Digital hjemmeoppfølging etter innleggelse på sykehus for hjertesvikt

Studien undersøker om sykepleier-styrt digital hjemme oppfølging etter innleggelse på sykehus for hjertesvikt er et nyttig og gjennomførbart tilbudsom bedrer livskvalitet, sykdomsforståelse og prognose hos disse pasientene.

Om studien

Hjertesvikt er en hyppig forekommende tilstand og en av de viktigste årsakene til forringet livskvalitet, sykdom og tidlig død. Sykdommen er også ressurskrevende for helsevesenet. Selv om oppfølging fra sykehus er anbefalt etter innleggelse for hjertesvikt er det per i dag kun én av  fem pasienter som får slik oppfølging.  

Forskning viser at avstands oppfølging av hjertesvikt i hjemmet via digital plattform kan være et godt tilbud som gir bedrer prognosen til disse pasientene. 

De overordnede målene i studien er å: 

– Undersøke om sykepleier-styrt og skreddersydd digital oppfølging av hjertesvikt i hjemmet reduserer risikoen for nye innleggelser på sykehus og bedrer prognosen til disse pasientene etter 12 måneders oppfølging.

– Undersøke om tilbudet bedrer pasientens livskvalitet, bedrer egenomsorgen av sykdommen og reduserer psykiske helseplager. 

– Undersøke om tilbudet medfører at flere pasienter tar sine hjertemedisiner som foreskrevet. 

Prosjektet evaluerer et nytt tilbud for pasienter som har vært innlagt på sykehus med hjertesvikt. Dersom tilbudet er nyttig og gjennomførbart og har gunstige effekter på pasientens helse og livskvalitet, vil det bli implementert i ordinær klinisk praksis. 

En forstudien (pilotstudien) starter opp sommeren 2022 og er forventet avsluttet høsten 2022.  Hovedstudien starter opp i desember 2022.

Økonomi 
Studien er finansiert av forskningsmidler fra Innovasjonsavdelingen i Vestre Viken og NORCOR gruppen. 


Mer info

Vitenskapelig tittel

Individualisert hjemmeoppfølging etter innleggelse med hjertesviktforverring - en tverrfaglig, randomisert studie.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

I denne studien inviteres alle pasienter over 18 år som legges inn på medisinsk avdeling på Drammen sykehus eller på hjerteavdelingen ved Sykehuset i Vestfold med nyoppdaget eller kjent hjertesvikt. 

Dersom du ikke har elektronisk bank ID eller tilgang på PC, nettbrett eller smart telefon hjemme kan du fortsatt delta i studien, men oppfølgingen vil da skje via telefon i stedet for via den digitale plattformen. 

Dersom du har alvorlige rusmisbruk, bor permanent på sykehjem, har demens eller annen alvorlig nedsatt funksjonsnivå, vil du ikke kunne delta i studien. 

Hva innebærer studien?

Studiedeltagerne blir tilfeldig fordelt (randomisert) i to grupper; individualisert digital hjemmeoppfølging eller dagens kliniske praksis ved de deltagende sykehusene. Alle blir bedt om å svare på et spørreskjema og gjennomføre en kort klinisk undersøkelse med blodprøver når de blir med i studien. Deltagere som blir randomisert til digital hjemme oppfølging får informasjon om hjertesvikt på sykehuset og via en nettside med tilgang til video. De får utlevert en dosett for å sikre god oversikt over faste medisiner og det blir utarbedet en egenbehandlingsplan for justering av medisiner ved behov. Deltakerne får opplæring i bruk av en digital plattform hvor de skal registrere  symptomer, medisinbruk og evt. behov for oppfølging 1 til 3 ganger i måneden mens studien pågår. De får også opplæring i å utføre enkle kliniske målinger i hjemmet med utstyr som de låner fra sykehuset. 

Studiedeltagere i begge grupper får time til hjertesviktsykepleier på poliklinikken på sykehuset etter tre måneder. Da skal de svare på spørreskjemaet på nytt og gjennomføre en klinisk undersøkelse og ta blodprøver. En skreddersydd plan for videre oppfølging blir deretter utarbeidet.    

Noen pasienter som har benyttet den digitale plattformen blir kontaktet rett etter studieslutt av en forsker ved studieslutt med spørsmål om de vil delta i et telefonintervju der vi snakker om erfaringer med å bruke plattformen.  

Tidsbruk 
Hvis man ønsker å delta i studien tar det inntil 30 minutter å besvare spørreskjemaet og gjennomføre den kliniske undersøkelsen. Hvis man trekker lodd til å bruke hjemme oppfølging vil dette innebære ca. 60 minutters opplæring i bruk av den digitale plattformen. I tillegg tar det ca. 15 minutter å registrere symptomer og gjennomføre målinger hjemme. Dette skal gjøres hver 14. dag.  

Telefonintervjuet ved studieslutt tar inntil 45 minutter. Det er mulig å delta i studien selv om man ikke ønsker å delta i telefonintervjuet.  

Fordeler og ulemper 
Ved deltagelse får man anledning til å delta i et nytt tilbud som potensielt kan gi bedre oppfølging av din hjertesvikt enn det du får i dag. 

Vi vet ikke om alvorlige bivirkninger eller ulemper ved deltagelse i denne studien. 

Kontaktinformasjon

Prosjektleder John Munkhaugen 
Mobil: 975 24 194 
E-post: John.Munkhaugen@vestreviken.no 

Studiesykepleier Sigrid Masters 
Mobil: 926 66 378 
E-post: sigridm.brisa@vestreviken.no