Utdanningsplan for spesialiteten psykiatri

Denne utdanningsplanen redegjør nærmere for utdanning av leger i spesialisering innen spesialiteten psykiatri i Vestre Viken.

pasient i samtale med psykolog

Planen skal informere om hvordan utdanningsvirksomheten er organisert, organisering og gjennomføring av utdanningsløpet, tilrettelegging for læringsaktiviteter og supervisjon faglig forsvarlige rammer og kvalitet, akademisk kompetanse og forskningsaktivitet og internundervisning.

Planen suppleres av en utdanningsplan i Kompetanseportalen, som tildeles LIS ved tilsettelse. I Kompetanseportalen er de forskriftsfestede læringsmål detaljert beskrevet med læringsaktiviteter kandidaten forventes å gjennomføre.

Planen skal ligge til grunn for virksomhetens internkontroll og oppfølging fra Helsedirektoratet og Legeforeningens spesialitetskomiteer. Planen skal være et offentlig dokument tilgjengelig for den enkelte lege i spesialisering, også i forbindelse med søknad om ansettelse.

Vestre Viken helseforetak består av somatisk virksomhet ved Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu. Vi har også en psykiatrisk sykehusavdeling ved Blakstad og fem distriktspsykiatriske sentre (DPS-er), tilbud innen barne- og ungdomspsykiatri samt tverrfaglig spesialisert rus- og avhengighetsbehandling. Klinikk for medisinsk diagnostikk har fagområder fordelt på de fire somatiske sykehusene.

Vestre Viken tilbyr spesialisering i psykiatri ved Psykiatrisk avdeling Blakstad og ved våre distriktspsykiatriske sentre (DPS) i Asker, Bærum, Drammen, Kongsberg eller Ringerike.

Utdanningen vil foregå ved følgende arenaer internt i helseforetaket:
• Asker DPS
• Bærum DPS
• Drammen DPS
• Kongsberg DPS
• Ringerike DPS
• Psykiatrisk avdeling Blakstad
• Avdeling for rus og avhengighet (ARA)
• ​Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA)​

De ulike læringsarenaene vil dekke ulike læringsområder. Dersom tjeneste utover to uker ved annen avdeling enn fast arbeidssted er nødvendig, fremgår dette av overordnet fremdriftsplan for spesialiteten.
I tillegg vil eksterne læringsarenaer for mange spesialiteter benyttes etter avtale. Dette vil eventuelt fremgå av overordnet fremdriftsplan for spesialiteten.

Bærum DPS

Bærum DPS har følgende enheter: Døgnseksjonen og fire poliklinikker.

Generell beskrivelse av Bærum DPS døgn

Bærum DPS døgnseksjon består av to sengeposter med til sammen 19 plasser, det vil si 18 plasser og en brukerstyrt seng. Døgnpostene dekker fordypningstjeneste i korttidsintervensjon døgn.

Generell beskrivelse av poliklinikkene

Bærum DPS har fire poliklinikker. Poliklinikkene består av en ruspoliklinikk, to allmennpsykiatriske poliklinikker og en psykosepoliklinikk, men alle poliklinikkene tar også generelle saker og samarbeider på tvers.

Oversikt over Seksjon Bærum DPS Poliklinikkene

• Seksjon BDPS Poliklinikk 1: Poliklinikk med TSB-team, LAR og allmennpsykiatri
• Seksjon BDPS Poliklinikk 2: Allmennpsykiatrisk poliklinikk (med OCD-team, Ila (fengsels)-team og spiseteam)
• Seksjon BDP S Poliklinikk 3: Allmennpsykiatrisk poliklinikk med akutteam og konsultasjon-liaisontjeneste for somatisk sykehus.
• Seksjon BDPS Poliklinikk 4: FACT-team, Psykoseteam og Samhandlingsteam

Bærum DPS dekker tjenesteområdene allmennpsykiatrisk poliklinikk, rehabiliteringstjeneste og fordypningstjeneste i rus- og avhengighetsmedisin

I 2018 hadde Bærum DPS 33.553 pasientbehandlinger.

Asker DPS

Asker DPS har følgende enheter:
• Allmennpsykiatrisk poliklinikk
• Poliklinikk for rus og psykisk lidelse med FACT-team
• Poliklinikk for tidlig intervensjon ved psykose (TIPS)
• Nevropsykologisk poliklinikk 
• Akutt ambulant seksjon
• Forebyggende familieteam
• Utredningsseksjon for unge
• Døgnseksjon med akutt-krisepost og åpen psykosepost

Asker DPS disponerer 24 sengeplasser.

Asker DPS dekker tjenesteområdene allmennpsykiatrisk poliklinikk med konsultasjon-liaisontjeneste for somatisk sykehus, rehabiliteringstjeneste og flere fordypningsområder; kortidsintervensjon døgn, akutt ambulant psykiatri, rus- og avhengighetsmedisin og nypsykoseutredning.

I 2018 hadde Asker DPS 24.500 pasientbehandlinger.

Drammen DPS

Drammen DPS består av følgende enheter:
• Døgnseksjonen Konnerud med akutt- og elektive sengeplasser
• Poliklinikken Konnerud med akutteam ambulant virksomhet i tillegg til allmennpsykiatri.
• Poliklinikken Sentrum med allmennpsykiatri og konsultasjon-liaisontjeneste for somatisk sykehus.
• Seksjon for psykisk helse, rus og avhengighet med FACT-team og psykosepoliklinikk

Drammen DPS disponerer 19 sengeplasser.

Drammen DPS dekker tjenesteområdene allmennpsykiatrisk poliklinikk med konsultasjon-liaisontjeneste for somatisk sykehus, rehabiliteringstjeneste og flere fordypningsområder; kortidsintervensjon døgn, akutt ambulant psykiatri og rus- og avhengighetsmedisin.

I 2018 hadde Drammen DPS 35.073 pasientbehandlinger.

Ringerike DPS, Klin​​​ikk PHR

Ringerike DPS består av følgende enheter:
• Ringerike DPS Seksjon døgn med akutt- og elektive sengeplasser og FACT-team
• Ringerike DPS Poliklinikken Hønefoss med integrert poliklinikk for allmennpsykiatri, rus- og psykoselidelser og konsultasjon-liaisontjeneste for somatisk sykehus
• Ringerike DPS poliklinikken Ål med integrert poliklinikk for allmennpsykiatri, rus- og psykoselidelser

Ringerike DPS disponerer 14 sengeplasser.

Ringerike DPS dekker tjenesteområdene allmennpsykiatrisk poliklinikk med konsultasjon-liaisontjeneste for somatisk sykehus, rehabiliteringstjeneste og flere fordypningsområder; rus- og avhengighetsmedisin, kortidsintervensjon døgn og personlighetspsykiatri.

I 2018 hadde Ringerike DPS 24.541 pasientbehandlinger.

Kongsberg DPS, Klinikk PHR

Kongsberg DPS består av følgende enheter:
• Allmennpsykiatrisk poliklinikk (består av tre allmennpsykiatriske team og ett ROP-team)
• Seksjon elektiv psykiatri (døgn, dag og FACT)
• Akuttseksjon

Konsultasjon-liaisontjeneste for somatisk sykehus foregår under sistnevnte tjeneste.

Kongsberg DPS har følgende tjenesteområder:
Allmennpsykiatrisk poliklinikk med tjeneste i ett av de allmennpsykiatriske team hvor inntil tre måneders tjeneste kan foregå i spesialteam ROP (rus og psykiatri).
Rehabiliteringstjeneste i Seksjon elektiv psykiatri med døgnbehandling av pasienter med psykoselidelse og alvorlig bipolar lidelse og langtidsoppfølging i FACT-team. Tjenesten er per nå oppdelt med FACT en dag i uken og tjeneste i døgnseksjonen i ukens øvrige dager.
Fordypningstjeneste i form av kortidsintervensjon døgn ved Akuttseksjon. I denne seksjonen har man også akutt ambulant psykiatri som vil være et aktuelt fordypningsområde. Konsultasjon-liaisontjeneste for somatisk sykehus foregår under tjenesten i Akuttseksjon. Kongsberg sykehus ligger ved siden av Kongsberg DPS.
Kongsberg DPS disponerer 11 sengeplasser fordelt på sju senger i Seksjon elektiv psykiatri (døgnbehandling for psykoselidelser og alvorlig bipolarlidelse) og fire senger ved Akuttseksjon for kortidsintervensjon døgn.

I 2018 hadde Kongsberg DPS 22.106 pasientbehandlinger.

Psykiatrisk avdeling Blakstad, Klinikk PHR

Psykiatrisk avdeling Blakstad består av følgende enheter:
• Mottaksseksjon
• Akuttseksjon A
• Akuttseksjon B
• Akuttseksjon C
• Seksjon psykose A
• Seksjon psykose B
• Sikkerhetsseksjon
• Alderspsykiatrisk seksjon A
• Alderspsykiatrisk seksjon B
• Alderspsykiatrisk poliklinikk og ECT
• Utredningsseksjon
• BET seksjon
• Seksjon utviklingshemming og autisme

Generell beskrivelse av Psykiatrisk avdeling Blakstad

• Akuttseksjonene tar i mot pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp når tilstanden tilsier akuttinnleggelse i lukket sykehusavdeling.
• Psykoseseksjonene (Seksjon Psykose A og B, Sikkerhetsseksjon og Utredningsseksjon) gir tilbud til pasienter med alvorlig psykisk lidelse som trenger utredning og behandling i lukket enhet eller sikkerhetsenhet
• BET (Basal eksponeringsterapi)-seksjonen gir tilbud til pasienter med kompliserte og sammensatte tilstander som krever sykehusbehandling.
• Seksjon utviklingshemming og autisme gir tilbud til pasienter psykisk lidelse og psykisk utviklingshemming og/eller autisme, poliklinisk og ved døgnbehandling.
• Alderspsykiatriske seksjoner gir tilbud til eldre med kompliserte alderspsykiatriske tilstander, poliklinisk og ved døgnbehandling.

Psykiatrisk avdeling Blakstad disponerer 123 sengeplasser.

I 2018 hadde Psykiatrisk avdeling Blakstad 7.450 pasientbehandlinger.

Psykiatrisk avdeling Blakstad dekker tjenesteområdene akuttjeneste​ i lukket døgnseksjon med mottak av pasienter 24 timer i døgnet, rehabiliteringstjeneste og flere fordypningsområder;
sikkerhetspsykiatri, alderspsykiatri, PPU psykisk lidelse og psykisk utviklingshemming, nypsykoseutredning og personlighetspsykiatri.

Avdeling for rus og avhengighet (ARA)

ARA kan være aktuell læringsarena for fordypningstjeneste. Avdelingen består av fire seksjoner, to avgiftningsseksjoner og to døgnbehandlingsseksjoner.

Avgiftningsseksjonene har hver to overleger, to psykologer (psykologspesialist) og to LIS. Behandlingsseksjonene har hver en overlegestilling, to psykologer hvorav en til to er spesialister. Seksjon Blakstad har en LIS, seksjon Konnerud kan ved behov ha en LIS, i tillegg til avdelingsoverlege.

Den polikliniske TSB-behandlingen ligger organisatorisk i de fem DPS'ene, hvorav fire har egne TSB seksjoner/team. Disse blir enheter i nettverket av læringsarenaer i klinikken, sammen med sykehusavdelingen (har en RAM-spesialist) og eventuelt DPS-døgnavdelinger.

Supervisjonen vil gjøres av erfarne syke/vernepleiere, psykolog/psykologspesialist og stedlig overlege/avdelingsoverlege. Det jobbes tverrfaglig i team i alle fire seksjoner og LIS inngår i dette.
God kapasitet i alle seksjoner til ad hoc og planlagt supervisjon.


Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA)

​BUPA kan være aktuell læringsarena for fordypningstjeneste. Avdelingen består av fem lokalpoliklinikker og fire områdeovergripende seksjoner, hvorav tre er døgnenheter med godkjenning for tvunget psykisk helsevern. Til de områdeovergripende seksjonene er det, i tillegg til døgnenhetene, ambulante team.

På hver av de ni seksjonene i avdelingen er det ansatt minst to overleger i full stilling som er spesialister i barne- og ungdomspsykiatri.

Det er lagt til rette for at alle LIS som er i utdanning både ved poliklinikk/ambulant team/døgnenhet skal få stor grad av supervisjon og gode muligheter til mester/svenn-læring i både pasientdrøftinger på team og i felles pasientsamtaler. Det er også muligheter for andre profesjonsgrupper, som psykologspesialister og kliniske pedagoger, i teamdrøftinger og i felles pasientsamtaler. LIS deltar i avdelingens døgnkontinuerlige vaktordning og får da tett oppfølging av overlege i bakvakt, både i form av telefondrøftinger og ved deltagelse i felles pasientsamtaler.

Eksterne læringsarenaer som Vestre Viken har inngått samarbeidsavtale med om utdanning av LIS i psykiatri er Manifestsenteret, CRUX Bergfløtt behandlingssenter og Modum Bad. Slik det fremgår av Overordnet fremdriftsplan for utdanningen er disse læringsarenaene aktuelle for fordypningstjeneste, læringsmål VOP-053.

Vestre Viken sørger for tilgang til nødvendige kurs som er generelle læringsmål for alle LIS. Foretaket sørger for nødvendig tilgang til bibliotektjeneste og tilgang til litteratur via intranettet. Foretaket sørger i tillegg for etablering og oppfølging av rotasjonsavtaler internt i foretaket.

Vestre Viken følger tariffestet avtale om deltakelse på kurs/kongresser og fordypningstid. Vestre Viken har en egen rutine for å sikre at avtalefestet fordypningstid blir registrert og avviklet ved bruk av GAT. Hver avdeling har ansvar for justering av individuelle utdanningsplaner og rotasjon dersom det oppstår ventetid til de ulike rotasjonsstillinger, både internt i foretaket og eksternt til andre samarbeidspartnere. Dersom flere LIS er i kø for samme rotasjonsstilling, gjelder ansiennitetsregelen for tildeling av plassene (kortest tid igjen til å bli ferdig spesialist).

Hver LIS får tildelt en overlege som sin veileder. Vestre Viken sørger for tilgang til kurs for nødvendig veilederkompetanse slik at alle overleger blir sikret god kompetanse for oppfølging og veiledning av LIS. LIS får en time ukentlig veiledning. Alle overleger i foretaket kan i tillegg ta på seg oppgaven som supervisør og veilede LIS i den kliniske hverdagen, ved døgnpost, poliklinisk aktivitet og under vaktarbeid.

Spesialister, både lege- og psykologspesialister, er lett tilgjengelige for supervisjon i det daglige arbeidet ved samtlige tjenestesteder. Teammøter, behandlingsmøter, regelmessige fagmøter og ukentlige legemøter er faste arenaer.

LIS ved foretakets tjenestesteder i spesialiteten deltar ukentlig i internundervisningen ved Psykiatrisk avdeling Blakstad, i tillegg til deltagelse i lokal internundervisning og fagdager ved de respektive tjenestestedene.

For å sikre at fagmiljøene og LIS har anledning til å medvirke i utformingen at utdanningstilbudet er det opprettet ett utdanningsutvalg per spesialitet.

Utdanningsutvalgene skal blant annet ha ansvar for å kvalitetssikre utdanningen, revidere læringsaktiviteter og informere om mulige utfordringer ved rotasjon, internt og eksternt. Med kvalitetssikring menes å sikre at LIS får veiledning, supervisjon og oppfølging i tråd med forskrift og ansvar som påligger foretaket som utdanningsvirksomhet. Det skal også sikres tilstrekkelig rom for gjennomføring av utdanningsaktiviteter.

Det er i tillegg opprettet et utdanningsråd med representanter fra hver spesialitet. Rådets oppgaver er å analysere, evaluere og videreutvikle felles utfordringer og muligheter på tvers av spesialitetene. Eksempler på evaluering er organisering av læringsaktiviteter i FKM, planlegging og gjennomføring av veiledning, supervisjon og struktur, utfordringer rundt rotasjon samt generell erfaringsutveksling.

LIS deltar i obligatorisk LIS-undervisning to timer ukentlig ved Psykiatrisk avdeling Blakstad hvor det er en fireårig rulleringsplan for fagundervisning med eksterne og interne undervisere.

Vestre Viken har mange relevante E-læringskurs for LIS som inngår i egen fordypningstid. Kursoversikt er meldt inn til RegUt.

I henhold til spesialistforskriftens bestemmelser får alle LIS utnevnt en individuell veileder.
Leder er ansvarlig for utnevnelse av veileder og at det legges til rette for supervisjon og regelmessig veiledning. Samtlige læringsarenaer har etablert struktur for veiledning av kandidater under spesialisering. Spesialister og andre kompetansepersoner medvirker i den daglige supervisjon og mester/svenn-læring i tråd med nasjonale retningslinjer.

Veiledning gjennomføres som en strukturert kombinasjon av individuell veiledning og gruppeveiledning. Ansvarlige ledere og representanter for LIS deltar i utviklingen av veiledningsstrukturen. Det særskilte ansvaret for gjennomføring ligger på ledelsen, representert ved klinikkene.

Kandidatene skal vurderes systematisk underveis i utdanningsløpet, gjennom tett oppfølging av veileder. I vurderingen av oppnådde læringsmål skal leder innhente anbefalinger fra veileder og minst en av dem som har deltatt i supervisjonen. Der leder ikke er spesialist i aktuell spesialitet er det særlig viktig at leder henter vurderingskompetanse. Der det er hensiktsmessig anbefales det at en helhetlig vurdering av vurderingskollegium/evalueringskollegium inngår i vurdering av kandidatene før læringsmål godkjennes. Det vil etter oppnåelse av læringsmål, eller ved arbeidsforholdets slutt, bli utstedt bekreftelse på gjennomført praktisk tjeneste.

I klinikk Psykisk helse og rus (PHR), innen voksenpsykiatri, er det ansatt ni medarbeidere med PhD.

Klinikken har en Forsknings og utviklingsavdeling (FOU). Ledelsen i klinikken og FOU-avdelingen jobber sammen om å starte og gjennomføre prosjekter. Klinikkledelsen starter og styrer store prosjekter som skal utvikle faglig kunnskap på mange områder, mens FOU-avdelingens prosjekter i hovedsak handler om forskning. Dermed har FOU-avdelingen og de kliniske avdelingene 40–50 små og store prosjekter gående til enhver tid. 

Forskningsdelen av avdelingen innebærer å skaffe ny kunnskap, mens fagutviklingen skal sørge for at kunnskapen tas i bruk på en god måte. Organiseringen av forskning og fagutvikling i samme enhet er derfor bevisst og viktig, slik at de to virksomhetene styrker hverandre.

FOU-avdelingen per i dag har ti medarbeidere som tilbyr råd og veiledning til ansatte, inklusive LIS, i alle faser av disse prosjektene. 

For å dekke læringsmål innen forskningsforståelse avholdes det sentralt kurs i Vestre Viken der forskningskompetente ressurser, både lokale og sentrale (forskningssjef), bidrar. I tillegg gjennomføres det gruppeveiledning lokalt, med gjennomgang av forskningsprotokoll eller bidrag til utarbeidelse av forskningsprotokoll, sammen med forskningskompetent veileder.

Ved rekruttering legges det vekt på faglig kompetanse og tidligere vitenskapelig arbeide. Det er en målsetting å legge til rette for at avdelingen har kompetanse som dekker hele fagfeltet. Kompetansen opparbeides ved faglig fordypning, spesialfunksjoner og tilretteleggelse for ekstern fordypning.

Overlegene i avdelingen skal holde seg faglig oppdatert ved jevnlig deltakelse på nasjonale og internasjonale kurs og kongresser. Alle overleger får mulighet til deltakelse på kurs og/eller kongresser, to ganger i året. De skal delta aktivt i avdelingens undervisningsplan, fagdager og revidering av metodeboken (e-håndbok) som inneholder avdelingens faglige rutiner og retningslinjer.

Foretaket skal sørge for nødvendig veilederkompetanse og kunnskap om bruk av Kompetanseportalen (Dossier). Ved ansettelse av spesialister i ledige overlegestillinger blir forskningskompetanse vektlagt.

Utdanningsplanen skal løpende evalueres og være på agendaen i utdanningsutvalgets møter.
Planen vil bli revidert ved behov.

Sist oppdatert 21.02.2024