Anbefaler forprosjektfase

Administrerende direktør anbefaler styret i Vestre Viken om å videreføre planarbeidet for nytt sykehus i Drammen.

i:0e.t|nhn prod adfs|vv%7clihaav@vestreviken.no
Publisert 12.12.2016
Sist oppdatert 09.01.2024

​Mandag 19. desember skal styret i Vestre Viken gi sin uttalelse til forslaget til ny basismodell for sykehuset.

Prosjektet er nå innenfor styringsrammen på 8,2 milliarder kroner, og administrerende direktør i Vestre Viken, Nils Fr. Wisløff, anbefaler styret om å gå inn for at Helse Sør-Øst skal videreføre planarbeidet til forprosjektfase, og at tiltakene som er fremkommet gjennom samlerapporten fra oppfølgingsgruppen legges til grunn for det videre arbeidet.

- Utredningen vedrørende etappevis utbygging viser at det lar seg gjennomføre i begge de fremlagte alternativene i rapporten, men på grunn av økte kostnader og utsatt gevinstrealisering, er dette lite ønskelig fra foretakets side, sier administrerende direktør, Nils Fr. Wisløff.

5. desember fikk Vestre Viken oversendt sluttrapporten om optimalisering av nytt sykehus i Drammen fra Helse Sør-Øst. Oppfølgingsgruppen som har utarbeidet rapporten konsentrerte seg om fire hovedområder i arbeidet med å optimalisere skisseprosjektet:

  • Generell optimalisering av foreliggende skisseprosjekt
  • Revurdering av helseforetakets interne fordeling av funksjoner og kapasiteter
  • Vurdering av etappevis utbygging og fremdriftsmessige forutsetninger
  • Større grad av egenfinansiering

Les: Nytt sykehus: I mål med tilpasning

Administrerende direktør mener at optimaliseringen som er gjort av prosjektet det siste halvåret har bidratt til en styring av det helhetlige pasienttilbudet i Vestre Vikens område. 

- De anbefalte tiltakene, som er fremkommet gjennom vurderingen av funksjons- og kapasitetsfordelingen i helseforetaket, understøtter målet om å redusere investeringene i nytt sykehus og vil ikke øke fremtidige driftskostnader. Samtidig vil tiltakene bidra til å styrke det lokale pasienttilbudet uten å gå på bekostning av etablerte fagmiljøer, sier Wisløff.

Som kjent anbefales det i rapporten «Optimalisering av nytt sykehus i Drammen, Vestre Viken HF, Samlerapport 30. november 2016» at den mye omtalte øyeavdelingen skal beholdes i det nye sykehuset på Brakerøya.

Bærum sykehus overtar lokalsykehusfunksjon for om lag halvparten av befolkningen i Røyken kommune. Det anbefales videreføring av generell poliklinikk for nevrologi, samt etablering av generell poliklinikk for barn/ungdom, ved Bærum sykehus. Begge poliklinikkene skal dekke befolkningen i lokalsykehusområdet for Bærum sykehus.

Det anbefales videre at deler av områdefunksjoner innen laboratoriemedisin flyttes fra Drammen sykehus til Bærum sykehus og at Vestre Vikens sentrale forskningsenhet også flyttes til Bærum sykehus. Ut over dette anbefaler oppfølgingsgruppa at 20 prosent av elektiv ortopedisk virksomhet ved Drammen sykehus overføres til Kongsberg sykehus, og at alderspsykiatrisk poliklinikk overføres til DPS.


Administrerende direktør legger opp til å komme tilbake til styret med konkretisering og implementering av endringer innen fag- og funksjonsfordelinger i forbindelse med arbeidet med Utviklingsplan i 2017.

Nytt sykehus er sak i styremøtet i Vestre Viken 19. desember 2016.Du kan se sakene til styremøtet her.

Etter at styret i Vestre Viken har gitt uttalelse 19. desember, skal saken videresendes Helse Sør-Øst.

- Styret i Helse Sør-Øst har bedt om at arbeidet oppsummeres i en egen sak som skal behandles før oppstart av forprosjektet kan godkjennes. Styret i HSØ har sitt første møte i 2017 den 2. februar, sier direktør for kommunikasjon, strategi og samfunnskontakt i Vestre Viken, Finn Egil Holm.