Utdanningsplan for spesialiteten ortopedisk kirurgi

Denne utdanningsplanen redegjør nærmere for utdanning av leger i spesialisering innen spesialiteten ortopedisk kirurgi i Vestre Viken.

LIS - ortopedisk kirurgi

Planen skal informere om hvordan utdanningsvirksomheten er organisert, organisering og gjennomføring av utdanningsløpet, tilrettelegging for læringsaktiviteter og supervisjon faglig forsvarlige rammer og kvalitet, akademisk kompetanse og forskningsaktivitet og internundervisning.

Planen suppleres av en utdanningsplan i Kompetanseportalen, som tildeles LIS ved tilsettelse. I Kompetanseportalen er de forskriftsfestede læringsmål detaljert beskrevet med læringsaktiviteter kandidaten forventes å gjennomføre.

Planen skal ligge til grunn for virksomhetens internkontroll og oppfølging fra Helsedirektoratet og Legeforeningens spesialitetskomiteer. Planen skal være et offentlig dokument tilgjengelig for den enkelte lege i spesialisering, også i forbindelse med søknad om ansettelse.

Vestre Viken helseforetak består av somatisk virksomhet ved Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu. Vi har også en psykiatrisk sykehusavdeling ved Blakstad og fem distriktspsykiatriske sentre (DPS-er), tilbud innen barne- og ungdomspsykiatri samt tverrfaglig spesialisert rus- og avhengighetsbehandling. Klinikk for medisinsk diagnostikk har fagområder fordelt på de fire somatiske sykehusene.

Vestre Viken tilbyr spesialisering i ortopedisk kirurgi ved Drammen/Kongsberg sykehus, Bærum sykehus og Ringerike sykehus.

Utdanningen vil foregå ved følgende arenaer internt i helseforetaket:
• Avdeling for ortopedi og akuttmottak, Drammen/Kongsberg sykehus
• Ortopedisk avdeling, Bærum sykehus
• Kirurgisk avdeling, Ortopedisk seksjon, Ringerike sykehus

De ulike læringsarenaene vil dekke ulike læringsområder. Dersom tjeneste utover to uker ved annen avdeling enn fast arbeidssted er nødvendig, fremgår dette av overordnet fremdriftsplan for spesialiteten.

Vestre Viken har avtale med samtlige virksomheter som tilbyr utdanning koblet til fordypningslæringsmålet (LM82) i spesialiteten ortopedisk kirurgi. Her vil kandidaten avhengig av behov og ønsker kunne få oppfylt dette læringsmålet i VVHF eller ved noen av de virksomheter vi har avtale med.

Bærum sykehus

Bærum sykehus har en stor og allsidig ortopedisk avdeling, som er aktiv innenfor forskning. Man dekker det meste innenfor ortopedien, men har ikke funksjoner som sarkombehandling, skoliosekirurgi, de store multitraumepasientene, og elektiv barneortopedi.

All operativ virksomhet foregår med supervisjon, til den enkelte utdanningskandidat mestrer inngrep selvstendig, samt videre ved behov. Spesialist er til enhver tid tilgjengelig for vurdering av pasientkasus, både telefonisk og ved felles undersøkelse og direkte supervisjon.
Erfarne LIS3 og legespesialister brukes også til supervisjon, både ved visittgang, arbeid i akuttmottak og operativt. LIS3 er til enhver tid tilgjengelige for supervisjon av LIS1.

LIS1, LIS3 og overleger deltar alle i avdelingens daglige morgenmøter med pasientgjennomgang av alle pasienter siste døgn, med kvalitetskontroll av utført/igangsatt behandling.

Alle LIS1 har oppnevnt hver sin LIS3 som veileder og alle LIS3 har oppnevnt hver sin overlege som veileder. Det gjennomføres regelmessige veiledersamtaler etter en skriftlig foreliggende plan.
Veiledersamtaler er lagt inn i avdelingens undervisningsplan.

Ringerike sykehus

Enheten har enn allsidig ortopedisk virksomhet, med spisskompetanse på kneproteser, samt mye skadebehandling. Man har ikke ryggkirurgi og elektiv barneortopedi, eller typiske region- og landsfunksjoner.

Det gjennomføres kontinuerlig supervisjon under utførelse av prosedyrer og annet ut fra «mester-svenn»-prinsippet. Dette er viktig fordi LIS3 skal rullere seksjonsvis og vi anser det ugunstig at LIS skal skifte veileder for ofte ettersom veiledningen også skal fange over mer enn den operative aktivitet, men også forskning, kurs, valg videre, hvor videre. Dette vil være veileders oppgave. Mester-svenn prinsippet er viktig for den enkelte «spesialitet» innen faget.

Veiledningssamtaler utføres med veileder om lag hver måned i samsvar med dagens krav.
Vurdering av LIS3 utføres i det daglige arbeidet med superviserende spesialist og overlege-teamet. Veileder og eventuelt avdelingsoverlege gir kontinuerlig tilbakemelding til kandidaten gjennom
veiledersamtalene eller medarbeidersamtale.

Drammen og Kongsberg sykehus

Frem til det er sikret at de som skal søke spesialistgodkjenning etter gammel ordning, og som mangler gruppe-I tjeneste, får slik tjeneste innenfor fristen, vil enheten sikre at slik tjeneste er et mulig tilbud ved enheten.

Enheten dekker hoveddelen av bredden og dybden innenfor ortopedisk kirurgi, med unntak av områder som sarkombehandling, skoliosekirurgi på barn, og multitrauma-pasienter som skal håndteres av regionalt traumesenter.
Enheten har fem seksjoner for leger:

  • LIS-seksjon
  • Protese- og barn
  • Dagkirurgi
  • Rygg
  • Kongsberg

Utdanningsplanen inneholder skjemalagte undervisning koblet til læringsmålene, fortrinnsvis 30 minutter per virkedag på morgenen, men også enkelte lokale kurs av lengre varighet. Undervisningsformer varier og inkluderer trening på patologen og annen interaktiv undervisning. Alle utdanningskandidater må lage, som minimum, et materiale med supervisjon av en av avdelingens leger med doktorgrad, som presenteres som artikkel og/eller som foredrag på vitenskapelig møte.

Tilgjengelig supervisjon sikres ved at spesialister er plassert i arbeidsplanen for leger slik at tilstedeværende supervisjon er mulig på arenaer som sengepost, poliklinikk, og operasjon.

Avdelingen har et utdanningsutvalg som videreføres og legger rammene.
LIS får oppnevnt veileder når de starter ved avdelingen. Veiledningstid er satt av på skjermet tid på morgenen istedenfor internundervisning siste torsdag hver måned. Settes opp i forbindelse med internundervisningsplanen.

Det er leder for enheten der legen har sin faste ansettelse, som har ansvar for å sikre gjennomføringen av utdanningen, herunder koordinering av utdannings aktiviteter mellom ulike enheter.
Deltakelse i nasjonale kurs fremgår av den individuelle utdanningsplanen, det er ønskelig at kandidater deltar på vitenskapelige møter, og eksterne kurs som ikke er obligatoriske.
Samtlige utdanningskandidater skal presentere sitt arbeid vedrørende LM83 på Ortopedisk høstmøte, og eventuelt internasjonalt vitenskapelig møte.
Skjermet tid til fordypning fremgår av den enkelte leges tjenesteplan. Utdanningskandidatene har god tilgang til PC på arbeidsplassen, og bibliotekstjenesten i Vestre Viken gir i praksis ubegrenset tilgang til vitenskapelig litteratur, samt personlig støtte hvis ønske.

For å sikre at fagmiljøene og LIS har anledning til å medvirke i utformingen at utdanningstilbudet er det opprettet ett utdanningsutvalg per spesialitet.

Utdanningsutvalgene skal blant annet ha ansvar for å kvalitetssikre utdanningen, revidere læringsaktiviteter og informere om mulige utfordringer ved rotasjon, internt og eksternt. Med kvalitetssikring menes å sikre at LIS får veiledning, supervisjon og oppfølging i tråd med forskrift og ansvar som påligger foretaket som utdanningsvirksomhet. Det skal også sikres tilstrekkelig rom for gjennomføring av utdanningsaktiviteter.

Det er i tillegg opprettet et utdanningsråd med representanter fra hver spesialitet. Rådets oppgaver er å analysere, evaluere og videreutvikle felles utfordringer og muligheter på tvers av spesialitetene. Eksempler på evaluering er organisering av læringsaktiviteter i FKM, planlegging og gjennomføring av veiledning, supervisjon og struktur, utfordringer rundt rotasjon samt generell erfaringsutveksling.

Det er avsatt tid til organisert teoriundervisning av LIS3 på minimum 120 minutter per uke utenfor ferietiden, der det følges enn plan som sikrer at man kommer igjennom de læringsmålene som er tilgjengelig på den enkelte avdeling i løpet av en toårs periode.
Det brukes varierte undervisningsformer med fokus på størst mulig interaktivitet. Noe undervisning blir gjennomført sammen med andre enheter og fagområder.

I henhold til spesialistforskriftens bestemmelser får alle LIS utnevnt en individuell veileder.
Leder er ansvarlig for utnevnelse av veileder og at det legges til rette for supervisjon og regelmessig veiledning. Samtlige læringsarenaer har etablert struktur for veiledning av kandidater under spesialisering. Spesialister og andre kompetansepersoner medvirker i den daglige supervisjon og mester/svenn-læring i tråd med nasjonale retningslinjer.

Veiledning gjennomføres som en strukturert kombinasjon av individuell veiledning og gruppeveiledning. Ansvarlige ledere og representanter for LIS deltar i utviklingen av veiledningsstrukturen. Det særskilte ansvaret for gjennomføring ligger på ledelsen, representert ved klinikkene.

Kandidatene skal vurderes systematisk underveis i utdanningsløpet, gjennom tett oppfølging av veileder. I vurderingen av oppnådde læringsmål skal leder innhente anbefalinger fra veileder og minst en av dem som har deltatt i supervisjonen. Der leder ikke er spesialist i aktuell spesialitet er det særlig viktig at leder henter vurderingskompetanse. Der det er hensiktsmessig anbefales det at en helhetlig vurdering av vurderingskollegium/evalueringskollegium inngår i vurdering av kandidatene før læringsmål godkjennes. Det vil etter oppnåelse av læringsmål, eller ved arbeidsforholdets slutt, bli utstedt bekreftelse på gjennomført praktisk tjeneste.

De ortopediske avdelingene i Vestre Viken har leger med doktorgrad som er aktive med egen forskning og veiledning av kolleger. Det er til enhver tid flere pågående prosjekter innenfor ulike områder innenfor ortopedi, der nok hoftebrudd har vært et område der det ortopediske miljøet i Vestre Viken har vært spesielt engasjert. Det er naturlig samarbeid med blant annet OUS, UiO og USN.

Den kvantitativt viktigste arenaen for formidling har vært det vitenskapelige programmet på Ortopedisk høstmøte, der LIS3 i ortopedi fra Vestre Viken hvert år holder flere foredrag. Det forventes at LIS3 i sin tid i Vestre Viken som minimum skal holde et foredrag på ortopedisk høstmøte, der kollegene med doktorgrad bidrar med veiledning. 

Drammen sykehus har for tiden en studie gående som sammenligner korte og lange margnagler ved pertrokantære frakturer. Denne studien er det stort sett LIS3 som er involvert i. Forskningsansvarlig i avdelingen har akademisk kompetanse og nyansatte LIS3 oppfordres til å delta og starte opp forskningsprosjekter.

Bærum sykehus har både egne prosjekter og deltar i prosjekter sammen med andre sykehus hvor LIS i hovedsak står ansvarlig fra vår side. Avdelingssjef har forskningskompetanse og står for både teoretisk veiledning med jevnlig felles undervisning i med forskningsmetodikk generelt og mer spesifikk til hvert enkelt prosjekt.

Som læringsaktiviteter knyttet til FKM har vi for alle LIS gruppeveiledning med gjennomgang av forskningsprotokoll, samt kurs i forskningsforståelse. Her benytter vi eksisterende ressurser med forskningserfaring, både fra foretaket sentralt og fra egen klinikk.

Ved rekruttering legges det vekt på faglig kompetanse og tidligere vitenskapelig arbeide. Det er en målsetting å legge til rette for at avdelingen har kompetanse som dekker hele fagfeltet. Kompetansen opparbeides ved faglig fordypning, spesialfunksjoner og tilretteleggelse for ekstern fordypning.

Ledelsen ved læringsarenaene har tydelig ansvar for forsvarlighet.
Klinisk og akademisk kompetanse sikres ved at kandidaten følger et fastsatt utdanningsløp, der denne får en dedikert veileder, samt at kandidaten har supervisører både i ortopediske avdelinger og ved rotasjon til andre læringsarenaer.

Utdanningsutvalget vil sørge for at det settes en forsvarlig standard og gode rammer for å sikre gode læringsarenaer i Vestre Viken for LIS3 i ortopedi.

Utdanningsplanen skal løpende evalueres og være på agendaen i utdanningsutvalgets møter.
Planen vil bli revidert ved behov.

Sist oppdatert 21.02.2024