Utdanningsplan for spesialiteten karkirurgi

Denne utdanningsplanen redegjør nærmere for utdanning av leger i spesialisering innen spesialiteten karkirurgi  i Vestre Viken.

Utdanningsplan for spesialiteten karkirurgi

Planen skal informere om hvordan utdanningsvirksomheten er organisert, organisering og gjennomføring av utdanningsløpet, tilrettelegging for læringsaktiviteter og supervisjon faglig forsvarlige rammer og kvalitet, akademisk kompetanse og forskningsaktivitet samt teoriundervisning​.

Planen suppleres av en utdanningsplan i Kompetanseportalen, som tildeles LIS ved tilsettelse. I Kompetanseportalen er de forskriftsfestede læringsmål detaljert beskrevet med læringsaktiviteter kandidaten forventes å gjennomføre.

Planen skal ligge til grunn for virksomhetens internkontroll og oppfølging fra Helsedirektoratet og Legeforeningens spesialitetskomiteer. Planen skal være et offentlig dokument tilgjengelig for den enkelte lege i spesialisering, også i forbindelse med søknad om ansettelse.

Vestre Viken helseforetak består av somatisk virksomhet ved Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu. Vi har også en psykiatrisk sykehusavdeling ved Blakstad og fem distriktspsykiatriske sentre (DPS-er), tilbud innen barne- og ungdomspsykiatri samt tverrfaglig spesialisert rus- og avhengighetsbehandling. Klinikk for medisinsk diagnostikk har fagområder fordelt på de fire somatiske sykehusene.

Vestre Viken tilbyr spesialisering i karkirurgi ved Drammen sykehus.

Utdanningen vil foregå ved følgende arenaer internt i helseforetaket:

- Kirurgisk avdeling, Drammen sykehus

De ulike læringsarenaene vil dekke ulike læringsområder. Dersom tjeneste utover to uker ved annen avdeling enn fast arbeidssted er nødvendig, fremgår dette av overordnet fremdriftsplan for spesialiteten.

I tillegg vil eksterne læringsarenaer for mange spesialiteter benyttes etter avtale. Dette vil eventuelt fremgå av overordnet fremdriftsplan for spesialiteten.

Karkirurgisk seksjon, Drammen sykehus har områdefunksjon for karkirurgi i Vestre Viken med et nedslagsfelt på om lag 490.000. Vi utfører kirurgi på infrarenale aorta, bekken/underekstremitetsarterier og overekstremitetsarterier (inklusiv accesskirurgi for dialyse), både med konvensjonell åpen kirurgi og endovaskulær/hybrid teknikk. Det gjøres kirurgi for overfladisk venøs insuffisiens, både endovenøst og åpent.

Karkirurgisk seksjon har 13 sengeplasser og stor poliklinisk aktivitet, inkludert en dedikert sårpoliklinikk (og sirkulasjonsfysiologisk laboratorium med tredemølle og tåtrykksmåling.) Avdelingen har anskaffet utstyr til tredemølletesting av claudikanter og tåtrykksmåling. 

Avdelingen har stort fokus på bruk av ultralyd hos legene og vi har på seksjonen tre avanserte ultralydmaskiner. Vi bruker kontrastforsterket ultralyd ved EVAR-kontroller.  Vaskulær ultralydundersøkelse inngår rutinemessig i de fleste konsultasjoner på poliklinikken. LIS får tidlig innføring i vaskulær ultralyd. Karkirurgisk poliklinikk har to spesialsykepleiere i ultralydeknikk som til sammen utgjør en 180 % stilling på poliklinikken.

Seksjonen utfører årlig om lag 6.000 polikliniske konsultasjoner. Dette omfatter både utredning av nye karpasienter og oppfølging av behandlede pasienter. Leger i utdanning får selektert pasienter til sin poliklinikk ut ifra erfaringsnivå og kompetanse til enhver tid. I startfasen har utdanningskandidatene opplæringspoliklinikk med overlege. Når de kan arbeide selvstendig har de til enhver tid tilgang til overlege for «hands on» veiledning og hjelp.

Seksjonen gjennomfører daglige angiomøter på mandag, tirsdag og onsdag morgen hvor pasienter gjennomgås i plenum. Tilstede her er alle overleger og Lis på karkirurgisk seksjon samt minimum en demonstrerende intervensjonsradiolog. Alle pasienter gjennomgås minimum en gang i plenum før de søkes inn til operasjon. Den ansvarlige legen skriver selv referat på sine pasienter, noe også utdanningskandidatene får ansvar for. Det legges vekt på å forklare beslutningsgrunnlaget for terapivalg fortløpende.

Drammen sykehus har fem intervensjonsradiologer i egen vaktlinje. Vi har en moderne angiolab på radiologisk avdeling. Vi har et formalisert samarbeid med intervensjonsradiogisk avdeling som skal ivareta læringsmålene innen endovaskulær karkirurgi og som sørger for at vi nå har flere overleger som har høy kompetanse innen karkirurgiske intervensjonsprosedyrer. Det foreligger en samarbeidsavtale med Klinikk for medisinsk diagnostikk som bekrefter at de tar ansvar for å lære opp LIS i karkirurgi i endovaskulære prosedyrer.

I september 2018 anskaffet avdelingen moderne, motorisert C-bue til operasjonsstuen. Vi disponerer dermed en «hybrid operasjonsstue». Dette muliggjør hybride inngrep av større kompleksitet. Kapasiteten kan benyttes til EVAR behandling og ikke minst ved EVAR behandling av rumperte aneurismer.
Når det gjelder beskrivelsen av RS, BS og DS innen fellesbolken for kirurgutdanning vises det til øvrige søknader. Her omhandles kun den karkirurgiske delen.

Utdanningskandidatene på seksjonen inngår i seksjonens oppgaver på poliklinikk, visitt og operasjonsstuen og de er del av sykehusets generelle kirurgiske vaktsystem. LIS prioriteres høyt til operasjoner, og hvilke inngrep de settes opp til justeres fortløpende etter nivå. LIS får alltid assistanse og supervisjon av overlege. Dersom poliklinikk eller visitt for utdanningskandidaten kolliderer med et relevant inngrep er det tradisjon på seksjonen av overlegene bidrar med dette arbeidet slik av LIS får med seg relevant operativ erfaring.

Seksjonen har felles previsitt hver morgen hvor alle pasientene på post gås gjennom i plenum. Dette sikrer et godt beslutningsgrunnlag for videre behandling og læring.

LISenes fremgang evalueres på flere tidspunkt. Man får fortløpende tilbakemelding på arbeid utført under visitt, poliklinikk og operasjonsstuen. I tillegg har man jevnlige møter med veileder hvor det gis tilbakemelding på progresjon og innspill til hvor det bør legges inn ekstra innsats, og hvor kandidaten kan komme med ønsker til videre fordypning. På hele kirurgisk avdeling har man halvårlige systematiske evalueringsmøter med scoring av kandidatene innenfor en rekke parametere, hvor avdelingens overleger (gastro, mamma, uro og kar) er tilstede. Dette danner så grunnlag for videre samtaler med veileder.

Deltagelse på kurs prioriteres høyt og man får så godt som alltid innvilget søknad om relevante kurs. Kurs i vaskulær ultralyd i regi av ESVS på Rigshospitalet i København prioriteres tidlig i utdanningen (basalt og avansert nivå). Når kandidatene har kommet lenger ut i utdanningen vil de bli sendt på kongress og utenlandskurs som er relevante for deres progresjon. De har i tillegg fire timer ukentlig fordypningstid som er skjermet fra annen aktivitet og kan benyttes slik kandidaten anser det som mest hensiktsmessig.

For å sikre at fagmiljøene og LIS har anledning til å medvirke i utformingen at utdanningstilbudet er det opprettet ett utdanningsutvalg per spesialitet.

Utdanningsutvalgene skal blant annet ha ansvar for å kvalitetssikre utdanningen, revidere læringsaktiviteter og informere om mulige utfordringer ved rotasjon, internt og eksternt. Med kvalitetssikring menes å sikre at LIS får veiledning, supervisjon og oppfølging i tråd med forskrift og ansvar som påligger foretaket som utdanningsvirksomhet. Det skal også sikres tilstrekkelig rom for gjennomføring av utdanningsaktiviteter.

Det er i tillegg opprettet et utdanningsråd med representanter fra hver spesialitet. Rådets oppgaver er å analysere, evaluere og videreutvikle felles utfordringer og muligheter på tvers av spesialitetene. Eksempler på evaluering er organisering av læringsaktiviteter i FKM, planlegging og gjennomføring av veiledning, supervisjon og struktur, utfordringer rundt rotasjon samt generell erfaringsutveksling.

Karkirurgisk seksjon har hver tirsdag kl. 11:30-12:30 satt av tid til internundervisning. Denne går på rundgang mellom LIS og overleger. Tema settes opp av B-grenskandidat halvårlig og omfatter temaer som omfattes av læringsmålene. Seksjonen har utarbeidet en overordnet liste av sentrale karkirurgiske tema for internundervisning som skal dekkes i løpet av syklus på to til to og et halvt år. 

I tillegg inkluderes utdanningskandidatene i plenumsdiskusjoner om utfordrende pasienter. Kirurgisk avdeling har også felles internundervisning på torsdag og fredag morgen kl. 08:15-09:00 som besørges av LIS og overleger innen gastro, mamma, uro og karkirurgi.

Deltagelse på karkirurgisk høstmøte og vintermøte prioriteres for utdanningskandidater. Dette er en god arena hvor man diskuterer faglige spørsmål og relevante kasuistikker i plenum mellom de forskjellige karkirurgiske enhetene i landet. Flere av overlegene på avdelingen har sittet i styret i Norsk karkirurgisk forening (NKKF), og avdelingen bidrar jevnlig med foredrag inn mot disse møtene.

I henhold til spesialistforskriftens bestemmelser får alle LIS utnevnt en individuell veileder.

Leder er ansvarlig for utnevnelse av veileder og at det legges til rette for supervisjon og regelmessig veiledning. Samtlige læringsarenaer har etablert struktur for veiledning av kandidater under spesialisering. Spesialister og andre kompetansepersoner medvirker i den daglige supervisjon og mester/svenn-læring i tråd med nasjonale retningslinjer.

Veiledning gjennomføres som en strukturert kombinasjon av individuell veiledning og gruppeveiledning. Ansvarlige ledere og representanter for LIS deltar i utviklingen av veiledningsstrukturen. Det særskilte ansvaret for gjennomføring ligger på ledelsen, representert ved klinikkene.

Kandidatene skal vurderes systematisk underveis i utdanningsløpet, gjennom tett oppfølging av veileder. I vurderingen av oppnådde læringsmål skal leder innhente anbefalinger fra veileder og minst en av dem som har deltatt i supervisjonen. Der leder ikke er spesialist i aktuell spesialitet er det særlig viktig at leder henter vurderingskompetanse. Der det er hensiktsmessig anbefales det at en helhetlig vurdering av vurderingskollegium/evalueringskollegium inngår i vurdering av kandidatene før læringsmål godkjennes. Det vil etter oppnåelse av læringsmål, eller ved arbeidsforholdets slutt, bli utstedt bekreftelse på gjennomført praktisk tjeneste.

Kirurgisk avdeling har tre overleger med doktorgrad.
Karkirurgisk seksjon deltar i Fem pluss-studien, en nasjonal multisenterstudie utgående fra NTNU/St. Olavs universitetssykehus. Seksjonen har deltatt i flere nasjonale multisenterstudier tidligere.

LIS i karkirurgi forventes å bidra med abstract på karkirurgisk høst- og vintermøte. Typiske tema for abstract​ er case-presentasjoner og gjennomgang av seksjonens egne resultater for behandling av spesifikke sykdommer eller behandlingsmobaliteter (kvalitetssikring).

Som læringsaktiviteter knyttet til FKM har vi gruppeveiledning med gjennomgang av forskningsprotokoll, samt kurs i forskningsforståelse. Her benytter vi eksisterende ressurser med forskningserfaring, både fra foretaket sentralt og fra egen klinikk.​

Seksjonen anser at driften og utdanningen er innen faglig forsvarlige rammer, når denne gis i samarbeid med karkirurgisk avdeling ved Aker. Nedslagsfeltet er stort og bemannes av erfarne karkirurger.

Utdanningsplanen evalueres fortløpende.

Sist oppdatert 21.02.2024