Veiledning om erfaringsmidling på bipolarkurs

Hensikt og mål med erfaringsformidling

Hensikten med ditt bidra som erfaringsformidler er å formidle håp, inspirasjon og mestring knyttet til det å leve med bipolar lidelse, med utgangspunkt i det du selv har erfart. Målet er at deltakerne gjennom å lytte til din erfaring skal tilegne seg kunnskap og forståelse av hverdagslivet og utfordringer knyttet lidelsen, men også få innsikt i mestringsstrategier. Presentasjonen bør ha en positiv tilnærming som kan øke motivasjonen hos deltakerne og på denne måten være helsefremmende og bidra til tilfriskning. Å få til dialog med kursdeltakerne gjennom å lytte aktivt til deres synspunkter og spørsmål, være empatisk, og vise nærvær i summegruppene, er positivt. Det kan bidra til bedre læring og mestring.

 • Det er viktig at du som erfaringsformidler presiserer at det er en gjensidig taushetsplikt mellom deg og deltakere på kurset
 • Det er lurt at erfaringsformidler og kursleder avtaler en prat før presentasjonen og en etter. Dette for å kunne avklare og ivareta eventuelle spørsmål og tanker i knyttet til gjennomføring av presentasjonen
 • Tid: 1,5- 2 timer inkl. pause (dette kan justeres i samarbeid med kursleder)

Ressurs for videre lesing:

Hva ønsker du å dele, og hva vil du ikke dele?

Det er svært viktig at du reflekterer over og avklarer hva du er komfortabel med å dele, og hvor din grense går. Dette kan også drøftes med din kursholder/kontaktperson. I starten er det bedre å holde igjen enn å fortelle for mye. I etterkant er det vanlig at man kan gruble på hva man har sagt og hva man kunne gjort annerledes. Det er viktig at man bruker tid på å bli trygg på å dele egne erfaringer. Det anbefales derfor at du tester ut presentasjonen på noen du kjenner godt og som kan gi deg gode tilbakemeldinger.

Tips til temaer for erfaringsformidling

Emnene nedenfor er ment som inspirasjon til deg som erfaringsformidler og kan tilpasses egen erfaring. De kan vektlegges ulikt og kombineres på ulike måter. Sørg samtidig for at presentasjonen ivaretar hensikten: å formidle håp, inspirasjon og mestring knyttet til det å leve med bipolar lidelse.

Innledningsvis kan du for eksempel begynne med å fortelle:

 • Hvem er du? Litt om deg selv og hva du gjør i hverdagen (f.eks aktivitet, jobb, skole, interesser, og ev. om familie)
 • Hvilke personlige forventninger og erfaringer hadde du da du selv skulle delta på kurset?
 • Kort om din reise med bipolar lidelse
 • Betydningen av å bli kjent med egen bipolar lidelse

Hvilke opplevelser har du hatt?

 • Om å ha blitt kjent med egen bipolare lidelse: forløp, aksept og triggere
 • Hva de mest fremtredende utfordringene ved bipolar lidelse, for deg?
 • Eventuell egenerfaring med rus
 • Eventuell egenerfaring med suicidalitet

Mestring og verktøykasse

 • Hva gjør du for å hjelpe deg selv i hverdagen? Har du noen rutiner, regler, aktiviteter, eller metoder?
 • Jobber du «motsyklisk»?
 • Benytter du noen planer? Forebyggingsplan, mestringsplan, Min Plan, kriseplan eller sikkerhetsplan?
 • Hvordan har stemningsdagbok (eller tilsvarende hjelpemiddel) vært til hjelp for deg, og hvordan bruker du det? Snakk gjerne om hvordan det har hjulpet deg.
 • Personlige triggere. Hvordan følger jeg med på mine triggere (stemningsdagbok, andre verktøy)?
 • Personlige varseltegn
 • Betydningen av regelmessighet med hensyn til søvn og livsførsel
 • Gjenkjenning av stress

Hvordan ser tilfriskning ut for deg?

 • Din vei til mestring og tilfriskning
 • Håp og betydningen av å investere i egen helse, og om mulighetene for å leve et godt liv. Samtidig er det viktig å anerkjenne utfordringer og at det ikke er alt man kan unngå eller hindre i å skje
 • Hva gjør du for å ivareta en god psykisk helse til tross for at du har en bipolar lidelse? Har du noen bevisste helsefremmende strategier?
 • Erfaring med betydning av å delta i en selvhjelpsgruppe. Hvilken gevinst har sosial støtte, og å dele erfaringer med andre?

Åpenhet, pårørende og samarbeid med andre

 • Hvilke erfaringer har du med åpenhet med tanke på familie og sosialt nettverk?
 • Har dine nærmeste pårørende, og eventuelt barn, fått hjelp sammen med deg? Hvilken hjelp har dere i tilfelle fått?
 • Om å være bevisst på hva vi trenger av våre pårørende og hvordan få til et godt samarbeid (kommunikasjon).
 • Hvordan har du og din familie bedret deres kommunikasjon? Har du råd eller tips til kommunikasjonsstrategier?
 • Hvilke erfaringer har du med åpenhet overfor arbeidsgiver? Hvordan kan man snakke med arbeidsgiver for å kunne tilrettelegge arbeidssituasjonen? Har du noen positive erfaringer rundt dette?

For erfaringsformidlere som har barn

Erfaring viser at barn er et vanskelig tema for deltakere å snakke om. Det er mange følelser involvert, og mange kjenner på skyldfølelse og skam. Dette er derfor et viktig tema å snakke om, og det er viktig å formidle at det er normalt.

 • Hvordan forholde seg til egne barn?

Summegrupper eller refleksjon i plenum

Planlegg på forhånd hvilke spørsmål du ønsker å stille deltakerne underveis i presentasjonen din, og på hvilken måte. Noen liker å ha plenumspørsmål mens andre liker å benytte summegrupper (2-3 deltakere i hver gruppe). Sett av så lang tid som du tenker er passelig lengde for summegruppen.

Tips: Erfaring viser også at deltakere liker å skrive ned spørsmål som de kommer på underveis i din presentasjon, og som du kan svare på etter pausen. Da kan være lurt å ha papir og blyant tilgjengelig for deltakerne, og ei skål/en boks hvor de kan legge lappene med spørsmål.

Forslag til tema for summegruppe eller diskusjon rundt bordet

 • Hva er dine triggere?
 • Hva er dine varseltegn?
 • Hva slags kommunikasjonsstrategi bruker du i samspill med din familie?

Råd til erfaringsformidlere

Etter at du har gjennomført din første presentasjon er det lurt at du evaluerer og vurderer om erfaringene du delte fungerte godt, eller om du har andre erfaringer du ønsker å dele.

Du kan for eksempel tenke over:

 • Hva tok mye tid?
 • Hva tenker du at du ikke trenger å snakke om?
 • Hva nytt ønsker du å ta inn i presentasjonen?
 • Hva var det du fikk flest spørsmål om?

I kursgang 2 er det satt av ca. 1,5 time til erfaringsformidling.

Godtgjørelse kan skje i form av honorar etter timesats fastsatt på bakgrunn av personens kompetanse og erfaring, eller utbetales via faktura dersom erfaringsformidler har eget firma. Det er viktig at rammebetingelsene avklares før erfaringsformidleren går i gang med oppdraget. I og med at en presentasjon krever forberedelser, utbetales det for minst 3-4 timer. I tillegg dekkes reise- og parkeringsutgifter.

Om tilrettelegging for erfaringsformidlere:

Erfaringskompetanse.no, Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

https://erfaringskompetanse.no/ Nettsiden for erfaringskonsulenter - Erfaringssentrum.no

Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling:

KBT her en egen fagskole for erfaringskonsulenter

Lenke: Høyere yrkesfaglig utdanning for erfaringskonsulenter - KBT (kbtkompetanse.no)

Sist oppdatert 03.07.2024