Utdanningsplan for spesialiteten infeksjonssykdommer

Denne utdanningsplanen ("Planen") redegjør nærmere for utdanning av leger i spesialisering innen spesialiteten infeksjonssykdommer i Vestre Viken.

Utdanningsplanen for infeksjonssykdommer

Planen skal informere om hvordan utdanningsvirksomheten er organisert. Videre informerer den om organisering og gjennomføring av utdanningsløpet ved de ulike læringsarenaer, tilrettelegging for læringsaktiviteter og supervisjon, faglig forsvarlige rammer og kvalitet, akademisk kompetanse og forskningsaktivitet samt teoriundervisning.​

Planen suppleres av en utdanningsplan i Kompetanseportalen, som tildeles LIS ved tilsettelse. I Kompetanseportalen er de forskriftsfestede læringsmål detaljert beskrevet med læringsaktiviteter kandidaten forventes å gjennomføre.

Planen skal ligge til grunn for virksomhetens internkontroll og oppfølging fra Helsedirektoratet og Legeforeningens spesialitetskomiteer. Planen skal være et offentlig dokument tilgjengelig for den enkelte lege i spesialisering, også i forbindelse med søknad om ansettelse.

Vestre Viken helseforetak består av somatisk virksomhet ved Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu. Vi har også en psykiatrisk sykehusavdeling ved Blakstad og fem distriktspsykiatriske sentre (DPS-er), tilbud innen barne- og ungdomspsykiatri samt tverrfaglig spesialisert rus- og avhengighetsbehandling. Klinikk for medisinsk diagnostikk har fagområder fordelt på de fire somatiske sykehusene.

Vestre Viken tilbyr spesialisering i infeksjonssykdommer ved Drammen sykehus, Bærum sykehus og  Ringerike sykehus.

Utdanningen vil foregå ved følgende arenaer internt i helseforetaket:

• Medisinsk avdeling, Drammen sykehus
• Medisinsk avdeling, Bærum sykehus
• Medisinsk avdeling, Ringerike sykehus
• Avdeling for laboratoriemedisin, Mikrobiologisk seksjon Drammen eller Bærum

De ulike læringsarenaene vil dekke ulike læringsområder. Dersom tjeneste utover to uker ved annen avdeling enn fast arbeidssted er nødvendig, fremgår dette av overordnet fremdriftsplan for spesialiteten.
I tillegg vil eksterne læringsarenaer for mange spesialiteter benyttes etter avtale. Dette vil eventuelt fremgå av overordnet fremdriftsplan for spesialiteten.

Bærum sykehus

Infeksjonsmedisinsk seksjon på Bærum sykehus er en del av Medisinsk avdeling med felles morgenmøte samt felles vaktgående leger, som dekkes av LIS1 i primær sjikt, LIS2/LIS3 i sekundær sjikt samt generell medisinsk og cardiologisk bakvakt. Medisinsk avdeling ved Bærum sykehus har i mange år vært godkjent som gruppe I-sykehus for indremedisin.

Infeksjonsseksjonen består av sengepost med åtte isolat og åtte enerom, På hvert isolat kan det legges to pasienter, godt egnet til blant annet kohort isolering. Isolatene er alle utstyrt med dekontaminator og fire av disse isolatene er luftsmitteisolat med undertrykk. På sengeposten ligger vesentlig pasienter med infeksjonssykdommer, fordelt etter egne retningslinjer på sykehuset. Det betyr at det også på de øvrige medisinske sengeposter vil være innlagt pasienter med infeksjonssykdommer, som ofte krever tilsyn/oppfølging av infeksjonsmedisiner. Seksjonen har tre overlegehjemler. Videre er seksjonen bemannet med tre LIS2/3-leger og to LIS 1.  Alle LIS deltar i visitt på sengepost, med tett oppfølging av overlege før og etter visitt. I tillegg er LIS2/3 med på tilsynsrunder til intensiv og andre aktuelle sengeposter to til tre ganger per uke.

Seksjonen har stadig et tett samarbeid med Mikrobiologisk avdeling på sykehuset. Denne avdelingen har fire overlegestillinger, som alle deltar både i diagnostikk av pasienter med infeksjonssykdommer og i undervisning. Ved Mikrobiologisk avdeling utføres diagnostikk av vanlige bakterielle sykdommer, i tillegg til en del serologiske undersøkelser. Mikrobiologisk avdeling i Drammen utfører i tillegg en rekke PCR analyser. 

Ved infeksjonsmedisinsk poliklinikk, kommer pasienter til kontroll, diagnostikk og behandling. Det dreier seg om nærmest “alt” innen infeksjonsmedisin. Av mer kroniske infeksjoner kan nevnes HIV, hepatitt B og hepatitt C. Videre tuberkulose, både aktiv og latent. Borreliose, kronisk utmattelse, oppfølging av kompliserte pneumonier, osteomyelitter, endokarditter mm. Utdanningskandidaten har en dag poliklinikk per uke i den perioden kandidaten er på sengepost.

Ved infeksjonsseksjonen behandles pasienter med et bredt spektrum av infeksjonssykdommer, hvorav en del også dreier seg om importsykdommer da vi blant annet har flere innvandrere i våre kommuner samt at befolkningen har stor reisevirksomhet.

Infeksjonsmedisiner deltar tre dager i uken på intensiv, på en infeksjonsvisitt der alle pasienter innlagt intensiv gjennomgås.

Drammen sykehus

Infeksjonsmedisinsk seksjon Drammen sykehus er en integrert del av Medisinsk avdeling Drammen sykehus med felles morgenmøte der alle indremedisinsk spesialiteter unntatt geriatri deltar. Diskusjon/referat i morgenmøtet omhandler alle siste døgns kompliserte innleggelser og innbefatter svært ofte infeksjonsmedisinske problemstillinger og vurderinger. I så måte består morgenmøtet i stor grad av relevant utdanning også for infeksjonsmedisin.

Infeksjonsmedisin disponerer 12 egne normerte senger ved felles sengepost (delt med nyre/hematologi/endokrinologi). Disse senger visitt gås av LIS 2/3 eventuelt overlege/spesialist i infeksjonsmedisin i 35/65 % fordeling. Når LIS går visitt er det satt av tid til supervisjon i forkant (30-60 minutter) samt til supervisjon (30 minutter) midt i arbeidsdagen.
Infeksjonsmedisin er fast til stede ved previsitt. Felles intensiv kl. 08:45-09:30, samt ved behov ved Medisinsk intensiv.

Infeksjonsmedisinsk poliklinikk deler resepsjon/sykepleiepersonale med hematologisk poliklinikk der vi har samarbeid med flere sykepleiere med lang erfaring og infeksjonsmedisinsk videreutdanning hvor to personer er til stede fast hver hverdag.

Gjennom arbeid i Medisinsk avdeling, infeksjonsmedisinsk sengepost, samarbeide med de andre sykehusavdelinger og infeksjonsmedisinsk poliklinikk, legges det til rette for at LIS 2/3 oppnår sine læringsmål innen infeksjonsmedisin. Drammensregionen har relativt stor andel innvandrerbefolkning (ca. 20 %) og seksjonen har mange problemstillinger knyttet til infeksjoner hos migranter/reisemedisin. Overlege Steen Villumsen har inntil nylig vært leder av dansk reisemedisinsk selskap og har spesialkompetanse på dette området.

Seksjonen har løpende tett samarbeid med avdeling for medisinsk mikrobiologi og faste kasuistikkmøter en dag hver uke (mandager kl. 12:30-13:00).

Ringerike sykehus

Medisinsk avdeling ved Ringerike sykehus betjener befolkningsgrunnlag på ca. 80.000 innbyggere i Nordre Buskerud og Søndre Oppland. I ferier og helger kan befolkningsgrunnlaget nå opp i 120.000 innbyggere. Vi er et stort lokalsykehus med medisinsk, kirurgisk, ortopedisk og gynekologisk avdelinger i tillegg til intensiv/overvåkningsavd., radiologisk avdeling og laboratorium.  I 2018 var det over 6.500 innleggelser i Medisinsk avdeling hvorav ca. 1.400 med infeksjonsmedisinske problemstilling. Det ble utført rundt 360 infeksjonsmedisinske poliklinikkonsultasjoner i 2018. 

Medisinsk avdeling ved Ringerike sykehus er en avdeling med alle grenspesialiteter i medisin, foruten endokrinologi.  Vi har felles morgenmøte på medisinsk avdeling med grenspesialistene til stede. På Ringerike sykehus er det en overlege som er spesialist i infeksjonssykdommer og en spesialist i mikrobiologi for tiden LIS i indremedisin.  Vi har på sengepost en spesialsykepleier i infeksjon. Infeksjonsmedisinske pasienter ligger i hovedsak på infeksjonsposten i 4. etasje. Her deler vi 12 senger med gastromedisin og nyremedisin. Posten domineres av infeksjonspasienter og i snitt har vi  fra seks til ti infeksjonspasienter hver dag innleggende på posten.

Fordi kapasiteten på infeksjonsposten ikke dekker det reelle behov for infeksjonspasientene, vil det til enhver tid være pasienter med infeksjoner som også ligger på lunge, hjerte, geriatri /slag og onkologisk/palliativ ni sengs tun. Alle ni sengs tun har et smitterom med sluse.  Intensiv avdelingen består av seks senger som deles mellom kirurgiske og medisinske pasienter. I tillegg er det felles obervasjonspost med sju senger lokalisert til akuttmottak.  I 4. etasje ved siden av infeksjonsposten ligger dagenhet hvor immunsvikt pasienter med behov av gammaglobulin infusjon kommer hver fjerde uke. I tillegg gjøres her spinalpunksjoner på dagpasienter og et mindre antall andre utredningspasienter.

I 1. etasje ligger Medisinsk poliklinikk hvor vi har infeksjonsmedisinsk poliklinisk virksomhet og et eget smitterom med undertrykksventilasjon hvor det gjøres indusert sputum. På sengeposten har vi egne «bakker» med utstyr til spinalpunksjon, sårprøvetaking og revidering, sternalmargaspirasjon , crista biopsi og til pleura/acites tapping.
På laboratoriet i 1. etasje har vi Gene expert maskin til MRSA-  og Influensa PCR.  Vi har også mulighet til å gjøre TB PCR. I tillegg får vi analysert Pneumokokk ag og Legionella Ag i urin. Vi har Malaria hurtigtest og egnet mikroskop for Malaria diagnostikk. Mikrobiologiske prøvemateriale  for øvrig  sendes til Drammen og til Bærum mikrobiologisk avdeling.

Infeksjonslege er involvert i smittevern men har så langt ingen smittevernhjemmel, men har utstrakt samarbeide med hygienesykepleier ved sykehuset. Ved behandling av latent tuberkulose og tuberkulose sykdom er det samarbeid med tuberkulosekoordinator i Buskerud.  LIS 3 vil få erfaring med både smittevern og tuberkulosebehandling HIV, hepatitt B og C ved utdanning på Ringerike sykehus.

Vi har felles ukentlig utdanning i Vestre Viken innen infeksjonsmedisinske emner for LIS3 kandidater. Her har også LIS2 mulighet til å delta. Overleger fra hvert undervisningssted er også tilstede. Undervisningen varer en time og dekker i utgangspunktet de fleste teoretiske læringsmål innen infeksjonsspesialisteten.

LIS 3-utdanningen i Vestre viken vil foregå på tre lokasjoner, henholdsvis Bærum, Drammen og Ringerike. LIS 3 på Ringerike skal rotere 12 mnd til Drammen eller Bærum for å dekke læringsmål. Alle LIS3 i Vestre Viken skal til OUS i seks mnd. samt å ha 12 mnd. på mikrobiologisk avdeling. 

LIS har rett til en ukes kursfri i halvåret. Fordypningstid skal brukes til faglig fordypning i infeksjonsfaget etter avtale med spesialist, med spesielt fokus på å oppfylle angitt læringsmål. Individuelle utdaninngsplaner må utarbeides tidlig og kandidatene skal kunne justere sin utdanningsplan ved behov i samarbeide med spesialist/veileder og avdelingsleder på medisin.

For å sikre at fagmiljøene og LIS har anledning til å medvirke i utformingen at utdanningstilbudet er det opprettet ett utdanningsutvalg per spesialitet.

Utdanningsutvalgene skal blant annet ha ansvar for å kvalitetssikre utdanningen, revidere læringsaktiviteter og informere om mulige utfordringer ved rotasjon, internt og eksternt. Med kvalitetssikring menes å sikre at LIS får veiledning, supervisjon og oppfølging i tråd med forskrift og ansvar som påligger foretaket som utdanningsvirksomhet. Det skal også sikres tilstrekkelig rom for gjennomføring av utdanningsaktiviteter.

Det er i tillegg opprettet et utdanningsråd med representanter fra hver spesialitet. Rådets oppgaver er å analysere, evaluere og videreutvikle felles utfordringer og muligheter på tvers av spesialitetene. Eksempler på evaluering er organisering av læringsaktiviteter i FKM, planlegging og gjennomføring av veiledning, supervisjon og struktur, utfordringer rundt rotasjon samt generell erfaringsutveksling.

Teoretisk undervisning med gjennomgang av alle teoretiske læringsmål i infeksjonsmedisin er organisert med felles undervisning en time hver uke for hele Vestre Viken (se punkt over). I løpet av to år skal da alle læringsmål være dekket.  Ansvar går på rundgang mellom Bærum, Drammen og Ringerike. Presensliste føres ved hver undervisning. I tillegg gjennomføres det 30 minutters kasuistikk/artikkel-møte som holdes en gang i uken internt på hvert sykehus.

På alle sykehusene er det i tillegg undervisning for medisinske leger der også infeksjonsmedisinske temaer tas opp. Disse utgjør 90-120 minutter på de ulike sykehusene. Utdanningskomiteen for indremedisin har oversikt over presenslister for internundervisningen.  På morgenmøter diskuteres i plenum intensiv og overvåkningspasienter hvor infeksjonspasienter er hyppig forekommende.

I henhold til spesialistforskriftens bestemmelser får alle LIS utnevnt en individuell veileder.

Leder er ansvarlig for utnevnelse av veileder og at det legges til rette for supervisjon og regelmessig veiledning. Samtlige læringsarenaer har etablert struktur for veiledning av kandidater under spesialisering. Spesialister og andre kompetansepersoner medvirker i den daglige supervisjon og mester/svenn-læring i tråd med nasjonale retningslinjer.

Veiledning gjennomføres som en strukturert kombinasjon av individuell veiledning og gruppeveiledning. Ansvarlige ledere og representanter for LIS deltar i utviklingen av veiledningsstrukturen. Det særskilte ansvaret for gjennomføring ligger på ledelsen, representert ved klinikkene.

Kandidatene skal vurderes systematisk underveis i utdanningsløpet, gjennom tett oppfølging av veileder. I vurderingen av oppnådde læringsmål skal leder innhente anbefalinger fra veileder og minst en av dem som har deltatt i supervisjonen. Der leder ikke er spesialist i aktuell spesialitet er det særlig viktig at leder henter vurderingskompetanse. Der det er hensiktsmessig anbefales det at en helhetlig vurdering av vurderingskollegium/evalueringskollegium inngår i vurdering av kandidatene før læringsmål godkjennes. Det vil etter oppnåelse av læringsmål, eller ved arbeidsforholdets slutt, bli utstedt bekreftelse på gjennomført praktisk tjeneste.

​For å dekke læringsmål innen forskningsforståelse avholdes det sentralt kurs i Vestre Viken der forskningskompetente ressurser, både lokale og sentrale (forskningssjef), bidrar. I tillegg gjennomføres det gruppeveiledning lokalt, med gjennomgang av forskningsprotokoll eller bidrag til utarbeidelse av forskningsprotokoll, sammen med forskningskompetent veileder.

Ringerike sykehus

Ved Ringerike sykehus er professor og kardiolog Christian Hall leder for Forskningsavdelingen på sykehuset.  Vi har fem leger på Medisinsk avdeling med doktorgrad, to LIS samt en lungelege, en onkolog og en kardiolog. Flere LIS er involvert i forskning.

Infeksjonspoliklinikken har tidligere  deltatt i forskning  med å implementere pasienter til hepatitt C studie. Forskningsavdelingen har regelmessig møter som LIS oppfordres til å møte opp på. Her gjennomgås også hvordan komme i gang med forskning på Ringerike sykehus.

Bærum sykehus

Bærum sykehus har som mål å etablere en kultur der forskning anses som viktig og verdiskapende. Forskningsavdelingen har hovedansvaret for forskningsaktiviteten på sykehuset og samler forskere innen mange forskjellige fagfelt.  Avdelingen er ledet av Arnljot Tveit, som også er forskningsansvarlig på sykehuset.

Forskningen i avdelingen består hovedsaklig av egenintiert forskning. Forskningen skal tilstrebe høy kvalitet, baseres på samarbeid, god ressursutnyttelse og komme pasientene til gode.

LIS på Bærum sykehus inviteres til all undervisning på Forskningsavdelingen, og forskere fra avdelingen deltar også aktivt i undervisning av alle LIS i avdelingen. På infeksjon har vi i mange år vært med i studier spesielt innen hepatitt C, men også innen andre områder som pneumoni og C diff kolitt.​

Drammen sykehus

Pasientnær klinisk forskning er et satsningsområde ved Drammen sykehus. Det er ansatt to overleger med doktorgrad på infeksjon: Steen Villumsen (Leptospirose) og Lars Heggelund (Immunresponser ved hiv infeksjon). Seksjonen er for tiden involvert i multisenterstudier knyttet til virale hepatitter, tuberkulose og luftveisinfeksjoner.

Det har gjennom flere år, i samarbeid med universitetet i Oslo (Stig Frøland, Pål Aukrust, Tom Eirik Mollnes, Fredrik Müller, Thor Ueland, Annika Michelsen) pågått et forskningsprosjekt om årsaker til, biomarkører og prediktorer ved samfunnservervet pneumoni med to fullførte doktorgrader som utgår fra seksjonen, Jan Cato Holter (2017) og William Ward Siljan (2019) med en oppmeldt PhD-kandidat, Kjersti Oppen – sistnevnte i samarbeid med avdeling for medisinsk biokjemi.

Overlege Lars Heggelund er for tiden forskningssjef ved Drammen sykehus og ansatt i 20 % bistilling som førsteamanuensis ved universitetet i Bergen (UiB). Det er etablert samarbeidsavtale mellom Drammen sykehus og UiB (Institutt for klinisk medisin/ mikrobiologisk avdeling: Elling Ulvestad, Harleen Grewal, Øyvind Kommedal m.fl) knyttet til oppstart av et felles stort forskningsprosjekt om både samfunnservervet, sykehuservervet og ventilatorassosiert pneumoni, finansiert av Forskningsrådet, Universitetet i Bergen og Bergens forskningsstiftelse.

Utdanningskandidater inviteres til å delta i prosjekter.

​Klinisk- og akademisk kompetanse sikres ved at kandidaten følger et fastsatt utdanningsløp der denne får en dedikert veileder, samt at kandidaten har supervisører både i Medisinsk avdeling og ved rotasjon til andre avdelinger.

Utdanningsutvalget vil sørge for at det settes en forsvarlig standard og gode rammer for å sikre en god læringsarena for LIS 2 og LIS 3 infeksjonssykdommer.

Utdanningsplanen skal løpende evalueres og være på agendaen i utdanningsutvalgets møter.
Planen vil bli revidert ved behov.

Sist oppdatert 21.02.2024