Utdanningsplan for spesialiteten gastroenterologisk kirurgi

Denne utdanningsplanen redegjør nærmere for utdanning av leger i spesialisering innen spesialiteten gastroenterologisk kirurgi i Vestre Viken.

LIS - gastrokirurgi

Planen skal informere om hvordan utdanningsvirksomheten er organisert, organisering og gjennomføring av utdanningsløpet, tilrettelegging for læringsaktiviteter og supervisjon faglig forsvarlige rammer og kvalitet, akademisk kompetanse og forskningsaktivitet og internundervisning.

Planen suppleres av en utdanningsplan i Kompetanseportalen, som tildeles LIS ved tilsettelse. I Kompetanseportalen er de forskriftsfestede læringsmål detaljert beskrevet med læringsaktiviteter kandidaten forventes å gjennomføre.

Planen skal ligge til grunn for virksomhetens internkontroll og oppfølging fra Helsedirektoratet og Legeforeningens spesialitetskomiteer. Planen skal være et offentlig dokument tilgjengelig for den enkelte lege i spesialisering, også i forbindelse med søknad om ansettelse.

Vestre Viken helseforetak består av somatisk virksomhet ved Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu. Vi har også en psykiatrisk sykehusavdeling ved Blakstad og fem distriktspsykiatriske sentre (DPS-er), tilbud innen barne- og ungdomspsykiatri samt tverrfaglig spesialisert rus- og avhengighetsbehandling. Klinikk for medisinsk diagnostikk har fagområder fordelt på de fire somatiske sykehusene.

Vestre Viken tilbyr spesialisering i gastroenterologisk kirurgi ved Drammen sykehus, Bærum sykehus og Ringerike sykehus.

Utdanningen vil foregå ved følgende arenaer internt i helseforetaket:
 
• Kirurgisk avdeling, Drammen sykehus
• Kirurgisk avdeling, Bærum sykehus
• Kirurgisk avdeling, Ringerike sykehus

De ulike læringsarenaene vil dekke ulike læringsområder. Dersom tjeneste utover to uker ved annen avdeling enn fast arbeidssted er nødvendig, fremgår dette av overordnet fremdriftsplan for spesialiteten.

I tillegg vil eksterne læringsarenaer for mange spesialiteter benyttes etter avtale. Dette vil eventuelt fremgå av overordnet fremdriftsplan for spesialiteten.

Kirurgisk avdeling, Ringerike sykehus

Det er totalt fem LIS innen utdanning i gastrokirurgi. Alle LIS har en veileder som er grenspesialist og ansvarlig for månedlige veiledersamtaler med referat for å vurdere progresjon og videre fokus under utdanningen. 

Det tilstrebes at det alltid er med LIS på alle operasjoner som foregår.
LIS deltar i alle avdelingens aspekter, visitt, operasjon og poliklinikk.

Avdelingen har et bredt generell kirurgisk tilbud med sårpoliklinikk samt varicepoliklinikk. 

Alle gastrokirurger har endoskopisk poliklinikk og det er aktiv deltakelse ved LIS for å få adekvat opplæring i gastroskopi og koloskopi. På hovedoperasjon og dagkirurgi er det alltid LIS med overlege. 
LIS deltar også i kirurgisk poliklinikk ved Hallingdal sjukestugu (HSS) hvor det bedrives gastrokirurgisk poliklinikk.

Kirurgisk avdeling, Drammen sykehus

Vesentlige deler av utdanningen foregår på sengepostene i forbindelse med utredning og behandling av gastroenterologiske pasienter sammen med avdelingens spesialister. Retningslinjer for avdelingens ansvarsområder er utarbeidet og revideres kontinuerlig. Retningslinjer for nye områder utarbeides kontinuerlig.

Spesialistkandidatene deltar fast på de gastroenterologiske poliklinikkene med utredning, vurdering, behandling og etterkontroll av gastroenterologiske pasienter. Arbeidet er selvstendig med veiledning og supervisjon av avdelingens spesialister.

Kandidatene deltar i seksjonens operative virksomhet som assistenter og som assisterte og selvstendige operatører. De underviser også andre utdanningskandidater. Opplæringen følger de for spesialiteten oppsatte prosedyrelister. De største og vesentligste deler av avdelingens operative aktivitet er laparoskopisk basert, og det legges stor vekt på systematisk trening in vitro og in vivo for utdanningskandidatene.

Kandidatene deltar i laboratoriets virksomhet og opplæring etter de oppsatte lister for faget. Opplæringen utføres av kirurgisk og indremedisinsk avdelings spesialister innen gastroenterologi.
Kandidatene deltar i aktivitetene på laboratoriet og får opplæring i gastrofysiologiske målemetoder, herunder opplæring i bruk av avdelingens ultralydutstyr og gastro- og analfysiologiske måleutstyr.

Det er innført to-sjikts døgnkontinuerlig, todelt, vaktsystem for LIS 2/3, hvor de går bak LIS 1, og med seksjonerte kirurgiske overlegebakvakter.
Kandidatene i gastrokirurgisk spesialisering deltar i avdelingens vaktordning i et mellomsjikt, med tilstedevakt i avdelingen. De opplæres i vurdering og behandling av akutte gastroenterologisk kirurgiske og generellkirurgiske sykdommer. Kandidatene trenes til økende selvstendighet og vaktkompetanse.

Utdanningskandidatene har egen veileder som bistår kandidaten under hele utdanningen i avdelingen. Det avholdes regelmessige, formelle og strukturerte veiledningsmøter.

Avdelingen har etablert et treningslaboratorium for laparaskopiske prosedyrer hvor utdanningskandidatene må trene praktiske ferdigheter før de får sertifisering for operativ virksomhet in vivo. Både overleger og utdanningskandidater oppfordres til og veiledes i oppfrisking av og innlæring manuelle ferdigheter på laboratoriet.

Som ledd i internundervisningen opplæres kandidatene i forskjellige operative prosedyrer ved undervisning på kadaver på Patologisk-anatomisk laboratorium.

Kirurgisk avdeling, Bærum sykehus

Bærum sykehus er et fullverdig gruppe II-sykehus, med traumemottak. Det er døgnåpent akuttmottak, døgnvirksom røntgenavdeling, samt fullverdige avdelinger for kirurgi, ortopedi, gynekologi og fødselshjelp, medisin og laboratoriefag.

Gastrokirurgisk seksjon dekker alle primærhenviste pasienter med gastrokirurgiske problemstillinger, inklusiv ø-hjelpshenviste/innleggelser i sykehuset nedslagsfelt, Asker og Bærum. Seksjonen har god tilgang til moderne utstyr til både åpne og laparoskopiske operasjoner. Operasjonsteknikken er oppdatert og følger nasjonale retningslinjer.
Arbeidsoppgavene for assistentleger i gastrokirurgisk seksjon inkluderer vakter, poliklinikk, operasjoner og visitt/postarbeid, samt gastro-laboratorium med endoskopier. Sykehuset er adekvat utstyrt i forhold til den aktiviteten som utføres.

Det er formalisert samarbeid mellom gastrokirurgisk og gastromedisinsk seksjon, med faste ukentlige møter der alle pasienter med inflammatorisk tarmsykdom eller andre problemstillinger som deles av de to fag tas opp. I tillegg er det egne ukentlige MDT-møter der alle pasienter som opereres for colorektal cancer tas opp. På disse møter er det etter nasjonale retningslinjer tilstede: gastrokirurger inkl LIS, radiologer, onkologer og gastromedisinere.

Det er muligheter for LIS til å delta i forskningsaktivitet. Det legges også opp til at LIS kan presentere resultater eller kasuistikker ved kirurgisk forenings Høstmøte.
Sykehuset har aktiv bibliotektjeneste, og det er litteraturtilgjengelighet gjennom datatilgang og/eller biblioteket.

Kirurgisk avdeling er organisert med avdelingssjef som leder, og med egen seksjonsoverlege for gastrokirurgisk seksjon. Det er ni overlegestillinger, ni LIS i rotasjon totalt, hvorav fire er fast ansatte ved gastrokirurgisk seksjon.

Akuttmottaket er felles for medisin, kirurgi og ortopedi. Der er mottak og vurdering av ø-hjelp pasienter inkludert traume-mottak. Der er medisinsk overlege og LIS leger tilstede fra alle avdelinger, kirurgisk og ortopedisk overlege, evnt. subspesialister tilkalles ved behov. Der er fortløpende supervisjon og mulighet til å konferere ved behov. Der utføres mindre kirurgiske prosedyrer som sårbehandling og kateterisering, eventuelt også innleggelse av thoraxdren.

Intensivavdelingen behandler medisinske og kirurgiske pasienter med alvorlig sykdom og organsvikt inkludert respiratorbehov. Postoperativ avdeling overvåker pasientene etter ulike inngrep. Aktuelle pasienter gjennomgås i et daglig morgenmøte mellom anestesileger og alle kirurgiske leger. Behandlingsstrategi og vurderinger diskuteres. LIS deltar i visitt og bedside vurdering av intensivpasienter. På kirurgisk sengepost går overlege og LIS felles previsitt på alle pasienter. Man går sammen til de kompliserte pasienter, ellers konfererer LIS ved behov. Hver tirsdag morgen gjennomgås alle pasienter med hele seksjonens leger; diagnoser, behandling og strategi.

Ved operasjonsavdelingen deltar de ulike kirurgiske spesialister, ortopeder og anestesileger i behandlingen av pasientene. Vakthavende LIS deltar alltid på alle ø-hjelp-operasjoner. Initialt som assistent, deretter som operatør i deler av et inngrep, etter hvert som hovedoperatør. Overlege er med inntil LIS anses kompetent. Ved elektive inngrep deles også operasjonene opp i delprosedyrer, - som åpne/ lukke laparotomi, innsetting av trokarer, fridisseksjon av brokksekk, tarmanastomoser. Det prioriteres at LIS får delta i flere gjentagende prosedyrer for å sikre god læring.

Gastro- generell kirurgi har tre stuer hver torsdag og en stue hver fredag. LIS har en fastsatt plan om deltagelse her; preoperativ samtale, gjennomføring av prosedyre og utskrivningssamtale.
Prinsippene for opplæring er de samme som ved hovedoperasjonsavdelingen; fokus på delprosedyrer inntil LIS mestrer hele inngrepet. Spesialist og LIS arbeider som hovedregel tett sammen.

Ved poliklinikken gjøres ulike prosedyrer som rectoscopi inkludert strikkligering av hemorroider, vurdering av varicer med ultralyd/doppler og fjerning av mindre hudlesjoner. I tillegg vurdering av nyhenviste pasienter og kontroll/ oppfølging etter behandling. LIS har tre dager med vurderinger og en til to dager med mindre fjerninger ved kirurgisk poliklinikk i løpet av en åtte ukers periode. Overleger har også tjeneste ved poliklinikken, og er lett tilgjengelig for konsultasjon/supervisjon. Ved forberedelse til poliklinikken drøftes ofte ulike problemstillinger på forhånd, ved planlagte prosedyrer kan supervisjon avtales.

Ved gastrolab gjøres en rekke endoskopiske prosedyrer, gastroskopi og coloskopi er aktuelle for de kirurgiske LIS. Opplæring i de ulike skopier ivaretas av gastroenterologer på gastrolab. Etter fullført teoretisk kurs avtales spesifikt for den enkelte LIS aktuelle dager for praktisk opplæring relativt regelmessig. Det er som regel satt av onsdager til supervisjon og opplæring.


Kirurgisk avdeling, Ringerike sykehus

LIS legene deltar i alle avdelingens aspekter, visitt, operasjon og poliklinikk. Avdelingen har et bredt generell kirurgisk tilbud med sårpoliklinikk samt varicepoliklinikk. Alle gastrokirurger har endoskopisk poliklinikk og det er aktiv deltakelse ved LIS for å få adekvat opplæring i gastroskopi og koloskopi. På hovedoperasjon og dagkirurgi er det alltid LIS med overlege.  LIS legene deltar også i kirurgisk poliklinikk ved Hallingdal sjukestugu (HSS) hvor det bedrives gastrokirurgisk poliklinikk.

Kirurgisk avdeling, Drammen sykehus

Kandidatene vil rotere mellom de 3 enhetene i forhold til ulike behov for å dekke læringsmål, fortrinnsvis etter overstående rotasjonsplan. De deltar aktivt i hele avdelingens drift, alltid med supervisør (spesialist i gastroenterologisk kirurgi) tilstede ved behov.
Individuelle utdanningsplaner blir oppdatert fortløpende i samråd med veileder.
Kandidatene har fire timer fordypning per uke. Fordypningsdagene blitt skjermet i stor grad.

Avdelingen har et eget treningsrom med to arbeidsstasjoner på ”Drammensboksen”. Dette rommet er sentralt lokalisert i avdelingen og blir benyttet av både kandidater og spesialister for preoperativ trening av laparoskopiske prosedyrer. I tillegg er det laget stasjoner for trening i knyte/ligaturteknikker i forskjellige sammenhenger.

Utdanningskandidatene gis permisjon for å delta i alle nødvendige og obligatoriske kurs i henhold til spesialistreglene. I tillegg oppmuntres og støttes kandidatene økonomisk og praktisk til deltagelse i internasjonale kongresser og møter.

Kirurgisk avdeling, Bærum sykehus

Seksjonen deltar i de daglige fellesmøtene for Kirurgisk avdeling, morgen- og røntgenmøte. Ett møte hver andre måned er avsatt til Multi morbidity møte med gjennomgang av alvorlige syke pasienter som har vært behandlet ved intensivavdelingen. Møtet er felles for kirurgisk og anestesi avdeling, samt annet helsepersonell som har vært spesielt involvert i den enkelte hendelse. 

En gang pr måned benyttes undervisningstiden til systematisk gjennomgang av reoperasjoner. Aktuelle komplikasjoner ved spesifikke kasus gjennomgås/diskuteres omgående.

LIS er involvert i hele pasientforløpet. For enkelte pasienter har de selv oppfølgingen fra og med poliklinisk vurdering, via innleggelse, operasjon, postoperativ oppfølging frem til utskrivelse og postoperativ kontroll. Overlege som er spesialist i gastrokirurgi er alltid tilgjengelig for faglige konsultasjoner.

De individuelle utdanningsplanene harmoniseres når det er flere leger under spesialisering samtidig på avdelingen/seksjonen ved at vi påser rettferdighet i fordelingen av operasjoner og andre oppgaver obligatoriske for utdannelsen.

LIS tilståes minst ett eksternt kurs i halvåret. Dessuten er de med på kongresser eller annen aktuell ekstern møtevirksomhet etter ønske og mulighet.
LIS har avsatt tid i tjenesteplanen til faglig fordypning. De har data-/litteraturtilgjengelighet ved sykehuset, og har mulighet til forskning og får forskningsveiledning ved behov.

For å sikre at fagmiljøene og LIS har anledning til å medvirke i utformingen at utdanningstilbudet er det opprettet ett utdanningsutvalg per spesialitet.

Utdanningsutvalgene skal blant annet ha ansvar for å kvalitetssikre utdanningen, revidere læringsaktiviteter og informere om mulige utfordringer ved rotasjon, internt og eksternt. Med kvalitetssikring menes å sikre at LIS får veiledning, supervisjon og oppfølging i tråd med forskrift og ansvar som påligger foretaket som utdanningsvirksomhet. Det skal også sikres tilstrekkelig rom for gjennomføring av utdanningsaktiviteter.

Det er i tillegg opprettet et utdanningsråd med representanter fra hver spesialitet. Rådets oppgaver er å analysere, evaluere og videreutvikle felles utfordringer og muligheter på tvers av spesialitetene. Eksempler på evaluering er organisering av læringsaktiviteter i FKM, planlegging og gjennomføring av veiledning, supervisjon og struktur, utfordringer rundt rotasjon samt generell erfaringsutveksling.

Kirurgisk avdeling, Ringerike sykehus

Undervisningen ved Ringerike sykehus består av to ganger 45 minutter internundervisning henholdsvis mandag og onsdag. Det er da LIS leger som holder foredrag om gastrokirurgi.  I tillegg er det foredrag hver måned ved overlege i  gastrokirurgi om aktuelle tema. LIS legene må også delta aktivt i MDT møte med onkologer og radiologer for å drøfte colon cancer hver onsdag.

Kirurgisk avdeling, Drammen sykehus

Avdelingen har et eget utdanningsutvalg som utarbeider tema for undervisningen og nylig er listen oppdatert utfra kravene til den nye spesialistutdanningsplanen. Planen oppdateres hvert annet år. 
Utdanningskandidatene deltar aktivt i avdelingens to ukentlige undervisningsmøter på 45 minutter. Her behandles FKM og gastrokirurgiske emner. De sentrale undervisningsområder dekkes innenfor en to års syklus. I tillegg har gastroseksjonen ukentlige møter med seksjonert undervisning, 45 minutter.
LIS legene må også delta aktivt i benignt og malignt MDT møte med onkologer, gastromedisinere  og radiologer for å drøfte colon cancer hver onsdag.

Kandidatene deltar i den etablerte regionale undervisning innenfor gastroenterologisk kirurgi og indremedisin. Denne undervisningen veksler mellom regionens ulike sykehus.
Utdanningskandidatene gis permisjon for å delta i alle nødvendige og obligatoriske kurs i henhold til spesialistreglene. I tillegg oppmuntres og støttes kandidatene økonomisk og praktisk til deltagelse i internasjonale kongresser og møter.

Kirurgisk avdeling, Bærum sykehus

Seksjonen har daglige felles morgenmøter hvor faglige diskusjoner omkring aktuelle problemstillinger gjennomgås i plenum. Alle avdelingens leger deltar på dette møtet.

Aktuell billeddiagnostikk av nyinnlagte pasienten og inneliggende pasienter demonstreres hver dag på røntgenmøte etter morgenmøtet. Det er her rom for diskusjon, og billeddiagnostikk av enkeltpasienter kan bes demonstrert og diskuteres.

Seksjonen har en felles undervisning med andre seksjoner (urologi , generell kirurgi og plastikk kirurgi). Undervisning foregår 100 minutter per uke (40 uker i året ,15 minutter mandag, tirsdag og torsdag og 55 minutter onsdag). Undervisning er med en rotasjonsordning, slik at alle avdelingens leger bidrar. I tillegg er det eksterne foredragsholdere med jevne mellomrom, for eksempel fra andre avdelinger eller fra andre sykehus, med temaer aktuelle for kirurgi. Grenkandidater i gastrokirurgi underviser i spesifikke gastrokirurgiske problemstillinger og også med bakgrunn i aktuelle artikler/litteratur for gastrokirurgi. De holder undervisning jevnlig i det ovennevnte opplegg og minst tre ganger i halvåret. I tillegg holder overlegene i gastrokirurgisk seksjon tilsvarende aktuell gastrokirurgisk undervisning.

Avdelingens LIS (og overleger) deltar på aktuelle seminarer i Helseforetaket i den grad det lar deg gjøre slik at den daglige driften samtidig opprettholdes. I aktuelle perioder tas den elektive driften noe ned, slik at flest mulig skal kunne delta.

Det er felles fagdager for overleger/LIS leger i seksjonen to til tre ganger pr år. Avdelingens leger deltar på nett-møter med andre Sykehus i Helse Sør-Øst med jevne mellomrom, dette gelder både LIS og overleger i gastrokirurgi og gastromedisin. Ansvaret for undervisningen rullerer mellom sykehusene.

Det er månedlig traumelunsj med en times varighet, hvor foregående måneds traumepasienter gjennomgås i plenum. Ekstra tid går til tverrfaglig diskusjon. Deltagende avdelinger inkluderer LIS og overleger fra Anestesiologisk og ortopedisk avdeling.

Hver andre måned gjennomføres tverrfaglig Mortalites & Morbiditetsmøte i samarbeid med anestesiologisk avdeling, hvor enkeltkasus av spesiell interesse gjennomgås og diskuteres i plenum med 45 minutters varighet. 
Det legges til rette for deltagelse på felles fagdager i Vestre Viken, også kalt vestre Viken Gastroforum.

Fordeling av ansvar for den teoretiske undervisningen er lagt til undervisningsutvalget i avdelingen (overlege Øyvind Skrede og LIS 2 Anders Haugvad). Det tilstrebes at de sentrale tema/vanligste problemstillingene i faget presenteres årlig. Det foreligger oversikt over de sentrale temaer og det er utdanningsutvalgets ansvar at disse presenteres jevnlig over en to til tre års periode.

Det settes av dedikert tid til forberedelse (og eventuelt etterarbeid for denne undervisningen) ved ønske fra underviseren. Program/emneliste for teoretisk undervisning foreligger som eget dokument. Emnelisten er datofestet og angi både tema og ansvarlig lege med fullt navn og stilling og henger på kirurgisk avdelings møterom, fritt tilgjengelig for kollegiet til enhver tid.

I henhold til spesialistforskriftens bestemmelser får alle LIS utnevnt en individuell veileder.

Leder er ansvarlig for utnevnelse av veileder og at det legges til rette for supervisjon og regelmessig veiledning. Samtlige læringsarenaer har etablert struktur for veiledning av kandidater under spesialisering. Spesialister og andre kompetansepersoner medvirker i den daglige supervisjon og mester/svenn-læring i tråd med nasjonale retningslinjer.

Veiledning gjennomføres som en strukturert kombinasjon av individuell veiledning og gruppeveiledning. Ansvarlige ledere og representanter for LIS deltar i utviklingen av veiledningsstrukturen. Det særskilte ansvaret for gjennomføring ligger på ledelsen, representert ved klinikkene.

Kandidatene skal vurderes systematisk underveis i utdanningsløpet, gjennom tett oppfølging av veileder. I vurderingen av oppnådde læringsmål skal leder innhente anbefalinger fra veileder og minst en av dem som har deltatt i supervisjonen. Der leder ikke er spesialist i aktuell spesialitet er det særlig viktig at leder henter vurderingskompetanse. Der det er hensiktsmessig anbefales det at en helhetlig vurdering av vurderingskollegium/evalueringskollegium inngår i vurdering av kandidatene før læringsmål godkjennes. Det vil etter oppnåelse av læringsmål, eller ved arbeidsforholdets slutt, bli utstedt bekreftelse på gjennomført praktisk tjeneste.

​Som læringsaktiviteter knyttet til læringsmål i forskningsforståelse, har vi gruppeveiledning med gjennomgang av forskningsprotokoll, samt kurs i forskningsforståelse. Her benytter vi eksisterende ressurser med forskningserfaring, både fra foretaket sentralt og fra egen klinikk.​

Kirurgisk avdeling, Ringerike sykehus

Avdelingen består av to fast ansatte spesialister i gastrokirurgi samt en spesialist eksternt ansatt via forsvaret. En av overlegene har doktorgrad, og alle har presentert materiale på kongresser. Det drives forskning inn mot kvalitetssikring av kolonkirurgi samt innen singleport laparoskopisk kirurgi. Alle LIS leger oppfordres til å presentere på kirurgisk høstmøte.

Kirurgisk avdeling, Drammen sykehus

Det er tre overleger og to LIS med doktorgrad i avdelingen.
Avdelingen har flere lokale kvalitetsregistre under utvikling og analyse for både hernier og kolorektal cancer i avdelingen og nasjonale registre for større gastrokirurgi og traumatologi som aktivt brukes, det er til disse deltidsansatt to registrarer.
Alle disse registrene kan danne utgangspunkt for publikasjoner og eventuelt doktorgradsarbeider.

Vi har også godkjenning fra personvernombudet til å registrere galleveissykdom og pancreassykdom i avdelingen, samt benign proktologi, og pågående registering for kvalitetsstudier.
Vi ønsker å stimulere til flere små forskningsprosjekter som kan håndteres av LIS i gastrokirurgisk utdanning.

Kirurgisk avdeling, Bærum sykehus

Ved Bærum sykehus er det en svært aktiv forskningsavdeling som i stor grad bistår og veileder klinikere. Ved gastrokirurgisk seksjon er en av overlegene med doktorgrad forskningsansvarlig. 

LIS oppfordres til å delta på prosjekter/kvalitetskontroll av egne prosedyrer som har som mål å kunne presenteres på høstmøtet. Forskningsaktivitet og publisering er tema i internundervisningen.
Det er to overleger med doktorgrad i seksjonen. Det er per nå ingen forskningsprosjekter ved seksjonen. Seksjonens egne resultater følges, og flere LIS har gjort opp ulike pasientmaterialer som har blitt eller skal bli presentert ved Kirurgisk Høstmøte. Det er flere pågående forskningsprosjekter ved andre seksjoner i avdelingen. 

Ved rekruttering legges det vekt på faglig kompetanse og tidligere vitenskapelig arbeide. Det er en målsetting å legge til rette for at avdelingen har kompetanse som dekker hele fagfeltet. Kompetansen opparbeides ved faglig fordypning, spesialfunksjoner og tilretteleggelse for ekstern fordypning.

Det gis permisjon og økonomisk støtte til minst en til​ to kongresser for alle overleger i året og alle må  gjennomføre overlegepermisjon etter gjeldende regler.

Det er forventet at både LIS og spesialistene deltar på kurs og kongresser for faglig oppdatering. Der er ukentlige møter med gjennomgang av alle innlagte pasienter. Vi følger nasjonale retningslinjer i behandlingen av cancersykdommer, anbefalinger angående behandling av benigne lidelser gjennomgås regelmessig.

Seksjonene har en blanding av svært erfarne og yngre overleger. Seksjonen har svært gode resultater og det er stort faglig engasjement blant overlegene. Metodebok for Gastroenterologisk kirurgi er tilgjengelig for alle seksjoner i virksomheten.

Utdanningsplanen skal løpende evalueres og være på agendaen i utdanningsutvalgets møter.
Planen vil bli revidert ved behov.

Sist oppdatert 21.02.2024