Grønt sykehus

God pasientbehandling og pasientsikkerhet er grunnsteinene i driften vår. Dette samfunnsansvaret ønsker vi å utføre med minst mulig negativ påvirkning på miljø og klima. Grønt sykehus er spesialisthelsetjenestens svar på miljø- og klimautfordringene.

Vestre Viken tar miljø- og klimautfordringene på alvor. Den 18. desember 2014 ble foretaket miljøsertifisert. Det vil si at Vestre Viken oppfylte kravet fra Helse- og omsorgsdepartementet om å være sertifisert etter ISO 14001 innen utgangen av 2014. Sertifikatet gir en bekreftelse på at vårt system er i samsvar med en internasjonalt anerkjent standard for god miljøledelse og at helseforetaket arbeider aktivt med å redusere miljøbelastninger til et minimum.

Vestre Viken ble resertifisert etter ISO14001:2015 i desember 2017.

Vi presiserer at miljøsertifisering ikke er det endelige målet, men et viktig verktøy i helseforetakets miljøarbeid.

Miljøhensyn kan ikke tas i skippertak, det er noe vi alle tar med oss inn i vårt daglige arbeid, uansett nivå og funksjon.

Vestre Viken jobber kontinuerlig for å redusere miljøbelastningen og vi har gjort en kartlegging av hvordan vi påvirker det ytre miljø. Resultatet er at vi har betydelig påvirkning innen følgende områder:

  • Transport
  • Forbruk av varer og utstyr
  • Bruk av kjemikalier og legemidler
  • Servering og produksjon av mat
  • Generering av avfall
  • Energibruk

Disse områdene blir prioritert når vi fastsetter miljømålene.

Miljøpolicyen bidrar til at foretaket arbeider kontinuerlig med å forebygge og redusere miljøpåvirkningen fra egen virksomhet og tjenestene foretaket leverer. Den skal gi føringer for miljøarbeidet og gi rammene for fastsettelse av miljømålene i foretaket.

Følgende miljøpolicy er vedtatt av øverste ledelse i Vestre Viken:
 

Hva vil vi?

Fremme god helse gjennom miljøvennlig drift

Hvordan gjør vi det?
   
Grønt lederskap

Ledere i Vestre Viken skal ha eierskap til systemet og ta ansvar for å kontinuerlig forebygge og redusere miljøpåvirkningen fra vår egen virksomhet og tjenestene vi leverer.

Grønn kompetanse

Vestre Viken skal ha faglig kompetente og miljøbevisste medarbeidere som tar ansvar for ytre miljø. Vi skal utveksle informasjon og kunnskap om miljøpåvirkning internt, og med våre eksterne samarbeidspartnere.

Grønne anskaffelser

Vestre Viken skal fremme og oppmuntre miljøbevissthet i kommunikasjon med våre leverandører. Vi skal stille miljøkrav og vektlegge livsløpsvurderinger ved anskaffelser.

Grønn innovasjon

Vestre Viken skal ta i bruke materialer, produkter, metoder og teknologi som reduserer miljøpåvirkningen.

Grønn ressursbruk

Vestre Viken skal arbeide for optimal ressursutnyttelse gjennom styring av menneskelige og materielle ressurser. Vi skal benytte bærekraftige produkter og råvarer, prioritere gjenbruk og gjenvinning samt ha fleksible og effektive bygg.

Grønne utslipp

Vestre Viken skal beskytte naturmiljøet og forebygge utslipp av helse- og miljøskadelige stoffer.

Grønne krav

Vestre Viken skal etterleve myndighetskrav, krav fra eier og interne krav knyttet til ytre miljø.

Miljøpolicy for Grønt sykehus som blomst.
Miljøpolicy for Grønt sykehus, vist som en blomst.

Arbeidet med å redusere vår belastning på ytre miljø har allerede gitt synlige resultater:

  • Fra 2013 til 2016 har våre tjenestereiser med egen bil blitt redusert med ca. 11 prosent, fra 1.658.698 kilometer til 1.471.592 kilometer.
  • I samme tidsrom har oljeforbruket gått ned med hele 86 prosent, fra 648.758 liter til 96.770 liter.
  • Vi har økt sorteringsgraden av avfall fra 29 prosent til 34 prosent, som tilsvarer en reduksjon av restavfallsmengden med 104.700 kilo.

Spesialisthelsetjenesten gir ut felles rapport om samfunnsansvar. Rapporten omfatter alle helseforetakene i Norge, i tillegg til de felleseide selskapene. Klima og miljø, klimaregnskap, menneske- og arbeidstakerrettigheter, samt antikorrupsjon er tema i rapporten.

Les «Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2019»

Har du tips til hvordan vi kan forbedre oss?
Klikk her for å sende oss forbedringsforslagEr det noe du vil klage på?
Klikk her for å gi oss tilbakemeldinger

Sist oppdatert 06.06.2023