Utdanningsplan for spesialiteten hjertesykdommer

Denne utdanningsplanen redegjør nærmere for utdanning av leger i spesialisering innen spesialiteten hjertesykdommer i Vestre Viken.

LIS - hjertesykdommer

Planen skal informere om hvordan utdanningsvirksomheten er organisert, organisering og gjennomføring av utdanningsløpet, tilrettelegging for læringsaktiviteter og supervisjon faglig forsvarlige rammer og kvalitet, akademisk kompetanse og forskningsaktivitet og teoriundervisning.

Planen suppleres av en utdanningsplan i Kompetanseportalen, som tildeles LIS ved tilsettelse. I Kompetanseportalen er de forskriftsfestede læringsmål detaljert beskrevet med læringsaktiviteter kandidaten forventes å gjennomføre.

Planen skal ligge til grunn for virksomhetens internkontroll og oppfølging fra Helsedirektoratet og Legeforeningens spesialitetskomiteer. Planen skal være et offentlig dokument tilgjengelig for den enkelte lege i spesialisering, også i forbindelse med søknad om ansettelse.

Vestre Viken helseforetak består av somatisk virksomhet ved Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu. Vi har også en psykiatrisk sykehusavdeling ved Blakstad og fem distriktspsykiatriske sentre (DPS-er), tilbud innen barne- og ungdomspsykiatri samt tverrfaglig spesialisert rus- og avhengighetsbehandling. Klinikk for medisinsk diagnostikk har fagområder fordelt på de fire somatiske sykehusene.

Vestre Viken tilbyr spesialisering i hjertesykdommer ved Drammen sykehus, Bærum sykehus, Ringerike sykehus og Kongsberg sykehus.

Utdanningen vil foregå ved følgende arenaer internt i helseforetaket:

• Medisinsk avdeling, Drammen sykehus
• Medisinsk avdeling, Bærum sykehus
• Medisinsk avdeling, Ringerike sykehus
• Medisinsk avdeling, Kongsberg sykehus

De ulike læringsarenaene vil dekke ulike læringsområder. Dersom tjeneste utover to uker ved annen avdeling enn fast arbeidssted er nødvendig, fremgår dette av overordnet fremdriftsplan for spesialiteten.
I tillegg vil eksterne læringsarenaer for mange spesialiteter benyttes etter avtale. Dette vil eventuelt fremgå av overordnet fremdriftsplan for spesialiteten.

Medisinsk avdeling, Bærum sykehus

Bærum sykehus er et stort lokalsykehus med et opptaksområde på 180.000 innbyggere. Avdelingen har seksjonert kardiologisk vakt, som er 7-delt. Vaktene dekkes av fem kardiologer og to utdanningskandidater. 

Avdelingen har egen overvåkningsavdeling, med fire senger. Avdelingen gjør pacemaker-implantasjoner. 

Medisinsk avdeling, Drammen sykehus

Drammen sykehus er et lokalsykehus med opptaksområde på 160.000 innbyggere. Sykehuset har en del sentraliserte funksjoner for hele Vestre Viken, med et opptaksområde på 500.000 innbyggere. 

Avdelingen har 10-delt kardiologisk vakt, som dekkes av åtte kardiologer og to LIS, som for tiden begge er post doc forskere. 

Avdelingen implanterer pacemakere og har ICD-implantasjonene og høyresidig​ hjertekateterisering for hele Vestre Viken. Avdelingen har egen intensivavdeling med seks senger.                                                                      

Medisinsk avdeling, Ringerike sykehus

Ringerike sykehus har lokalsykehusfunksjon for 80.000 innbyggere. Avdelingen har fire kardiologer, hvorav to har doktorgrad.

Medisinsk avdeling, Kongsberg sykehus

Kongsberg sykehus har lokalsykehusfunksjon for 50.000 innbyggere, og har 2,5 kardiologer, hvorav en med doktorgrad.

Alle fire sykehus gjør vanlige kardiologiske prosedyrer, som AKG, ekko og øsofagus ekko, samt kontroll av pacemakere og ICD-er. Alle avdelingene har strukturert internundervisning, og alle LIS har veileder.

For nærmere beskrivelse av del 2 av utdanningen, se utdanningsplan for indremedisin.

Ved alle avdelingene i Vestre Viken får man fordypningstid, og alle avdelingene har gode metodebøker. Det gis permisjon til nødvendige kurs i utdanningen. 

Ved de tre største avdelingene kan man delta i forskingsprosjekter, og også Kongsberg sykehus kan tilby basal forsker opplæring.
All vanlig kardiologisk utdannelse kan foregå ved de fire avdelingene, og Bærum sykehus kan tilby opplæring i pacemaker implantasjoner og intensiv tjeneste. Ved avdelingen i Drammen kan man tilby intensivtjeneste, opplæring i pacemaker og ICD implantasjoner, samt høyresidig hjertekateterisering og myocardscintigrafi.

Ingen av avdelingene har angiografi/PCI, hjertekirurgi eller elektrofysiologi, så disse ferdighetene må oppfylles ved tjeneste ved OUS.

For å sikre at fagmiljøene og LIS har anledning til å medvirke i utformingen at utdanningstilbudet er det opprettet ett utdanningsutvalg per spesialitet.

Utdanningsutvalgene skal blant annet ha ansvar for å kvalitetssikre utdanningen, revidere læringsaktiviteter og informere om mulige utfordringer ved rotasjon, internt og eksternt. Med kvalitetssikring menes å sikre at LIS får veiledning, supervisjon og oppfølging i tråd med forskrift og ansvar som påligger foretaket som utdanningsvirksomhet. Det skal også sikres tilstrekkelig rom for gjennomføring av utdanningsaktiviteter.

Det er i tillegg opprettet et utdanningsråd med representanter fra hver spesialitet. Rådets oppgaver er å analysere, evaluere og videreutvikle felles utfordringer og muligheter på tvers av spesialitetene. Eksempler på evaluering er organisering av læringsaktiviteter i FKM, planlegging og gjennomføring av veiledning, supervisjon og struktur, utfordringer rundt rotasjon samt generell erfaringsutveksling.

Teoriundervisningen foregår flere ganger per uke ved alle de fire sykehusene i Vestre Viken. I løpet av et par år er undervisningen lagt opp slik at alle sentrale områder i kardiologien blir dekket.

Medisinsk avdeling, Drammen sykehus
Vi har felles undervisning for hele Medisinsk avdeling tre dager i uken med 30 minutt varighet, 42 uker i året, der 35-40 % er kardiologi. I tillegg har hjerteseksjonen fast undervisning i 45 minutter en dag i uken.

Medisinsk avdeling, Bærum sykehus
Teoriundervisningen ved hjerteseksjonen består av:
Felles indremedisinsk undervisning daglig etter morgenmøte (5x20 minutter som også inkluderer hjertemedisin.  Hjertemedisinsk internundervisning hver onsdag i lunsjen (30 minutter). I tillegg har vi ekko møter annenhver torsdag ettermiddag (60 minutter), samt tid satt av til pasient kasustikker hver torsdag i lunsjen (30 minutter).

Medisinsk avdeling, Ringerike sykehus
Daglig undervisning tirsdag, onsdag og torsdag med forskjellige indremedisinske temaer, også kardiologiske, minimum 90 minutter hver uke. Hver tirsdag fra kl. 12 - 13 er det egen kardiologiundervisning basert på oppsatte temaer. Vi prøver å gjennomføre undervisning i minst 40 uker pr år. Vi har individuell prosedyrerelatert undervisning.

Medisinsk avdeling, Kongsberg sykehus
Fellesundervisning for alle LIS ved avdelingen avholdes tre ganger ukentlig, 30 minutter hver gang. Denne undervisningen ivaretar sentrale læringsmål del to innen alle indremedisinske spesialiteter. En betydelig andel (20-30 %) omhandler kardiologi og en del av disse vil også være dekkende for krav til teoriundervisning kardiologi del tre. I tillegg har man ukentlig avsatt 45 minutter til undervisning og kasusdiskusjon innen kardiologi. Enkelte uker foregår undervisningen digitalt mellom sykehusene i Vestre Viken, øvrige uker ivaretas det lokalt.

I henhold til spesialistforskriftens bestemmelser får alle LIS utnevnt en individuell veileder.

Leder er ansvarlig for utnevnelse av veileder og at det legges til rette for supervisjon og regelmessig veiledning. Samtlige læringsarenaer har etablert struktur for veiledning av kandidater under spesialisering. Spesialister og andre kompetansepersoner medvirker i den daglige supervisjon og mester/svenn-læring i tråd med nasjonale retningslinjer.

Veiledning gjennomføres som en strukturert kombinasjon av individuell veiledning og gruppeveiledning. Ansvarlige ledere og representanter for LIS deltar i utviklingen av veiledningsstrukturen. Det særskilte ansvaret for gjennomføring ligger på ledelsen, representert ved klinikkene.

Kandidatene skal vurderes systematisk underveis i utdanningsløpet, gjennom tett oppfølging av veileder. I vurderingen av oppnådde læringsmål skal leder innhente anbefalinger fra veileder og minst en av dem som har deltatt i supervisjonen. Der leder ikke er spesialist i aktuell spesialitet er det særlig viktig at leder henter vurderingskompetanse. Der det er hensiktsmessig anbefales det at en helhetlig vurdering av vurderingskollegium/evalueringskollegium inngår i vurdering av kandidatene før læringsmål godkjennes. Det vil etter oppnåelse av læringsmål, eller ved arbeidsforholdets slutt, bli utstedt bekreftelse på gjennomført praktisk tjeneste.

For å dekke læringsmål innen forskningsforståelse avholdes det sentralt kurs i Vestre Viken der forskningskompetente ressurser, både lokale og sentrale (forskningssjef) bidrar. I tillegg gjennomføres det gruppeveiledning lokalt, med gjennomgang av forskningsprotokoll eller bidrag til utarbeidelse av forskningsprotokoll, sammen med forskningskompetent veileder.

 
Drammen sykehus
Forskningsgruppen NORCOR utgår og ledes fra Medisinsk avdeling på Drammen sykehus. Det publiseres 8-12 artikler per år, og flere har disputert fra dette prosjektet. Dette prosjektet har nå plassert Drammen som det ledende senter for forebyggende kardiologi i Norge. Det er planlagt en til to nye stipendiater ved Drammen fra 2023. Per i dag har seks av legene ved hjerteseksjonen i Drammen doktorgrad. Vi deltar i tillegg på flere omfattende prosjekter i regi av Rikshospitalet, samt et langvarig prosjekt som heter IMPROVE. Videre har vi et prosjekt mhp. mitralklaffeprolaps og alvprlige arytmier, der en kandidat fra Drammen har disputert i regi av OUS. En av våre to LIS 3 har vært medforfatter på en artikkel i NORCOR, og den andre LIS 3 deltar nå i en industrisponset studie.
 
Bærum sykehus
En av kardiologene på hjerteseksjonen har PhD og driver fortsatt forskning i 20 % stilling. En annen av kardiologene er stipendiat 50 % med tanke på PhD. Fire av fem LIS i kardiologi ved Bærum er aktive med forskning og/eller kvalitetsarbeid. 
Den aktive forskningen og nærheten til Forskningsavdelingen ved sykehuset preger hverdagen ved avdelingen. Forskere og stipendiater presenterer regelmessig egen og andres forskning, og Forskningsavdelingen har ukentlige møter hvor alle leger/forskningsinteresserte kan delta. Dette bidrar til å øke faglig kompetanse og medvirker til at den medisinske behandlingen ved seksjonen er oppdatert og i henhold til siste anbefalinger og guidelines. LIS oppfordres til å delta i forskning eller kvalitetsarbeid. Forskningsavdelingen er spesielt aktive innen feltet atrieflimmer, og publiserte 42 artikler i 2021 i fagfellevurderte indekserte tidsskrift.
For tiden er overleger og LIS på hjerteseksjonen involvert i flere studier, blant annet NEXAF-studien, NOREX-studien, BARICARD-studien, ACE-19050 studien og Betami-studien.
 
Ringerike sykehus
Overlege Marie Stugaard er ansatt som førsteamanuensis. Hun er selv aktiv i sin forskningsgruppe på OUS RH med ekkokardiografiforskning. Overlege Alf-Åge R. Pettersen er aktiv i sin forksningsgruppe ved OUS Ullevål (Senter for klinisk hjerteforskning) og har de siste årene hatt 2-3 internasjonale publikasjoner per år. Vi deltar i multisenterstudier som BETAMI og Røykestudien (NORCOR) og prøver å stimulere LIS til forskning.
 

Kongsberg sykehus
To av 13 overleger i medisinsk avdeling har PhD, hvorav en av disse er kardiolog. Innen kardiologi deltar man jevnlig i kliniske studier og LIS 3 engasjeres i dette. Man samarbeider med øvrige sykehus i Vestre Viken og særlig Drammen sykehus som har et sterkt forskningsmiljø innen kardiologi gjennom NORCOR. Per i dag rekrutterer vi pasienter til røykesluttstudien som en del av dette.

Alle avdelingene har store pasientvolum, som medfører god utdanning i generell kardiologi. Systemet med veiledere og internundervisning sikrer god kvalitet på utdanningskandidatene.

Utdanningsplanen skal løpende evalueres og være på agendaen i utdanningsutvalgets møter. 
Planen vil bli revidert ved behov.

Sist oppdatert 21.02.2024