Utdanningsplan for spesialiteten onkologi

Denne utdanningsplanen redegjør nærmere for utdanning av leger i spesialisering innen spesialiteten onkologi i Vestre Viken.

LIS - onkologi

Planen skal informere om hvordan utdanningsvirksomheten er organisert, organisering og gjennomføring av utdanningsløpet, tilrettelegging for læringsaktiviteter og supervisjon faglig forsvarlige rammer og kvalitet, akademisk kompetanse og forskningsaktivitet og internundervisning.

Planen suppleres av en utdanningsplan i Kompetanseportalen, som tildeles LIS ved tilsettelse. I Kompetanseportalen er de forskriftsfestede læringsmål detaljert beskrevet med læringsaktiviteter kandidaten forventes å gjennomføre.

Planen skal ligge til grunn for virksomhetens internkontroll og oppfølging fra Helsedirektoratet og Legeforeningens spesialitetskomiteer. Planen skal være et offentlig dokument tilgjengelig for den enkelte lege i spesialisering, også i forbindelse med søknad om ansettelse.

Vestre Viken helseforetak består av somatisk virksomhet ved Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu. Vi har også en psykiatrisk sykehusavdeling ved Blakstad og fem distriktspsykiatriske sentre (DPS-er), tilbud innen barne- og ungdomspsykiatri samt tverrfaglig spesialisert rus- og avhengighetsbehandling. Klinikk for medisinsk diagnostikk har fagområder fordelt på de fire somatiske sykehusene.

Vestre Viken tilbyr spesialisering i onkologi ved Drammen sykehus, Bærum sykehus, Kongsberg sykehus og Ringerike sykehus. Sykehusene har stedlig ledelse. Med dagens drift og organisering forventes at alle læringsmål oppnås ved ca. to års tjeneste ved en av foretakets tre onkologiske poliklinikker/seksjoner, ca. ett års intern rotasjon til en av foretakets fire indremedisinske avdelinger og ca. to års ekstern rotasjon til Oslo Universitetssykehus eller annen større onkologisk avdeling med stråleterapi.

Utdanningen foregår ved følgende arenaer internt i helseforetaket:
• Onkologisk poliklinikk, Drammen sykehus
• Onkologisk poliklinikk, Bærum sykehus
• Kreftseksjonen, Ringerike sykehus
• Medisinsk avdeling, Drammen sykehus
• Medisinsk avdeling, Bærum sykehus
• Medisinsk avdeling, Ringerike sykehus
• Medisinsk avdeling, Kongsberg sykehus

Onkologisk poliklinikk, Drammen

Seksjon under kirurgisk avdeling, Drammen sykehus som besørger medikamentell kreftbehandling, symptomrettet behandling, kontroller og oppfølging for kreftpasienter innenfor lokalsykehusområdet (populasjon ca. 160.000), med unntak av hematologisk kreft og barnekreft.

Avdelingens leger deltar på ukentlige tverrfaglige møter innenfor mage-tarmkreft, urologisk kreft, lungekreft og brystkreft samt melanom. Det er i tillegg ukentlige radiologidemonstrasjoner for selekterte problemstillinger. Det er ingen formell seksjonering mellom tumorgrupper. Seksjonen har pr. juli 2019 ansatt sju spesialister i kliniske stillinger (seks onkologer og en hematolog, samt en LIS i onkologi.

LIS jobber i tett fysisk nærhet med overlegene i avdelingen og det er gode muligheter for kontinuerlig supervisjon fra veileder og øvrige overleger etter behov. Det er på denne måten godt tilrettelagt for «mester/svenn»-opplæring. Det er daglige morgenmøter hvor alle legene deltar med mulighet til å ta opp løpende problemstillinger i plenum. Nyansatte LIS får delta i konsultasjoner sammen med overlegene og får gradvis utvidet ansvar. LIS inkluderes raskt i den kliniske driften med blant annet søknadsvurderinger og vurdering av innkomne henvendelser under supervisjon. Månedlige planlagte veiledningsmøter og evalueringskollegium hvert halvår gjennomføres i tråd med nasjonale føringer.

Palliativt team er organisert som en egen seksjon innunder kirurgisk avdeling, prinsipielt sett uavhengig av onkologisk poliklinikk. Legene ved onkologisk poliklinikk og palliativt samarbeider tett om pasientene. Enkelte onkologiske læringsmål vil bli oppnådd gjennom planlagt intern rotasjon over seks uker til palliativt team i løpet av LIS-perioden.
Indremedisinske og hematologiske læringsmål vil bli oppnådd gjennom planlagt intern rotasjon av ca. ett års varighet til en av Vestre Vikens fire indremedisinske avdelinger.

Drammen sykehus har eget fagbibliotek som er tilgjengelig for ansatte. Nettbasert vitenskapelig litteratur er også tilgjengeliggjort for ansatte i Vestre Viken.

Onkologisk poliklinikk, Bærum

Kreftseksjonen ved Bærum sykehus er administrativt underlagt Medisinsk avdeling, Bærum sykehus har lokalsykehusfunksjon for ca. 185.000 innbyggere. Seksjonen er normert til fem overleger og en LIS. 

Onkologisk team har fem overlegestillinger som per juli 2019 er besatt av tre onkologer i 100 % stilling, samt to konstituerte overleger som mangler noen måneder medisinsk sideutdannelse. I 2019 er tre LIS tilkoblet seksjonen, hvorav én for tiden er i indremedisinsk rotasjon og én i permisjon. 

Avdelingen drives som en poliklinikk. Det er et tett samarbeid mellom forskjellige spesialiteter med faste ukentlig MDT møter ang. rectum/ GI pasienter (gastrokir/gastromed/røntgen seksjon), urologiske pasienter, med palliativ team, cancer mamma pasienter (for hele Vestre Viken i fellesskap med Drammen sykehus) og for malign melanom pasienter, da sammen med plastikk-kirurgene som har regionsfunksjon for den kirurgiske del av behandlingen. Det er ukentlige røntgendemonstrasjoner for onkologiske pasienter. 

Utdanningstilbudet innbefatter bred poliklinisk tjeneste, tilsyn på sengepost og nært samarbeid med postansvarlige leger på medisinsk, kirurgisk og gynekologisk avdeling, palliativ team, samt tilstedeværelse på tverrfaglige møter og et bredt tilbud om undervisning.

Kreftseksjonen behandler pasienter fra nærmest alle diagnosegrupper, noen ganger etter initial vurdering ved OUS (spesielt lymfom).
Hoveddiagnosegruppene for nyhenviste pasienter for 2018:
C mamma (ca. 450)
Colorectalcancer (ca.150)
Lymfom (ca. 150 )
C pulm  (ca. 80)
C prostatae (75)
C pancreas (ca. 30)
mal melanoma (ca. 40)
vesicae + renis (ca. 20)
origo incerta (ca. 20)
hjernesvulster (ca. 20)

Aktivitet  i 2018 var > 10.000 polikliniske konsultasjoner, hvorav ca. 5.000 Cytostatikakurer. Vurderte ny henvisninger var ca. 1.000 pasienter.

LIS har egen poliklinikk og går tilsyn på sengeposter under supervisjon. LIS deltar på ukentlige røntgenmøte, og anførte tverrfaglige møter. LIS har adgang til biblioteket tilhørende medisinsk avdeling. Nettbasert vitenskapelig litteratur er også tilgjengeliggjort for ansatte i Vestre Viken.

Kreftseksjonen holder til i 6. etasje. LIS har eget kontor i samme gang som overordnede leger. Kontoret er utstyrt med PC, telefon og undersøkelsesbenk. Cytostatikakurene blir gitt i behandlingsrom beliggende i en parallell gang. Medisinsk avdeling holder til i etasjen under og kirurgisk avdeling holder til i etasjen over. Laboratorium, røntgenavdeling og bibliotek er plassert i 2. etasje og er lett tilgjengelig.  Bærum sykehus har en aktiv forskningsavdeling som holder til i 3. etasje og som har ukentlige undervisningsmøter hvor seksjonens LIS er velkommen til å delta.
Kreftseksjonen driver med poliklinisk dagbehandling og LIS vil ha en tjenesteplan på 40 timers uke uten vaktordning.

Palliativt team er organisert under generell medisinsk sengepost, prinsipielt sett uavhengig av onkologisk poliklinikk. Legene ved onkologisk poliklinikk og palliativt team samarbeider tett om pasientene. Enkelte onkologiske læringsmål vil bli oppnådd gjennom planlagt intern rotasjon til  palliativt team i løpet av LIS-perioden. Det planlegges oppbygning av en Palliativ enhet. Indremedisinske og hematologiske læringsmål vil bli oppnådd gjennom planlagt intern rotasjon av ett års varighet til en av Vestre Vikens fire indremedisinske avdelinger.

Kreftseksjonen, Ringerike

Kreftseksjonen på Ringerike sykehus er underlagt Medisinsk avdeling. Avdelingen besørger medikamentell kreftbehandling, symptomrettet behandling, kontroller og oppfølging for kreftpasienter innenfor lokalsykehusområdet (populasjon ca. 82.000), med unntak av hematologisk kreft og barnekreft. Det er også noe poliklinisk virksomhet på Hallingdal sjukestugu. Ringerike sykehus har også en sengepost for onkologiske og hematologiske pasienter med ni senger (hvorav to er forbeholdt palliative pasienter). Poliklinikken ligger tett ved sengepost slik at det er lett å få supervisjon fra onkolog når det gjelder de onkologiske pasientene.

MDT-møter ved seksjonen: Det er tverrfaglig møte med lungeleger ukentlig, samt thoraxmøte (videokonferanse med OUS). Ukentlige urologimøter og malignt melanommøter (videokonferanse med andre sykehus i VV). Ukentlig kolonmøte med kirurg og radiolog. Det er også ønsker om ukentlig møte med brystdiagnostisk senter, Drammen sykehus.
Det er ukentlig røntgendemonstrasjonsmøter. Per 01.08.19 er det ansatt to spesialister onkologi og en LIS (samt en LIS i svangerskapspermisjon). På Ringerike utreder lungelegene lungekreftpasientene og har det meste av behandling og oppfølging av disse. Gynekologene har ansvar for behandling av de med gynekologisk kreft.

LIS jobber i tett fysisk nærhet med overlegene i avdelingen og det er gode muligheter for kontinuerlig supervisjon fra veileder og øvrige overleger etter behov. Det er på denne måten godt tilrettelagt for «mester/svenn»-opplæring. Det er daglige morgenmøter hvor alle legene deltar med mulighet til å ta opp løpende problemstillinger i plenum.
LIS er på sengepost to dager i uken. De inkluderes raskt i den kliniske driften. Etter hvert får de også være med på søknadsvurderinger og vurdering av innkomne henvendelser under supervisjon. Månedlige planlagte veiledningsmøter og evalueringskollegium hvert halvår gjennomføres i tråd med nasjonale føringer. Det er også gruppeveiledning sammen med LIS på Medisinsk avdeling tre ganger per halvår.

Ringerike sykehus har et palliativt team bestående av en overlege i 20 % samt en sykepleier i 80 %. Enkelte av onkologiske læringsmål vil bli oppnådd når LIS er på sengepost med palliative pasienter.
Indremedisinske og hematologiske læringsmål vil bli oppnådd gjennom planlagt intern rotasjon av ett års varighet til en av Vestre Vikens fire indremedisinske avdelinger.

Ringerike sykehus har ikke eget bibliotek. Vestre Viken har tilgang til nettbaserte oppslagsverk (helsebiblioteket, PubMed, ClinikalKey) og det er fri internettilgang på alle PC-er.

Medisinsk avdeling, Drammen

Avdelingen har ansvar for indremedisinske helsetjenester til befolkningen i Drammensregionen, ca. 160.000 innbyggere. I tillegg ansvar for nefrologiske tjenester for Kongsberg-området. Områdefunksjoner for Vestre Viken innen hematologi og peritoneal dialyse.
Avdelingen har 103 senger + seks senger ved medisinsk intensivavdeling. Dialyseenhet med 17 plasser.
Legestillinger: 32 overleger + 23 LIS + 13 LIS1.

Vaktfunksjoner: Kardiologisk vakt 24/7, Generell indremedisinsk vakt, Nyremedisinsk vakt. LIS vakt i mellomsjikt med to LIS i vakt kveld/natt. LIS1 i primærsjiktet.
Seksjoner: Hjerte, Lunge, Gastro, Nyre, Hematologi, Infeksjon, Endokrinologi. Geriatrisk seksjon er under etablering.
Sengeposter: Medisinsk observasjonspost 12 senger, Hjerte og gastro 29 senger, Lunge og geriatri 28 senger, Nyre, infeksjon, endokrinologi og hematologi 34 senger. Medisinsk intensiv seks senger.
Poliklinikk: Alle seksjoner driver utstrakt poliklinisk virksomhet, totalt ca. 30.000 konsultasjoner per år.

Avdelingen avholder felles morgenmøte hver dag med tilknyttet internundervisning to timer per uke. Ute i klinikken jobber LIS under supervisjon av overleger, både i vaktsammenheng/akuttmottak, i sengeposter og poliklinikk.

Medisinsk avdeling, Bærum

Medisinsk avdeling Bærum Sykehus ivaretar all akutt indremedisin inklusive hjerneslagbehandling for den voksne befolkning i Asker og Bærum, ca. 190.000 innbyggere. Vi har ca. 100 indremedisinske senger fordelt på seksjoner; hjerte-lunge, infeksjon, observasjonspost, geriatri-slag og rehabilitering, generell indremedisin, (kreft-hematologi-gastro-nyre-endokrinologi ) og medisinsk overvåking/intensiv. I tillegg dialyseavdeling og en medisinsk dagpost for utredninger av ulike tilstander.

Organisatorisk er også Kreftseksjonen lagt under Medisinsk avdeling. Det er ca. 10.500 innleggelser per år. Det er også stor poliklinisk aktivitet med ca. 48.000 konsultasjoner per år.

Medisinsk avdeling har flere overleger i alle hovedspesialiteter. Totalt er det ca. 95 leger tilknyttet Medisinsk avdeling, hvorav 25 LIS2 og sju LIS1. Noen LIS også i delstillinger kombinert med forskningsavdelingen som er nært tilknyttet medisinsk avdeling.

Alle LIS er underlagt en personalansvarlig overlege som legger til rette for utdanning. Alle har veileder som følger den enkelte.

Medisinsk avdeling, Ringerike

Medisinsk avdeling ved Ringerike sykehus er strukturert som en generell indremedisinsk avdeling. Sykehuset er organisert med tilsammen 12 sengetun á ni senger. Sengetunene består kun av enerom med egen dusj og toalett. Medisinsk avdeling disponerer per i dag seks-sju sengetun hvorav to sengetun primært er for kardiologiske pasienter (18 senger).
Medisinsk overvåkning/medisinsk intensiv har seks senger som deles mellom kirurgiske og medisinske pasienter. Intensivavdelingen kan ha inntil to sengeplasser for respiratorbehandlede pasienter og seks postoperative senger. Det er etablert en felles kirurgisk og medisinsk observasjonspost med sju senger lokalisert ved akuttmottaket.

Medisinsk avdeling betjener nordre Buskerud og søndre Oppland med et befolkningsgrunnlag på ca. 80.000 innbyggere, i helger og ferier kan befolkningsgrunnlaget nå opp til 120.000 innbyggere. I 2017 var det 6.112 innleggelser i medisinsk avdeling. Det var ca. 14.000 konsultasjoner ved medisinsk poliklinikk.

Medisinsk avdeling er bemannet med fire spesialister i hjertesykdommer, to har doktorgrad hvorav en er tilsatt i Professor II stilling ved Universitetet i Oslo. Medisinsk avdeling har ellers tilsatt subspesialister i hematologi (en), gastroenterologi (tre), nefrologi (tre), lungesykdommer (to, hvorav en har doktorgrad) og infeksjonssykdommer (en). Sykehuset har for tiden to ubesatte overlegestillinger i hematologi og ett ubesatt vikariat i geriatri. I tillegg arbeider to onkologer (en har doktorgrad) ved avdelingen. 

Avdelingen har totalt 14 LIS, hvorav fire utdanningskandidater i kardiologi, en utdanningskandidat i lungesykdommer, en utdanningskandidat i gastroenterologi, en utdanningskandidat i nefrologi og en LIS knyttet til onkologi. LIS roterer mellom de ulike sengetun, og alle LIS deltar i organisert poliklinikk. Ringerike sykehus har kirurgisk avdeling, ortopedisk avdeling, radiologisk avdeling, fødeavdeling, gynekologisk avdeling, anestesiavdeling og psykiatrisk avdeling (Ringerike psykiatriske senter og Røysetoppen). Sykehuset har også sengeposter med 20 senger ved Hallidal sjukestugu. Sykehuset har også eget laboratorium.

Innenfor hjertesykdommer gjøres EKKO transthorakalt og transøsofagealt, R-tester, AKG, el-konverteringer, kontroll av pacemaker og ICD.
Innenfor lungesykdommer gjøres bronchoskopier, «bodybox» og for øvrig vanlig respiratorisk utredning.
Innenfor gastroenterelogi gjøres gastroskopier og coloskopier med de inngrep som følger dette.
Innenfor nyre er det høy aktivitet ved dialysen samt utredning av pasienter til transplantasjon.
Innenfor infeksjon også mye aktivitet spesielt i en periode hvor vi har at akuttmottak for asylsøkere en periode.

Sykehuset har dagbehandlingsenhet for alle spesialiteter. I tillegg sykepleierdrevne poliklinikker innen hjerte, lunge og diabetes.
LIS har tjeneste på sengetunene med rotasjon, på intensivavdeling/medisinsk overvåkning samt tjeneste ved dagbehandling og poliklinikk.

Medisinsk avdeling, Kongsberg

Medisinsk avdeling er lokalsykehus for ca. 47.000 innbygger og har døgnkontinuerlig akuttfunksjon. Avdelingen har stor bredde i sitt pasienttilbud og vil være en svært god læringsarena for LIS i onkologi som ønsker basis- og breddekompetanse innen indremedisin.
 
Avdelingen har i dag ti fast ansatte overleger, de fleste med grenspesialisering. Vi har ansatt tre kardiologer, to lungeleger, to geriatere, en endokrinolog, en akutt og mottaksmedisiner og en gastroenterolog. En overlege har hovedansvar for hematologi/onkologi. Nefrologi og dialyseavdeling dekkes daglig av avdelingens leger i tillegg til at nefrolog fra Drammen sykehus er tilstede en dag per uke.  I tillegg har vi åtte LIS2/3 og seks LIS1.

I tillegg til LIS 2-utdanning indremedisin har man per i dag LIS3 innen hjerte, lunge, akutt- og mottaksmedisin og geriatri. Dette vil bli utvidet til flere fagfelt.  

Det foregår rotasjon av underordnete leger på de ulike poster som hjerteovervåking/intensiv, observasjonspost, dialyse, to sengeposter derav en med slagenhet og en med palliativ enhet. Det er en viss, men ikke streng, seksjonering av de to sengepostene.

Avdelingen har utstyr for ekkokardiografi, legger inn midlertidig pacemaker, det utføres 24 timers EKG og femdagers arrytmiutredning, 24 timers BT-måling, og AEKG. Det utføres gastroscopi og coloscopi og ascitestapping. Innen lungefaget utføres bronchoscopi, spirometri, provokasjonstester, gassdiffusjonsmålinger, pletysmografi, innleggelser av thoraxdren, thoracoscenteser og hyposensibilisering.

LIS onkologi vil i tillegg til vakt- og visittarbeid også delta i generell indremedisinsk poliklinikk. Denne LIS vil bli særlig knyttet opp mot hematologisk aktivitet på poliklinikk og dagenhet. 

På dagenhet foregår cytostatikabehandling. En dag per uke bemannes denne med onkolog til hørende Drammen sykehus. Ellers ordineres cytostatika av gynekolog, lungelege og indremedisiner/hematolog.  Sykehuset har under reetablering palliativ enhet der medisinsk avdeling er involvert og som drives i tett samarbeid med anestesileger. Innen blodsykdommer utføres sternalmarg og cristabiopsier.

Alle overlegene involveres i utdanningen av LIS gjennom fortløpende supervisjon. Veileder tildeles ved oppstart. 
LIS deler kontor med tre-fire andre, men har egen pult med PC og andre nødvendige fasiliteter. Kontorene ligger sentralt på sykehuset, like ved avdelingens møterom. 
LIS deltar i organisert åttedelt vaktordning som sekundærvakt på dagtid (bak LIS1) og primærvakt på natt. Overleger er i tertiærvakt.

Nøkkeltall aktivitet medisinsk avdeling 2018:
4.213 døgnopphold
1.231 dagopphold (hovedsakelig dialyse)
12.479 polikliniske konsultasjoner hvorav 1.181 innen hematologi.
Ved medisinsk dagbehandling var det 1.915 konsultasjoner hvorav mesteparten er cytsotatikakurer innenfor et bredt utvalg kreftsykdommer inkludert hematologiske.

Onkologisk poliklinikk, Drammen

Alle overlegene involveres i utdanningen av LIS gjennom fortløpende supervisjon. Individuell utdanningsplan utarbeides i samarbeid mellom LIS og veileder og justeres fortløpende, eventuelt i samarbeid med seksjonsoverlege etter behov. LIS får permisjon til deltakelse til obligatoriske kurs og det er et mål om at LIS også skal kunne delta på andre eksterne fagmøter/kongresser. Det avsettes fire timer per uke skjermet tid for LIS til faglig fordypning.

Onkologisk poliklinikk, Bærum

Alle overlegene involveres i utdanningen av LIS gjennom fortløpende supervisjon. Det bemerkes at vi er en liten seksjon med kort vei og flere møtepunkter daglig mellom LIS og veileder/overlege.

Individuell utdanningsplan utarbeides i samarbeid mellom LIS og veileder og justeres fortløpende, evt. i samarbeid med seksjonsoverlege etter behov. LIS får permisjon til deltakelse til obligatoriske kurs og det er gode muligheter for LIS å delta på andre eksterne fagmøter/kongresser. Det avsettes fire timer per uke skjermet tid for LIS til faglig fordypning. I tillegg deltar LIS på medisinsk morgenmøte mandag, onsdag og fredag hvor det undervises i indremedisinske temaer.

Kreftseksjonen, Ringerike

Overlegene involveres i utdanningen av LIS gjennom fortløpende supervisjon.
Individuell utdanningsplan utarbeides i samarbeid mellom LIS og veileder og justeres fortløpende etter behov. Det legges til rette for deltagelse på obligatoriske og valgfrie kurs. LIS skal også kunne delta på andre eksterne fagmøter/kongresser. Det er satt av tid (fire timer per uke, i praksis en dag annenhver uke) i tjenesteplanen til faglig fordypning og litteraturstudier. 

Medisinsk avdeling, Drammen

Undervisning: Avdelingen tilbyr utdanning for LIS2 og innen alle tidligere grenspesialiteter (LIS3).
LIS tildeles veileder ved tiltredelse. LIS og veileder utarbeider i fellesskap individuell utdanningsplan. LIS tildeles læringsmål i kompetanseportalen.
Internundervisning 30 minutter fire ganger per uke avholdes i etterkant av morgenmøtet. Ansvar for undervisningen går på omgang blant avdelingens leger, LIS bidrar også. Seksjonsvis undervisning 45 minutter pr uke kommer i tillegg. Fordypningstid fire timer per uke etter plan. LIS får permisjon til deltagelse på obligatoriske kurs.
Supervisjon foregår daglig på de arenaer LIS er i klinisk arbeid. Evalueringskollegium benyttes i henhold til kompetanseplanen

Medisinsk avdeling, Bærum

LIS er som nevnt over, lagt under en personalansvarlig overlege som tildeler utdanningsplaner og har et overordnet ansvar for gjennomføring. Veileder og overleger ved de forskjellige seksjoner bidrar med supervisjon og tilrettelegging for læring. LIS går bolkevis vaktuker og postuker. I vakt er det mye veiledning fra akuttoverleger i mottak (tilstede kl. 08:00-20:00 sju dager i uken), samt bakvakter i henholdsvis hjertemedisin og generell medisin.
På post er det daglig supervisjon av overlege på de enkelte poster, samt seksjonsvis poliklinikker for LIS2.

Det er felles undervisning for alle leger 100 minutter per uke. I tillegg er det ukentlig undervisning ved hver seksjon, ca. en time per uke.
Ukentlig er det i akuttmottaket øvelser/case-gjennomgang med overleger i akuttmedisin.

LIS2-leger har fire timer lesetid per uke. Dette er samlet opp som bolker hvor de har hele uker med fordypningstid, samt noen enkelte løse dager. Dette brukes til prosedyrer, hospitering, arbeid med kompetanseportalen og eventuelt kurs. Vi har en aktiv bibliotektjeneste som kan bistå med søk, skaffe artikler osv.

Vedrørende kurs så har det inntil nå vært gitt fri til ca. to kurs per år, men trolig må dette økes noe for å komme gjennom nye krav med noe flere kurs i spesialitetene.

Medisinsk avdeling, Ringerike

Hver LIS-lege får anledning til å delta på to obligatoriske kurs per år. Det åpnes også for andre kurs/seminarer. Utdanningsplaner utarbeides tidlig etter tiltredelse i samarbeid med veileder.
Det gis en fordypningsdag hver annen uke.

Medisinsk avdeling, Kongsberg

LIS får permisjon til deltakelse til obligatoriske kurs og det er et mål om at LIS også skal kunne delta på andre eksterne fagmøter/kongresser. Det avsettes fire timer per uke skjermet tid for LIS til faglig fordypning.

For å sikre at fagmiljøene og LIS har anledning til å medvirke i utformingen at utdanningstilbudet er det opprettet ett utdanningsutvalg per spesialitet.

Utdanningsutvalgene skal blant annet ha ansvar for å kvalitetssikre utdanningen, revidere læringsaktiviteter og informere om mulige utfordringer ved rotasjon, internt og eksternt. Med kvalitetssikring menes å sikre at LIS får veiledning, supervisjon og oppfølging i tråd med forskrift og ansvar som påligger foretaket som utdanningsvirksomhet. Det skal også sikres tilstrekkelig rom for gjennomføring av utdanningsaktiviteter.

Det er i tillegg opprettet et utdanningsråd med representanter fra hver spesialitet. Rådets oppgaver er å analysere, evaluere og videreutvikle felles utfordringer og muligheter på tvers av spesialitetene. Eksempler på evaluering er organisering av læringsaktiviteter i FKM, planlegging og gjennomføring av veiledning, supervisjon og struktur, utfordringer rundt rotasjon samt generell erfaringsutveksling.

Onkologisk poliklinikk, Drammen

Det organiseres felles internundervisning tre ganger per uke à 30 minutter hvor alle legene deltar. En dag i uken er det felles undervisning for Drammen, Bærum og Ringerike. Ansvar for bidrag til undervisningen fordeles likt mellom legene inkludert LIS. LIS får dermed rikelig erfaring med faglig formidling og presentasjoner. Leder for utdanningsutvalget har overordnet oppsyn med at temaer som ligger innunder læringsmålene dekkes innenfor et LIS-løp. Aktiv bruk av offentlige retningslinjer og anbefalinger innenfor onkologi er en sentral del av avdelingens daglige arbeid og en integrert del i opplæringen av LIS.

Onkologisk poliklinikk, Bærum

Det organiseres felles internundervisning tre ganger per uke à 30 minutter hvor alle legene deltar. En dag i uken er det felles undervisning for Drammen, Bærum og Ringerike. Ansvar for bidrag til undervisningen fordeles likt mellom legene inkludert LIS.
LIS får dermed rikelig erfaring med faglig formidling og presentasjoner.

Leder for utdanningsutvalget har overordnet oppsyn med at temaer som ligger innunder læringsmålene dekkes innenfor et LIS-løp. Aktiv bruk av offentlige retningslinjer og anbefalinger innenfor onkologi er en sentral del av avdelingens daglige arbeid og en integrert del i opplæringen av LIS.

Kreftseksjonen, Ringerike

Det organiseres felles internundervisning tre ganger per uke à 30 minutter. En dag i uken er det felles undervisning for Drammen, Bærum og Ringerike. Ansvar for bidrag til undervisningen fordeles likt mellom legene inkludert LIS. LIS får dermed rikelig erfaring med faglig formidling og presentasjoner. LIS deltar også på morgenundervisningen på medisin en gang ukentlig. Både LIS i onkologi samt overleger har også undervisning i onkologiske temaer på medisinsk morgenmøte.

Leder for utdanningsutvalget har overordnet oppsyn med at temaer som ligger innunder læringsmålene dekkes innenfor et LIS-løp. Aktiv bruk av offentlige retningslinjer og anbefalinger innenfor onkologi er en sentral del av avdelingens daglige arbeid og en integrert del i opplæringen av LIS.
LIS deltar også på undervisning på medisinsk avdeling en gang i uken. Kreftenheten har en toårig rotasjonsplan når det gjelder emner man skal komme gjennom i undervisningen.

Medisinsk avdeling, Drammen

Internundervisning foregår etter oppsatt plan. Det er ukentlig minimum 90 minutter indremedisinsk undervisning. En overlege har ansvar for undervisningsplanen. Læringsaktiviteter for LIS1 og LIS2 styrer i stor grad emnene i den felles internundervisningen.
Prosedyreopplæring foregår til en viss grad etter plan, for eksempel AHLR kurs, urin mikro, hematologiske utstryk osv. En del prosedyrer foregår regelmessig i seksjonene. LIS deltar etter behov.

Medisinsk avdeling, Bærum

Ukentlig fellesundervisning for alle leger 100 minutter per uke. Ellers seksjonsundervisning en time per uke. Flere seksjoner deltar også på nasjonale videomøter.
Utdanningsutvalget setter opp undervisningsprogram og nå målrettet mot nye læringsmål.

Medisinsk avdeling, Ringerike

Medisinsk avdeling ved Ringerike sykehus har etablert eget utdanningsutvalg bestående av en overlege og en LIS. Ved avdelingen er det undervisning i generell indremedisin to dager i uken à 45 minutter. Det er ukentlige fellesmøter for alle legene ved sykehuset. Det er utarbeidet plan for temaer som skal gjennomgås. Undervisningen holdes av LIS og overleger.

Medisinsk avdeling, Kongsberg

Det organiseres internundervisning med indremedisinske tema svarende til læringsmål LIS2 indremedisin tre ganger per uke à 30 minutter hvor alle legene deltar. Ansvar for bidrag til undervisningen fordeles likt mellom legene inkludert LIS. Individuell utdanningsplan utarbeides i samarbeid mellom LIS og veileder og justeres fortløpende.

I henhold til spesialistforskriftens bestemmelser får alle LIS utnevnt en individuell veileder.
Leder er ansvarlig for utnevnelse av veileder og at det legges til rette for supervisjon og regelmessig veiledning. Samtlige læringsarenaer har etablert struktur for veiledning av kandidater under spesialisering. Spesialister og andre kompetansepersoner medvirker i den daglige supervisjon og mester/svenn-læring i tråd med nasjonale retningslinjer.

Veiledning gjennomføres som en strukturert kombinasjon av individuell veiledning og gruppeveiledning. Ansvarlige ledere og representanter for LIS deltar i utviklingen av veiledningsstrukturen. Det særskilte ansvaret for gjennomføring ligger på ledelsen, representert ved klinikkene.

Kandidatene skal vurderes systematisk underveis i utdanningsløpet, gjennom tett oppfølging av veileder. I vurderingen av oppnådde læringsmål skal leder innhente anbefalinger fra veileder og minst en av dem som har deltatt i supervisjonen. Der leder ikke er spesialist i aktuell spesialitet er det særlig viktig at leder henter vurderingskompetanse. Der det er hensiktsmessig anbefales det at en helhetlig vurdering av vurderingskollegium/evalueringskollegium inngår i vurdering av kandidatene før læringsmål godkjennes. Det vil etter oppnåelse av læringsmål, eller ved arbeidsforholdets slutt, bli utstedt bekreftelse på gjennomført praktisk tjeneste.

Spesialistutdanningen i onkologi i Vestre Viken vil normalt sett inkludere ca. to års ekstern rotasjon til Oslo Universtitetssykehus, som med sin brede akademiske aktivitet vil bidra til at LIS får tilstrekkelig akademisk kompetanse. Nedenfor følger spesifikke opplysninger om hver enkelt læringsarena i Vestre Viken:

Onkologisk poliklinikk, Drammen

Av seksjonens sju overleger innehar seks doktorgrad/PhD. Tre av disse driver for tiden aktiv forskningsrelatert arbeid som utprøvere i kliniske studier. En av overlegene kombinerer 50 % klinisk stilling med 50 % forskningsarbeid; i tilknytning til dette er det etablert en forskningsenhet med to forskningssykepleiere og en PhD-stipendiat i samarbeid med OUS. LIS får innblikk i forskningsrelatert arbeid gjennom å delta i oppfølgingen av pasienter som er inkludert i studier. Ukentlig gjennomgang av en forskningsartikkel er en integrert del i seksjonens internundervisning. Læringsmålene som er knyttet til forskning vil kunne oppnås gjennom supervisjon/veiledning fra forskningskompetente overleger.

Onkologisk poliklinikk, Bærum

Av seksjonens overleger innehar en doktorgrad/PhD, mens én skal disputere per oktober 2019. Vedkommende skal etter planen bruke 40 % stilling til forskning fremover. Således vil LIS få innblikk i forskningsrelatert arbeid gjennom å delta i oppfølgingen av pasienter som er inkludert i studier. Bærum sykehus har en aktiv forskningsavdeling som holder til i 3. etasje og som har ukentlige undervisningsmøter hvor seksjonens LIS er velkommen til å delta. Gjennomgang av en forskningsartikkel er en integrert del i seksjonens internundervisning. Læringsmålene som er knyttet til forskning vil kunne oppnås gjennom supervisjon/veiledning fra forskningskompetente overleger.

Kreftseksjonen, Ringerike

Av seksjonens to overlege har én PhD. Det er ingen forskningsaktivitet ved avdeling per 01.08.19. Ringerike sykehus har en egen forskningssjef som gir veiledning til leger som ønsker å forske. Ukentlig gjennomgang av en forskningsartikkel er en del av seksjonens internundervisning.

Medisinsk avdeling, Bærum

15 leger ved Medisinsk avdeling av doktorgrad. Flere av disse har deltidsstilling klinikk/forskning. Det er fire tidligere LIS2 som er i PhD-program og trolig kommer disse tilbake i avdelingen etter hvert.
Forskningsavdelingen på Bærum har et nært samarbeid med Medisinsk avdeling og har hovedvekt indremedisinsk forskning. For tiden har to LIS2 50 % stilling klinikk / forskning. Forskningsavdelingen har ukentlige møter med info om pågående/nye prosjekter, eksterne foredragsholdere osv. Leger ved Medisinsk avdeling er invitert til disse møtene.

Forskningsavdelingen har også faste innslag på Medisinsk avdeling sine undervisninger med tema fra sin egen forskning eller mer generelt som kritisk lesing av artikkel, statistikk, etikk osv.
Seksjonsvis har man artikler til gjennomgang.
De fleste seksjoner deltar i kliniske studier og det er ikke uvanlig at LIS2 har funksjoner opp mot dette.

Medisinsk avdeling, Ringerike​

Ringerike sykehus har ansatt en professor II som er pådriver for forskningsaktivitet.
For tiden er det en stipendiat i fulltidsforskning. I tillegg er det to forskningsprosjekter hvor LIS er involvert.

Medisinsk avdeling, Kongsberg

Én overlege med doktorgrad (kardiologi) og én overlege med pågående PhD (geriatri), jobber 50 % klinisk og 50 % forskning ved Forskningsavdelingen Bærum sykehus.

Medisinsk avdeling, Drammen

Ni av overlegene inkludert avdelingssjef har PhD. Det foregår forskning innen infeksjonssykdommer (Pneumoni prosjektet) og preventiv kardiologi (NORCOR studien) Begge studiene har stipendiat tilknyttet. De fleste seksjoner samarbeider med OUS og/eller deltar i industristøttede studier.
Akademisk kompetanse bidrar daglig med innspill i forhold til forståelse av artikler og prosedyrer.

LIS får innblikk i forskningen via internundervisning og kan til en viss grad delta. Flere av avdelingens LIS har tatt sin PhD gjennom deltagelse i avdelingens forskning.

Ved rekruttering legges det vekt på faglig kompetanse og tidligere vitenskapelig arbeide. Det er en målsetting å legge til rette for at avdelingen har kompetanse som dekker hele fagfeltet. Kompetansen opparbeides ved faglig fordypning, spesialfunksjoner og tilretteleggelse for ekstern fordypning.

Tilstrekkelig klinisk og akademisk kompetanse for LIS i onkologi i Vestre Viken sikres gjennom tett oppfølging fra veileder og supervisører under hele opplæringsperioden, planmessig internundervisning basert på læringsmålene og intern og ekstern rotasjon som nevnt over.

Utdanningsplanen skal løpende evalueres og være på agendaen i utdanningsutvalgets møter.
Planen vil bli revidert ved behov.

Sist oppdatert 06.06.2023