Utdanningsplan for spesialiteten øre-nese-halssykdommer

Denne utdanningsplanen redegjør nærmere for utdanning av leger i spesialisering innen spesialiteten øre-nese-halssykdommer i Vestre Viken.

LIS - øre-, nese- halssykdommer

Planen skal informere om hvordan utdanningsvirksomheten er organisert, organisering og gjennomføring av utdanningsløpet, tilrettelegging for læringsaktiviteter og supervisjon under faglig forsvarlige rammer og kvalitet, akademisk kompetanse og forskningsaktivitet og internundervisning.

Planen suppleres av en utdanningsplan i Kompetanseportalen, som tildeles LIS ved tilsettelse. I Kompetanseportalen er de forskriftsfestede læringsmål detaljert beskrevet med læringsaktiviteter kandidaten forventes å gjennomføre.

Planen skal ligge til grunn for virksomhetens internkontroll og oppfølging fra Helsedirektoratet og Legeforeningens spesialitetskomiteer. Planen skal være et offentlig dokument tilgjengelig for den enkelte lege i spesialisering, også i forbindelse med søknad om ansettelse.

Vestre Viken helseforetak består av somatisk virksomhet ved Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu. Vi har også en psykiatrisk sykehusavdeling ved Blakstad og fem distriktspsykiatriske sentre (DPS-er), tilbud innen barne- og ungdomspsykiatri samt tverrfaglig spesialisert rus- og avhengighetsbehandling. Klinikk for medisinsk diagnostikk har fagområder fordelt på de fire somatiske sykehusene.

Vestre Viken tilbyr spesialisering i øre-nese-halssykdommer ved Drammen sykehus.

Utdanningen vil foregå ved følgende arenaer internt i helseforetaket:
• Øre-Nese-Halsavdelingen, Drammen sykehus
• Øre-Nese-Halsavdelingen, Kongsberg sykehus (frivillig ambulering for LIS med > to års ØNH-erfaring)

De ulike læringsarenaene vil dekke ulike læringsområder. Dersom tjeneste utover to uker ved annen avdeling enn fast arbeidssted er nødvendig, fremgår dette av overordnet fremdriftsplan for spesialiteten.
I tillegg vil eksterne læringsarenaer for mange spesialiteter benyttes etter avtale. Dette vil eventuelt fremgå av overordnet fremdriftsplan for spesialiteten.

Avdelingen er useksjonert og de underordnede legene deltar i all aktivitet ved avdelingen. Det er felles previsitt, tett supervisjon der det er avsatt tid slik at bakvakt kan gå med på visitten. Det er gode muligheter for å assistere ved operasjoner eller undersøkelser. Det er avsatt egen tid (op.ass.) i arbeidsplanen der LIS-lege assisterer ved inngrep.

Avdelingens operasjonsaktivitet fremkommer av årlige lister og disse er også spesifisert for den enkelte utøver. Avdelingens metodebok består av artikkelsamlinger og -referater fra internundervisning og seminarer og danner grunnlaget for avdelingens prosedyrer. Avdelingsboken (metodeboken) er under fornyelse/revisjon og er for tiden ikke i bruk.

Prosedyrene legges tett opp til sykehusets generelle prosedyrer og føres i samsvar med de prosedyrer som finnes innen fagområdet, for eksempel i ”Veilederen for øre-nese-halssykdommer”, ”retningslinjer for behandling av kreft i ØNH-området” og i den felles nettundervisningen.

Utdanningskandidatenes supervisjon foregår ved felles previsitt, bed-side undervisning ved avdeling og poliklinikk etter mester – svenn prinsippet.
Det er nettundervisning torsdag kl. 08:15–09:00 og internundervisning hver onsdag kl. 07:30–08:00. I tillegg felles møte med hørselssentralen kl. 14:30–15:30 en gang i måneden. 

For å sikre at fagmiljøene og LIS har anledning til å medvirke i utformingen at utdanningstilbudet er det opprettet ett utdanningsutvalg per spesialitet.

Utdanningsutvalgene skal blant annet ha ansvar for å kvalitetssikre utdanningen, revidere læringsaktiviteter og informere om mulige utfordringer ved rotasjon, internt og eksternt. Med kvalitetssikring menes å sikre at LIS får veiledning, supervisjon og oppfølging i tråd med forskrift og ansvar som påligger foretaket som utdanningsvirksomhet. Det skal også sikres tilstrekkelig rom for gjennomføring av utdanningsaktiviteter.

Det er i tillegg opprettet et utdanningsråd med representanter fra hver spesialitet. Rådets oppgaver er å analysere, evaluere og videreutvikle felles utfordringer og muligheter på tvers av spesialitetene. Eksempler på evaluering er organisering av læringsaktiviteter i FKM, planlegging og gjennomføring av veiledning, supervisjon og struktur, utfordringer rundt rotasjon samt generell erfaringsutveksling.

Teoretisk undervisning ivaretas på obligatoriske kurs (se prosedyreliste), samt ved internundervisning på avdelingen (40 timer internundervisning/simulering og 36 timer nasjonal nettundervisning per år).

I henhold til spesialistforskriftens bestemmelser får alle LIS utnevnt en individuell veileder.
Leder er ansvarlig for utnevnelse av veileder og at det legges til rette for supervisjon og regelmessig veiledning. Samtlige læringsarenaer har etablert struktur for veiledning av kandidater under spesialisering. Spesialister og andre kompetansepersoner medvirker i den daglige supervisjon og mester/svenn-læring i tråd med nasjonale retningslinjer.

Veiledning gjennomføres som en strukturert kombinasjon av individuell veiledning og gruppeveiledning. Ansvarlige ledere og representanter for LIS deltar i utviklingen av veiledningsstrukturen. Det særskilte ansvaret for gjennomføring ligger på ledelsen, representert ved klinikkene.

Kandidatene skal vurderes systematisk underveis i utdanningsløpet, gjennom tett oppfølging av veileder. I vurderingen av oppnådde læringsmål skal leder innhente anbefalinger fra veileder og minst en av dem som har deltatt i supervisjonen. Der leder ikke er spesialist i aktuell spesialitet er det særlig viktig at leder henter vurderingskompetanse. Der det er hensiktsmessig anbefales det at en helhetlig vurdering av vurderingskollegium/evalueringskollegium inngår i vurdering av kandidatene før læringsmål godkjennes. Det vil etter oppnåelse av læringsmål, eller ved arbeidsforholdets slutt, bli utstedt bekreftelse på gjennomført praktisk tjeneste.

Ved vår avdeling har vi for tiden flere pågående kvalitetsstudier. Forskning inngår i arbeidet med kvalitetsregistre og arbeid utgått fra dette, og avdelingens akademiske og kliniske kompetanse benyttes i denne forbindelse.
En av våre overleger disputerte i desember 2019.  Hans doktorarbeid utgår fra hans tidligere arbeidssted på Sahlgrenska Universitetssykehus i Gøteborg og omhandler tonsilleoperasjoner. Vi har også for tiden en LIS-vikar med PhD.​
Avdelingen arbeider med å bygge opp kvalitetsprosjekter og kontrollere våre egne operasjonsmetoder. Vi har som mål å ansette enda flere forskningskompetente leger med PhD, og bidra inn i pågående og nye prosjekter Avdelingen bidrar jevnlig med presentasjoner på nasjonale møter, blant annet på ØNH-foreningens høstmøte og på Skandinavisk ørekirurgisk møte.

Ved rekruttering legges det vekt på faglig kompetanse og tidligere vitenskapelig arbeide. Det er en målsetting å legge til rette for at avdelingen har kompetanse som dekker hele fagfeltet. Kompetansen opparbeides ved faglig fordypning, spesialfunksjoner og tilretteleggelse for ekstern fordypning

Utdanningsplanen skal løpende evalueres og være på agendaen i utdanningsutvalgets møter.
Planen vil bli revidert ved behov.

Her kan du lese mer om Spesialistutdanningsplanen

Sist oppdatert 21.02.2024