Utdanningsplan for spesialiteten medisinsk biokjemi

Denne utdanningsplanen redegjør nærmere for utdanning av leger i spesialisering innen spesialiteten medisinsk biokjemi i Vestre Viken.

LIS - medisinsk biokjemi

Denne utdanningsplanen («Planen») redegjør nærmere for utdanning av leger i spesialisering innen spesialiteten medisinsk biokjemi i Vestre Viken.  

Planen informerer om hvordan utdanningsvirksomheten er organisert. Videre informerer den om organisering og gjennomføring av utdanningsløpet ved de forskjellige læringsarenaer, tilrettelegging for læringsaktiviteter og supervisjon, faglig forsvarlige rammer og kvalitet, akademisk kompetanse og forskningsaktivitet samt teoriundervisning.  

Planen suppleres av en utdanningsplan i Kompetanseportalen, som tildeles LIS ved tilsettelse. I Kompetanseportalen er forskriftsfestede læringsmål detaljert beskrevet med læringsaktiviteter kandidaten forventes å gjennomføre.  

Planen skal ligge til grunn for virksomhetens internkontroll og oppfølging fra Helsedirektoratet og Legeforeningens spesialitetskomiteer. Planen skal være et offentlig dokument tilgjengelig for den enkelte lege i spesialisering, også i forbindelse med søknad om ansettelse.  

Vestre Viken helseforetak består av somatisk virksomhet ved Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu (HSS). Vi har også en psykiatrisk sykehusavdeling ved Blakstad og fem distriktpsykiatriske sentre (DPS-er), tilbud innen barne- og ungdomspsykiatri samt tverrfaglig spesialisert rus- og avhengighetsbehandling. Klinikk for medisinsk diagnostikk har fagområder fordelt på de fire somatiske sykehusene og ved HSS. 

Vestre Viken tilbyr spesialisering i medisinsk biokjemi ved Avdeling for laboratoriemedisin.  

Utdanningen vil foregå ved følgende arenaer internt i helseforetaket:  

  • Avdeling for laboratoriemedisin, ved foretakets medisinsk biokjemiske laboratorier  
  • En av disse kliniske avdelingene internt i Vestre Viken HF
    • ​Medisinsk avdeling ved Drammen, Bærum, Ringerike eller Kongsberg sykehus
    • Barne- og ungdomsavdelingen ved Drammen sykehus
    • Avdeling for Nevrologi, Revmatologi og reHabilitering (NRH) ved Drammen sykehus, Revmatologisk eller Nevrologisk seksjon.
Dersom tjeneste utover to​ uker ved annen avdeling enn fast arbeidssted er nødvendig, fremgår dette av overordnet fremdriftsplan for spesialiteten med tilhørende avtaler. 
I tillegg vil eksterne læringsarenaer for mange spesialiteter benyttes etter avtale. Dette vil eventuelt fremgå av overordnet fremdriftsplan for spesialiteten. 

Avdeling for laboratoriemedisin omfatter fagområdene medisinsk mikrobiologi, immunologi og transfusjonsmedisin, samt medisinsk biokjemi inkludert klinisk farmakologi. Det er fire laboratorier i medisinsk biokjemi, ett ved hvert somatisk sykehus i Vestre Viken. Alle laboratoriene er underlagt samme avdelingssjef og dennes medisinskfaglige rådgivende avdelingsoverlege.

De fire spesialistene i faget medisinsk biokjemi samt vår spesialist i klinisk farmakologi dekker i fellesskap det faglige ansvar ved alle fire sykehus, og vil alle bidra i utdanning av vår(e) LIS. Utdanningen finner sted i tett samarbeid med sykehusenes kliniske leger og med fastlegene i vårt opptaksområde i forbindelse med medisinsk rådgiving og pasientkasuistikker. Utdanningen er også tett knyttet til laboratoriedriften på den enkelte lokasjon og i tett samarbeid med fagansvarlige bioingeniører. Laboratorienes basisrepertoar er tilnærmet likt på alle fire sykehus og ivaretar majoriteten av analyser det er behov for ved det enkelte sykehus. Laboratoriene i Drammen og til dels Bærum har utvidet repertoar på sentralsykehusnivå. De ulike laboratoriene dekker hovedsakelig de samme læringsområder, med noen unntak. Klinisk farmakologi er lokalisert ved Drammen sykehus.

Til sammen analyseres det ca. 11 millioner analyser per år ved laboratoriene hvorav ca. 40% for primærhelsetjenesten. Repertoaret er størst og aktiviteten høyest ved Drammen sykehus, som står for mer enn 50 % av analysevolumet og en stor del av utdanningen finner sted her. Laboratoriene har til dels forskjellig utstyrsleverandører og LIS blir kjent med diversitet i utstyr og metoder ved å gjennomføre utdanning og opplæring ved de forskjellige sykehusene. LIS lærer også om gjennomføring av arbeid knyttet til pasientsikkerhet, kvalitet, logistikk, kommunikasjon og om kultur ved hvert av sykehusene, som i seg selv er verdifullt for å forstå forskjeller og derved kunne redusere variasjon i helsetjenesten.  

For oppnåelse av læringsmål som omfatter medisinsk biokjemi i klinisk virksomhet, er det aktuelt med rotasjon til en av foretakets medisinske avdelinger, Barne- og ungdomsavdelingen​​

​LIS er tildelt veileder med gjennomført veiledningskurs, og veiledningssamtaler gjennomføres månedlig. Kompetanseportalen benyttes både til forberedelser før veiledning, til å dokumentere referat fra hver veiledningssamtale, samt til oppfølging av læringsaktiviteter og læringsmål. Både laboratorieleger og fagansvarlige bioingeniører vil være supervisører innen sine fagområder. LIS er knyttet til spesialitetens forskjellige faggrupper i ca. seks til tolv måneder av gangen. I fordypningsperioden tilegner LIS seg generell kunnskap faglig både teoretisk og klinisk, kunnskap om metoder og instrumenter og tilknyttet kvalitetsarbeid. LIS deltar også i faggruppemøter og prosedyreskriving innen aktuell faglig fordypning. Felles legemøte gjennomføres ukentlig. Her tas aktuelle faglige tema og pasientkasuistikker opp til diskusjon. LIS deltar i medisinsk biokjemis vaktarbeid og betjener vakttelefonen regelmessig. Arbeidet for øvrig består av å sørge for at avdelingen har et oppdatert analyserepertoar og leverer analysesvar av høy kvalitet, på rett pasient til rett tid og sted. Det innebærer fordypningsarbeid i aktuelle faglige tema og kvalitetsarbeid og LIS har derfor rikelig anledning til fordypning i faget. Dokumentasjon og kommunikasjon representerer en viktig del av arbeidet. LIS deltar i utdanningsutvalget som har møter tre til fire ganger årlig. LIS gis anledning til å delta på aktuelle kurs. Det inkluderer kurs/kongresser som ikke er definert som obligatoriske. 

For å sikre at fagmiljøene og LIS har anledning til å medvirke i utformingen at utdanningstilbudet er det opprettet ett utdanningsutvalg pr. spesialitet. Utdanningsutvalgene skal blant annet ha ansvar for å kvalitetssikre utdanningen, revidere læringsaktiviteter og informere om mulige utfordringer ved rotasjon, internt og eksternt. Med kvalitetssikring menes å sikre at LIS får veiledning, supervisjon og oppfølging i tråd med forskrift og ansvar som påligger foretaket som utdanningsvirksomhet. Det skal også sikres tilstrekkelig rom for gjennomføring av utdanningsaktiviteter. 
Det er i tillegg opprettet et utdanningsråd med representanter fra hver spesialitet. Rådets oppgaver er å analysere, evaluere og videreutvikle felles utfordringer og muligheter på tvers av spesialitetene. Eksempler på evaluering er organisering av læringsaktiviteter i FKM, planlegging og gjennomføring av veiledning, supervisjon og struktur, utfordringer rundt rotasjon samt generell erfaringsutveksling. 

Internundervisning gjennomføres to ganger per uke à 45 min. Dette inkluderer nettundervisning i regi av NSMB eller andre faglige organisasjoner. Vi har regelmessig undervisning av andre leger, både som gjesteforelesere hos oss og som undervisning gjennomført av oss. LIS er bidragsytende i undervisningen, både ved å holde undervisningen og ved å delta aktivt i faglige diskusjoner. Det foreligger halvårlige planer for hvem som er ansvarlig for ukens internundervisning og det føres fortløpende opp både aktuelt tema og hvem som har deltatt. LIS inkluderes i tillegg både i avdelingens kvalitetsprosjekt og i innovasjonsarbeid. LIS deltar i NSMBs nettundervisning. Det er planlagt at denne skal legges opp slik at det fremkommer hvilke læringsmål som kan knyttes til undervisningen. Viktige læringsmål som ikke dekkes lokalt skal også dekkes av undervisningen. Foreløpig omhandles aktuelle tema valgt av den lab som er ansvarlig for undervisningen til ethvert tidspunkt.

I henhold til spesialistforskriftens bestemmelser får alle LIS utnevnt en individuell veileder. 
Leder er ansvarlig for utnevnelse av veileder og at det legges til rette for supervisjon og regelmessig veiledning. Samtlige læringsarenaer har etablert struktur for veiledning av kandidater under spesialisering. Spesialister og andre kompetansepersoner medvirker i den daglige supervisjon og mester/svenn-læring i tråd med nasjonale retningslinjer.  

Veiledning gjennomføres som en strukturert kombinasjon av individuell veiledning og gruppeveiledning. Ansvarlige ledere og representanter for LIS deltar i utviklingen av veiledningsstrukturen. Det særskilte ansvaret for gjennomføring ligger på ledelsen, representert ved klinikkene.  

Kandidatene skal vurderes systematisk underveis i utdanningsløpet, gjennom tett oppfølging av veileder. I vurderingen av oppnådde læringsmål skal leder innhente anbefalinger fra veileder og minst en av dem som har deltatt i supervisjonen. Der leder ikke er spesialist i aktuell spesialitet er det særlig viktig at leder henter vurderingskompetanse. Der det er hensiktsmessig anbefales det at en helhetlig vurdering av vurderingskollegium/evalueringskollegium inngår i vurdering av kandidatene før læringsmål godkjennes. Det vil etter oppnåelse av læringsmål, eller ved arbeidsforholdets slutt, bli utstedt bekreftelse på gjennomført praktisk tjeneste.  ​

Laboratoriene deltar aktivt i flere forskningsprosjekter, både på analyse og kompetanse/fag-siden. Avdelingssjef og to av våre spesialister (en i medisinsk biokjemi og en i klinisk farmakologi) har doktorgrad. To overleger er i hhv 50% og 80% pågående doktorgradsarbeid. Både deres og andre pågående forskningsprosjekt følges regelmessig i undervisningssammenheng. Utover dette oppfordres LIS til å øke sin akademiske kompetanse ved å delta i avdelingens planlagte prosjekter eller selvstendig opprette slike prosjekter. 

LIS arbeider daglig tett sammen med avdelingens spesialister i medisinsk biokjemi og klinisk farmakologi, og deltar aktivt i kliniske problemstillinger og diskusjoner knyttet til sykehusenes pasienter eller pasienter i primærhelsetjenesten. Vaktarbeidet er dynamisk og variert slik at LIS må håndtere forskjellige problemstillinger daglig. LIS har tilgjengelig spesialist for rådgiving og dialog. Ved å være suksessivt knyttet til spesialitetens forskjellige fagområder, får LIS anledning til god faglig fordypning og modning. 

Utdanningsplanen skal løpende evalueres og være på agendaen i utdanningsutvalgets møter.  
Planen vil bli revidert ved behov. 


Sist oppdatert 21.02.2024