Utdanningsplan for spesialiteten øyesykdommer

Denne utdanningsplanen redegjør nærmere for utdanning av leger i spesialisering innen spesialiteten øyesykdommer i Vestre Viken.

LIS - øyesykdommer

Planen informerer om hvordan utdanningsvirksomheten er organisert. Videre informerer den om organisering og gjennomføring av utdanningsløpet ved de forskjellige læringsarenaer, tilrettelegging for læringsaktiviteter og supervisjon, faglig forsvarlige rammer og kvalitet, akademisk kompetanse og forskningsaktivitet samt teoriundervisning.

Planen suppleres av en utdanningsplan i Kompetanseportalen, som tildeles LIS ved tilsettelse. I Kompetanseportalen er forskriftsfestede læringsmål detaljert beskrevet med læringsaktiviteter kandidaten forventes å gjennomføre.

Planen skal ligge til grunn for virksomhetens internkontroll og oppfølging fra Helsedirektoratet og Legeforeningens spesialitetskomiteer. Planen skal være et offentlig dokument tilgjengelig for den enkelte lege i spesialisering, også i forbindelse med søknad om ansettelse.

Vestre Viken helseforetak består av somatisk virksomhet ved Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu. Vi har også en psykiatrisk sykehusavdeling ved Blakstad og fem distriktspsykiatriske sentre (DPS-er), tilbud innen barne- og ungdomspsykiatri samt tverrfaglig spesialisert rus- og avhengighetsbehandling. Klinikk for medisinsk diagnostikk har fagområder fordelt på de fire somatiske sykehusene.

Vestre Viken tilbyr spesialisering i øyesykdommer ved Drammen sykehus.

Utdanningen vil foregå ved følgende arenaer internt i helseforetaket:
• Kirurgisk avdeling, Øye poliklinikk, Drammen sykehus

De ulike læringsarenaene vil dekke ulike læringsområder. Dersom tjeneste utover to uker ved annen avdeling enn fast arbeidssted er nødvendig, fremgår dette av overordnet fremdriftsplan for spesialiteten.
I tillegg vil eksterne læringsarenaer for mange spesialiteter benyttes etter avtale. Dette vil eventuelt fremgå av overordnet fremdriftsplan for spesialiteten.

Læringsarena for spesialiteten Øyesykdommer i Vestre Viken vil i sin helhet foregå ved Drammen sykehus.

Øyeavdelingen på Drammen sykehus driver bred poliklinisk virksomhet innenfor alle deler av øyefaget. Inkludert her er akuttfunksjon, tilstander som rammer øyets fremre segment, medisinsk retina, bakre segment, barneoftalmologi og okulpolastikk. Selv om avdelingen ikke er seksjonert opp har hvert fagområde en til to ansvarlige overleger som har ansvar for å inneha spisskompetanse for dette området.

Avdelingen har også en operativ enhet som utfører det meste av kirurgisk behandling av øyetilstander. Dette inkluderer kataraktoperasjoner, glaukomoperasjoner, okuloplastikk og strabismeoperasjon. Kirurgisk retina operasjoner og kornea transplantasjoner henvises til OUS.

Som ansatt ved avdelingen har man igjennom bibliotektjenesten tilgang til PubMed og ClinicalKey. Dette er utmerkede verktøy for fagligfordypning.
Ved avdelingen vil man bli introdusert for og opplært i bruken av medisinsk teknisk som knyttes til øyefaget. Dette inkluderer diagnostiske apparater (OCT, foto, Angiografi, UL, autoperimetri), Biometri (Verion, Pentacam), Lasere (Yag/SLT laser, Argon laser, PDT laser, Cycklodiode laser), og medisinsk teknisk utstyr til operasjoner.

LIS har gjennom hele sin utdanning avsatt tid ved både den polikliniske og den operative enhet, og vil derfor gradvis få dekket alle læringsmål. Supervisjon tilrettelegges gjennom samtidig eller felles pasientbehandling for overleger og LIS, frigjort tid hos spesialist og avsatt drøftingsmøter. Fordypningstid er avsatt med erfarne overlege for at LIS skal få mest mulig ut av denne tiden.

Utdanning og videreutdanning​ tilrettelegges ved at alle har avsatt tid til fordypning. Man får videre dra på alle obligatoriske kurs, og halvparten/de det passer for, får dra på høstmøte eller andre kurs som gir tilleggspoeng.

At man får en bred utdanning er sikret da avdelingen ikke er seksjonert opp, og skjema legging passer på at alle pasientgrupper blir representert igjennom utdanningsløpet. Alle LIS har avsatt fordypningstid med erfaren overlege.

For å sikre at fagmiljøene og LIS har anledning til å medvirke i utformingen at utdanningstilbudet er det opprettet ett utdanningsutvalg per spesialitet.

Utdanningsutvalgene skal blant annet ha ansvar for å kvalitetssikre utdanningen, revidere læringsaktiviteter og informere om mulige utfordringer ved rotasjon, internt og eksternt. Med kvalitetssikring menes å sikre at LIS får veiledning, supervisjon og oppfølging i tråd med forskrift og ansvar som påligger foretaket som utdanningsvirksomhet. Det skal også sikres tilstrekkelig rom for gjennomføring av utdanningsaktiviteter.

Det er i tillegg opprettet et utdanningsråd med representanter fra hver spesialitet. Rådets oppgaver er å analysere, evaluere og videreutvikle felles utfordringer og muligheter på tvers av spesialitetene. Eksempler på evaluering er organisering av læringsaktiviteter i FKM, planlegging og gjennomføring av veiledning, supervisjon og struktur, utfordringer rundt rotasjon samt generell erfaringsutveksling.

Den teoretiske undervisningen forgår lokalt ved avdelingen og ved de regionale øyeavdelingene. Det er satt av tid til foredrag med påfølgende diskusjoner tirsdag kl. 08:30-09.00 og fredag kl. 08:30-09:15.

Internundervisningen følger en plan som legges hvert år og følger de obligatoriske kursene som går over en toårs periode. Man får dermed dekket alle emner over en toårs periode. Utdanningsansvarlig LIS og overlege og avdelingsoverlege er ansvarlig for at dette overholdes.

De regionale møtene er alle av åtte timers varighet og det utføres fem hvert år. Alle LIS får avsatt tid til disse utdanningsdagene. Avdelingen har ingen egen metodebok, men mange bruker Sesyn. Dette er den nettbaserte versjonen av metodeboken til øyeavdelingen ved OUS. Flere prosedyrer finnes i eHåndbok.

I henhold til spesialistforskriftens bestemmelser får alle LIS utnevnt en individuell veileder.
Leder er ansvarlig for utnevnelse av veileder og at det legges til rette for supervisjon og regelmessig veiledning. Samtlige læringsarenaer har etablert struktur for veiledning av kandidater under spesialisering. Spesialister og andre kompetansepersoner medvirker i den daglige supervisjon og mester/svenn-læring i tråd med nasjonale retningslinjer.

Veiledning gjennomføres som en strukturert kombinasjon av individuell veiledning og gruppeveiledning. Ansvarlige ledere og representanter for LIS deltar i utviklingen av veiledningsstrukturen. Det særskilte ansvaret for gjennomføring ligger på ledelsen, representert ved klinikkene.

Kandidatene skal vurderes systematisk underveis i utdanningsløpet, gjennom tett oppfølging av veileder. I vurderingen av oppnådde læringsmål skal leder innhente anbefalinger fra veileder og minst en av dem som har deltatt i supervisjonen. Der leder ikke er spesialist i aktuell spesialitet er det særlig viktig at leder henter vurderingskompetanse. Der det er hensiktsmessig anbefales det at en helhetlig vurdering av vurderingskollegium/evalueringskollegium inngår i vurdering av kandidatene før læringsmål godkjennes. Det vil etter oppnåelse av læringsmål, eller ved arbeidsforholdets slutt, bli utstedt bekreftelse på gjennomført praktisk tjeneste.

Avdelingen har ansatte overleger med dr.grad, og flere overleger nærmer seg slutten på sitt PHd-utdanningsløp. Avdelingen benytter ansatte med dr.grad til å veilede studenter i mindre forskningsprosjekter, og LIS får gjennom dette arbeidet god kjennskap til datainnsamling, metodikk/statistikk og rapportskriving. LISene innleverer rapport som godkjennes av avdelingsoverlegen. Det er også mulig for interesserte LIS å bli med på pågående forskningsprosjekter i avdelingen. ​

Faglig forsvarlige rammer og kvalitet sikres ved rapportering via overleger, og LIS må ha kjennskap til interne prosedyrer og retningslinjer.

Utdanningsplanen skal løpende evalueres og være på agendaen i utdanningsutvalgets møter.
Planen vil bli revidert ved behov.


Sist oppdatert 21.02.2024