The rural CT study - Distriktsbasert CT ved akutt hjerneslag

The rural CT study vil se på nytten av distriktsbasert CT undersøkelse og trombolysebehandling av hjerneslag på Ål i Hallingdal.

Om studien

Hensikten med studien er å studere effekten av desentralisert akutt diagnostikk og behandling av hjerneslag. Alle pasienter skal informeres grundig og må gi sitt informerte samtykke til deltakelse.

Studien hadde sin oppstart 1. januar 2017 og skal vare til 1. april 2021.

Vitenskapelig tittel

Effekter av CT undersøkelse og trombolytisk behandling av hjerneslag utenfor sykehus

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Pasienter som oppholder seg i kommunene Hol, Ål, Gol, Hemsedal og Nes kan bli inkludert i studien dersom de undersøkes med CT av hjernen på Ål det første døgnet etter hjerneslaget.

Pasienter med hjerneslag fra visse kommuner tilhørende Kongsberg, Gjøvik og Lillehammer sykehus kan også inkluderes i studien. Disse pasientene bor i lang avstand fra sykehus og har ingen lokal CT. Vi ønsker å sammenlikne disse pasientene med pasienter fra Hallingdal for å se effekten av tidlig, lokal diagnostikk og behandling.

Inklusjonen av pasientene har allerede startet og vil etter planen løpe ut 2020.

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Pasienter fra Hallingdal blir undersøkt med CT-diagnostikk ved Hallingdal sjukestugu på Ål. Ved akutt blodpropp (som utgjør 9/10 hjerneslag) blir blodproppløsende behandling startet før transport til sykehus, der vanlig slagbehandling finner sted. Pasientene blir kontrollert etter 3 måneder der effekten av behandlingen evalueres.

Forskningsavdelingen ved Ringerike sykehus i Vestre Viken HF koordinerer studien og både diagnostikk og behandling foregår med telemedisinsk veiledning fra Ringerike sykehus.

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål eller mer informasjon om studien kan du kontakte Jørgen Ibsen på e-post: jorgen.ibsen@vestreviken.no