Utdanningsplan for spesialiteten indremedisin

Utdanningsplan for spesialitet indremedisin

Denne utdanningsplanen redegjør nærmere for utdanning av leger i spesialisering innen spesialiteten indremedisin i Vestre Viken.

Denne utdanningsplanen («Planen») redegjør nærmere for utdanning av leger i spesialisering innen spesialiteten indremedisin i Vestre Viken.  
 
Planen informerer om hvordan utdanningsvirksomheten er organisert. Videre informerer den om organisering og gjennomføring av utdanningsløpet ved de forskjellige læringsarenaer, tilrettelegging for læringsaktiviteter og supervisjon, faglig forsvarlige rammer og kvalitet, akademisk kompetanse og forskningsaktivitet samt teoriundervisning.  
 
Planen suppleres av en utdanningsplan i Kompetanseportalen, som tildeles LIS ved tilsettelse. I Kompetanseportalen er forskriftsfestede læringsmål detaljert beskrevet med læringsaktiviteter kandidaten forventes å gjennomføre.  
 
Planen skal ligge til grunn for virksomhetens internkontroll og oppfølging fra Helsedirektoratet og Legeforeningens spesialitetskomiteer. Planen skal være et offentlig dokument tilgjengelig for den enkelte lege i spesialisering, også i forbindelse med søknad om ansettelse.  
 

Vestre Viken helseforetak består av somatisk virksomhet ved Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu. Vi har også en psykiatrisk sykehusavdeling ved Blakstad og fem distriktpsykiatriske sentre (DPS-er), tilbud innen barne- og ungdomspsykiatri samt tverrfaglig spesialisert rus- og avhengighetsbehandling. Klinikk for medisinsk diagnostikk har fagområder fordelt på de fire somatiske sykehusene. 
 
Vestre Viken tilbyr spesialisering i indremedisin ved Drammen sykehus, Bærum sykehus, Ringerike sykehus og Kongsberg sykehus. 

Utdanningen vil foregå ved følgende arenaer internt i helseforetaket:  

  • Medisinsk avdeling, Drammen sykehus
  • Medisinsk avdeling, Bærum sykehus
  • Medisinsk avdeling, Kongsberg sykehus
  • Medisinsk avdeling, Ringerike sykehus
  • Hallingdal sjukestugu

De ulike læringsarenaene vil dekke ulike læringsområder. Dersom tjeneste utover 2 uker ved annen avdeling enn fast arbeidssted er nødvendig, fremgår dette av overordnet fremdriftsplan for spesialiteten.  
 
I tillegg vil eksterne læringsarenaer for mange spesialiteter benyttes etter avtale. Dette vil eventuelt fremgå av overordnet fremdriftsplan for spesialiteten. 

Medisinsk avdeling, Drammen sykehus

Avdelingen har ansvar for indremedisinske helsetjenester til befolkningen i Drammensregionen, ca. 170 000 innbyggere. I tillegg ansvar for nefrologiske tjenester for Kongsberg-området. Områdefunksjoner for Vestre Viken innen hematologi og peritoneal dialyse. Hjerteseksjonen driver utstrakt implantasjon av pacemakere, ICD og Reveal. ICD implantasjon er også en områdefunksjon. 

Gastroseksjonen utfører de fleste typer endoskopiske undersøkelser og prosedyrer og endoskopivakt for Vestre Viken er lokalisert til medisinsk avdeling. 
 
Avdelingen har 99 senger + seks senger ved medisinsk intensivavdeling. Dialyseenhet med 17 plasser. 
 
Legestillinger: 38 overleger + 23 LIS + 13 LIS1. 
 
Vaktfunksjoner: Kardiologisk vakt 24/7, Generell indremedisinsk vakt, Nyremedisinsk vakt, Endoskopivakt. LIS vakt i mellomskikt med to LIS i vakt kveld/natt. LIS1 i primærsjiktet. 
 
Seksjoner: Hjerte, Lunge, Gastro, Nyre, Hematologi, Infeksjon, Endokrinologi og Geriatri. 
 
Sengeposter: Medisinsk observasjonspost 12 senger, hjerte og gastro 29 senger, lunge og geriatri 28 senger, nyre, infeksjon, endokrinologi og hematologi 34 senger. Medisinsk intensiv 6 senger. 
 
Poliklinikk: Alle seksjoner driver utstrakt poliklinisk virksomhet, totalt ca. 30 000 konsultasjoner pr år. 
 
Avdelingen avholder felles morgenmøte hver dag med tilknyttet internundervisning 2 timer pr uke. Ute i klinikken jobber LIS under supervisjon av overleger, både i vaktsammenheng/akuttmottak, i sengeposter og poliklinikk. 
 
LIS 2 roterer til de forskjellige seksjonene. Det roteres to x per år. På den måten vil de få en bred utdanning med seksjonsvise undervisninger, samt poliklinikk.  
 
LIS 3 for hovedspesialitet indremedisin vil være i rotasjon lengre ved de forskjellige seksjoner, ha mer poliklinikk og delta i vurderinger av henvisninger til medisinsk avdeling. 

Medisinsk avdeling, Bærum sykehus 

Medisinsk avdeling Bærum Sykehus ivaretar all akutt indremedisin inklusive hjerneslagbehandling /akuttnevrologi  for befolkningen i Asker og Bærum, ca. 190 000 innbyggere. Vi har ca. 100 indremedisinske senger fordelt på seksjoner; hjerte-lunge, infeksjon, observasjonspost, geriatri-slag og rehabilitering, generell indremedisin, (kreft-hematologi-gastro-nyre-endokrinologi ) og medisinsk overvåking/intensiv.   
 
I tillegg dialyseavdeling og en medisinsk dagpost for utredninger av ulike tilstander, samt en rekke dagbehandlinger.  
 
Organisatorisk er også kreftseksjonen lagt under medisinsk avdeling.  
 
Total ca. 100 leger tilknyttet medisinsk avdeling. Hvorav 25 LIS 2 , 11 LIS1. Noen LIS også i delstillinger kombinert med forskningsavdelingen som er nært tilknyttet medisinsk avdeling.  
 
Vi har til enhver tid LIS i onkologi som tar indremedisinsk sideutdanning og regelmessig LIS i sideutdanning for eksempel anestesi, revmatologi eller allmennmedisin. 
 
Medisinsk avdeling har flere overleger i alle indremedisinske hovedspesialiteter, samt to nevrologer, to leger innen palliativ medisin og fem overleger i onkologi. Ukentlig fast tilsynsordning ved revmatolog.  
 
Bærum Sykehus har områdefunksjon for geriatri i Vestre Viken.  
 
I tillegg til LIS-leger, er det i akuttmottak overlege i akutt og mottaksmedisin 08-22, syv dager i uken. Disse bistår med avklaringer av pasienter, samt supervisjon, opplæring og øvelser som HLR-, team-trening osv.  
 
Det er ca. 10 500 innleggelser per år.  Det er også stor poliklinisk aktivitet med ca. 48 000 konsultasjoner per år.  
 
Alle LIS er underlagt én personalansvarlig overlege som legger til rette for utdanning. Alle har veileder som følger den enkelte.  Avdelingen har også en konsulent som bistår med struktur rundt rotasjoner, kurs osv.  
 
LIS 2 og LIS 3 roterer til de forskjellige seksjonene. Det roteres to x per år. På den måten vil de få en bred utdanning med seksjonsvise undervisninger, samt poliklinikk.  
 
LIS 3 for hovedspesialitet indremedisin vil være i rotasjon lengre ved de forskjellige seksjoner, ha mer poliklinikk og delta i vurderinger av henvisninger til medisinsk avdeling. 
 
De fleste LIS 3 i andre hovedspesialiteter går i egne vaktlinjer med redusert vaktbelastning og bedre mulighet for økt fokus innenfor aktuell spesialitet med mer poliklinikk/prosedyrer.  ​

Medisinsk avdeling, Ringerike sykehus 

Medisinsk avdeling ved Ringerike sykehus er strukturert som en generell indremedisinsk avdeling. Medisinsk avdeling betjener nordre Buskerud og søndre Oppland med et befolkningsgrunnlag på ca. 80 000 innbyggere. I helger og ferier kan befolkningsgrunnlaget nå opp til 120 000 innbyggere. I 2017 var det 6 112 innleggelser i medisinsk avdeling. Det var ca. 16 000 konsultasjoner ved medisinsk poliklinikk. Sykehuset er organisert med tilsammen tolv sengetun á ni senger. Sengetunene består av enerom med egen dusj og toalett. Medisinsk avdeling disponerer per i dag 57 senger. Medisinsk overvåkning/medisinsk intensiv har seks senger som deles mellom kirurgiske og medisinske pasienter. Intensivavdelingen har to sengeplasser for respiratorpasienter og seks postoperative senger. Det er etablert en felles kirurgisk og medisinsk observasjonspost med syv senger lokalisert ved akuttmottaket.  
 
Medisinsk avdeling har tilsatt en professor II som er tilknyttet Universitetet i Oslo.  
 
Avdelingen har subspesialister i kardiologi, hematologi, gastroenterologi, nefrologi, lungesykdommer, infeksjonssykdommer, geriatri og onkologi. Vi har totalt 18 overlegehjemler, 15 LIS2/3 og seks LIS 1. LIS roterer mellom de ulike sengetun, og alle LIS deltar i organisert poliklinikk.  
 
Sykehuset har også sengeposter med 10 senger ved Hallingdal sjukestugu og satellitt dialyseavdeling med syv plasser. Sykehuset har også eget laboratorium.  
 
Innenfor hjertesykdommer gjøres EKKO transthorakalt og transøsofagealt, R-tester, AKG, el-konverteringer, kontroll av pacemaker og ICD. 
 
Innenfor lungesykdommer gjøres bronkoskopier, «bodybox» og for øvrig vanlig respiratorisk utredning.  
 
Innenfor gastroenterologi gjøres gastroskopier og coloskopier med de inngrep som følger dette.  
 
Innenfor nyre er det høy aktivitet ved dialysen samt utredning av pasienter til transplantasjon. 
 
Innenfor infeksjon også mye aktivitet i forhold til utredning av infeksjon og immunsviktsykdommer. 
 
For oppnåelse av læringsmål innen geriatri må LIS p.t. rotere til Bærum sykehus, men det vil sannsynligvis være mulig å innfri geriatriske læringsmålene ved Ringerike sykehus ila. 2022. 
 
Sykehuset har dagbehandlingsenhet for alle spesialiteter. I tillegg sykepleierdrevne poliklinikker innen hjerte, lunge og diabetes. 
 
LIS har tjeneste på sengetunene med rotasjon, på intensivavdeling/medisinsk overvåkning samt tjeneste ved dagbehandling og poliklinikk.  
 
Det er satt av tid til supervisjon med respektive grenspesialister nærmest daglig. 
Alle LIS får en veileder og det er lagt opp til to veiledninger i måneden. 

​Medisinsk avdeling, Kongsberg sykehus 

Medisinsk avdeling er lokalsykehus for ca. 50000 innbyggere og har døgnkontinuerlig akuttfunksjon innen faget. I tillegg har man akuttfunksjon for hjerneslag inkludert trombolyse.  
Avdelingen har i dag 13 fast ansatte overleger, de fleste med grenspesialisering. Samtlige er spesialister i generell indremedisin. Vi har ansatt tre kardiologer, to lungeleger, to geriatere, to gastroenterologer, en endokrinolog, en akutt og mottaksmedisiner, en hematolog og en nyrelege. Kreftpoliklinikk/onkologisk dagbehandling er legebemannet fire dager i uken med onkolog som ambulerer fra Drammen sykehus. Dialyseavdeling dekkes daglig av avdelingens leger inkludert egen nefrolog i tillegg til at man har et samarbeid med Drammen sykehus ved at vår dialyseavdeling er en formalisert satellitt under Drammen sykehus.  
 
I tillegg har man ni LIS2/3 og syv LIS1 ansatt ved medisinsk avdeling.  
 
Det foregår rotasjon av underordnete leger på de ulike poster som hjerteovervåking/intensiv, observasjonspost, dialyse, to sengeposter derav en med slagenhet og en med palliativ enhet. Det er en viss, men ikke streng seksjonering av de to sengepostene. 
 
Avdelingen har utstyr for ekkokardiografi, legger inn midlertidig pacemaker, det utføres 24 timers EKG og femdagers arrytmiutredning, 24 timers BT-måling, og AEKG. Det utføres gastroscopi og coloscopi og ascitestapping. Innen lungefaget utføres bronchoscopi, spirometri, provokasjonstester, gassdiffusjonsmålinger, pletysmografi, innleggelser av thoraxdren, thoracoscenteser og hyposensibilisering. Innen blodsykdommer utføres sternalmarg og cristabiopsier. 
 
LIS 3 i indremedisin vil i tillegg til vakt- og visittarbeid også delta i generell indremedisinsk poliklinikk.  
 
På dagenhet foregår cytostatikabehandling.  
 
Alle læringsmål kan i prinsippet oppnås ved Kongsberg sykehus, men det vil være nødvendig med en rotasjon innenfor foretaket. LIS som starter på Kongsberg trenger større volum og impulser ifm. sjeldnere tilstander og prosedyrer. Innen del to er det angitt veiledende behov for seks måneder ved Bærum eller Drammen sykehus, og det er behov for ytterligere seks måneder rotasjon til Bærum eller Drammen  også i del tre.  

Medisinsk avdeling, Hallingdal sjukestugu

Hallingdal sjukestugu på Ål tilbyr desentraliserte spesialisthelsetjenester til lokalbefolkning og turister i Hallingdal. Vi har en somatisk sengepost, poliklinikk, dialyseavdeling, hjerteskole og lærings- og mestringssenter. I tillegg er bildediagnostikk, laboratorietjenester og psykiatri i tilknytning til sjukestugu. Klinikk for prehospitale tjenester er stasjonert med bilambulanse, og Statens luftambulansetjeneste har base i tilknytning til sjukestugu.

Hallingdal sjukestugu er en satellitt under Ringerike sykehus, med sengepost med 10 spesialisthelsetjenestesenger, en aktiv poliklinikk-drift med spesialister fra Ringerike sykehus og dialyseavdeling med 8 plasser. Sengetunet består av enerom med egen dusj og toalett. Vi drifter også 10 kommunale korttidsplasser. Medisinsk overvåkning/medisinsk intensiv er lokalisert ved Ringerike sykehus. Sjukestugu har tett samarbeid med Medisinsk avdeling ved Ringerike sykehus, som betjener nordre Buskerud og søndre Oppland med et befolkningsgrunnlag på ca. 84 000 innbyggere, og det er fast rotasjon av overleger fra Ringerike til Hallingdal sjukestugu 2 dager i uken.

Hallingdal sjukestugu ligger i en region med mye turisme. Det lokale befolkningsgrunnlaget er på ca. 20 000 innbyggere, men i helger og ferier kan befolkningen øke til over 100 000 innbyggere. I 2022 var det 714 innleggelser på Hallingdal sjukestugus spesialisthelsetjenestesenger. Vi har i tillegg ca. 900 dialysebehandlinger og 5000 polikliniske behandlinger i året.

LIS følger internundervisning fra Ringerike sykehus, får supervisjon av erfaren overlege i allmennmedisin ved sjukestugu og spesialist i indremedisin på rotasjon fra Ringerike sykehus. Overlege fra medisinsk avdeling Ringerike utnevnes til veileder.

LIS 2 og 3 innen indremedisin får arbeidsplan som søkes tilpasset behovet for utdanning i faget. Som hovedregel inngår man i avdelingens vaktordning. LIS 3 har satt av mer tid til poliklinikk enn ellers, ettersom en god del av læringsmålene forutsetter dette. Særlig ved de av sykehusene som er seksjonert vil det settes av lengre og mer omfattende tid til rotasjon slik at man sikrer bred kompetanse og oppnåelse av læringsmål innen hele bredden av indremedisin. Det utarbeides ordninger for rotasjon/hospitering til andre avdelinger ved sykehusene der det er nødvendig for utdanningens progresjon og kvalitet.  
 
Utdanningskandidat får tildelt veileder som er spesialist i indremedisin og veiledning planlegges månedlig. I veiledningssamtalene fokuseres det på temaer som egnethet, trivsel, faglig progresjon/kurs etc., læringsmål og aktiviteter og utdanningsplan. 
 
Samtlige avdelinger har ordninger for supervisjon som sikrer daglig oppfølging både ifm. visitt, poliklinikk og vaktarbeid. I større og større grad implementeres det nye læringsformer som gruppeveiledning, simulering og andre typer ferdighetstrening.  
 
Utdanningskandidaten gis mulighet til å delta i obligatoriske og andre relevante kurs og kongresser (nasjonale og internasjonale) etter vanlige retningslinjer og i henhold til behov for gjennomføring av spesialiseringen innen tidsplan. Som hovedregel innfris det to kurs per år, men grunnet økt antall kurs og kortere gjennomføringstid av spesialiseringen ser man at dette nok vil måtte økes.  
 
Helseforetaket har et velutstyrt medisinsk bibliotek med adgang til litteratursøk via Internett. Alle avdelingens/seksjonens leger disponerer PC tilknyttet nettverket. 
LIS har i sin tjenesteplan fire timer pr. uke til fordypning. ​

For å sikre at fagmiljøene og LIS har anledning til å medvirke i utformingen at utdanningstilbudet er det opprettet ett utdanningsutvalg pr. spesialitet. Utdanningsutvalgene skal blant annet ha ansvar for å kvalitetssikre utdanningen, revidere læringsaktiviteter og informere om mulige utfordringer ved rotasjon, internt og eksternt. Med kvalitetssikring menes å sikre at LIS får veiledning, supervisjon og oppfølging i tråd med forskrift og ansvar som påligger foretaket som utdanningsvirksomhet. Det skal også sikres tilstrekkelig rom for gjennomføring av utdanningsaktiviteter. 
 
Det er i tillegg opprettet et utdanningsråd med representanter fra hver spesialitet. Rådets oppgaver er å analysere, evaluere og videreutvikle felles utfordringer og muligheter på tvers av spesialitetene. Eksempler på evaluering er organisering av læringsaktiviteter i FKM, planlegging og gjennomføring av veiledning, supervisjon og struktur, utfordringer rundt rotasjon samt generell erfaringsutveksling. 

Undervisning gjennomføres delvis i samarbeid med øvrig undervisning på Medisinsk avdeling. Ved hver avdeling er det ukentlig minimum 90 minutter indremedisinsk undervisning tilpasset læringsmål del 2 indremedisin. I dette inngår også en stor andel generelle indremedisinsk undervisning som vil være relevant for læringsmål del 3 Indremedisin.  
 
Det planlegges i tillegg ukentlig undervisning a 45 min. som utelukkende omhandler indremedisinske problemstillinger særlig relevante for del 3.  Hovedvekten av undervisningen er teoretisk gjennomgang av sentrale tema innen hjertemedisin, men det vil også være gjennomgang av kasuistikker og vitenskapelige artikler på disse møtene.  
 
Forelesningene holdes av spesialister på avdelingen og LIS 3, men vil også være åpne for andre interesserte leger. 
 
På sikt vil man forsøke å få til felles undervisningsaktiviteter innen Indremedisin del 3 for hele Vestre Viken. Man ser at dette kan øke kvaliteten på undervisningen og avlaste avdelingene. Ettersom dette er en ny spesialitet vil dette ta noe tid og også avhenge av tilgang på LIS3.  
 
Utdanningsutvalget i Vestre Viken utarbeider en overordnet plan for undervisningen slik at man sikrer en systematisk gjennomgang av sentrale tema i løpet av kandidatens utdanning.  
 

I henhold til spesialistforskriftens bestemmelser får alle LIS utnevnt en individuell veileder. 
Leder er ansvarlig for utnevnelse av veileder og at det legges til rette for supervisjon og regelmessig veiledning. Samtlige læringsarenaer har etablert struktur for veiledning av kandidater under spesialisering. Spesialister og andre kompetansepersoner medvirker i den daglige supervisjon og mester/svenn-læring i tråd med nasjonale retningslinjer.  
 
Veiledning gjennomføres som en strukturert kombinasjon av individuell veiledning og gruppeveiledning. Ansvarlige ledere og representanter for LIS deltar i utviklingen av veiledningsstrukturen. Det særskilte ansvaret for gjennomføring ligger på ledelsen, representert ved klinikkene.  
 
Kandidatene skal vurderes systematisk underveis i utdanningsløpet, gjennom tett oppfølging av veileder. I vurderingen av oppnådde læringsmål skal leder innhente anbefalinger fra veileder og minst en av dem som har deltatt i supervisjonen. Der leder ikke er spesialist i aktuell spesialitet er det særlig viktig at leder henter vurderingskompetanse. Der det er hensiktsmessig anbefales det at en helhetlig vurdering av vurderingskollegium/evalueringskollegium inngår i vurdering av kandidatene før læringsmål godkjennes. Det vil etter oppnåelse av læringsmål, eller ved arbeidsforholdets slutt, bli utstedt bekreftelse på gjennomført praktisk tjeneste.  ​
 

Samtlige medisinske avdelinger i Vestre Viken har spesialister med doktorgradskompetanse. LIS undervises i akademisk kompetanse og forskning via et samarbeid mellom kompetente klinikere og Forsknings- og og innovasjonsenheten i foretaket. Vi tilbyr faste læringsaktiviteter som omhandler kunnskapshåndtering og forskningsforståelse. Vi har omfattende forskningsaktivitet ved sykehuset og LIS involveres direkte inn i pågående studier ihht interesse og kapasitet. 
 
Medisinsk avdeling, Kongsberg sykehus 
En av overlegene har ferdig doktorgrad og en er i sluttfasen av sitt arbeid. Sykehuset har egen forskningssjef som bidrar inn mot avdelingen inkludert LIS ifm. egen forskningsaktivitet.  
 
Medisinsk avdeling, Drammen sykehus 
Forskningssjef utgående fra medisinsk avdeling og enhet for forskning med professorkompetent seniorforsker i full stilling. Forskningssjef og enhetsoverlege forskning har akademisk tiknytning til hhv. UiB og UiO. Det drives utstrakt forskning inkludert flere doktorgradsarbeider og LIS ved avdelingen er hyppig involvert i inklusjon av pasienter i kliniske studier. En LIS har 20 prosent stilling som postdoc. Avdelingens egne forskningsgrupper VARG og NORCOR, har oppnådd publikasjoner i anerkjente tidsskrift og produksjonen er sterkt økende. Begge grupper har/har hatt tilknyttet stipendiater med oppnådd PhD. 
Avdelingen har pt. 11 leger med doktorgrad. Det drives også en del oppdragsforskning. 
 
Medisinsk avdeling, Bærum sykehus  
15 leger ved medisinsk avdeling av doktorgrad. Flere av disse har deltidsstilling klinikk/forskning. Det er fire tidligere LIS 2 som er i PhD-program og trolig kommer disse tilbake i avdelingen etter hvert.  
Forskningsavdelingen på Bærum har et nært samarbeid med medisinsk avdeling og har hovedvekt indremedisinsk forskning.  
 
P.t (2019 ) . har to LIS 2 50 prosent stilling klinikk / forskning. Forskningsavdelingen har ukentlige møter med informasjon om pågående/nye prosjekter, eksterne foredragsholdere osv. Leger ved medisinsk avd er invitert til disse møtene.  
 
Forskningsavdelingen har også faste innslag på Medisinsk avdeling sine undervisninger med tema fra sin egen forskning eller mer generelt som kritisk lesing av artikkel, statistikk , etikk osv.  
Seksjonsvis har man artikler til gjennomgang.  
De fleste seksjoner deltar i kliniske studier og det er ikke uvanlig at LIS 2 har funksjoner opp mot dette. 

Medisinsk avdeling, Ringerike sykehus 
Avdelingen har ansatt en professor 2 og vedkommende har ansvar for studentveiledning og forskningsaktiviteter på sykehuset. Det er en del oppdragsforskning i tillegg til egen forskning. En overlege er i stipendiatstilling og jobber med sin doktorgrad. I tillegg har vi en overlege i ½ stilling som er professor ved et annet foretak. En overlege er med i forskningsgruppen ved OUS.   
 
Fem overleger og to LIS med doktorgrad. ​

Avdelingene legger til rette for utdanning i henhold til krav og beskrivelsen over. Man følger nasjonale og internasjonale retningslinjer i faget.  Samlet sett har VV et sterkt fagmiljø innen indremedisin og en bred aktivitet som vil kunne gi utdanningskandidatene et meget godt utgangspunkt for spesialisering innen generell indremedisin 

Utdanningsplanen skal løpende evalueres og være på agendaen i utdanningsutvalgets møter.  
Planen vil bli revidert ved behov. 

Sist oppdatert 29.11.2023