En legemiddelutprøving for å evaluere SGN-B6A sammenlignet med docetaxel hos voksne forsøkspersoner med tidligere behandlet ikke små-cellet lungekreft

Dette er en legemiddelutprøving på kreftlegemiddelet SNG-B6A, og formålet med studien er å undersøke effekt og eventuelle bivirkninger av legemiddelet hos pasienter som har ikke-småcellet lungekreft. Pasientene blir tilfeldig trukket til enten standardbehandling for pasientgruppen eller til utprøving av det nye legemiddelet SGN-B6A.

Om studien

Å delta å studien vil kreve hyppigere besøk og flere studiebesøk enn for standardbehandling. Undersøkelser kan omfatte: spørreskjema om hvordan du har det, legeundersøkelser og målinger, blodprøver, bildediagnostikk (CT eller MR), elektrokardiogram, urinprøve, skjellettskanning og infusjoner med legemiddel. 

Vitenskapelig tittel

A randomized, phase 3, open-label study to evaluate SGN-B6A compared with docetaxel in adult subjects with previously treated non-small cell lung cancer

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 15.08.2024 fram til 01.08.2029

Hvem kan delta?

Pasienter med ikke-plateepitel, ikke-småcellet lungekreft, hvor svulsten har vokst eller kreften har spredd seg i kroppen slik at den ikke kan fjernes ved kirurgi. 

Behandlende lege må ta kontakt med nærmeste deltakende sykehus for å avklare om potensielle deltakere kan være aktuelle for studien eller henvise aktuelle deltakere. 

Hva innebærer studien?

Å delta å studien vil kreve hyppigere besøk og flere studiebesøk enn for standardbehandling. Undersøkelser kan omfatte: spørreskjema om hvordan du har det, legeundersøkelser og målinger, blodprøver, bildediagnostikk (CT eller MR), elektrokardiogram, urinprøve, skjellettskanning og infusjoner med legemiddel. 

Vær oppmerksom

Deltakelse i denne studien vil kanskje, eller kanskje ikke, påvirke helsen din. Det er uvisst om SGN‐B6A vil være mer nyttig enn andre behandlinger for kreften din. Informasjon fra denne studien vil kunne hjelpe leger å lære mer om SGN‐B6A som en behandling for kreft. Denne informasjonen kan hjelpe fremtidige kreftpasienter.SGN‐B6A kan forårsake bivirkninger. Du kan få alle, noen, eller ingen av de kjente bivirkningene. Du kan også få sjeldne bivirkninger eller nye bivirkninger som ingen andre har hatt før.


Legene og sykepleierne vil sjekke deg nøye for bivirkninger. De kan foreskrive eller gi deg legemidler eller andre behandlinger for å hjelpe deg med symptomer eller lette noen av disse bivirkningene. Noen bivirkninger kan forsvinne etter at SGN‐B6A er stoppet. I noen tilfeller kan bivirkninger være alvorlige, langvarige eller permanente. Det er en sjanse for at en bivirkning kan forårsake død.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder: Odd Terje Brustugun
Vestre Viken
Tlf: 32862464

Maria Moksnes Bjaanæs
Oslo Universitetssykehus
Tlf: 23026600

Bjørn Henning Grønberg
St. Olavs
Tlf: 72573000

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Oslo universitetssykehus
  • St. Olavs hospital

Denne studien er sponset av legemiddelfirmaet Pfizer.