Klinisk pilotstudie for risikobasert persontilpasset brystkreftscreening

Denne pilotstudien har som formål å undersøke om det i fremtiden vil være mulig å innføre et mer persontilpasset screeningprogram for brystkreft basert på genetisk risiko for sykdommen.

Om studien

Vi vil forske på om kvinner med forhøyet genetisk risiko for brystkreft bør få en mer persontilpasset screening, med oftere/tidligere tilbud om mammografi. Deltakelse i studien innebærer at du avgir en spyttprøve som tas ved hjelp av en svamp i munnslimhinnen. Prøven sendes til Estland hvor det blir utført DNA-analyser som viser om du har en forhøyet risiko for brystkreft. Dersom prøven viser en forhøyet risiko, vil du bli anbefalt et eget kontrollopplegg som kan innebære anbefaling om oppstart av regelmessig mammografi tidligere enn 50 år, og/eller anbefaling om hyppigere mammografi enn annen hvert år. Eventuelle ekstra mammografiundersøkelser utover Mammografiprogrammet kan utføres ved Brystdiagnostisk senter i Vestre Viken. Hvis prøven ikke viser noen forhøyet brystkreftrisiko, blir du anbefalt å følge det ordinære screeningprogrammet for brystkreft i Norge, Mammografiprogrammet, når du er i aldersgruppen 50-69, dette vil du inviteres til på vanlig måte annet hvert år.


I tillegg vil vi be deg svare på et spørreskjema når du blir med i studien, og en gang til i løpet av det første året. Her vil vi spørre om bakgrunnsopplysninger, inkludert familiehistorie om brystkreft, og vi vil også spørre deg om erfaringene dine ved å delta i prosjektet.

Dersom svaret på gentesten viser at du har en økt risiko for brystkreft, eller dersom det ut fra familiehistorien din kan være mistanke om at du kan ha en økt risiko for brystkreft, vil du få tilbud om genetisk veiledning, og eventuelt utvidede gentester for brystkreftrisiko dersom det viser seg å være aktuelt for deg.

Vi vil følge deg i 10 år. Opplysningene som vil bli registrert i denne perioden er resultatet av mammografiundersøkelser og om du får påvist brystkreft eller ikke. Dette vil vi hente ut fra sykehusets røntgen- og journalsystem.

Vitenskapelig tittel

Clinical pilot for personalized risk-based breast cancer sceening

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 16.02.2022

Hvem kan delta?

Potensielle deltakere vil bli henvist til studien.


Inklusjonskriterier:
- Kvinner
- Alder 40-49 år
- Pasienter henvist til klinisk mammografi
- Høy (BI-RADS a) eller lav (BI-RADS d) brysttetthet

Eksklusjonskriterier:
- Malignitet/premaligne tilstander i bryst
- Kjent arvelig disposisjon for brystkreft

Hva innebærer studien?

Deltakelse i prosjektet vil medføre at du får tilbud om en mer persontilpasset brystkreftscreening, basert på din personlige risiko for sykdommen. Dette vil kunne gi bedre muligheter for å oppdage en eventuell brystkreftsykdom tidligere, og dermed redusere sykelighet og dødelighet. 


Kunnskap om egen risiko for alvorlig sykdom kan oppleves som belastende, spesielt dersom resultatet av testen viser at du har en økt risiko. Vi vil derfor tilby veiledning og tettere oppfølging dersom testen skulle vise at du har en økt risiko.

Kontaktinformasjon

Tone Hovda
Telefon: 32862350

Kristine Kleivi Sahlberg
Telefon: 98641229