, Asker og Bærum har gjennomført en felles innovasjonsprosess for å etablere et nytt digitalt tjenestetilbud for sine pasienter med langvarige sår av ulike årsaker. Digital pasientoppfølging mellom poliklinikker i Vestre Viken og pasientens hjem, gir tjenestetilbudet et "løft" til sømløs samhandling mellom alle tjenestenivå, som er involvert i pasientforløpet.

Bidrar til økt kompetanse

​ Tjenesten kan bidra til en trygg og kvalitativt god oppfølging for pasientene, der de er. Men tjenesten må samle seg bedre enn i dag, på alle tjenestenivå, om dette skal bli et helhetlig tilbud, sier Brukerrepresentant i Vestre Viken, Mark Miller.

brukerrepresentant Mark Miller
 

Fastlege og praksiskonsulent Axel Einar Mathiesen, representerer en gruppe som har vært vanskelig å involvere, selv om man kan ha stor nytte av digital oppfølging. Enten direkte fra fastlegekontoret, eller i samhandling med spesialisthelsetjenesten.

Arbeidet videreføres i Felles tjenestemodell

Innleid prosjektleder, Bodil Helene Bach, presenterte "innovasjonsreisen", som har vært omfattende med to faser. Dette arbeidet videreføres i Felles tjenestemodell for digitale sårtjenester, hvor Ringerike nå er i en videre prosess med etablering av ny tjeneste, etter samme innføringsmodell. Noen suksessfaktorer nevnes, som viktighet av strategier for digitalisering av helsetjenester - nasjonalt, regionalt og lokalt. Nye tjenester må utvikles gjennom samskaping på tvers av Helsefellesskap. Det er viktig med avklarte forventninger til samarbeidspartnere og ressursbruk. Forankring og involvering er gjennomgående viktig på alle nivå og er generelt utfordrende.

Program for digital hjemmeoppfølging​ i Avdeling for Forsknings- og innovasjon (FOI) understøtter slike innovasjoner, sammen med etablerte DHO-kontakter i hver klinikk.

Det kom frem mange nyttige erfaringer å ta med seg videre på veien og tanker rundt hvordan tjenesten nå skal breddes i oppstartede kommuner og hvordan nye kommuner også skal motta tilbudet i fremtiden.

Nyttig workshop

To erfaringspanel, satt sammen av ansatte i poliklinikker/kommuner og ledere og rådgivere fra Avdeling for Samhandling, FOI, samt andre involverte avdelinger, diskuterte flittig seg i mellom under avslutningsseminaret.

 Vi må være rolige og støttende så de på den andre siden føler seg trygg med denne konsultasjonsformen. Får vi ikke koblet opp på første forsøk, da forsøker vi flere ganger, vi gir ikke opp, sier sårsykepleier Lisbeth Hornswall Lønning.

​ Vi har ikke snakket sammen før, nå samarbeider vi på tvers, mellom poliklinikk, fastlege og kommune, følger Kongsberg kommune opp med.

På workshopen fikk deltagerne beskrevet scenarier hvor pasienter har spart unødig transportering, og som har kommet raskere til behandling enn før- både når det gjelder oppfølging hjemme eller på institusjon.

På dager hvor været ikke spiller på lag, og værforholdene medfører at planlagte polikliniske kontroller blir avlyst, kan det unngås ved digitale tjenestetilbud.

Workshopen fikk også besøk av mange av samarbeidspartnerne som ATEA (videoavtalen for anskaffelse), Jodapro (hodekamera som brukes i tjenesten), USN (følgeforskning og oppgaveglidning), Biophotomedical (laser i sårbehandling kombinert med videoveiledning), Felles tjenestemodell (Sunnaas, Sykehuset Innlandet) med presentasjon av utstyrsmuligheter.

engasjert gjeng på workshop for digitale sårtjenester

Veien videre

Nå skal denne tjenesteutviklingen avsluttes og Vestre Viken og involverte kommuner må drifte tjenesten videre selv. Både kommuner og ledere i foretaket har planer for hvordan man skal organisere seg lokalt i større grad enn nå. De er sitt ansvar bevisst i forhold til at tjenesten nå skal breddes i større grad, særlig i de større kommunene.

Det er etablert gode verktøy på veien som nå skal presenteres på nettsiden Digitale sårtjenester - Vestre Viken

Bruk av video som omhandler å komme i gang med pasientoppfølging, vil forenkle prosessen for kommuner som ikke er i gang, samt tilhørende tjenestedokumentasjon som er etablert som gode verktøy på veien.

Nå starter Ringerike med sine seks "samskapingskommuner" som del av Felles tjenestemodell. I den videre prosessen skal det etablerte samarbeidet mellom klinikkene, erfaringsoverføring og vedlikehold av ny tjeneste, videreføres.

Grunnlaget er lagt, nå må jobben gjøres av organisasjonen som samarbeider, slik at dette blir måten vi samhandler videre, til det beste for våre pasienter.