Veiledning om gjennomføring av pårørendekurs

Dette er en veileder til praktisk gjennomføring av pårørendekurs, laget for kursledere. I tillegg til å undervise, er det kursledernes oppgave er å stå for den praktiske gjennomføringen av kurset. Kurslederne må være tilgjengelige for å svare spørsmål, og ta imot henvendelser fra de som deltar på kurset.

Deltakere

Pårørendekurset er et tilbud til pårørende til pasienter som deltar i «Psykoedukasjon i gruppe ved bipolar lidelse» (bipolarkurs). I bipolarkurset motiveres deltakerne til å engasjere sine pårørende, og invitere dem til å delta på pårørendekurs. Kursleder sørger for oversikt for påmeldte pårørende.

Tidsbruk og praktisk tilrettelegging

Pårørendekurset går over to kursganger på ca. 2,5 timer, inkludert pause. I pausen serveres det kaffe/te, vann og frukt eller bakst. Kurset gjennomføres av to kursledere.

Målet med kurset

Målet med kurset er å gi pårørende:

 • kunnskap om bipolar lidelse
 • kunnskap om hvordan pårørende kan hjelpe
 • kunnskap om og rom for erfaringsdeling om utfordringer i pårørenderollen
 • en arena for erfaringsutveksling og nettverksbygging med andre i liknende situasjoner

Summegrupper

I pårørendekurset legges det opp til diskusjon og erfaringsdeling i summegrupper. Kursleder bør planlegge for dette, med hensyn til hvor i rommet de pårørende skal sitte. Avhengig av antall påmeldte, anbefales grupper på 2-3 familier sammen. Kursleder informerer om gjensidig taushetsplikt blant deltakerne, for all erfaringsdeling. Kursledere bistår summegruppene ved å «besøke» hver gruppe mens de jobber med oppgavene. Kursleder kan merke seg hvilke temaer som kommer opp og oppsummere i plenum.

Erfaringsformidler

Hensikten med erfaringsformidlerens bidrag er å formidle håp, inspirasjon og mestring knyttet til det å leve med bipolar lidelse, med utgangspunkt i det de selv har erfart. Det er viktig at kursleder gir erfaringsformidleren innspill til hvilke temaer det er viktig å snakke om. Å få til dialog mellom erfaringsformidleren og kursdeltakerne er positivt. Det kan bidra til bedre læring og mestring.

Innlegget holdes på pårørendekurs 2. Det settes av 40 min. til erfaringsformidling og 10 min. til spørsmål.

Eksempler på temaer som er egnet for erfaringsformidlerens innlegg:

 • Hvordan var din egen tilfriskningsprosess?
 • Hvordan har du involvert dine pårørende? Hvordan har du og dine pårørende samarbeidet?
 • Barn som pårørende
 • Hva tenker du er viktigst at pårørende skal vite?

Logg

Det anbefales at kursholdere loggfører egne refleksjoner og erfaringer fra gjennomføringen av pårørendekurset. Det kan bidra til bedre gjennomføring neste gang.

Det kan for eksempel være:

 • Hva tok mye tid?
 • Er det deler av presentasjonene du trenger du mer kunnskap om?
 • Hva var deltakerne mest nysgjerrige på?
 • Hadde deltakerne spørsmål om temaer som ikke kom fram i presentasjonen?
 • Savner du noe i presentasjonene?
Sist oppdatert 03.07.2024