Utdanningsplan for spesialiteten patologi

Denne utdanningsplanen redegjør nærmere for utdanning av leger i spesialisering innen spesialiteten patologi i Vestre Viken.

LIS - patologi

Planen skal informere om hvordan utdanningsvirksomheten er organisert, organisering og gjennomføring av utdanningsløpet, tilrettelegging for læringsaktiviteter og supervisjon faglig forsvarlige rammer og kvalitet, akademisk kompetanse og forskningsaktivitet og internundervisning.

Planen suppleres av en utdanningsplan i Kompetanseportalen, som tildeles LIS ved tilsettelse. I Kompetanseportalen er de forskriftsfestede læringsmål detaljert beskrevet med læringsaktiviteter kandidaten forventes å gjennomføre.

Planen skal ligge til grunn for virksomhetens internkontroll og oppfølging fra Helsedirektoratet og Legeforeningens spesialitetskomiteer. Planen skal være et offentlig dokument tilgjengelig for den enkelte lege i spesialisering, også i forbindelse med søknad om ansettelse.

Vestre Viken helseforetak består av somatisk virksomhet ved Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu. Vi har også en psykiatrisk sykehusavdeling ved Blakstad og fem distriktspsykiatriske​ sentre (DPS-er), tilbud innen barne- og ungdomspsykiatri samt tverrfaglig spesialisert rus- og avhengighetsbehandling. Klinikk for medisinsk diagnostikk har fagområder fordelt på de fire somatiske sykehusene.

Vestre Viken tilbyr spesialisering i patologi ved Avdeling for klinisk patologi, Drammen.

Utdanningen vil foregå ved følgende arenaer internt i helseforetaket:

• Avdeling for klinisk patologi, Drammen

De ulike læringsarenaene vil dekke ulike læringsområder. Dersom tjeneste utover to uker ved annen avdeling enn fast arbeidssted er nødvendig, fremgår dette av overordnet fremdriftsplan for spesialiteten.

I tillegg vil eksterne læringsarenaer for mange spesialiteter benyttes etter avtale. Dette vil eventuelt fremgå av overordnet fremdriftsplan for spesialiteten.

Avdeling for klinisk patologi i Vestre Viken HF er en av landets største patologiavdeling med et bredt variert prøvemateriale. Avdelingen dekker alle områder av patologifaget med unntak av cervixcytologi.

Alle LIS skal i løpet av sin utdanning ha hospitert en dag på avdelingens histologilab, en dag på immunlab og en dag på molekylærlab for å få et overblikk over arbeidsprosesser der. LIS deltar i obduksjonstjeneste, makrobeskjæring av operasjonspreparater, besvarelse av operasjonspreparater, "småbiopsier" og klinisk cytologi.

Som et resultat av sentraliseringen av cervixcytologi og HPV-diagnostikk i Helse Sør-Øst RHF, har vi ikke lenger en ny cervixcytologiske prøver i form av væskebaserte prøver (SurePath) og konvensjonelle utstryk. Læringsmålene kan således oppfylles ved hjelp av blindet undersøkelse av cervixcytologiske prøver fra avdelingens diagnostiske biobank i form av strukturert arbeid med preparatene i henhold til retningslinjene til Kreftregisteret (Livmorhalsprogrammet). Slike cervixcytologiske prøver vil i tillegg sammenholdes med tilhørende portiobiopsier og/eller cervixutskrap i tilfeller hvor slike foreligger.

Ved å få frysesnitt vil det suppleres med frysesnittdiagnostikk på relevant obduksjonsmateriale og det vil i slike tilfeller simuleres svar til rekvirent slik at LIS får den nødvendige kompetansen i forhold til svarutgivelse ved frysesnitt. LIS vil også lære å vurdere begrensninger og muligheter ved frysesnittdiagnostikk og etter hvert være i stand til å selvstendig kunne bedømme frysesnitt og formidle svar til rekvirent.

LIS utdanning foregår etter "mester-svenn" prinsipp.
LIS vil gjennom hele sin utdanning få supervisjon og veiledning av avdelingens overleger.
Supervisjon omfatter gjennomgang av alle diagnostiske prøvene som LIS har ansvar for.

Etter minst fire år med LIS utdanning kan det vurderes om LIS kan få signeringsrett for enkelte prøvetyper. Signeringsretten gis til LIS etter en samlet vurdering ved overlegene, veileder og avdelingssjef. Det skal dokumenteres hvilke prøvetyper som det gis signeringsrett for.

Alle LIS vil delta i de obligatoriske kursene for LIS utdanning i patologi. I slutten av utdanningen kan gis LIS anledning til å delta ved andre, internasjonale patologikurs. Det legges til rette for at LIS ved slike anledninger vil være satt opp på arbeidsplanen med fokus på det organet kurset ha som læringsmål.
LIS vil også etter gjennomført kurs fortsette å besvare prøver fra gjennomgått organområde i noen uker fremover for å få god utbytte av kurset.

For å sikre at fagmiljøene og LIS har anledning til å medvirke i utformingen at utdanningstilbudet er det opprettet ett utdanningsutvalg per spesialitet.

Utdanningsutvalgene skal blant annet ha ansvar for å kvalitetssikre utdanningen, revidere læringsaktiviteter og informere om mulige utfordringer ved rotasjon, internt og eksternt. Med kvalitetssikring menes å sikre at LIS får veiledning, supervisjon og oppfølging i tråd med forskrift og ansvar som påligger foretaket som utdanningsvirksomhet. Det skal også sikres tilstrekkelig rom for gjennomføring av utdanningsaktiviteter.

Det er i tillegg opprettet et utdanningsråd med representanter fra hver spesialitet. Rådets oppgaver er å analysere, evaluere og videreutvikle felles utfordringer og muligheter på tvers av spesialitetene. Eksempler på evaluering er organisering av læringsaktiviteter i FKM, planlegging og gjennomføring av veiledning, supervisjon og struktur, utfordringer rundt rotasjon samt generell erfaringsutveksling.

Alle LIS deltar i avdelingens internundervisning som består av strukturert gjennomgang av læringsmål fra læringsmålkatalogen to ganger 45 minutter per uke og av demonstrasjon av aktuelle kasus tre ganger 30 minutter per uke. Planen er under utarbeidelse og vil være en roterende plan over flere år.

I henhold til spesialistforskriftens bestemmelser får alle LIS utnevnt en individuell veileder.
Leder er ansvarlig for utnevnelse av veileder og at det legges til rette for supervisjon og regelmessig veiledning. Samtlige læringsarenaer har etablert struktur for veiledning av kandidater under spesialisering. Spesialister og andre kompetansepersoner medvirker i den daglige supervisjon og mester/svenn-læring i tråd med nasjonale retningslinjer.

Veiledning gjennomføres som en strukturert kombinasjon av individuell veiledning og gruppeveiledning. Ansvarlige ledere og representanter for LIS deltar i utviklingen av veiledningsstrukturen. Det særskilte ansvaret for gjennomføring ligger på ledelsen, representert ved klinikkene.

Kandidatene skal vurderes systematisk underveis i utdanningsløpet, gjennom tett oppfølging av veileder. I vurderingen av oppnådde læringsmål skal leder innhente anbefalinger fra veileder og minst en av dem som har deltatt i supervisjonen. Der leder ikke er spesialist i aktuell spesialitet er det særlig viktig at leder henter vurderingskompetanse. Der det er hensiktsmessig anbefales det at en helhetlig vurdering av vurderingskollegium/evalueringskollegium inngår i vurdering av kandidatene før læringsmål godkjennes. Det vil etter oppnåelse av læringsmål, eller ved arbeidsforholdets slutt, bli utstedt bekreftelse på gjennomført praktisk tjeneste.

Avdeling for klinisk patologi har flere overleger med PhD som vil gjennomgå hvordan planlegging og oppsett av forskningsprotokoll gjøres, både individuelt med den enkelte kandidaten, men også jevnlig som en del av internundervisningen. Internundervisningen vil også ta for seg relevant lovverk og hvilke instanser det må søkes om godkjenning fra for ulike typer av forskningsprosjekter.

Avdelingen er kontinuerlig bidragsytere til/medvirkende i flere pågående prosjekter og LIS involveres der det er mulig.​

Ved rekruttering legges det vekt på faglig kompetanse og tidligere vitenskapelig arbeide. Det er en målsetting å legge til rette for at avdelingen har kompetanse som dekker hele fagfeltet. Kompetansen opparbeides ved faglig fordypning, spesialfunksjoner og tilretteleggelse for ekstern fordypning.

LIS får opplæring i bruk av avdelingens kvalitetsforbedringssystemer og i kvalitetsarbeid.

Utdanningsplanen skal løpende evalueres og være på agendaen i utdanningsutvalgets møter.
Planen vil bli revidert ved behov.

Sist oppdatert 21.02.2024