Utdanningsplan for spesialiteten geriatri

Denne utdanningsplanen redegjør nærmere for utdanning av leger i spesialisering innen spesialiteten geriatri i Vestre Viken.

sykepleier sammen med eldre pasient

Planen skal informere om hvordan utdanningsvirksomheten er organisert, organisering og gjennomføring av utdanningsløpet, tilrettelegging for læringsaktiviteter og supervisjon faglig forsvarlige rammer og kvalitet, akademisk kompetanse og forskningsaktivitet og internundervisning.

Planen suppleres av en utdanningsplan i Kompetanseportalen, som tildeles LIS ved tilsettelse. I Kompetanseportalen er de forskriftsfestede læringsmål detaljert beskrevet med læringsaktiviteter kandidaten forventes å gjennomføre.

Planen skal ligge til grunn for virksomhetens internkontroll og oppfølging fra Helsedirektoratet og Legeforeningens spesialitetskomiteer. Planen skal være et offentlig dokument tilgjengelig for den enkelte lege i spesialisering, også i forbindelse med søknad om ansettelse.

Vestre Viken helseforetak består av somatisk virksomhet ved Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu. Vi har også en psykiatrisk sykehusavdeling ved Blakstad og fem distriktspsykiatriske sentre (DPS-er), tilbud innen barne- og ungdomspsykiatri samt tverrfaglig spesialisert rus- og avhengighetsbehandling. Klinikk for medisinsk diagnostikk har fagområder fordelt på de fire somatiske sykehusene.

Vestre Viken tilbyr spesialisering i geriatri ved Bærum sykehus, Drammen sykehus, Ringerike sykehus og Kongsberg sykehus.

Utdanningen vil foregå ved følgende arenaer internt i helseforetaket:

- Medisinsk avdeling, Bærum sykehus
- Medisinsk avdeling, Drammen sykehus
- Medisinsk avdeling, Ringerike sykehus
- Medisinsk avdeling, Kongsberg sykehus

De ulike læringsarenaene vil dekke ulike læringsområder. Dersom tjeneste utover to uker ved annen avdeling enn fast arbeidssted er nødvendig, fremgår dette av overordnet fremdriftsplan for spesialiteten.

I tillegg vil eksterne læringsarenaer for mange spesialiteter benyttes etter avtale. Dette vil eventuelt fremgå av overordnet fremdriftsplan for spesialiteten.

Bærum sykehus

Seksjonen har sengepost på 24 senger, geriatrisk poliklinikk/dagpost, nevrologisk poliklinikk, hukommelses-poliklinikk, slagpoliklinikk og geriatrisk seksjon utfører alle ultralyd halskar undersøkelser ved sykehuset.    
                                                                                            
Det er 24 senger som deles i fire legegrupper. Vi har to slaggrupper på seks senger hver, en akutt geriatrigruppe på åtte senger og en nevrologigruppe på fire senger. Alle pasientgruppene preges av komorbiditet, så de fleste pasientene gjennomgår en bred geriatrisk behandling og utredning. Vi har tilgang på telemetriovervåkning på alle sengerom, og vi har en overvåkningsstue med scoop til for eksempel trombolyse pasienter eller andre som trenger noe tettere overvåkning.                                                    

Seksjonen har ansatt seks geriatere hvorav fire i 100 % klinisk stilling, hvorav tre på geriatrisk sengepost og en som er 80 % på ortogeriatri og 20 % som preoperativ vurdering av geriatriske pasienter med gastrointestinal malignitet. En overlegestilling i geriatri er delt i en 50 % klinikk og 50 % post-doc. Forskningsdelen er delt i en 30 % stilling på Geriatrisk kompetansesenter og 20 % stilling tilknyttet Forskningsavdelingen. Vedkommende har doktorgrad innen geriatri. Det er også en geriater med spesialkompetanse innen demens som går i 10 % stilling.  Totalt er det 4,6 overleger i klinisk stilling. Vi har to spesialistkandidater i geriatri tilknyttet seksjonen. Disse stillingene har hele tiden vært besatt av reelle grenkandidater. I tillegg har vi to LIS i indremedisin som går «mot hverandre» i vaktturnus på seksjonen.                         

LIS deltar i vakttjeneste sammen med Medisinsk avdeling. Vi har tredelt vaktordning; primærvakt (blant annet LIS1), sekundærvakt og bakvakt. LIS går i 14-delt sekundærvaktplan.  LIS i geriatri som er på poliklinikken har mindre vaktbelastning. Bakvaktsordningen er delt inn i generell medisinsk bakvakt (14-delt) og kardiologisk bakvakt (7-delt). Overlegene på GSR går i generell medisinske bakvaktordningen.                                              
Vi har meget godt samarbeid med ortopedisk avdeling og har en 80 % stilling innen ortogeriatri. Pasienter vurderes etter gitte kriterier: alder over 65 år, hjemmeboende med FCF, gjennomgår eldre pasienter med akutt hoftebrudd en tverrfaglig gjennomgang, ledet av geriater. Dedikerte sykepleiere på ortopeden læres opp i geriatrisk arbeidsmåte. Det er økt fokus på delir i forbindelse med hoftebrudd.                

V
i har to 100 % nevrologstillinger på dagtid. En nevrolog har sengepostansvar og tilsyn på huset mens den andre har poliklinikk. Dette roterer med to ukers mellomrom. Den nevrologiske poliklinikk fungerer nå meget godt og har høy aktivitet. Nevrologisk bakvaktordning for Bærum sykehus dekkes fra Drammen sykehus. Noen ”områdedefinerte”  nevrologiske pasientgrupper overflyttes til nevrologisk sengepost på Drammen sykehus (for eksempel ALS og MS utredning), eventuelt Rikshospitalet.             

Sek
sjonen er kjent for meget godt tverrfaglig samarbeid. Vi har daglig gruppevis tverrfaglige morgenmøte med sykepleier, ergoterapeut, fysioterapeut, logoped og lege. Sosionom møter faste dager.

Tverrfaglig behandlingsmøter holdes på tirsdag og torsdag , og ekstra ved behov. Man oppsummerer funn og identifiserer videre tiltak for pasienten. LIS eller overlege leder disse møtene. Det skrives referat etter fast mal som brukes i epikrisen. Teamet jobber i fysisk nærhet til hverandre slik at det er kort vei når vi har behov for kontakt. 
Det er stor kompetanse i teamet: to fysioterapeuter og en ergoterapeut har master og det drives utdanning av flere yrkesgrupper (ergoterapi, fysioterapistudenter og sykepleiere). 

Vi har klinisk farmasøyt som følger pre-visitt og går gjennom pasientkurver to dager i uka. Ernæringsfysiolog holder til i samme etasje og tar tilsyn ved behov. Vi har røntgenmøte hver tirsdag morgen hvor vi melder pasienter vi ønsker diskutere med radiolog. Dette er meget nyttig og vurderes utvidet til to dager i uka.

Sykehuset har også en psykiater tilsatt som tar tilsyn på post og bidrar i intox. teamet. Seksjonen samarbeider i noe grad med alderspsykiatrisk avdeling ved Blakstad sykehus. En sjelden gang overføres pasienter dit, men oftest er det snakk om elektive henvisninger ved behov.                         

Vår geriatriske poliklinikk og daghospital har primært følgende utredninger:

• Demensutredning hos eldre, særlig eldre med mistanke om komplisert kognitiv svikt.
• Hukommelsesklinikk: utredning med hovedvekt på spesielle komplekse problemstillinger og primært for yngre under 65 år eller eldre som fortsatt er i arbeid med spørsmål om demens.
• Slagpoliklinikk, hovedsakelig tremåneders kontroll etter hjerneslag
• Ultralyd halskar, vurdering nye cerebrale hendelser (TIA), kontroll etter carotiskirurgi, svimmelhet, vurdere atherosklerotiske plakk, indikasjon for primærprofylakse etc.
• Eldre med gangvansker, falltendens, polyfarmasi og/eller kompliserte sykdomstilstander.
• Førerkortvurderinger der fastlege ønsker en spesialistvurdering. 

Det er tett og godt samarbeid med andre spesialister ved sykehuset. Medisinsk avdeling har alle grenspesialiteter: kardiologi, lungemedisin, gastroenterologi, hematologi, endokrinologi, nevrologi, nefrologi med dialyseavdeling, infeksjonsmedisin, onkologi, i tillegg til geriatri (ca. 50 overlege- hjemler og 27 LIS).

Alle ansatte på indremedisinsk avdeling møter på felles morgenrapport (10 minutter, rapport om de faglig utfordrende akutt innlagte) og 20 minutter undervisningsmøte daglig. Det sikrer stor bredde og mange gode diskusjoner daglig, og verdsettes stort av kollegiet. Vi har som nevnt ortopedisk og kirurgisk kompetanse på huset og får råd og tilsyn innen revmatologi via Martina Hansens hospital.

Sykehuset har godt utbygde serviceavdelinger: laboratoriet, mikrobiologisk avdeling og røntgenavdeling. Laboratoriet er lett tilgjengelig, de kommer raskt og tar alle blodprøver for oss.  Nukleærmedisinsk seksjon (bl.a. hjerne SPECT) og PET-undersøkelser utføres ved Drammen sykehus.                                                     

Sykehuset mottar mange med spørsmål om akutt hjerneslag og har i mange år hatt trombolysetilbud. Alle slagpasienter behandles ved slagenheten på GSR. Vi har trombolyseteam der LIS i sekundærsjikt er teamleder og GSR bakvakt kommer i mottak ved alarm på dagtid. På vakttid konfereres med medisinsk bakvakt eller nevrolog i Drammen, evt Rikshospitalet dersom aktuelt med intervensjonsbehandling. 

Nevrokirurgisk behandling utføres også ved OUS. Bilder overføres elektronisk til OUS mens vi ellers har felles radiologisk system med Drammen sykehus. Dette gjør det lett å diskutere med røntgenlege eller nevrolog. Tidlig karotiskirurgi utføres nå i all hovedsak på karkirurgisk avdeling Drammen sykehus.

Bærum sykehus er kompetansesenter for Vestre Viken helseforetak innen geriatri. Det er to stipendiater tilknyttet kompetansesenteret i tillegg til en post-doc i 50% stilling.

Hele seksjonen holder til i 8. etasje og har gode lokaler for tverrfaglig samarbeid og pasientbehandling. Pasienten kan spise (og veiledes) på stor felles spisesal og har to fine felles stuer tilgjengelig. Overlegene har kontorplass i samme etasje og nær post. Legene har to legekontorer lokalisert på sengeposten og LIS har også arbeidsstasjon i felles landskap i 3 etasje. Vi har ellers fysioterapisal, erogoterapikjøkken og logopedkontor i avdelingen. Nye kandidater blir med ergoterapeut og fysioterapeut for å lære testing av pasientene.

Seksjonen har en ultralydmaskin på poliklinikken for halskar undersøkelse. LIS ved forskningsenheten har også kompetanse i transkraniell ultralyd.  Alle pasienter med spørsmål om akutt cerebral hendelse blir som hovedregel undersøkt med ultralyd. De fleste LIS 3 får opplæring i dette og blir ganske raskt dyktige. Seksjonen har ellers egen Holter maskin, og fra 2017 R-tester (tre døgn)  for hjerterytme undersøkelse, primært for deteksjon av atrieflimmer. Disse undersøkelsene tolker vi oftest selv men kan overføre til kardiolog ved behov. LIS læres også opp i dette.

Som nevnt har vi en egen overvåkningstue med et scoop men vi har ellers mye bruk av telemetri på post, som følges via medisinsk overvåkning. I løpet av 2018 vil vi også kunne utføre EEG-registrering på akutte innlagte som blir vurdert av nevrofysiolog ved Drammen sykehus.

Alle kandidatene får fortløpende supervisjon av våre overleger avhengig av hvor de er plassert.  Alle notater fra poliklinikk og dagpost samt epikriser blir alltid kontrasignert av geriater, med fortløpende tilbakemeldinger. Vår geriater som er ansatt i en 10 % stilling er dedikert for supervisjon på hukommelsesklinikken og bruker all sin tid sammen med LIS 3.

Det er bibliotek på sykehuset og meget god tilgang på ulike tidsskrifter og databaser som gir god litteraturtilgjengelighet. Det er en meget stor radiologisk avdeling med tilgang på vanlig radiologi, CT og MR-undersøkelser. I tjenesten ved sykehuset vil det legges til rette for at kandidaten får oppnådd læringsmål som er nødvendig for spesialiteten. I Helse Sør-Øst er det besluttet at læringsmål 1-6 bare godkjennes etter ett års tjeneste ved et robust geriatrisk senter, som for Vestre Viken er Bærum sykehus.

Ringerike sykehus

Seksjonen har sengepost på ni senger, bruken av senger er flytende, men deles mellom slag og geriatri. Sykehuset har også en geriatrisk poliklinikk som en underavdeling av generell indremedisinsk poliklinikk. På sengepost og poliklinikk utføres ultralyd halskar.
Det er ni senger som betjenes av en LIS og en overlege. Pasientgruppen preges av komorbiditet, og uansett innleggelsesårsak gjennomgår de fleste pasienter en bred geriatrisk behandling og utredning. Seksjonen har ansatt en overlege som er spesialist i geriatri, i tillegg er avdelingssjef geriater og tilgjengelig for råd og diskusjon daglig.           

Seksjo
nen har tilknyttet to LIS i indremedisin som veksler mellom post-arbeid og vaktperiode.                                                      

LIS deltar i 12-delt felles indremedisinsk vakttjeneste sammen med medisinsk avdeling. Vi har tredelt vaktordning; primærvakt (bla. turnusleger), sekundærvakt og bakvakt (overlege, spes. indremedisin).
Nevrologisk bakvakt kan kontaktes på Drammen sykehus for å diskutere pasienter eller eventuell overflytting.

Seksjonen har et godt tverrfaglig samarbeid. Vi har tverrfaglige møter tre ganger i uken med sykepleier, ergoterapeut, fysioterapeut, ernæringsfysiolog, sosionom og lege. Man oppsummerer funn og identifiserer videre tiltak for pasienten. LIS eller overlege leder disse møtene. Teamet jobber i fysisk nærhet til hverandre slik at det er kort vei når vi har behov for kontakt. Flere, både fysio- og ergoterapeuter har videreutdanning innen slag og geriatri.
                                                           
Vi har klinisk farmasøyt som kan kontaktes ved behov. Vi har røntgenmøte mandag, onsdag og fredag der innlagte og polikliniske pasienter med radiologiske funn presenteres og diskuteres. Sykehuset har en psykiatrisk avdeling der psykiater kan foreta tilsyn på post og bidrar i suicidalitetsvurderinger. Seksjonen forholder seg ellers til alderspsykiatrisk avdeling på Blakstad sykehus.                                                                    

V
år geriatriske poliklinikk har primært følgende utredninger:

• Demensutredning hos eldre, særlig eldre med mistanke om komplisert kognitiv svikt.
• Slagpoliklinikk, hovedsakelig tremåneders kontroll etter hjerneslag.
• Ultralyd halskar, vurdering nye cerebrale hendelser (TIA), kontroll etter carotiskirurgi, svimmelhet, vurdere atherosklerotiske plakk, indikasjon for primærprofylakse etc.
• Eldre med gangvansker, falltendens, polyfarmasi og/eller kompliserte sykdomstilstander.
• Førerkortvurderinger der fastlege ønsker en spesialistvurdering.

Det er tett og godt samarbeid med andre spesialister ved sykehuset. Medisinsk avdeling har mange grenspesialiteter: kardiologi, lungemedisin, gastroenterologi, hematologi, nefrologi med dialyseavdeling, infeksjonsmedisin og onkologi.
Alle ansatte på indremedisinsk avdeling møter på felles morgenrapport (15 minutter, rapport om de faglig utfordrende akutt innlagte). På dette møtet kommer også ansvarlig anestesiolog fra medisinsk overvåking. 

Sykehuset mottar mange pasienter med spørsmål om akutt hjerneslag og har siden 2005 hatt tilbud om intravenøs trombolyse. Vi har trombolyse-team der LIS i sekundærsjikt er teamleder. På vakttid konfereres med medisinsk bakvakt eller nevrolog i Drammen, eventuelt Rikshospitalet dersom aktuelt med intervensjonsbehandling.  Nevrokirurgisk behandling utføres også ved OUS. Bilder overføres elektronisk til OUS, dessuten har vi felles radiologisk system med Drammen sykehus. Dette gjør det lett å diskutere med røntgen lege eller nevrolog.

Tidlig karotiskirurgi utføres nå i all hovedsak på karkirurgisk avdeling Drammen sykehus.  Sykehuset har en underavdeling på Ål, Hallingdal sjukestugu (HSS) som også tilbyr akutt diagnostikk og behandling av hjerneslag. På dagtid bidrar LIS i trombolysevurderinger sammen med lokal lege, på vakttid veiledes ambulansepersonell over videolink. Behandlingen på HSS monitoreres i flere forskningsprosjekt.

Seksjonen holder til i 3. etasje og har gode lokaler for tverrfaglig samarbeid og pasientbehandling. Pasienten kan spise (og veiledes) på stor felles spisesal. Legene har arbeidsstasjoner lokalisert på sengeposten. Vi har fysioterapi-sal på sengeposten, mens erogoterapikjøkken og sosionomkontor er lokalisert i 1.etg. på rehab-avdelingen.
Seksjonen har en ultralydmaskin for halskar undersøkelse, denne kan trilles inn på alle pasientrom. Det er ellers mye bruk av telemetri på post, og kardiologisk- og lungemedisinsk sengepost ligger vegg i vegg. 

LIS ved medisinsk avdeling får utpekt veileder i henhold til forskriftens bestemmelser. Supervisjon foregår i det daglige i form av klinisk arbeid der spesialist i geriatri er tilstede på post mandag og tirsdag, samt ved poliklinikk annen hver onsdag og hver torsdag. I tillegg er avdelingsjef geriater og tilgjengelig for råd og diskusjon daglig. Evalueringskollegium har tilbud om vanlig radiologi, CT og MR-undersøkelser. Radiolog er alltid tilgjengelig for å diskutere resultater og indikasjon for undersøkelser.

Drammen sykehus

Seksjonen har døgnsenger i felles post for lungesykdommer og geriatri, samt geriatrisk poliklinikk. Det er 28 senger i avdelingen for lunge og geriatri. Slagpasienter følges i utgangspunktet av nevrologisk avdeling.

Vi har fire overleger innen geriatri. Vi har et ortogeriatrisk team som driftes av en overlege og et team ved lunge-geriatri avdelingen hvor det er en overlege som har ansvar for supervisjon/veiledning av LIS. Overlegen er tilstede ved previsitt, tar egne pasienter og er tilstede til gjennomgang med sykepleier og LIS på ettermiddagen, samt er alltid tilgjengelig på telefon.

Vaktteam består av primærvakt (LIS1), to sekundærvakt (LIS2, hvorav en erfaren LIS2-lege med ansvar for medisinsk intensiv), generell bakvakt, nyrevakt og kardiologisk bakvakt. Overlege i geriatri går i generell overlegevakt turnus. LIS2-leger går i 11-delt vaktturnus. Generell medisinsk bakvakt er 14 delt.

Vi har en geriatrisk poliklinikk som hadde ca. 300 konsultasjoner i 2018.
Vi utfører primært følgende utredninger:

• Demensutredning hos eldre med mistanke om komplisert kognitiv svikt, og kognitiv svikt hos yngre pasienter. Seksjonen bidrar med pasientinklusjon til NorKog registeret.
• Fallutredning/gangvansker.
• Medikamentvurdering/polyfarmasi.
• Skrøpelighetsvurdering/vurdering før behandling: Planlagt oppstart av prosjekt med nyreavdelingen for vurdering av skrøpelighet/frailty før oppstart av dialyse i løpet av høsten 2019.

Medisinsk avdeling har alle grenspesialiteter: kardiologi, lungemedisin, gastroenterologi, hematologi, endokrinologi, nefrologi med dialyseavdeling og infeksjonsmedisin.
Det er felles morgenmøte/rapport hver morgen, samt undervisningsmøter tre ganger i uken. Drammen sykehus har nevrologisk og fysikalsk medisinsk avdeling. Onkologisk avdeling er seksjonert under kirurgisk avdeling. Vi har en velutviklet røntgenavdeling med moderne ultralyd, CT, MR, PET scan og nukleærmedisinsk seksjon (med bla. SPECT/DAT scan). Trombolyseteam/hjerneslag dekkes av nevrologisk avdeling. 

Kongsberg sykehus

Geriatrisk enhet/slagenhet har seks senger. Enheten er lokalisert i en generell medisinsk sengepost.
Vi har en geriater i 100 % stilling, og en geriater i 80 % klinisk arbeid og 20 % post doc-stilling for å fremme forskning ved sykehuset. Visittgang fordeles stort sett mellom disse to. LIS i geriatriutdanning går visitt ved enheten, med supervisjon av geriater. Medisinsk avdeling har totalt åtte LIS-stillinger fordelt på forskjellige spesialiteter.

Vi jobber tverrfaglig i team som består av sykepleier, ergoterapeut, fysioterapeut og lege. Sosionom og logoped deltar ved behov.  Det holdes daglig tverrfaglige møter med gjennomgang av pasienter med tanke på kartlegging, utredning og planlegging av videre oppfølging.

I slagenheten innlegges pasienter med akutt hjerneslag. Sykehuset har trombolyseteam, der LIS2/3 i vakt er teamleder. Bakvakt, samt vakthavende ved nevrologisk avd​.​, Drammen, eller trombektomivakt ved Rikshospitalet konsulteres ved behov. 

Vi tar i mot pasienter til demensutredning, inkluderer i NorKOG, samt gjør geriatrisk utredning av pasienter med gangvansker/falltendens, polyfarmasi eller har komorbide tilstander som er vanskelige å vurdere.
Pasienter som har vært inneliggende med hjerneslag kommer til oppfølging etter tre måneder ved slagpoliklinikken.

Utdanningskandidater i geriatri har geriater som veileder, med veiledning i henhold til forskrift. Vurderingskollegium holdes en gang per måned med avdelingens overleger til stede. (Det er ikke vurdering av alle LIS hver gang). Det holdes gruppeveiledning for LIS ca. en gang i måneden med tema fra FKM.

Vi følger overordnet fremdriftsplan for utdannelsen innen geriatri og hver kandidat har fast geriater som veileder som i samarbeid med spesialistkandidaten følger opp de individuelle utdanningsplanene.

Det er satt opp månedlige veiledningsmøter for LIS i undervisningsplanen for felles morgenmøter sammen med Medisinsk avdeling. Kandidatene får tilbakemeldinger og vurdering av egnethet. Man tilstreber oppsummeringer med evaluering av den faglige progresjonen minst halvårlig. Spesialistkandidater skal selv lage referat fra samtalene. Evaluering av egnethet skjer fortløpende.

Overlegene gir hverandre tilbakemeldinger om hva man opplever i samarbeid med LIS for å gi veileder råd i oppfølging. I tillegg forsøker man å få til en utstrakt ad hoc og bed-side veiledning og supervisjon. Alle kandidatene har individuell utdanningsplan. LIS får permisjon til nødvendige kurs, minimum 10 dager per år. Det er avsatt fordypningstid for LIS-leger i arbeidsplanen, fire til fem timer per uke.

Alle utdanningskandidater har tilgang på kontorplass med internett-tilgang. Dersom utdanningsbehovene til leger i spesialisering ikke kan oppfylles til ønsket tidspunkt vil vi legge til rette for at tjenestetiden ved utdanningsvirksomheten forlenges, slik at disse blir gjennomført. I tjenesteplanen for LIS er det lagt inn lesetid. Det legges til rette for at spesialistkandidater skal få delta på nødvendige kurs slik at spesialistutdannelsen gjennomføres på normert tid.

For å sikre at fagmiljøene og LIS har anledning til å medvirke i utformingen at utdanningstilbudet er det opprettet ett utdanningsutvalg per spesialitet.

Utdanningsutvalgene skal blant annet ha ansvar for å kvalitetssikre utdanningen, revidere læringsaktiviteter og informere om mulige utfordringer ved rotasjon, internt og eksternt. Med kvalitetssikring menes å sikre at LIS får veiledning, supervisjon og oppfølging i tråd med forskrift og ansvar som påligger foretaket som utdanningsvirksomhet. Det skal også sikres tilstrekkelig rom for gjennomføring av utdanningsaktiviteter.

Det er i tillegg opprettet et utdanningsråd med representanter fra hver spesialitet. Rådets oppgaver er å analysere, evaluere og videreutvikle felles utfordringer og muligheter på tvers av spesialitetene. Eksempler på evaluering er organisering av læringsaktiviteter i FKM, planlegging og gjennomføring av veiledning, supervisjon og struktur, utfordringer rundt rotasjon samt generell erfaringsutveksling.

Bærum sykehus
Det er 20 minutter daglig undervisning på felles morgenmøte for medisinsk avdeling. Vi legger opp undervisningsplanen der slik at alle FIM-krav innen geriatri og nevrologi for spesialiteten indremedisin blir dekket i løpet av en to-års periode.
Det er ukentlig internundervisning på seksjonen som varer en time. Dette i tillegg til nasjonal geriatriundervisning som dekker læringsmålene for del tre innen geriatri i løpet av en to-års periode.

Ringerike sykehus
Det er felles indremedisinsk undervisning (45 min) to ganger i uken, hvor geriatriske læringsmål inngår med jevne mellomrom (to-tre ganger per halvår) i undervisningen. Vi har per i dag ikke LIS i geriatri, men når vi får igjen LIS i spesialiteten ønsker vi å etablere et samarbeid med Bærum sykehus om internundervisning i tillegg til eget opplegg, samt deltakelse i GerIT. Opplegget som utarbeides vil oppfylle kravet om minimum 70 timer undervisning per år.

Drammen sykehus
Medisinsk avdeling har felles morgenmøte med 30 minutter undervisning tre dager i uken. Undervisningsplanen er lagt opp slik at det dekker generelle læringsmål i indremedisin spesialiteten (også de innen geriatri/nevrologi) i løpet av en til toårs periode (overlege i avdelingen legger opp undervisningen med ny plan hvert halvår). Vi har ukentlig internundervisning på seksjonen (30 minutter annenhver onsdag), samt nasjonale geriatri undervisning (GER-IT) i en time annenhver uke. Vi tilstreber å dekke alle læringsmål innen geriatri i løpet av en toårs periode. Vi har også gruppeveiledning med LIS regelmessig innen geriatri tema.

Kongsberg sykehus
Tilknyttet GerIt, med undervisning en time annenhver uke. For LIS i geriatri holdes internundervisning i geriatri en time annenhver uke. I tillegg holdes internundervisning i generell indremedisin 45 minutter to ganger i uka. Her går man gjennom alle læringsmål med internundervisning som læringsaktivitet. Det holdes i tillegg gruppeundervisning for LIS 2/3 med gjennomgang av indexpasienter en til to ganger i måneden.

I henhold til spesialistforskriftens bestemmelser får alle LIS utnevnt en individuell veileder.

Leder er ansvarlig for utnevnelse av veileder og at det legges til rette for supervisjon og regelmessig veiledning. Samtlige læringsarenaer har etablert struktur for veiledning av kandidater under spesialisering. Spesialister og andre kompetansepersoner medvirker i den daglige supervisjon og mester/svenn-læring i tråd med nasjonale retningslinjer.

Veiledning gjennomføres som en strukturert kombinasjon av individuell veiledning og gruppeveiledning. Ansvarlige ledere og representanter for LIS deltar i utviklingen av veiledningsstrukturen. Det særskilte ansvaret for gjennomføring ligger på ledelsen, representert ved klinikkene.

Kandidatene skal vurderes systematisk underveis i utdanningsløpet, gjennom tett oppfølging av veileder. I vurderingen av oppnådde læringsmål skal leder innhente anbefalinger fra veileder og minst en av dem som har deltatt i supervisjonen. Der leder ikke er spesialist i aktuell spesialitet er det særlig viktig at leder henter vurderingskompetanse.

Der det er hensiktsmessig anbefales det at en helhetlig vurdering av vurderingskollegium/evalueringskollegium inngår i vurdering av kandidatene før læringsmål godkjennes. Det vil etter oppnåelse av læringsmål, eller ved arbeidsforholdets slutt, bli utstedt bekreftelse på gjennomført praktisk tjeneste.

Bærum sykehus
Det er en 50 % post doc og en 30 % post doc ansatt i seksjonen. De har per nå to stipendiater innen geriatri. I spesialistutdannelsen får man mulighet til å bidra i forskningsprosjekter og forbedringsprosjekter.
Av pågående prosjekter kan nevnes Skrøpelighetsvurdering i samarbeid med kommune (utgjør en 10 % stilling), Implementering av forhåndssamtaler (i samarbeid med seksjon for etikk ved UiO) samt samarbeid med Kirurgisk avdeling og kommunen om Prehabilitering (optimalisering forut for kirurgi).

Ringerike sykehus
Avdeling for slag/geriatri på Ringerike sykehus har en phd-stipendiat som planlegger disputas i løpet av 2023. Prosjektet er orientert rundt akutt behandling av hjerneslag i Hallingdal og inngår i avdelingens kliniske praksis. LIS er på vakttid direkte involvert og ansvarlig for akutt slagbehandling i Hallingdal. De var sentrale under prosjektets fase med datainnsamling. Prosjektet utvides i løpet av høsten 2022, der LIS fortsatt er involvert. En LIS vil få tilbud om deltakelse i forskning. Ansatte med akademisk kompetanse er ansvarlig for undervisning av LIS på linje med andre ansatte.

Drammen sykehus
Vi har på Drammen sykehus en egen forskningsavdeling med egen enhetsoverlege. Vi tar per i dag del i flere multisenter studier innen geriatri. I spesialistutdannelsen får man mulighet til å bidra i forskningsprosjekter og forbedringsprosjekter.

Kongsberg sykehus
Avdelingen har en geriater med PhD, og nå en post-doc stilling i 20 %. I løpet av spesialiseringen får LIS gruppeveiledning med gjennomgang av forskningsprotokoll som holdes av lege med forskningskompetanse PhD, samt kurs i forskningsforståelse og kunnskapshåndtering som foretaket organiserer.

Ved rekruttering legges det vekt på faglig kompetanse og tidligere vitenskapelig arbeide. Det er en målsetting å legge til rette for at avdelingen har kompetanse som dekker hele fagfeltet. Kompetansen opparbeides ved faglig fordypning, spesialfunksjoner og tilretteleggelse for ekstern fordypning.

Klinisk og akademisk kompetanse sikres ved at kandidaten følger et fastsatt utdanningsløp, der denne får en dedikert veileder, samt at kandidaten har supervisører både i Medisinsk avdeling og ved eventuell rotasjon til andre læringsarenaer.

Utdanningsutvalget vil sørge for at det settes en forsvarlig standard og gode rammer for å sikre gode læringsarenaer i Vestre Viken for LIS i geriatri.

Utdanningsplanen skal løpende evalueres og være på agendaen i utdanningsutvalgets møter.
Planen vil bli revidert ved behov.


Sist oppdatert 21.02.2024