Effekt av kostholdsveiledning til pasienter med Schizofreni/psykose eller bipolar lidelse.

En randomisert kontrollert studie: effekt av kostholdsveiledning på blodprøveverdier og kroppsmål hos pasienter med diagnose schizofreni/psykose eller bipolar affektiv lidelse som behandles i Vestre Viken HF, klinikk for psykisk helse og rus, i en ordinær poliklinikk i Asker eller som inneliggende på Blakstad sykehus.

Om studien

Individer med diagnosen schizofreni/psykose og bipolar affektiv lidelse har redusert levealder med 10-20 år og 2-3 ganger så stor risiko for å dø av hjerte og karsykdom som den generelle befolkningen. En ugunstig livsstil er den største risikofaktoren for HKS i pasientgruppene som inkluderer et usunt kosthold. Det er mangel på kliniske studier som undersøker effekt av kostholdsveiledning på pasientgruppene og generelt alvorlig psykisk syke. Det er behov for å finne behandling som øker levealder og livskvalitet hos pasientene. Dermed ønsker vi å undersøke effekten av kostholdsveiledning på følgende markører knyttet til HKS og generell helse og ernæringstilstand: vekt, midjemål, blodtrykk, non-HDL kolesterol (hovedutfall), total kolesterol, LDL-kolesterol, triglyserider, ASAT/ALAT, HbA1c, fatsende glukose, ferritin, D-vitamin og folat. 

Vitenskapelig tittel

Effekt av kostholdsveiledning på antropometriske- og biologiske markører hos pasienter med diagnosen schizofreni/psykose eller bipolar affektiv lidelse

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 25.09.2023 fram til 01.12.2028

Hvem kan delta?

Kvinner og menn over 18 år, med diagnose schziofreni/psykose eller bipolar affektiv lidelse som behandles i Vestre Viken på Asker DPS eller Blakstad sykehus. 

Behandlere ved Asker DPS og Blakstad sykehus vil selv kontakte pasienter som kan være egnet til å delta i studien. Aktuelle pasienter vil settes i kontakt med Camilla N. Myrdal

For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Før prosjektet starter vil deltakerne bli fordelt tilfeldig til to grupper. Begge gruppene vil ved starten av prosjektet gjennomføre følgende 3 punkter: 

  1. Fylle ut et digitalt matvarefrekvensskjema som har som formål å undersøke deltakernes normale kosthold. Utfyllelsen tar ca. 15 minutter og kan gjøres på selvvalgt lokalisasjon. Veiledning vil bli gitt og hjelp er tilgjengelig ved behov.
  2. Gjennomføre et «24-timers kostintervju» med en masterstudent i klinisk ernæringsfysiologi på deltakerens behandlingssted eller over telefon hvis ønskelig. Her vil det gjennomgås detaljert hva deltakerne spiste dagen før. Intervjuet tar ca. 30 minutter. 
  3. Innhenting av blodprøve og kroppsmålinger på deltakerens behandlingssted. Følgende blodprøveverdier vil bli målt: total kolesterol, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol, triglyserider, ASAT/ALAT, HbA1c, fastende glukose, ferritin, D-vitamin og folat. Følgende kroppsmål vil bli målt: vekt, høyde og midjemål. Blodtrykk vil også kartlegges. Alle målingene vil ta ca. 15 minutter. 

Deretter vil den ene gruppen motta kostholdsveiledning fra klinisk ernæringsfysiolog eller masterstudent i klinisk ernæringsfysiologi. Dette består av en samtale på 30 x 2 minutter med 15 minutters pause mellom hvert 30 minutt. 2 måneder etter veiledningen vil punkt 1, 2 og 3 som ble gjennomført ved start av studien gjentas.

Mastergradsstudent vil også ringe deltakerne som har mottatt kostholdsveiledning etter 1 måned for å svare på eventuelle spørsmål samt undersøke hvordan det går etter kostholdsveiledningen. 

Gruppens som ikke mottok kostholdsveiledning under studien, vil få det samme tilbudet når studien er ferdig. Verdiene fra de to gruppene vil sammenliknes for å undersøke om kostholdsveiledningen har hatt noen effekt på gruppen som mottok dette versus de som ikke mottok dette under studieperioden. 

Vær oppmerksom

Deltagelse i dette forskningsprosjektet gir deltakerne bedre kunnskap om helsefremmende kosthold som kan bidra til lavere risiko for livsstilsykdommer som hjerte og karsykdom. 

Videre vil man samle kunnskap om fremtidig behandling av pasienter i psykiatrien. Studien kan medvirke til at det blir økt fokus på ernæringsbehandling av disse pasientgruppene, og således bidra til et mer helhetlig og optimalisert behandlingstilbud. Et slikt tilbud kan muligens føre til en lavere forekomst av livsstilssykdommer hos pasienter med alvorlig psykisk lidelse i fremtiden. 
Gjennom veiledning fra klinisk ernæringsfysiolog eller masterstudent i klinisk ernæringsfysiologi vil deltakerne få persontilpasset veiledning samt ha mulighet til å stille spørsmål om kosthold og ernæring. 

Noen kan oppleve det som ubehagelig og personlig å snakke om eget kosthold. Dette vil derfor være en mulig ulempe ved deltakelse i prosjektet og intervjuer er særlig oppmerksom på dette og vil i slike tilfeller spørre pasienten på en varsom måte om å endre fokus, utsette eller avslutte intervjuet.  Intervjuet som skal gjennomføres om kosthold er dog en metode som ofte benyttes i ernæringsforskning og vil for de fleste oppleves som lite belastende. Deltakerne kan be om telefonintervju hvis dette oppleves som mindre belastende. Når det gjelder kostholdsveiledningen vil det kun snakkes om relevante temaer innen ernæring og helse. 

Intervju og veiledningen vil være et unikt tilbud for deg som er pasient ved Asker DPS eller på Blakstad sykehus, som normalt ikke inngår i behandlingsforløpet. 

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål til prosjektet, opplever uønskede hendelser eller bivirkninger, eller ønsker å trekke deg fra deltakelse, kan du kontakte kan du kontakte mastergradsstudent i klinisk ernæringsfysiologi, Camilla Nisi Myrdal. 
E-post: c.n.myrdal@studmed.uio.no 
Tlf: 94814040

Dersom du har spørsmål om personvernet i prosjektet, kan du kontakte personvernombudet ved institusjonen: personvern@vestreviken.no.

Prosjektleder Dawn E. Peleikis 
E-post: dawn.peleikis@vestreviken.no 

Samarbeidspartnere

Denne studien samarbeider med Universitetet i Oslo, medisinsk fakultet.