Utdanningsplan for spesialiteten nukleærmedisin i Vestre Viken

Denne utdanningsplanen redegjør nærmere for utdanning av leger i spesialisering innen spesialiteten nukleærmedisin i Vestre Viken.

LIS - nukleærmedisin

Denne utdanningsplanen ("Planen") redegjør nærmere for utdanning av leger i spesialisering innen spesialiteten nukleærmedisin i Vestre Viken.

Planen informerer om hvordan utdanningsvirksomheten er organisert. Videre informerer den om organisering og gjennomføring av utdanningsløpet ved de forskjellige læringsarenaer,  tilrettelegging for læringsaktiviteter og supervisjon, faglig forsvarlige rammer og kvalitet, akademisk kompetanse og forskningsaktivitet samt teoriundervisning.

Planen suppleres av en utdanningsplan i Kompetanseportalen, som tildeles LIS ved tilsettelse. I Kompetanseportalen er forskriftsfestede læringsmål detaljert beskrevet med læringsaktiviteter kandidaten forventes å gjennomføre.

Planen skal ligge til grunn for virksomhetens internkontroll og oppfølging fra Helsedirektoratet og Legeforeningens spesialitetskomiteer. Planen skal være et offentlig dokument tilgjengelig for den enkelte lege i spesialisering, også i forbindelse med søknad om ansettelse.

Vestre Viken helseforetak består av somatisk virksomhet ved Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu. Vi har også en psykiatrisk sykehusavdeling ved Blakstad og fem distriktspsykiatriske sentre (DPS-er), tilbud innen barne- og ungdomspsykiatri samt tverrfaglig spesialisert rus- og avhengighetsbehandling. Klinikk for medisinsk diagnostikk har fagområder fordelt på de fire somatiske sykehusene.

Vestre Viken tilbyr spesialisering i nukleærmedisin ved Avdeling for bildediagnostikk, Drammen.

Utdanningen vil foregå ved følgende arenaer internt i helseforetaket:

• Nukleærmedisinsk seksjon, Drammen
• Avdeling for bildediagnostikk (radiologi), Drammen

De ulike læringsarenaene vil dekke ulike læringsområder. Dersom tjeneste utover to uker ved annen avdeling enn fast arbeidssted er nødvendig, fremgår dette av overordnet fremdriftsplan for spesialiteten.

I tillegg vil eksterne læringsarenaer for mange spesialiteter benyttes etter avtale. Dette vil eventuelt fremgå av overordnet fremdriftsplan for spesialiteten.

Nukleærmedisinsk seksjon er organisert under Klinikk for medisinsk diagnostikk og Avdeling​ for bildediagnostikk og er lokalisert til Drammen sykehus. Seksjonen har fire fast ansatte overleger i nukleærmedisin (tre i 100 % stilling og en i 70 % stilling). To av disse er også spesialist i radiologi. Seksjonen har et bredt repertoar innen konvensjonell nukleærmedisin (scintigrafi, SPECT/CT og terapi). I juni 2020 startet seksjonen opp med PET/CT. I 2022 øker seksjonen PET/CT driften til fire dager pr uke og det er forventet full drift på PET/CT ved innflytting i nytt sykehus i Drammen som skal stå ferdig i 2025. LIS vil ha fast arbeidsplass umiddelbart i nærheten av overlege og mye av opplæring/utdanning foregår i "mester/svenn"-situasjon.


Samlet vil LIS få dekket en stor del av kravene til spesialiteten gjennom tjenesten ved seksjonen. Radiologisk tjeneste vil bli utført ved radiologisk avdeling i Vestre Viken. De delene av den nukleærmedisinske utdanningen som ikke dekkes i Vestre Viken vil bli utført ved Oslo universitetssykehus.

Det planlegges for at seksjonens leger (inkludert LIS) vil involveres i demonstrasjoner og multidisplinære møter hvor PET/CT er involvert.

Alle overleger ved seksjonen vil være involvert i utdanning av LIS. LIS får tildelt veileder med gjennomført veilederkurs. Utover løpende tett samarbeid i daglig arbeid skal veiledersamtaler gjennomføres månedlig. Det vil føres referat fra disse møtene. Gjennom dette vil progresjon i utdanningen bli fulgt tett slik at læringsmål og læringsaktiviteter oppnås og gjennomføres. Både overleger og fagansvarlige radiografer vil være supervisører innen sine fagfelt.

LIS har fire timer fordypningstid per uke hvor LIS tilegner seg kunnskap innen de ulike områdene i fagfeltet (for eksempel kunnskap om radioaktivitet, apparatlære (gammakamera/CT), kvalitetsarbeid og forskning). LIS har god tilgang til faglitteratur og tidsskrifter gjennom sykehusets tilganger. Det finnes også et medisinsk bibliotek som kan brukes ved behov.

LIS gis anledning til å delta på aktuelle kurs. Dette er primært kurs som er obligatoriske innen spesialiteten, men også andre nasjonale kurs/samlinger innen fagfeltet og internasjonale kongresser.

For å sikre at fagmiljøene og LIS har anledning til å medvirke i utformingen av utdanningstilbudet er det opprettet ett utdanningsutvalg per spesialitet.

Utdanningsutvalgene skal blant annet ha ansvar for å kvalitetssikre utdanningen, revidere læringsaktiviteter og informere om mulige utfordringer ved rotasjon, internt og eksternt. Med kvalitetssikring menes å sikre at LIS får veiledning, supervisjon og oppfølging i tråd med forskrift og ansvar som påligger foretaket som utdanningsvirksomhet. Det skal også sikres tilstrekkelig rom for gjennomføring av utdanningsaktiviteter.

Det er i tillegg opprettet et utdanningsråd med representanter fra hver spesialitet. Rådets oppgaver er å analysere, evaluere og videreutvikle felles utfordringer og muligheter på tvers av spesialitetene. Eksempler på evaluering er organisering av læringsaktiviteter i FKM, planlegging og gjennomføring av veiledning, supervisjon og struktur, utfordringer rundt rotasjon samt generell erfaringsutveksling.

Undervisningen består av 45 minutters nasjonal web-basert undervisning i nukleærmedisin mandager kl. 14:00 hvor alle sykehus i Norge har mulighet til å delta. I tillegg undervisning på radiologisk avdeling (Drammen) minimum 45 minutter per uke som er satt opp mandag, onsdag og fredag.

Både den web-baserte undervisningen, via nettsiden til Norsk Selskap For Nukleærmedisin (NSNM) i nukleærmedisin, og radiologi er organisert med halvårlige/årlige planer som sikrer at alle felt innen fagene dekkes over tid.

LIS skal bidra til undervisning både ved selv å holde foredrag og delta aktivt i faglige diskusjoner. Dersom LIS skal holde foredrag settes det av tid til forberedelse av dette.

I henhold til spesialistforskriftens bestemmelser får alle LIS utnevnt en individuell veileder.

Leder er ansvarlig for utnevnelse av veileder og at det legges til rette for supervisjon og regelmessig veiledning. Samtlige læringsarenaer har etablert struktur for veiledning av kandidater under spesialisering. Spesialister og andre kompetansepersoner medvirker i den daglige supervisjon og mester/svenn-læring i tråd med nasjonale retningslinjer.

Veiledning gjennomføres som en strukturert kombinasjon av individuell veiledning og gruppeveiledning. Ansvarlige ledere og representanter for LIS deltar i utviklingen av veiledningsstrukturen. Det særskilte ansvaret for gjennomføring ligger på ledelsen, representert ved klinikkene.

Kandidatene skal vurderes systematisk underveis i utdanningsløpet, gjennom tett oppfølging av veileder. I vurderingen av oppnådde læringsmål skal leder innhente anbefalinger fra veileder og minst en av dem som har deltatt i supervisjonen. Der leder ikke er spesialist i aktuell spesialitet er det særlig viktig at leder henter vurderingskompetanse. Der det er hensiktsmessig anbefales det at en helhetlig vurdering av vurderingskollegium/evalueringskollegium inngår i vurdering av kandidatene før læringsmål godkjennes. Det vil etter oppnåelse av læringsmål, eller ved arbeidsforholdets slutt, bli utstedt bekreftelse på gjennomført praktisk tjeneste.

To av overlegene har doktorgrad (PhD) {fagområder: myocardcintigrafi og PET/CT ved kolorektalkreft} og en tredje overlege er under arbeid med sitt doktorgradsarbeid (PET/CT ved nevroendokrine neoplasier).

En av overlegene med PhD har post-doc midler, er hovedveileder for en doktorgradskandidat ved seksjonen, og har flere aktive prosjekter knyttet til PET/CT og kolorektalkreft.

Seksjonen har også et eget forskningsregister på PET/CT hvor ​pasienter som har utført PET/CT kan gi bredt samtykke til forskning. Dette gir muligheter for oppstart av forskningsprosjekter fra seksjonen eller i samarbeid med andre avdelinger. Per 2022 er det over 1200 pasienter registrert.

Bredt samtykke til PET​

Således vil LIS alltid jobbet tett med overleger med vitenskapelig kompetanse. ​LIS oppfordres til å øke sin akademiske kompetanse gjennom deltakelse i pågående prosjekter og selvstendig opprette egne prosjekter. Samlet utøves aktiv forskning ved avdelingen og det ligger til rette for at LIS skal kunne bli en del av dette.

LIS skal daglig arbeide tett med avdelingens overleger. Dette innebærer vurdering og diskusjon av henvisninger, utføring av prosedyrer, løpende kvalitetsvurdering av undersøkelser som utføres og beskrivelser av utførte undersøkelser, prosedyrer og terapier.

LIS' selvstendighet i dette tilpasses aktuelt nivå og erfaring, men overleger er alltid tilgjengelig. Alle undersøkelser som er beskrevet av LIS kontrasigneres av overlege og eventuelle endringer i LIS' primærbeskrivelse diskuteres.

Utdanningsplanen skal løpende evalueres og være på agendaen i utdanningsutvalgets møter.
Planen vil bli revidert ved behov.

Sist oppdatert 21.02.2024