Selvforstyrrelser hos ungdom i psykoserisiko

Grunnleggende forstyrrelser av selvopplevelsen, selvforstyrrelser (SF), kan være tegn på utvikling av psykoselidelser. Gjennom to intervjuer undersøker vi hvordan SF oppleves og beskrives av ungdom. Målet er ny kunnskap om tidlig tegn på psykose.

Om studien

Psykiske lidelser starter ofte i ungdomsårene eller tidlig voksen alder. Noen erfarer at opplevelsen av sin egen identitet endrer seg, og at man føler seg annerledes. I dette prosjektet ønsker vi å finne ut mer om hva slags tanker og følelser som tidlig kan varsle en mulig risiko for psykose eller forvirringstilstander, slik at vi kan tilby hjelp til de som trenger det så tidlig som mulig.

Vitenskapelig tittel

Selvforstyrrelser hos ungdom i psykoserisiko - forløp og kontekst

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

For å kunne delta, må du være mellom 12 og 18 år og være i BUP (Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk). Du må ha psykoselignende symptomer men uten å ha tidligere psykoselidelse.

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandler i BUP sende forespørsel til sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i kriteriene som forskerne har satt til å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Barn og unge med psykiske problemer kan i blant bli forvirret og usikre på hva som er virkelig og ikke virkelig. Noen synes at opplevelsen av seg selv blir annerledes eller at de ikke kjenner seg selv igjen. Dette fenomenet kalles for endret selvopplevelse. 

Forskningen viser at endret selvopplevelsene kan ha sammenheng med utvikling av psykisk lidelse. Formålet med dette forskningsprosjektet er å få kunnskap om hvor stabile de endrede selvopplevelsene er hos ungdom. Hvis du deltar i prosjektet, bruker vi opplysninger fra intervjuene og fra behandlingen i forskningen. Deltakelse er frivillig. 

Intervju

Som deltaker i forskningsprosjektet fyller du ut et skjema om dine tanker og følelser, og opplevelsen av deg selv. Etter at du har fylt ut skjemaet kan du få spørsmål om videre utredning. Utredningen skjer gjennom to intervjuer.

Det første intervjuet handler om tanker, følelser og hvordan man fungerer i hverdagen. Det andre intervjuet handler om identitetsopplevelse og selvforståelse. Dette intervjuet tar vi opp på video. Du blir intervjuet av en forsker som er knyttet til forskningsavdelingen i Vestre Viken helseforetak. Etter det andre intervjuet blir noen av deltakerne spurt om å registrere noen av de viktigste opplevelsene sine. Dette skjer på mobiltelefon din via en app som er utviklet spesielt for dette prosjektet.

Mobilregistrering

På dagtid i en uke skal du registrere opplevelsene dine. Du gjør registreringen i appen «MegSelv» på telefonen din hver gang du får et signal (10 signaler pr døgn, ikke natt). Etter denne uken får du en innkallelse til en samtale for å dele erfaringer og forberede videre registrering. Etter samtalen skjer videre registrering én dag annenhver uke i 6 måneder.

Vær oppmerksom

Forskningstudien for deg som deltaker tar ca. 6 måneder. 

Forskningen viser at endret selvopplevelsene kan ha sammenheng med utvikling av psykisk lidelse. deltakelse innebærer at du får en utvidet utredning og oppfølging fra flere personer enn behandleren som du er tildelt. Dersom du er en av de som vi spør om å registrere tanker og følelser på mobilapp, kan du på en oversiktlig måte følge din egen utvikling over tid. 

Du kan selv laste ned, bruke og evt. slette appen. Dette får ikke noen betydning for behandlingstilbudet ditt. 

Hvis du skulle synes at registreringen på mobilappen blir for krevende, kan du trekke deg uten at det får noen konsekvenser for deg. Hvis du trekker deg, blir ikke dine svar eller opplysningene om deg brukt i forskningsprosjektet. Unntak for bruk av svarene og opplysningene, er om opplysningene allerede er brukt i analyser eller i vitenskapelige publikasjoner.


Informasjonslagring

Alle opplysningene inkludert videoopptaket lagres i din vanlige behandlingsjournal og i et sikkert forskningslager. Kun forskeren har tilgang til disse opplysningene. Istedenfor navn og fødselsnummer eller andre personopplysninger, merkes papirene om deg med en nummer (kode). Når resultatene publiseres er det ikke mulig for andre å vite at du var med i undersøkelsen. Navn og fødselsnummer slettes når studien er avsluttet (senest i 2025). 

Kontaktinformasjon

Ansvarlige for undersøkelsen er Forsknings- og utviklingsavdelingen (FoU) i Klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken ved forskningssjef Paul Møller og stipendiat Lise Baklund. 


Kontaktperson er stipendiat Lise Baklund, e-post: lise.baklund@vestreviken.no.