Utdanningsplan for spesialiteten generell kirurgi

Denne utdanningsplanen redegjør nærmere for utdanning av leger i spesialisering innen spesialiteten generell kirurgi i Vestre Viken.

LIS - generell kirurgi

Planen informerer om hvordan utdanningsvirksomheten er organisert. Videre informerer den om organisering og gjennomføring av utdanningsløpet ved de forskjellige læringsarenaer, tilrettelegging for læringsaktiviteter og supervisjon, faglig forsvarlige rammer og kvalitet, akademisk kompetanse og forskningsaktivitet samt teoriundervisning.

Planen suppleres av en utdanningsplan i Kompetanseportalen, som tildeles LIS ved tilsettelse. I Kompetanseportalen er forskriftsfestede læringsmål detaljert beskrevet med læringsaktiviteter kandidaten forventes å gjennomføre.

Planen skal ligge til grunn for virksomhetens internkontroll og oppfølging fra Helsedirektoratet og Legeforeningens spesialitetskomiteer. Planen skal være et offentlig dokument tilgjengelig for den enkelte lege i spesialisering, også i forbindelse med søknad om ansettelse.

Vestre Viken helseforetak består av somatisk virksomhet ved Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu.
Vi har også en psykiatrisk sykehusavdeling ved Blakstad og fem distriktspsykiatriske sentre (DPS-er), tilbud innen barne- og ungdomspsykiatri samt tverrfaglig spesialisert rus- og avhengighetsbehandling. Klinikk for medisinsk diagnostikk har fagområder fordelt på de fire somatiske sykehusene.

Vestre Viken tilbyr spesialisering i generell kirurgi ved Drammen sykehus, Bærum sykehus og Ringerike sykehus.

Utdanningen vil foregå ved følgende arenaer internt i helseforetaket:

• Kirurgisk avdeling, Drammen sykehus
• Kirurgisk avdeling, Bærum sykehus
• Kirurgisk avdeling, Ringerike sykehus

De ulike læringsarenaene vil dekke ulike læringsområder. Dersom tjeneste utover to uker ved annen avdeling enn fast arbeidssted er nødvendig, fremgår dette av overordnet fremdriftsplan for spesialiteten.
I tillegg vil eksterne læringsarenaer for mange spesialiteter benyttes etter avtale. Dette vil eventuelt fremgå av overordnet fremdriftsplan for spesialiteten.

Ringerike sykehus

Det er totalt 7 LIS innen utdanning i generell kirurgi. Alle LIS har en veileder som er spesialist og ansvarlig for månedlige veiledersamtaler med referat for å vurdere progresjon og videre fokus under utdanningen. Det tilstrebes at det alltid er med LIS på alle operasjoner som foregår.

Spesialistutdanningen består av:
• Visittgang
• Poliklinikk
• Døgnvakt
• Operasjon
• Dagkirurgi
• Gastrolab med endoskopier
• Traumatologi
• Trening i simulatorlab
• Veiledning
• Fordypning
• Internundervisning
• B-grens undervisning
• Fellesundervisning for alle leger på sykehuset
• Komplikasjonsmøter
• MDT-møter
• Deltagelse på kurs og kongresser

Visitt på sengepostene

LIS 2 går visitt selvstendig på kirurgisk sengepost, med gastrokirurgiske, urologiske, generellkirurgiske og onkologiske pasienter. De har ansvar for utredning og behandling av innlagte pasienter i samarbeid med spesialist innenfor det spesifikke fagområdet. Har også i vaktsammenheng ansvar for visittgang på intensivpasienter med kirurgiske problemstillinger.

Deltagelse i poliklinikkene

LIS 2 deltar fast på de kirurgiske poliklinikkene med utredning, vurdering, behandling og etterkontroll av kirurgiske pasienter. Arbeidet er selvstendig med veiledning og supervisjon av avdelingens spesialister ved behov. Det er egne poliklinikker innenfor gastrokirurgi, urologi, sår og småkirurgi. 

Deltakelse i vaktordning

LIS 2 går i en 7-delt turnus med tilstedeværende døgnvakt. Man har LIS 1 som forvakt og spesialist i generell kirurgi som bakvakt.

Operasjon og dagkirurgi

LIS 2 får en gradvis og planlagt opplæring i prosedyrer i hht. prosedyrelister. De får under supervisjon gjøre momenter av prosedyrer frem til de er selvstendige og kan foreta operasjoner på en trygg og sikker måte alene. De har alltid en spesialist innenfor aktuelt fagområde som er tilgjengelig til å bistå ved behov.
Etter hvert som erfaringen øker og de blir mer selvstendige, får de også et økt ansvar innen bla. dagkirurgisk drift.

Gastro-/urolab

LIS 2 får opplæring i endoskopiske undersøkelser. Herunder gastroskopi, koloskopi og cystoskopi. Etter hvert tilstrebes egne poliklinikker, under tett supervisjon fra gastrokirurg, urolog, eller bistand fra gastroenterologisk indremedisiner.

Traumatologi

Ringerike sykehus er et fullverdig gruppe-II sykehus med traumemottak. LIS 2 fungerer som teamleder, med vakthavende ortoped som undersøkende kirurg. Det er alltid støtte av vakthavende kirurgisk overlege. En gang i mnd. arrangeres det traumeøvelser med varierte scenarier, for å opprettholde et godt teoretisk og praktisk nivå. LIS-lege fra kirurgisk og ortopedisk avdeling er også representanter i sykehusets traumeutvalg, hvor det arrangeres jevnlige både åpne og lukkede møter.

Trening i simulatorlab

Man har tilgang på et simulatorrom med diverse kirurgiske instrumenter og bla. D-box, hvor LIS 2 til enhver tid kan drive egentrening av praktiske ferdigheter/egenskaper.

Veiledning

LIS 2 har fått tildelt egen kirurgisk overlege som veileder. Disse bistår LIS-legen under hele utdanningen i avdelingen. Veiledningen foregår både i form av egne avsatte veiledningssamtaler, men også i stor grad daglig kontinuerlig veiledning/evaluering.

Drammen sykehus

Spesialistutdanningen består av:
• Tjeneste på sengepostene
• Tjeneste på poliklinikkene
• Læring av praktiske ferdigheter i operasjonsavdelingen
• Læring av praktiske ferdigheter på gastroenterologisk laboratorium
• Læring av praktiske ferdigheter på gastrofysiologisk laboratorium
• Deltagelse i vaktordning på et fullverdig akuttsykehus med mottak av traumepasienter, og kandidatene trenes i teamledelse.
• Kursdeltagelse
• Selvstudium
• Veiledning
• Trening av prosedyrer på modell
• Trening av prosedyrer på Patologisk-anatomisk laboratorium
• Deltagelse i organisert undervisning, lokalt og regionalt
• Forskningsaktiviteter

Tjeneste på sengepostene

Vesentlige deler av utdanningen foregår på sengepostene i forbindelse med utredning og behandling av kirurgiske pasienter sammen med avdelingens spesialister. Retningslinjer for avdelingens ansvarsområder er utarbeidet og revideres kontinuerlig. Retningslinjer for nye områder utarbeides kontinuerlig.

Tjeneste på poliklinikkene

Spesialistkandidatene deltar fast på de kirurgiske poliklinikkene med utredning, vurdering, behandling og etterkontroll av kirurgiske pasienter. Arbeidet er selvstendig med veiledning og supervisjon av avdelingens spesialister.

Læring av praktiske ferdigheter i operasjonsavdelingen

Kandidatene deltar i seksjonens operative virksomhet som assistenter og som assisterte og selvstendige operatører. De underviser også andre utdanningskandidater. Opplæringen følger de for spesialiteten oppsatte prosedyrelister.
De største og vesentligste deler av avdelingens operative aktivitet er laparoskopisk basert, og det legges stor vekt på systematisk trening in vitro og in vivo for utdanningskandidatene.

Læring av praktiske ferdigheter på gastroenterologisk laboratorium

Kandidatene deltar i laboratoriets virksomhet og opplæring etter de oppsatte lister for faget. Opplæringen utføres av kirurgisk og indremedisinsk avdelings spesialister innen gastroenterologi.

Deltakelse i vaktordning

Det er innført 2-sjikts døgnkontinuerlig, todelt, vaktsystem for LIS 2/3, hvor de går bak LIS 1, og med seksjonerte kirurgiske overlegebakvakter.
Kandidatene i kirurgisk spesialisering deltar i avdelingens vaktordning i et mellomsjikt,  med tilstedevakt i avdelingen. De opplæres i vurdering og behandling av akutte kirurgiske sykdommer. Kandidatene trenes til økende selvstendighet og vaktkompetanse.

Veiledning

Utdanningskandidatene har egen veileder som bistår kandidaten under hele utdanningen i avdelingen. Det avholdes regelmessige, formelle og strukturerte evalueringsmøter.

Trening av prosedyre på modell

Avdelingen har etablert et treningslaboratorium for laparaskopiske prosedyrer hvor utdanningskandidatene må trene praktiske ferdigheter før de får sertifisering for operativ virksomhet in vivo. Både overleger og utdanningskandidater oppfordres til og veiledes i oppfrisking av og innlæring manuelle ferdigheter på laboratoriet.

Trening av prosedyrer på Patologisk-anatomisk laboratorium

Som ledd i internundervisningen opplæres kandidatene i forskjellige operative prosedyrer ved undervisning på Patologisk-anatomisk laboratorium.

Bærum sykehus

Bærum sykehus er et fullverdig gruppe II sykehus, med traumemottak. Det er døgnåpent akuttmottak, døgnvirksom røntgenavdeling, samt fullverdige avdelinger for kirurgi, ortopedi, gynekologi og fødselshjelp, medisin og laboratoriefag.

Kirurgisk seksjon dekker alle primærhenviste pasienter med kirurgiske problemstillinger, inklusiv ø-hjelpshenviste/innleggelser i sykehuset nedslagsfelt, Asker og Bærum. Seksjonen har god tilgang til moderne utstyr til både åpne og laparoskopiske operasjoner. Operasjonsteknikken er oppdatert og følger nasjonale retningslinjer.

Arbeidsoppgavene for LIS i kirurgisk seksjon inkluderer vakter, poliklinikk, operasjoner og visitt/postarbeid, samt gastro-laboratorium med endoskopier. Sykehuset er adekvat utstyrt i forhold til den aktiviteten som utføres.

Det er formalisert samarbeid mellom kirurgisk og gastromedisinsk seksjon, med faste ukentlige møter der alle pasienter med inflammatorisk tarmsykdom eller andre problemstillinger som deles av de to fag tas opp. I tillegg er det egne ukentlige MDT-møter der alle pasienter som opereres for cancer tas opp. På disse møter er det etter nasjonale retningslinjer tilstede: kirurger inkl. LIS, radiologer, onkologer og medisinere.

Det er muligheter for LIS til å delta i forskningsaktivitet. Det legges også opp til at LIS kan presentere resultater eller kasuistikker ved kirurgisk forenings Høstmøte.
Sykehuset har aktiv bibliotektjeneste, og det er litteraturtilgjengelighet gjennom datatilgang og/eller biblioteket.
Kirurgisk avdeling er organisert med avdelingssjef som leder. Det er 9 overlegestillinger og 9 LIS i rotasjon totalt.

Beskrivelse av de ulike læringsarenaer:

Akuttmottak

Akuttmottaket er felles for medisin, kirurgi og ortopedi. Der er mottak og vurdering av ø-hjelp pasienter inkludert traume-mottak. Der er medisinsk overlege og LIS tilstede fra alle avdelinger, kirurgisk og ortopedisk overlege, evt. subspesialister tilkalles ved behov. Der er fortløpende supervisjon og mulighet til å konferere ved behov. Der utføres mindre kirurgiske prosedyrer som sårbehandling og kateterisering, evt. også innleggelse av thoraxdren.

Sengeposter

Intensivavdelingen behandler medisinske og kirurgiske pasienter med alvorlig sykdom og organsvikt inkludert respiratorbehov. Postoperativ avdeling overvåker pasientene etter ulike inngrep. Aktuelle pasienter gjennomgås i et daglig morgenmøte mellom anestesileger og alle kirurgiske leger. Behandlingsstrategi og vurderinger diskuteres. LIS deltar i visitt og bedside vurdering av intensivpasienter. På kirurgisk sengepost går overlege og LIS felles previsitt på alle pasienter. Man går sammen til de kompliserte pasienter, ellers konfererer LIS ved behov. Hver tirsdag morgen gjennomgås alle pasienter med hele seksjonens leger; diagnoser, behandling og strategi.

Operasjonsstue

Ved operasjonsavdelingen deltar de ulike kirurgiske spesialister, ortopeder og anestesileger i behandlingen av pasientene. Vakthavende LIS deltar alltid på alle ø-hjelp-operasjoner. Initialt som assistent, deretter som operatør i deler av et inngrep, etter hvert som hovedoperatør. Overlege er med inntil LIS anses kompetent. Ved elektive inngrep deles også operasjonene opp i delprosedyrer, - som åpne/ lukke laparotomi, innsetting av trokarer, fridisseksjon av brokksekk, tarmanastomoser. Det prioriteres at LIS får delta i flere gjentagende prosedyrer for å sikre god læring.

Dagkirurgisk avdeling

LIS har en fastsatt plan om deltagelse; preoperativ samtale, gjennomføring av prosedyre og utskrivningssamtale. Prinsippene for opplæring er de samme som ved hovedoperasjonsavdelingen; fokus på delprosedyrer inntil LIS mestrer hele inngrepet. Spesialist og LIS arbeider som hovedregel tett sammen.

Kirurgisk poliklinikk

Ved poliklinikken gjøres ulike prosedyrer som rectoscopi inkludert strikkligering av hemorroider, vurdering av varicer med ultralyd/doppler og fjerning av mindre hudlesjoner. I tillegg vurdering av nyhenviste pasienter og kontroll/ oppfølging etter behandling. LIS har 3 dager med vurderinger og 1-2 dager med mindre fjerninger ved kir pol i løpet av en 8 ukers periode. Overleger har også tjeneste ved poliklinikken, og er lett tilgjengelig for konsultasjon/ supervisjon. Ved forberedelse til poliklinikken drøftes ofte ulike problemstillinger på forhånd, ved planlagte prosedyrer kan supervisjon avtales.

Gastrolab

Ved gastrolab gjøres en rekke endoscopiske prosedyrer, gastrosopi og coloscopi er aktuelle for de kirurgiske LIS. Opplæring i de ulike scopier​ ivaretas av gastroenterologer på gastrolab. Etter fullført teoretisk kurs avtales spesifikt for den enkelte LIS aktuelle dager for praktisk opplæring relativt regelmessig. Det er som regel satt av onsdager til supervisjon og opplæring.

Ringerike sykehus

LIS deltar i alle avdelingens aspekter, visitt, operasjon og poliklinikk. Avdelingen har et bredt generell kirurgisk tilbud med sårpoliklinikk samt varicepoliklinikk. Alle generelle kirurger har endoskopisk poliklinikk og det er aktiv deltakelse ved LIS for å få adekvat opplæring i gastroskopi og koloskopi. På hovedoperasjon og dagkirurgi er det alltid LIS med overlege.  LIS deltar også i kirurgisk poliklinikk ved Hallingdal sjukestugu (HSS) hvor det bedrives poliklinikk.

Drammen sykehus

Kandidatene vil rotere mellom de 3 enhetene i forhold til ulike behov for å dekke læringsmål, fortrinnsvis etter overstående rotasjonsplan. De deltar aktivt i hele avdelingens drift, alltid med supervisør, spesialist i kirurgi, tilstede ved behov.
Individuelle utdanningsplaner blir oppdatert fortløpene i samråd med veileder.

Kandidatene har 4 timer fordypning per uke. Fordypningsdagene blitt skjermet i stor grad.
Avdelingen har et eget treningsrom med 2 arbeidsstasjoner på ”Drammensboksen”. Dette rommet er sentralt lokalisert i avdelingen og blir benyttet av både kandidater og spesialister for preoperativ trening av laparoskopiske prosedyrer. I tillegg er det laget stasjoner for trening i knyte/ligaturteknikker i forskjellige sammenhenger.

Utdanningskandidatene gis permisjon for å delta i alle nødvendige og obligatoriske kurs i henhold til spesialistreglene. I tillegg oppmuntres og støttes kandidatene økonomisk og praktisk til deltagelse i internasjonale kongresser og møter.

Bærum sykehus

Seksjonen deltar i de daglige fellesmøtene for Kirurgisk avdeling, morgen- og røntgenmøte. Ett møte annenhver måned er avsatt til Multi morbidity møte med gjennomgang av alvorlige syke pasienter som har vært behandlet ved intensivavdelingen. Møtet er felles for kirurgisk og anestesi avdeling, samt annet helsepersonell som har vært spesielt involvert i den enkelte hendelse. 
En gang pr. måned benyttes undervisningstiden til systematisk gjennomgang av reoperasjoner. Aktuelle komplikasjoner ved spesifikke kasus gjennomgås/diskuteres omgående.

LIS er involvert i hele pasientforløpet. For enkelte pasienter har de selv oppfølgingen f.o.m. poliklinisk vurdering, via innleggelse, operasjon, postoperativ oppfølging frem til utskrivelse og postoperativ kontroll. Overlege, som er spesialist i gastrokirurgi er alltid tilgjengelig for faglige konsultasjoner.

De individuelle utdanningsplanene harmoniseres når det er flere leger under spesialisering samtidig på avdelingen/seksjonen ved at vi påser rettferdighet i fordelingen av operasjoner og andre oppgaver obligatoriske for utdannelsen.
LIS tilstås minst ett eksternt kurs i halvåret. Dessuten er de med på kongresser eller annen aktuell ekstern møtevirksomhet etter ønske og mulighet.
LIS har avsatt tid i tjenesteplanen til faglig fordypning. De har data-/litteraturtilgjengelighet ved sykehuset, og har mulighet til forskning og får forskningsveiledning ved behov.

For å sikre at fagmiljøene og LIS har anledning til å medvirke i utformingen at utdanningstilbudet er det opprettet ett utdanningsutvalg pr. spesialitet.

Utdanningsutvalgene skal blant annet ha ansvar for å kvalitetssikre utdanningen, revidere læringsaktiviteter og informere om mulige utfordringer ved rotasjon, internt og eksternt. Med kvalitetssikring menes å sikre at LIS får veiledning, supervisjon og oppfølging i tråd med forskrift og ansvar som påligger foretaket som utdanningsvirksomhet. Det skal også sikres tilstrekkelig rom for gjennomføring av utdanningsaktiviteter.

Det er i tillegg opprettet et utdanningsråd med representanter fra hver spesialitet. Rådets oppgaver er å analysere, evaluere og videreutvikle felles utfordringer og muligheter på tvers av spesialitetene. Eksempler på evaluering er organisering av læringsaktiviteter i FKM, planlegging og gjennomføring av veiledning, supervisjon og struktur, utfordringer rundt rotasjon samt generell erfaringsutveksling.

Ringerike sykehus

To dager i uken er det satt av tid til internundervisning i avdelingen, hvor både overleger og LIS-leger rullerer på å holde faglige innlegg. I tillegg er det en egen dag i uken, hvor man har B-grens undervisning innen gastrokirurgi og urologi.
LIS 2 deltar også på avdelingens MDT-møter som avholdes ukentlig.
En dag i uken er det også fellesundervisning for alle sykehusets leger. Her diskuteres problemstillinger med tverrfaglig relevans.
Det er også jevnlige komplikasjonsmøter, hvor blant annet pasientspesifikke kasuistikker gjennomgås.
Det tilrettelegges og oppfordres til deltagelse på relevante kurs og kongresser, både nasjonalt og internasjonalt.

Drammen sykehus

Avdelingen har et eget utdanningsutvalg som utarbeider tema for undervisningen og nylig er listen oppdatert utfra kravene til den nye spesialistutdanningsplanen. Planen oppdateres hver 2. år. 
Utdanningskandidatene deltar aktivt i avdelingens to ukentlige undervisningsmøter på 45 minutter. Her behandles FKM og gastrokirurgiske emner. De sentrale undervisningsområder dekkes innenfor en 2 års syklus. I tillegg har se forskjellige seksjonene ukentlige møter med seksjonert undervisning, 45 minutter.
LIS må også delta aktivt i benignt og malignt MDT møte med onkologer og radiologer for å drøfte cancerbehandling.

Kandidatene deltar i den etablerte regionale undervisning innenfor kirurgi og indremedisin. Denne undervisningen veksler mellom regionens ulike sykehus.

Utdanningskandidatene gis permisjon for å delta i alle nødvendige og obligatoriske kurs i henhold til spesialistreglene. I tillegg oppmuntres og støttes kandidatene økonomisk og praktisk til deltagelse i internasjonale kongresser og møter.

Bærum sykehus

Seksjonen har daglige felles morgenmøter hvor faglige diskusjoner omkring aktuelle problemstillinger gjennomgås i plenum. Alle avdelingens leger deltar på dette møtet

Aktuell billeddiagnostikk av nyinnlagte pasienten og inneliggende pasienter demonstreres hver dag på røntgenmøte etter morgenmøtet. Det er her rom for diskusjon, og billeddiagnostikk av enkeltpasienter kan bes demonstrert og diskuteres.

Seksjonen har en felles undervisning med andre seksjoner (urologi, generell kirurgi og plastikk-kirurgi). Undervisning foregår 100 min per uke (40 uker i året, 15 min. mandag, tirsdag og torsdag, 55 min. onsdag). Undervisning er med en rotasjonsordning, slik at alle avdelingens leger bidrar. I tillegg er det eksterne foredragsholdere med jevne mellomrom, for eksempel fra andre avdelinger eller fra andre sykehus, med temaer aktuelle for kirurgi.

Grenkandidater underviser i seksjonsspesifikke problemstillinger og også med bakgrunn i aktuelle artikler/litteratur for kirurgi. De holder undervisning jevnlig i det ovennevnte opplegg og minst 3 ganger i halvåret. I tillegg holder overlegene i seksjonen tilsvarende aktuell grenspesifikk kirurgisk undervisning.

Avdelingens LIS (og overleger) deltar på aktuelle seminarer i Helseforetaket i den grad det lar deg gjøre slik at den daglige driften samtidig opprettholdes. I aktuelle perioder tas den elektive driften noe ned, slik at flest mulig skal kunne delta.
Det er felles fagdager for overleger/LIS i seksjonen 2-3 ganger pr år.

Avdelingens leger deltar på nett-møter med andre Sykehus i Helse Sør-Øst med jevne mellomrom, dette gelder både LIS og overleger i kirurgi og medisin. Ansvaret for undervisningen rullerer mellom sykehusene.
Det er månedlig traumelunsj med 1 times varighet, hvor foregående måneds traumepasienter gjennomgås i plenum. Ekstra tid går til tverrfaglig diskusjon.
Deltagende avdelinger inkluderer LIS og overleger fra Anestesiologisk og ortopedisk avdeling.

Annenhver måned gjennomføres tverrfaglig Mortalites & Morbiditetsmøte i samarbeid med anestesiologisk avdeling, hvor enkeltkasus av spesiell interesse gjennomgås og diskuteres i plenum. 45 min. varighet. 
Det legges til rette for deltagelse på felles fagdager i Vestre Viken, også kalt Vestre Viken Gastroforum.

Fordeling av ansvar for den teoretiske undervisningen er lagt til undervisningsutvalget i avdelingen. Det tilstrebes at de sentrale tema/vanligste problemstillingene i faget presenteres årlig. Det foreligger oversikt over de sentrale temaer og det er utdanningsutvalgets ansvar at disse presenteres jevnlig over 2-3 års periode.

Det settes av dedikert tid til forberedelse (og evt. etterarbeid for denne undervisningen) ved ønske fra underviseren.
Program/emneliste for teoretisk undervisning foreligger som eget dokument. Emnelisten er datofestet og angi både tema og ansvarlig lege med fullt navn og stilling og henger på kirurgisk avdelings møterom, fritt tilgjengelig for kollegiet til enhver tid.

I henhold til spesialistforskriftens bestemmelser får alle LIS utnevnt en individuell veileder.

Leder er ansvarlig for utnevnelse av veileder og at det legges til rette for supervisjon og regelmessig veiledning. Samtlige læringsarenaer har etablert struktur for veiledning av kandidater under spesialisering. Spesialister og andre kompetansepersoner medvirker i den daglige supervisjon og mester/svenn-læring i tråd med nasjonale retningslinjer.

Veiledning gjennomføres som en strukturert kombinasjon av individuell veiledning og gruppeveiledning. Ansvarlige ledere og representanter for LIS deltar i utviklingen av veiledningsstrukturen. Det særskilte ansvaret for gjennomføring ligger på ledelsen, representert ved klinikkene.

Kandidatene skal vurderes systematisk underveis i utdanningsløpet, gjennom tett oppfølging av veileder. I vurderingen av oppnådde læringsmål skal leder innhente anbefalinger fra veileder og minst en av dem som har deltatt i supervisjonen. Der leder ikke er spesialist i aktuell spesialitet er det særlig viktig at leder henter vurderingskompetanse. Der det er hensiktsmessig anbefales det at en helhetlig vurdering av vurderingskollegium/evalueringskollegium inngår i vurdering av kandidatene før læringsmål godkjennes. Det vil etter oppnåelse av læringsmål, eller ved arbeidsforholdets slutt, bli utstedt bekreftelse på gjennomført praktisk tjeneste.

Ringerike sykehus

Avdelingen består av fast ansatte spesialister i kirurgi. En av overlegene har doktorgrad, og alle har presentert materiale på kongresser. Det drives forskning inn mot kvalitetssikring kirurgi. Alle LIS oppfordres til å presentere på kirurgisk høstmøte.

Drammen sykehus

Det er 3 overleger og 2 LIS med doktorgrad i avdelingen.
Avdelingen har flere lokale kvalitetsregistre i bruk i avdelingen.  Alle disse registrene kan danne utgangspunkt for publikasjoner og evt. doktorgradsarbeider.
Vi har også godkjenning fra personvernombudet til å registrere galleveissykdom og pancreassykdom i avdelingen, samt benign proktologi, og pågående registrering for kvalitetsstudier.
Vi ønsker å stimulere til flere små forskningsprosjekter som kan håndteres av LIS i gastrokirurgisk utdanning.

Bærum sykehus

Ved Bærum sykehus er der en svært aktiv forskningsavdeling som i stor grad bistår og veileder klinikere. Ved de kirurgiske seksjonene er en av overlegene med doktorgrad forskningsansvarlig. LIS blir oppfordret til å delta på prosjekter/kvalitetskontroll av egne prosedyrer som har som mål å kunne presenteres på høstmøtet. Forskningsaktivitet og publisering er tema i internundervisningen.

Det er 2 overleger med doktorgrad i seksjonen. Det er pr. nå ingen forskningsprosjekter ved seksjonen. Seksjonens egne resultater følges, og flere av LIS har gjort opp ulike pasientmaterialer som har blitt eller skal bli presentert ved Kirurgisk Høstmøte. Det er flere pågående forskningsprosjekter ved andre seksjoner i avdelingen. 

Det gis permisjon og økonomisk støtte til minst 1-2 kongresser  for alle overleger i året, og alle må  gjennomføre overlegepermisjon etter gjeldende regler.

Det er forventet at både LIS og spesialistene deltar på kurs og kongresser for faglig oppdatering. Der er ukentlige møter med gjennomgang av alle innlagte pasienter. Vi følger nasjonale retningslinjer i behandlingen av cancersykdommer, anbefalinger angående behandling av benigne lidelser gjennomgås regelmessig.

Seksjonene har en blanding av svært erfarne og yngre overleger. Seksjonene har svært gode resultater og det er stort faglig engasjement blant overlegene. Metodebok for Gastroenterologisk kirurgi er tilgjengelig for alle seksjoner i virksomheten.

Utdanningsplanen skal løpende evalueres og være på agendaen i utdanningsutvalgets møter.
Planen vil bli revidert ved behov.

Sist oppdatert 21.02.2024