Behandling med sotorasib ved lungekreft (SOLUCOM)

Et forskningsprosjekt som undersøkelsr sikkerehet og effekt av legemiddelet sotorasib hos pasienter med en bestemt type ikke-småcellet lungekreft.

Om studien

Dette er et forskningsprosjekt som undersøker effekten og sikkerheten ved bruk av legemiddelet Sotorasib til pasienter som har en spesiell type lungekreft.

Vitenskapelig tittel

SOLUCOM-studien

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 30.05.2022 fram til 30.06.2026

Hvem kan delta?

For å kunne delta i studien må du blant annet ha en relativt god almenntilstand, normal nyre-, lever- og beinmargsfunksjon, samt være villig til å komme på regelmessige visitter ved sykehuset. 

Det blir gjort en del innledende undersøkelser, såkalte screeningundersøkelser, hvor resultatene avgjør om studien passer for ditt sykdomstilfelle.
Undersøkelsene omfatter:
Fysisk undersøkelse, samt gjennomgang av medisinsk historikk
Høyde, blodtrykk, puls, temperatur og vekt
Elektrokardiogram (EKG), undersøkelse av hjertefunksjon
Blodprøver
Graviditetstest (av kvinner i fertil alder)
Urinprøve
Avføringsprøve
Tapping av pleuravæske
Bildeundersøkelser (CT / MR)
Biopsi (vevsprøve), alternativt kan prøve fra tidligere inngrep benyttes

Dersom screeningundersøkelsene bekrefter at du kan delta i studien, kan du starte med behandling.

Behandlende lege må henvise for mulig deltakelse i studien.

Hva innebærer studien?

Studien vil inkludere pasienter med en spesiell type mutasjon kalt KRASG12C. Denne mutasjonen fører til at et spesielt protein, kalt KRAS, ikke virker som det skal i cellene i kroppen og derfor bidrar på denne måten til kreftutvikling. Sotorasib er en såkalt KRAS-hemmer og virker ved å inaktivere denne prosessen i kreftcellene.

Hovedformålet med denne studien er å studere effekten av sotorasib på kreftsvulster som har denne gen-endringen, samt å analysere biologiske faktorer som kan innebære god effekt, men også faktorer som kan være involvert i manglende effekt ved studielegemiddelet


Vær oppmerksom

Det er mulig at behandlingen i denne studien kan hindre eller bremse sykdomsutviklingen. Det er likevel ikke sikkert at deltakelse i utprøvingen vil gi deg noen direkte fordeler. I løpet av utprøvingen vil du bli fulgt opp grundig, oftere enn vanlig klinisk standard. Studiemedisinen kan gi bivirkninger. 

Kontaktinformasjon

Vestre Viken er nasjonal koordinator for studien

Dr. Odd Terje Brustugun

Drammen sykehus
Telefon: 32 86 24 64

Dr. Henrik Horndalsveen

Oslo Universitetssykehus
Telefon: 23 02 66 00

Dr. Bjørn Henning Grøndal

St. Olavs Hospital
Telefon: 72 57 30 00

Dr. Tesfaye Madebo

Stavanger universitetssykehus
Telefon: 51518000

Dr. Nina Helbekkmo

Universitetssykehuset i Nord-Norge
Telefon: 776 26000

Dr. Frode Lindemark

Haukeland Universitetssykehus
Telefon: 55 97 50 00

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Helse Bergen
  • Helse Stavanger
  • St. Olavs Hospital
  • Universitetssykehuset Nord-Norge
  • Oslo universitetssykehus

Studien vil også foregå ved sykehus i Sverige og Danmark i tillegg til flere helseforetak i Norge.