Digitale løsninger i behandlingen

Digitale løsninger i behandlingen kan bidra i bedringsprosesser for personer med langvarige psykiske helseproblemer.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 07.05.2021
Sist oppdatert 12.04.2023

Det kommer fram av doktorgradsarbeidet til Monica Strand som forsvarte sin avhandling «The role of Internet-based interventions for recovery-oriented mental health. Experiences of use from the perspectives of service users and health providers» for graden philosophiae doctor (ph.d) 7. mai.

Monica Strand

DOKTORGRAD. Monica Strand, rådgiver ved FoU-avdelingen i Klinikk for psykisk helse og rus.

Monica Strand jobber til daglig som rådgiver ved FoU-avdelingen i Klinikk for psykisk helse og rus. Her arbeider hun med ulike fagutviklings- og forskningsprosjekter. Fagfeltene er innenfor brukermedvirkning både i praksis og forskning, recovery og digital helse. Hun har fra tidligere en master i sykepleie.

I sin avhandling har Strand utforsket hvilken betydning digitale løsninger som et supplement til ordinær oppfølging og behandling kan ha i bedringsprosesser for personer med langvarige psykiske helseproblemer. Gjennom et deltagerbasert design har hun hatt fokus på samarbeid mellom brukere og helsepersonell samt likepersonstøtte både digitalt og i lokalsamfunnet.

Har betydning

- Studien tyder på at digitale løsninger som supplement til ordinære helsetjenester kan bidra til å arbeide med egne mål og ressurser i oppfølging og behandling, samt ha betydning for vennskap og tilhørighet både på nett og i lokalsamfunnet for personer med langvarige psykiske helseproblemer, forteller Monica Strand.

- Nytte av digitale løsninger handler om nye roller og måter å jobbe på for både brukere og helsepersonell. Dette krever tilrettelegging, kompetanseheving og kultur- og holdningsendring. Forankring i organisasjonen er derfor antagelig avgjørende, sier hun.

- Det kan være viktig å vurdere hvorvidt brukere og helsepersonell er klare for å nyttiggjøre seg en slik løsning sammen før den tas i bruk. Veiledning av en brukerspesialist kan også være viktig for at digitale løsninger kan være til støtte for brukeres bedringsprosesser og samarbeid med helsetjenesten, sier Strand.

Utgangspunkt i brukerens behov

Digitale løsninger i helsevesenet er ofte utviklet hovedsakelig for å være et verktøy i arbeidsprosesser for helsepersonell.

- I planleggingsfasen av dette prosjektet utviklet vi en digital løsning som tok utgangspunkt først og fremst i brukerens ønsker og behov i egen oppfølging og behandling innen psykisk helse, forteller Strand.

Grunnlaget for dette doktorgradsarbeidet er en digital løsning, ReConnect, som ble utviklet for å støtte brukere i det de selv opplever som viktig i egen bedringsprosess, og hvor samarbeid med hjelpere (helsepersonell) i helsetjenesten, selvstendig arbeid og likepersonstøtte er sentrale elementer. 

Strand forteller at ReConnect ble utviklet som et supplement til ordinær oppfølging og behandling i kommune- og spesialisthelsetjenesten for personer med langvarige psykiske helseproblemer og ikke knyttet til bestemte diagnoser. 

ReConnect er et sikkert system, med innlogging med BankID (via ID-porten).
Løsningen har sikker meldingsutveksling mellom brukere og hjelpere. I tillegg har den ulike moduler hvor brukeren alene eller sammen med hjelper kan arbeide med egne mål og aktiviteter knyttet til ulike livsområder, nettverkskart, ulike øvelser som mindfulness-øvelser og registreringer, samt medisinoversikt.

ReConnect gir også tilgang til kvalitetssikret informasjon og lenker om temaer knyttet til bedringsprosesser. Brukeren er «eier» av ReConnect i den forstand at hen bestemmer hvilke helsepersonell som skal få tilgang og hva hjelperen skal få tilgang til, i tillegg til meldinger og mål.

Spennende og krevende

- Kan du si litt om hvordan du har opplevd å jobbe med doktorgraden?
- Et doktorgradsarbeid er en lang prosess med mange ulike faser. Møte med brukere og hjelpere i helsetjenesten, som ønsker endringer i feltet og som ser løsninger som ReConnect som en av flere veier for å få til det som myndighetene kaller «pasientens helsetjeneste», har vært veldig inspirerende.

- Samtidig innebærer det å ta i bruk en slik løsning på mange utfordringer, som sikkerhet og personvern, i tillegg til endringer i både arbeidsprosesser, kompetanse, holdninger og kultur. Uavhengig av hvilke digitale løsninger vi kommer til å jobbe med i fremtiden, så viser denne studien at å innføre teknologi fører med seg så mye mer enn bare å ta en ny dings i bruk.

- Så alt i alt vil jeg si at studien har vært veldig spennende å jobbe med, men også krevende, men gevinsten er at jeg har lært masse som jeg forhåpentlig vil få nytte av i fortsatt arbeid med å utvikle og forske på tjenestene våre, avslutter Monica Strand.

Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF er eier av prosjektet. Avdeling for digital helseforskning ved Oslo universitetssykehus HF har hatt ansvar for gjennomføring, mens Norges forskningsråd, Extrastiftelsen og Vestre Viken HF har bidratt med finansiering.