Utdanningsplan for spesialiteten lungesykdommer

Denne utdanningsplanen redegjør nærmere for utdanning av leger i spesialisering innen spesialiteten lungesykdommer i Vestre Viken.

LIS - lungesykdommer

Planen skal informere om hvordan utdanningsvirksomheten er organisert, organisering og gjennomføring av utdanningsløpet, tilrettelegging for læringsaktiviteter og supervisjon faglig forsvarlige rammer og kvalitet, akademisk kompetanse og forskningsaktivitet og internundervisning.

Planen suppleres av en utdanningsplan i Kompetanseportalen, som tildeles LIS ved tilsettelse. I Kompetanseportalen er de forskriftsfestede læringsmål detaljert beskrevet med læringsaktiviteter kandidaten forventes å gjennomføre.

Planen skal ligge til grunn for virksomhetens internkontroll og oppfølging fra Helsedirektoratet og Legeforeningens spesialitetskomiteer. Planen skal være et offentlig dokument tilgjengelig for den enkelte lege i spesialisering, også i forbindelse med søknad om ansettelse.

Vestre Viken helseforetak består av somatisk virksomhet ved Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu. Vi har også en psykiatrisk sykehusavdeling ved Blakstad og fem distriktspsykiatriske sentre (DPS-er), tilbud innen barne- og ungdomspsykiatri samt tverrfaglig spesialisert rus- og avhengighetsbehandling. Klinikk for medisinsk diagnostikk har fagområder fordelt på de fire somatiske sykehusene.

Vestre Viken tilbyr spesialisering i lungesykdommer ved Drammen sykehus, Bærum sykehus, Ringerike sykehus og Kongsberg sykehus.

Utdanningen vil foregå ved følgende arenaer internt i helseforetaket:

• Medisinsk avdeling, Drammen sykehus
• Medisinsk avdeling, Bærum sykehus
• Medisinsk avdeling, Ringerike sykehus
• Medisinsk avdeling, Kongsberg sykehus
• Eventuelt Avdeling for Nevrologi, Revmatologi og reHabilitering (NRH), Drammen sykehus

De ulike læringsarenaene vil dekke ulike læringsområder. Dersom tjeneste utover to uker ved annen avdeling enn fast arbeidssted er nødvendig, fremgår dette av overordnet fremdriftsplan for spesialiteten.

I tillegg vil eksterne læringsarenaer for mange spesialiteter benyttes etter avtale. Dette vil eventuelt fremgå av overordnet fremdriftsplan for spesialiteten.

Medisinsk avdeling, Kongsberg sykehus

Kongsberg sykehus er lokalsykehus for ca. 50.000 innbyggere og har døgnkontinuerlig akuttfunksjon. Avdelingen har i dag ti overlegeårsverk.
LIS 2/3 deltar i organisert 8-delt vaktordning som sekundærvakt på dagtid (bak LIS1) og primærvakt på natt. Overleger er i tertiærvakt.
Avdelingens leger er ikke seksjonert.

Det foregår rotasjon av underordnete leger på de ulike poster som er hjerteovervåking/intensiv, observasjonspost, to medisinske sengeposter. Totalt har man 43 døgnsenger ved Medisinsk avdeling, foruten intensiv senger. Det er noe, men ikke streng, seksjonering av de to sengepostene slik at for eksempel lungemedisinske pasienter til en viss grad samles på den ene sengeposten. På samme sengepost har man også palliativ enhet.

Lungemedisinsk virksomhet ved Kongsberg sykehus

Avdelingen har to fast ansatte lungeleger i 100 % stilling, hvorav en av disse også er avdelingsoverlege. I tillegg har man en fast ansatt LIS 3 innen lungemedisin. 

Kongsberg sykehus har et bredt tilbud innen lungemedisinsk utredning og behandling. I 2017 var det 1.390 konsultasjoner ved lungemedisinsk poliklinikk. Det foreligger ikke eksakte tall på antall innleggelser grunnet lungemedisinske problemer, men et forsiktig estimat tilsier ca. 20 % av totalt antall innleggelser, det vil si rundt 800 pasienter per år.
Innen lungefaget har man et betydelig volum innen de mest vanlige lungeprosedyrer.

I 2018 ble det på avdelingen utført ca. 80 bronchoscopier, 1.100 spirometri, 500 gassdiffusjonsmålinger, 100 pletysmografi, 15 innleggelser av kirurgiske thoraxdren, 100 ultralydveliedete thoracoscenteser hvorav betydelig andel er pigtaildren. Det utføres også jevnlig metakolin provokasjonstest og anstrengelsestest ved diagnostikk av astma.

Vi har en omfattende allergologisk virksomhet med vekt på hyposensibiliering mot sesongallergener. Lungelege har også ansvar for utredning og behandling ved mistenkt tbc, både aktiv og latent sykdom.
Man gjennomfører utredning under mistanke om lungekreft i henhold til pakkeforløp. Årlig diagnostiseres ca. 30 lungekreftpasienter ved sykehuset.

Det er lungelege som styrer palliativ cytostatikabehandling og dette foregår på medisinsk dagbehandling.  Sykehuset har også en palliativ enhet som drives i tett samarbeid med anestesileger og sykepleiere med spesialkompetanse innen palliasjon.

Avdelingen har et utstrakt og godt samarbeid med andre sykehus og da særlig med OUS Rikshospitalet/Radiumhospitalet og øvrige sykehus i Vestre Viken. Man har ukentlig teleradiologisk møte med OUS for diskusjon omkring kurativ behandling av lungekreftpasienter.
I tillegg er det nylig opprettet ukentlig teleradiologisk møte med Drammen sykehus for tverrfaglig diskusjon omkring lungekreftutredning og behandling.
Ved behov for endobronkial ultralyd eller perkutan lungebiopsi sendes pasienten til Drammen sykehus eller Rikshospitalet. Dersom det er behov for thoraxkirurg kontaktes Drammen sykehus eller Rikshospitalet.

Medisinsk avdeling, Ringerike sykehus

Ringerike sykehus dekker en befolkning på 90.000. Avdelingen har 12 stillinger for LIS2/3 og 16 for overleger. Det er seks LIS1. LIS 2/3 går 12-delt vakt-turnus og har rotasjon med seks uker vakt/fordypning og poliklinikk og seks uker postarbeid.

Medisinsk avdeling har sek sengetun, hver med ni (12) senger, og avdelingen disponerer ca. fem senger på intensivavdelingen og seks senger på observasjonsposten.

Medisinsk dagpost har fem senger og ca. 1.300 besøk årlig, hvorav 100 lungemedisinske.
Sykehuset er lite og oversiktlig, og avdelingen har et nært og godt samarbeid med øvrige avdelinger som kirurgi/ortopedi, anestesi og gynekologi.

Lungemedisinsk virksomhet ved Ringerike sykehus

Lungemedisinsk sengetun har ni senger og rundt 700 innleggelser per år. Det er to LIS til en hver tid på Lungetun. Det er 1.500 polikliniske lungemedisinske pasienter per år. Kreftpoliklinikken kommer i tillegg, der det er ca. 600 lungepasienter per år for utredning, kontroller og medikamentell onkologisk behandling og palliasjon. Videre har vi en sykepleierdrevet lungepoliklinikk som har ca. 450 konsultasjoner årlig. Denne virksomheten superviseres ukentlig av lungespesialist.

Lungetunet har fire spesialutdannede sykepleiere. På tunet kan vi utføre nattlige saturasjonsmålinger, søvnregistrering med Apnelink og 6 minutters gangtest. Her gjøres også LTOT-tilpasning og -opplæring.
Siden sykehuset ikke har intermediær avdeling, gis det nesten til enhver tid behandling med NIV på sengeposten, også på pasienter med akutt respirasjonssvikt.
Det gjøres ca. 70 pleuratappinger årlig. Avdelingen har ultralydapparat. Ti til femten pasienter behandles med thoraxdren. Kirurgiske dren er lagt inn av kirurgisk vakt, pigtail lagt inn av lungelege eller radiolog. Det gis trombolyse og kjemisk pleurodees eller legges PleurX (Radiolog). Pasienter som har gjennomført lungeoperasjon følges opp på Lungetun.

Lungelaboratoriet utfører dynamisk spirometri, statiske lungevolum, gassdiffusjonstest og seks minutters gangtest og Metacholintest, belastningstester på ergometersykkel med spirometri, mens ergospirometriene fortsatt går til Drammen eller Rikshospitalet.
Det gjøres rundt 100 bronkoskopier inklusive ti til femten TBB per år.
Det drives allergologisk poliklinikk hyposensibilisering mot veps og pollenallergi.

Vi har to årlige KOLS-kurs i regi av LMS-senteret der lungelege/LIS har ansvar for kursinnholdet og flere av forelesningene. Lungelegene har tilsyn med NIV og respiratorpasienter med lungeproblematikk på intensivavdeling sammen med anestesilegene og gjør bronkoskopier også på disse.

Lungelegene driver lungekreftutredning og all ikke-kurativ onkologisk behandling på Ringerike sykehus. Det påvises ca. 50 nye lungekreft-tilfeller per år. Vi har ukentlige tverrfaglige MDT-møter med radiolog og onkolog ansatt i avdelingen.

Vi deltar i ukentlig telemøter med Rikshospitalets lungeleger/ thoraxkirurger/onkologer angående håndtering av tumorer og eventuelt andre uklare lungefunn. 
LIS3 deltar i all lungemedisinsk aktivitet og vil få en bred erfaring innen lungemedisin. 

Medisinsk avdeling, Drammen sykehus

Drammen sykehus dekker en befolkning på ca. 160.000. Avdelingen har tre overlegevaktlag; generellvakt der lungeleger inngår, kardiologisk vakt og nyrevakt. LIS går 14-delt vakt.
Medisinsk avdeling disponerer fem egne senger på Medisinsk intensiv.

Lungemedisinsk virksomhet ved Drammen sykehus

Lungemedisinsk seksjon ved Drammen sykehus har 24 senger. I tillegg har de en egen Lungedagpost som ivaretar utredning av kreftpasienter i pakkeforløp samt utredning, tilpasning og oppfølging av pasienter med langtidsmekanisk ventilasjon (LTMV); den sistnevnte del er drevet av sykepleier med supervisjon av lungelege. I tillegg følger spesialsykepleier ved Lungeseksjonen opp pasienter med invasiv respiratorbehandling der Drammen sykehus også dekker for Ringerike og Kongsberg sykehus. Lungedagpost har ca. 670 konsultasjoner per år.

Lungepoliklinkken har ca. 1.500 konsultasjoner årlig. De dekker EBUS-TBNA for region Vestre Viken. Det gjøres også metacholintest og respirasjonsfysiologiske tester som spirometri, måling av statiske lungevolumer og reversibilitetstester. Allergologisk utredning og behandling er dekket fra Øre/Nese/Hals-avdelingen.

CT veiledede biopsier​ utføres ved Radiologisk avdeling i Drammen, og dekker også Kongsberg sykehus. Det arrangeres ukentlige møter for indikasjonsstilling. Det arrangeres også ukentlige møter for diskusjon rundt lungeonkologiske problemstillinger sammen med onkologer, radiologer og lungeleger. Lungeseksjonen ved Kongsberg sykehus deltar også på disse videomøter.

Medisinsk avdeling, Bærum sykehus

Bærum sykehus dekker for tiden en befolkning på 180.000; fra 2020 vil den være lokalsykehus for ca. 210.000. Avdelingen har to overlegevaktlag; en generell vakt der lungeleger inngår, samt eget kardiologisk vaktteam.  LIS går 12-delt i to vaktlag.
Alle indremedisinske spesialiteter er representert med spesialister.

Lungemedisinsk virksomhet ved Bærum sykehus

Det er per 2019 tre lungeleger, i til sammen 250 % stilling. Vi har for tiden ingen B-gren.
Lungepoliklinkken har en sykepleier med spesialutdanning innen lunge, samt at en sykepleier på poliklinikk og en sykepleier på sengepost tar videreutdanning innen lungesykepleie. I tillegg er det fire sykepleiere med lungemedisinsk kompetanse som deler arbeidet ved poliklinikken, men ingen av disse driver kun med lungefaget.

På sengepost er fagsykepleier sykepleier med intensivutdanning og har hatt tett oppfølging av pasienter med invasiv respiratorbehandling.
Lungemedisinsk seksjon, BS disponerer 13 senger, hvorav tre av disse er intermediærsenger adskilt fra vanlig sengetun. Det er noe variabelt antall pasienter avhengig av belegg.

Intermediærenheten deles med Hjerteseksjonen og har mulighet for non-invasiv ventilasjonstøtte inkl. CPAP, BIPAP og nasal høystrømskanyle, samt arytmiovervåkning. Seksjonen har to enerom på sengetun samt at det er to enerom og et fellesrom med fire  senger på Intermediærpost. Seksjonen behandler pasienter med primært respiratoriske problemstillinger, men ved høy belastning andre steder, dekker den også generelle indremedisinske problemstillinger. På Intemediærposten mottas også pasienter fra andre seksjoner/avdelinger over for ventilasjonsstøtte. Lungeseksjonen hadde i løpet av 2018 ca. 1.500 innleggelser.

Lungepoliklinikk hadde i 2018 2.770 konsultasjoner inklusive kolskurs (70), Lungeteam (471) og Søvnapneutredning (183). Det ble utført ca. 130 bronkoskopier.  Poliklinikken utfører respirasjonsfysiologiske undersøkelser som spirometri, gassdiffusjon, måling av statiske lungevolum, reversibillitetstest. Det utføres også ergospirometrier samt innlegging av små thoraxdren ved hjelp av Seldingerteknikk.

Lungeteamet står for tilpasning, opplæring og oppfølging av pasienter med respirasjonssvikt og ventilasjonssvikt det være seg hjemmeoksygenbehandling, hjemmerespiratorbehandling og hjemme-BIPAP. De gjør også søvnregistreringer og følger opp disse pasientene.

Det utføres utredning av lungekreftpasienter. I 2018 var 55 pasienter i pakkeforløp. CT veiledede biopsier utføres av Radiologisk avdeling i Bærum. Pasienter diskuteres i felles, ukentlig møte med Radiologisk avdeling. EBUS-TNBA utføres av Drammen sykehus eller Rikshospitalet. Pasienter med mulig for kurasjon, henvises også til PET_CT ved DNR/RH.
Alle pasienter med potensiell kurativ lungekreft, blir diskutert ved ukentlig, thoraxkirurgisk MDT-møte der lungeleger ved Bærum sykehus har prioritert å reise inn og delta fysisk på møtet. All kurativ lungekreftbehandling foregår ved OUS, mens all medikamentell non-kurativ behandling av lungekreft, behandles via Kreftseksjonen ved Bærum sykehus. 

For nærmere beskrivelse av del 2 av utdanningen,  se utdanningsplan for indremedisin.

Eksterne kurs og kongresser

Utdanningskandidaten gis mulighet til å delta i obligatoriske og andre relevante kurs og kongresser (nasjonale og internasjonale) etter vanlige retningslinjer.

Faglig fordypning

Sykehuset har et velutstyrt medisinsk bibliotek med adgang til litteratursøk via Internett. Alle avdelingens/seksjonens leger disponerer egen PC tilknyttet nettverket.
LIS har på sin tjenesteplan fire timer per uke til fordypning.

For å sikre at fagmiljøene og LIS har anledning til å medvirke i utformingen at utdanningstilbudet er det opprettet ett utdanningsutvalg per spesialitet.

Utdanningsutvalgene skal blant annet ha ansvar for å kvalitetssikre utdanningen, revidere læringsaktiviteter og informere om mulige utfordringer ved rotasjon, internt og eksternt. Med kvalitetssikring menes å sikre at LIS får veiledning, supervisjon og oppfølging i tråd med forskrift og ansvar som påligger foretaket som utdanningsvirksomhet. Det skal også sikres tilstrekkelig rom for gjennomføring av utdanningsaktiviteter.

Det er i tillegg opprettet et utdanningsråd med representanter fra hver spesialitet. Rådets oppgaver er å analysere, evaluere og videreutvikle felles utfordringer og muligheter på tvers av spesialitetene. Eksempler på evaluering er organisering av læringsaktiviteter i FKM, planlegging og gjennomføring av veiledning, supervisjon og struktur, utfordringer rundt rotasjon samt generell erfaringsutveksling.

LIS innen lungemedisin får arbeidsplan som søkes tilpasset behovet for utdanning i faget. Som hovedregel inngår man i avdelingens vaktordning, men redusert vaktbelastning innvilges ved behov og anledning.  LIS 3 har satt av mer tid til poliklinikk enn ellers, ettersom en god del av læringsmålene forutsetter dette.

Utdanningskandidat får tildelt veileder som er spesialist i faget og veiledning planlegges månedlig. I veiledningssamtalene fokuseres det på temaer som egnethet, trivsel, faglig progresjon/kurs etc., læringsmål og aktiviteter og utdanningsplan.

LIS 3 lungemedisin ved Kongsberg sykehus er også innvalgt i legeforeningens spesialitetskomité for lungemedisin.

Undervisning gjennomført delvis i samarbeid med øvrig undervisning på de medisinske avdelingene. Ved hver avdeling er det ukentlig minimum 90 minutter indremedisinsk undervisning tilpasset læringsmål for del 3 indremedisin. I dette inngår også en god del lungemedisinsk undervisning.
Det gis i tillegg ukentlig undervisning à 45 minutter som utelukkende omhandler lungemedisinske problemstillinger. 

Hovedvekten av undervisningen er teoretisk gjennomgang av sentrale tema innen lungemedisin, men det vil også være gjennomgang av kasuistikker og vitenskapelige artikler på disse møtene. Per i dag har man videoundervisning for lungeseksjonene i Vestre Viken en gang per måned som ledd i denne undervisningen. Man ser at dette øker kvaliteten på undervisningen og avlaster avdelingene slik at dette nok vil bli utvidet etter hvert.

Utdanningsutvalget i Vestre Viken utarbeider en overordnet plan for undervisningen slik at man sikrer en systematisk gjennomgang av sentrale tema innen lungemedisin i løpet av kandidatens utdanning.
Forelesningene holdes av lungeleger på avdelingen og LIS under grenspesialisering, men vil også være åpne for andre interesserte leger.

I henhold til spesialistforskriftens bestemmelser får alle LIS utnevnt en individuell veileder.

Leder er ansvarlig for utnevnelse av veileder og at det legges til rette for supervisjon og regelmessig veiledning. Samtlige læringsarenaer har etablert struktur for veiledning av kandidater under spesialisering. Spesialister og andre kompetansepersoner medvirker i den daglige supervisjon og mester/svenn-læring i tråd med nasjonale retningslinjer.

Veiledning gjennomføres som en strukturert kombinasjon av individuell veiledning og gruppeveiledning. Ansvarlige ledere og representanter for LIS deltar i utviklingen av veiledningsstrukturen. Det særskilte ansvaret for gjennomføring ligger på ledelsen, representert ved klinikkene.

Kandidatene skal vurderes systematisk underveis i utdanningsløpet, gjennom tett oppfølging av veileder. I vurderingen av oppnådde læringsmål skal leder innhente anbefalinger fra veileder og minst en av dem som har deltatt i supervisjonen. Der leder ikke er spesialist i aktuell spesialitet er det særlig viktig at leder henter vurderingskompetanse. Der det er hensiktsmessig anbefales det at en helhetlig vurdering av vurderingskollegium/evalueringskollegium inngår i vurdering av kandidatene før læringsmål godkjennes. Det vil etter oppnåelse av læringsmål, eller ved arbeidsforholdets slutt, bli utstedt bekreftelse på gjennomført praktisk tjeneste.

​Alle​ de medisinske avdelingene ved våre fire somatiske sykehus har personell med forskningskompetanse.

For å dekke læringsmål innen forskningsforståelse avholdes det sentralt kurs i Vestre Viken der forskningskompetente ressurser, både lokale og sentrale (forskningssjef) bidrar. I tillegg gjennomføres det gruppeveiledning lokalt, med gjennomgang av forskningsprotokoll eller bidrag til utarbeidelse av forskningsprotokoll, sammen med forskningskompetent veileder.​​​

Ved rekruttering legges det vekt på faglig kompetanse og tidligere vitenskapelig arbeide. Det er en målsetting å legge til rette for at avdelingen har kompetanse som dekker hele fagfeltet. Kompetansen opparbeides ved faglig fordypning, spesialfunksjoner og tilretteleggelse for ekstern fordypning.

Avdelingene legger til rette for utdanning i henhold til krav og beskrivelsen over. Man følger nasjonale og internasjonale retningslinjer i faget. 

Samlet sett har Vestre Viken et sterkt fagmiljø innen lungemedisin og en bred aktivitet som samlet vil kunne gi utdanningskandidatene et meget godt utgangspunkt før spesialisering fullføres ved OUS eller annet universitetssykehus.

Utdanningsplanen​​ skal løpende evalueres og være på agendaen i utdanningsutvalgets møter.
Planen vil bli revidert ved behov.

Sist oppdatert 21.02.2024