Utdanningsplan for spesialiteten rus- og avhengighetsmedisin

Denne utdanningsplanen redegjør nærmere for utdanning av leger i spesialisering innen spesialiteten rus- og avhengighetsmedisin i Vestre Viken.

LIS - rus og avhengighetsmedisin

Planen skal informere om hvordan utdanningsvirksomheten er organisert, organisering og gjennomføring av utdanningsløpet, tilrettelegging for læringsaktiviteter og supervisjon faglig forsvarlige rammer og kvalitet, akademisk kompetanse og forskningsaktivitet og internundervisning.

Planen suppleres av en utdanningsplan i Kompetanseportalen, som tildeles LIS ved tilsettelse. I Kompetanseportalen er de forskriftsfestede læringsmål detaljert beskrevet med læringsaktiviteter kandidaten forventes å gjennomføre.

Planen skal ligge til grunn for virksomhetens internkontroll og oppfølging fra Helsedirektoratet og Legeforeningens spesialitetskomiteer. Planen skal være et offentlig dokument tilgjengelig for den enkelte lege i spesialisering, også i forbindelse med søknad om ansettelse.

Vestre Viken helseforetak består av somatisk virksomhet ved Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu. Vi har også en psykiatrisk sykehusavdeling ved Blakstad og fem distriktspsykiatriske​ sentre (DPS-er), tilbud innen barne- og ungdomspsykiatri samt tverrfaglig spesialisert rus- og avhengighetsbehandling. Klinikk for medisinsk diagnostikk har fagområder fordelt på de fire somatiske sykehusene.

Vestre Viken tilbyr spesialisering i rus- og avhengighetsmedisin ved Avdeling for rus og avhengighet som har seksjoner i Drammen, Bærum og ved Blakstad sykehus.

Utdanningen vil foregå ved følgende arenaer internt i helseforetaket:
• Avdeling for rus og avhengighet
• Psykiatrisk avdeling Blakstad eller en av våre DPS ved Asker, Bærum, Drammen, Kongsberg eller Ringerike
• Medisinsk avdeling, Drammen eller Bærum sykehus (valgfri sideutdanning)
• Eventult Avdeling for Nevrologi, Revmatologi og reHabilitering (NRH), Drammen sykehus (valgfri sideutdanning)

De ulike læringsarenaene vil dekke ulike læringsområder. Dersom tjeneste utover to uker ved annen avdeling enn fast arbeidssted er nødvendig, fremgår dette av overordnet fremdriftsplan for spesialiteten.
I tillegg er det inngått avtale med Manifestsenteret, Røyken som gir langtidsbehandling for ROP-pasienter.  Dette fremgår av overordnet fremdriftsplan for spesialiteten.

Avdeling ARA består av fire seksjoner, to avgiftningsseksjoner og to døgnbehandlingsseksjoner. Avgiftningsseksjonene har hver to overleger, to psykologer (psykologspesialist) og to LIS. Behandlingsseksjonene har hver en overlegestilling, to psykologer hvorav en til to er spesialister. Seksjon Blakstad har en LIS, seksjon Konnerud kan ved behov ha en LIS. I tillegg avdelingsoverlege. Den polikliniske TSB-behandlingen ligger organisatorisk i de fem DPS’ene, hvorav fire har egne TSB seksjoner/team. Disse blir enheter i nettverket av læringsarenaer i PHR, sammen med sykehusavdelingen (har 1 RAM-spesialist) og eventuelt DPS-døgnavdelinger. 

Frem til nytt sykehus i Drammen 2025 har foretaket valgt å legge rusakutt-funksjon til Blakstad psykiatriske sykehus, Mottak. Alle LIS i rotasjon har seks mnd. akuttpsykiatri og vil der møte pasientene som kommer til rusakutt. Fra etablering i nytt sykehus vil avdeling ARA overta rusakutt-funksjon

Supervisjonen vil gjøres av erfarne syke/vernepleiere, psykolog/psykologspesialist og stedligoverlege/avdelingsoverlege. Det jobbes tverrfaglig i team i alle fire seksjoner og LIS inngår i dette.
God kapasitet i alle seksjoner til ad hoc og planlagt supervisjon.

Alle de fire RAM-spesialistene knyttet til læringsarenaen og en RAM-spesialist ved Manifestsenteret kan gi ukentlig klinisk veiledning, avhengig av antall LIS i RAM-spesialisering.​

I tillegg til fire spesialister i RAM har avdelingen fire spesialister i psykiatri, hvorav to dobbeltspesialister, og ti psykologer, hvorav to er spesialister.
Vi har døgnplasser som gir grunnlag for å nå en rekke læringsmål for RAM spesialiteten i en døgnsetting. Det er allerede etablert tverrfaglig samarbeid for de fleste behandlingsintervensjoner som gruppeterapi, undervisning, terapiteknikker som MI, kognitiv terapi, drøfting av prognoser og oppsett av behandlingsplaner. I tillegg utføres somatiske undersøkelser og tolkning av labsvar i samråd med overlege, gjennomgang av legemiddellister, oppstart og oppfølging av LAR pasienter, lettere abstinensbehandling, medikamentelle intervensjoner for rusavhengighet og alkoholavhengighet.
Døgnstrukturen innebærer daglig supervisjon av erfaren overlege/psykologspesialist.

Ved TSB-enhetene får LIS ukentlig klinisk veiledning av RAM-spesialist eller psykiater med lang erfaring i arbeid med rus og avhengighet-pasienter. Supervisjon gis av RAM-spesialist, der dette finnes, og spesialist i psykiatri, psykologspesialist og evt. klinisk sosionom med TSB-utdanning, alle med lang erfaring med pasientgruppen. 

Det avsettes ukentlig 60 minutter veiledningstid pr. LIS ved spesialist i rus og avhengighetsmedisin. Det kan vurderes gruppeveiledning der dette er hensiktsmessig. Vurdering ved arbeidsgivers nærvær minst hvert halvår der også minst en supervisør deltar.

Vestre Viken sørger for tilgang til nødvendige kurs som er generelle læringsmål for alle LIS. Foretaket sørger for nødvendig tilgang til bibliotektjeneste og tilgang til litteratur via intranettet. Foretaket sørger i tillegg for etablering og oppfølging av rotasjonsavtaler internt i foretaket.

Vestre Viken følger tariffestet avtale om deltakelse på kurs/kongresser og fordypningstid. Vestre Viken har en egen rutine for å sikre at avtalefestet fordypningstid blir registrert og avviklet ved bruk av GAT. Hver avdeling har ansvar for justering av individuelle utdanningsplaner og rotasjon dersom det oppstår ventetid til de ulike rotasjonsstillinger, både internt i foretaket og eksternt til andre samarbeidspartnere. Dersom flere LIS er i kø for samme rotasjonsstilling, gjelder ansiennitetsregelen for tildeling av plassene (kortest tid igjen til å bli ferdig spesialist).

Hver LIS får tildelt en overlege som sin veileder. Vestre Viken sørger for tilgang til kurs for nødvendig veilederkompetanse slik at alle overleger blir sikret god kompetanse for oppfølging og veiledning av LIS. LIS får en time ukentlig veiledning. Alle overleger i foretaket kan i tillegg ta på seg oppgaven som supervisør og veilede LIS i den kliniske hverdagen, ved døgnpost, poliklinisk aktivitet og under vaktarbeid.

Spesialister, både lege- og psykologspesialister, er lett tilgjengelige for supervisjon i det daglige arbeidet ved samtlige tjenestesteder. Teammøter, behandlingsmøter, regelmessige fagmøter og ukentlige legemøter er faste arenaer.

Det er ukentlig internundervisning for LIS av to timers varighet med fastsatt program. LIS har fire timer fordypningstid i tjenesteplanen, som også vil bli brukt til gruppeveiledning, SIM-trening og annen læringsaktivitet.

For å sikre at fagmiljøene og LIS har anledning til å medvirke i utformingen at utdanningstilbudet er det opprettet ett utdanningsutvalg per spesialitet.

Utdanningsutvalgene skal blant annet ha ansvar for å kvalitetssikre utdanningen, revidere læringsaktiviteter og informere om mulige utfordringer ved rotasjon, internt og eksternt. Med kvalitetssikring menes å sikre at LIS får veiledning, supervisjon og oppfølging i tråd med forskrift og ansvar som påligger foretaket som utdanningsvirksomhet. Det skal også sikres tilstrekkelig rom for gjennomføring av utdanningsaktiviteter.

Det er i tillegg opprettet et utdanningsråd med representanter fra hver spesialitet. Rådets oppgaver er å analysere, evaluere og videreutvikle felles utfordringer og muligheter på tvers av spesialitetene. Eksempler på evaluering er organisering av læringsaktiviteter i FKM, planlegging og gjennomføring av veiledning, supervisjon og struktur, utfordringer rundt rotasjon samt generell erfaringsutveksling.

Klinikk psykisk helse og rus tilbyr felles internundervisning for LIS innen psykiatri og rus- og avhengighetsmedisin. Det er satt av to timer til internindervisning per uke som dekker læringsmål for begge disse spesialitetene. Internundervisningen bygger på en fireårig rulleringsplan for fagundervisningen med eksterne og interne undervisere. LIS har også tilbud om internundervisning på de seksjonene de måtte være på til enhver tid.  Vestre Viken har mange relevante E-læringskurs for LIS som inngår i egen fordypningstid. 

I henhold til spesialistforskriftens bestemmelser får alle LIS utnevnt en individuell veileder.
Leder er ansvarlig for utnevnelse av veileder og at det legges til rette for supervisjon og regelmessig veiledning. Samtlige læringsarenaer har etablert struktur for veiledning av kandidater under spesialisering. Spesialister og andre kompetansepersoner medvirker i den daglige supervisjon og mester/svenn-læring i tråd med nasjonale retningslinjer.

Veiledning gjennomføres som en strukturert kombinasjon av individuell veiledning og gruppeveiledning. Ansvarlige ledere og representanter for LIS deltar i utviklingen av veiledningsstrukturen. Det særskilte ansvaret for gjennomføring ligger på ledelsen, representert ved klinikkene.

Kandidatene skal vurderes systematisk underveis i utdanningsløpet, gjennom tett oppfølging av veileder. I vurderingen av oppnådde læringsmål skal leder innhente anbefalinger fra veileder og minst en av dem som har deltatt i supervisjonen. Der leder ikke er spesialist i aktuell spesialitet er det særlig viktig at leder henter vurderingskompetanse. Der det er hensiktsmessig anbefales det at en helhetlig vurdering av vurderingskollegium/evalueringskollegium inngår i vurdering av kandidatene før læringsmål godkjennes. Det vil etter oppnåelse av læringsmål, eller ved arbeidsforholdets slutt, bli utstedt bekreftelse på gjennomført praktisk tjeneste.

I klinikk psykisk helse og rus er det ansatt ni medarbeidere med PhD; en ved Drammen DPS, to ved Ringerike DPS, to ved Psykiatrisk avdeling Blakstad og fire ved FoU-enheten.

Klinikken har en FoU-avdeling. Ledelsen i klinikken og FoU-avdelingen jobber sammen om å starte og gjennomføre prosjekter. Klinikkledelsen starter og styrer store prosjekter som skal utvikle faglig kunnskap på mange områder, mens FoU-avdelingens prosjekter i hovedsak handler om forskning. Dermed har FoU-avdelingen og de kliniske avdelingene 40–50 små og store prosjekter gående til enhver tid. 

Forskningsdelen av avdelingen innebærer å skaffe ny kunnskap, mens fagutviklingen skal sørge for at kunnskapen tas i bruk på en god måte. Organiseringen av forskning og fagutvikling i samme enhet er derfor bevisst og viktig, slik at de to virksomhetene styrker hverandre.

FOU-avdelingen per i dag ti medarbeidere som tilbyr råd og veiledning til ansatte, inklusive LIS, i alle faser av disse prosjektene. Fem av medarbeiderne er PhD, og tre er PhD-kandidater.

Ved rekruttering legges det vekt på faglig kompetanse og tidligere vitenskapelig arbeide. Det er en målsetting å legge til rette for at avdelingen har kompetanse som dekker hele fagfeltet. Kompetansen opparbeides ved faglig fordypning, spesialfunksjoner og tilretteleggelse for ekstern fordypning.

Overlegene i avdelingen skal holde seg faglig oppdatert ved jevnlig deltakelse på nasjonale og internasjonale kurs og kongresser. Alle overleger får mulighet til deltakelse på kurs og/eller kongresser, to ganger i året. De skal delta aktivt i avdelingens undervisningsplan, fagdager og revidering av metodeboken (e-håndbok) som inneholder avdelingens faglige rutiner og retningslinjer.
Foretaket skal sørge for nødvendig veilederkompetanse og kunnskap om bruk av Kompetanseportalen (Dossier). Ved ansettelse av spesialister i ledige overlegestillinger blir forskningskompetanse vektlagt.

Utdanningsplanen skal løpende evalueres og være på agendaen i utdanningsutvalgets møter.
Planen vil bli revidert ved behov.

Sist oppdatert 21.02.2024