Forbedret diagnostikk av brystkreft med PET/CT

I denne studien undersøker vi om pasienter med påvist brystkreft og som er vurdert til å ha økt risiko for spredning av sykdommen og pasienter som har fått tilbakefall av brystkreft har nytte av PET/CT-undersøkelse for å kartlegge sykdomsutbredelsen på en bedre måte enn de vanlige metodene (CT og skjelettscintigrafi).

Om studien

PET står for positronemisjons-tomografi og er en avansert bildemetode hvor man bruker små mengder av et radioaktivt stoff (i dette tilfellet radioaktivt merket sukker/glukose) for å avbilde kroppen. Undersøkelsen brukes allerede for kartlegging av mange andre typer kreft. Internasjonale studier har vist at PET/CT forbedrer kartleggingen av pasienter med stadium 2 og 3 eller tilbakefall av brystkreft, men i Norge er dette foreløpig ikke en metode som er tatt i bruk ved brystkreft. Gjennom denne studien ønsker vi å tilby PET/CT for å se om dette påvirker eller forbedrer diagnostikken av pasienter med påvist brystkreft eller tilbakefall av brystkreft. 

Informasjon, resultater og publikasjoner vi legges ut på Vestre Viken sine nettsider.

Vitenskapelig tittel

Forbedret diagnostikk av brystkreft med PET/CT

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 16.02.2023 fram til 31.12.2027

Hvem kan delta?

Pasienter med tilbakefall av brystkreft eller stadium 2 og 3 brystkreft.

Pasienter fra Vestre Viken som har fått påvist brystkreft eller hvor det er mistanke om tilbakefall av brystkreft diskuteres tverrfaglig ved Brystdiagnostisk senter i Drammen. Hos en del pasienter er det behov for bildediagnostikk for å vurdere sykdomsutbredelsen. Dette utføres vanligvis med CT og skjelettscintigrafi. Dersom du blir vurdert til å ha behov for utredning med bildediagnostikk vil du etter dette møtet kunne få tilbud om PET/CT i tillegg som en del av denne studien. Lege og/eller studiesykepleier ved Brystdiagnostisk senter vil gi informasjon til aktuelle pasienter. Du må signere et skriftlig samtykke før du kan inkluderes i studien.

Ved oppstart av studier er det kun pasienter fra Vestre Viken sitt nedslagsfelt som er aktuelle for å bli inkludert i studien. Det er mulig andre sykehus blir med etter hvert og i såfall vil det komme oppdatert informasjon. Det er spesialisthelsetjenesten som inkluderer pasienter til denne studien.

Hva innebærer studien?

Hvis du ønsker å være med i studien vil du blir kalt inn til en PET/CT ved Drammen sykehus. Før PET- undersøkelsen vi du bli kontaktet fra nukleærmedisinsk seksjon som gir deg informasjon om forberedelser. Før PET-undersøkelsen må du blant annet faste i minst 6 timer. På undersøkelsesdagen vil du få langt inn et lite venekateter og få injisert en liten mengde radioaktivt merket sukker/glukose. Etter injeksjonen skal du hvile i ca. 60 minutter på et stille rom, og deretter utføres selve billedtakningen som tar omtrent 20 minutter. Henvisende lege vil få svar på undersøkelsen. Hvis du tillater det vil relevante opplysninger om deg fra ulike kilder i Vestre Viken HF (pasientjournal, bildediagnostikk, laboratoriesvar og patologi) innhentes for å kunne vurdere nytten av PET/CT best mulig. I tillegg kan det være behov for å hente opplysninger fra sentrale helseregistre som Kreftregisteret, Dødsårsaksregisteret, Nasjonalt pasientregister med flere.

Vær oppmerksom

Fordelen med å gjennomføre PET/CT er at du får en tilleggsundersøkelse som kan kartlegge utbredelsen av kreftsykdommen din på en bedre måte enn de vanlige undersøkelsene CT og skjelettscintigrafi. Ulempen er at du må bruke tid på å få utført undersøkelsen og du få litt ekstra stråling (ca 9 mSv). Den ekstra stråledosen er forholdsvis liten, mindre enn dosen fra en vanlig CT og du vil kun få utført PET/CT én gang i denne studien. I noen tilfeller er legene usikre på funn ved PET/CT. Da vil bildene diskuteres i et tverrfaglig legemøte og du må kanskje utføre tilleggsundersøkelser for å avklare disse funnene nærmere. Vår studie kan gi verdifull kunnskap som kan føre til bedre forståelse av brystkreft, og bedre diagnostikk og behandling for brystkreftpasienter i fremtiden. I enkelte tilfeller vil PET/CT-undersøkelsen kunne vise at du har mer eller mindre utbredt sykdom. Isåfall kan behandlingen bli endret, men vil følge gjeldende nasjonale retningslinjer. 

Kontaktinformasjon

Prosjektleder
Overlege Harald Grut
e-post: hargru@vestreviken.no

Studiesykepleier
Ingun Jahren Horvli 
 
Studieradiograf
Helene Bjørndalen Strøm