1,6 milliarder til sykehusvedlikehold

Styret i Vestre Viken har vedtatt et forpliktende vedlikeholdsprogram på 1,6 milliarder kroner for sykehusene i Bærum, Ringerike og Kongsberg.

Vestre Viken
Publisert 28.07.2017
Sist oppdatert 22.11.2017

Nils Fr. Wisløff og de tre sykehusene i BRK-prosjektet.

STORE INVESTERINGER.
- Prosjektet har prioritert investeringer til vedlikehold og oppgradering, slik at sykehusene i Bærum, Ringerike og Kongsberg kan utnyttes fullt ut i fremtiden, opplyser administrerende direktør Nils Fr. Wisløff.

Det var i siste styremøte før ferien at styret vedtok å legge et omfattende prosjektprogram til grunn for vedlikehold og oppgradering av Bærum, Ringerike og Kongsberg sykehus (BRK-prosjektet) i årene framover.

I utgangspunktet går vedlikeholdsprogrammet over en tiårsperiode, men styret ba om at det drøftes med Helse Sør-Øst om muligheten til å redusere gjennomføringen til åtte år.

Anskaffelser av grunnutstyr, IKT og medisinteknisk utstyr vurderes i de årlige budsjettene, men forutsettes tilpasset vedlikeholdsprogrammet så langt som mulig.

Styret ga også administrerende direktør grønt lys for å samlokalisere barne- og ungdomspsykiatrien i Bærum på Bærum sykehus.

Sikrer fremtidig kapasitet

Når det samlede prosjektprogrammet er gjennomført, vil de tre sykehusene ha den nødvendige 2030-kapasiteten sammen med det nye sykehuset som i mellomtiden skal bygges i Drammen.

Forprosjektet viser at rammen blir fordelt med 46 prosent til Bærum sykehus (i overkant av 730 millioner kroner), mens Ringerike og Kongsberg sykehus får 27 prosent hver (i overkant av 430 millioner kroner til hvert av sykehusene). 

Forprosjektet på Bærum sykehus skal justeres for konsekvensene av samlokaliseringen av Bærum BUP i løpet av høsten.

Investeringsprogrammet er i tråd med økonomisk langtidsplan og er tilstrekkelig til å oppfylle kravet i eiendomsstrategien til Helse Sør-Øst.

Store investeringer

Administrerende direktør Nils Fr. Wisløff opplyser at BRK-prosjektet er et stort investeringsprogram for Vestre Viken helseforetak.

- Prosjektet har prioritert investeringer til vedlikehold og oppgradering, slik at sykehusene i Bærum, Ringerike og Kongsberg kan utnyttes fullt ut i fremtiden. Prosjektet vil sørge for at utskifting av sentralt utstyr og teknologi kan samordnes med byggeprosjektene, forteller Wisløff.

- I løpet av de kommende årene skal Vestre Viken følge opp vedlikeholdsprogrammet innenfor rammen på 1,6 milliarder kroner, og innarbeide nødvendige bevilgninger i de årlige budsjettene, forteller Wisløff.

Når det gjelder grunnutstyr, IKT og medisinteknisk utstyr vil dette bli håndtert i de årlige budsjettene.

Samlokalisering av Bærum BUP

Styret vedtok også at barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling i Bærum skal samles og lokaliseres på Bærum sykehus.

Avdelingen har i dag virksomhet både på Bærum sykehus og på Jonsbråten. Det har over tid pågått et arbeid for å samlokalisere denne enheten og en rapport viser at det er mulig å samlokalisere hele avdelingen ved Bærum sykehus.

Dette er i tråd med overordnede føringer om at somatikken skal samlokaliseres med psykisk helse og rus.

I nasjonal helse- og sykehusplan er en av prioriteringene å «myke opp skillet mellom psykiske og somatiske helsetjenester, så pasienter som trenger behandling for både kropp og sinn, får det – samtidig».

Helse Sør-Østs eiendomsstrategi ivaretas også best ved at eksisterende eide arealer utnyttes fullt ut framfor å leie nye.

I tilknytning til budsjett 2018 vil administrerende direktør legge fram et revidert forprosjekt for oppgradering og utvikling av Bærum sykehus, hvor samlokalisering av barne- og ungdomspsykiatrien i Bærum er innarbeidet. Dette skal også ivareta vedtak i hovedarbeidsmiljøutvalget og drøftinger med de tillitsvalgte.

Videre oppfølging av saken vil skje i henhold til foretakets gjeldende prinsipper for medvirkning i omstillingsprosesser.