Et nærbilde av en hånd som holder et hvitt tau

Utdanningsplan for spesialiteten fysikalsk medisin og rehabilitering

Denne utdanningsplanen ("Planen") redegjør nærmere for utdanning av leger i spesialisering innen spesialiteten fysikalsk medisin og rehabilitering i Vestre Viken. Søknad om godkjenning som utdanningsvirksomhet er under behandling.

​Planen informerer om hvordan utdanningsvirksomheten er organisert. Videre informerer den om organisering og gjennomføring av utdanningsløpet ved de forskjellige læringsarenaer, tilrettelegging for læringsaktiviteter og supervisjon, faglig forsvarlige rammer og kvalitet, akademisk kompetanse og fors​kningsaktivitet samt teoriundervisning.

Planen suppleres av en utdanningsplan i Kompetanseportalen, som tildeles LIS ved tilsettelse. I Kompetanseportalen er forskriftsfestede læringsmål beskrevet med læringsaktiviteter kandidaten forventes å gjennomføre.

Planen skal ligge til grunn forvirksomhetens internkontroll og oppfølging fra Helsedirektoratet og Legeforeningens spesialistkomiteer. Planen skal være et offentlig dokument tilgjengelig for den enkelte lege i spesialisering, også i forbindelse med ansettelse.

Vestre Viken helseforetak består av somatisk virksomhet ved Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu. Vi har også psykiatrisk sykehusavdeling ved Blakstad og fem distriktspsykiatriske sentre (DPS-er), tilbud innen barne- og ungdomspsykiatri samt tverrfaglig spesialisert rus- og avhengighetsbehandling. Klinikk for medisinsk diagnostikk har fagområder fordelt på de fire somatiske sykehusene.

Vestre Viken tilbyr spesialisering i Fysikalsk medisin og rehabilitering ved Drammen sykehus

Utdanningen vil foregå ved følgende arenaer internt i helseforetaket.

  • Avdeling for Nevrologi, revmatologi og reHabilitering (NRH), Drammen sykehus, hvor seksjon for fysikalsk medisin og rehabilitering er en underliggende seksjon.
  • Medisinsk avdeling ved Drammen, Bærum, Ringerike eller Kongsberg sykehus.
De ulike læringsarenaene vil dekke ulike læringsområder. Dersom tjeneste utover to uker ved annen avdeling enn fast arbeidssted er nødvendig, fremgår dette av overordnet fremdriftsplan for spesialiteten.

I tillegg vil eksterne læringsarenaer for mange spesialiteter benyttes etter avtale. Dette vil eventuelt fremgå av overordnet fremdriftsplan for spesialiteten.

Seksjon for fysikalsk medisin og rehabilitering har områdefunksjon i Vestre Viken, og det er besluttet at områdefunksjoner i helseforetaket skal være samlet på Drammen sykehus. Sykehuset er komplett og allsidig akuttsykehus med de fleste spesialister og grenspesialister, godt utstyrt laboratorie-, radiologi- og patologitjeneste. 

Vestre Viken har et pasientgrunnlag på rundt 500 000.

Seksjonen tilbyr utredning og starter behandling av pasienter med akutte og langvarige smerter i muskel- og skjelettsystemet fra alle kommunene som er tilknyttet Vestre Viken. Vi vurderer blant annet smerter i nakke, skulder, rygg, hofte, bekken, knær, hender og føtter ved å foreta kliniske undersøkelser og ultralyddiagnostikk. Vi ligger samlokalisert med Seksjon for fysioterapi, ergoterapi og sosionomtjenesten og har tett samarbeid og iblant fellespasienter sammen. Annenhver tirsdag deltar en overlege ved ryggpoliklinikken, sammen med overlege i nevrologi og ortopedi for i fellesskap ha spesielt utfordrende ryggkasus. Her er LIS velkommen til å være med.

I forbindelse med utdanningen vil det være samarbeid med underliggende seksjoner i avdelingen, blant annet Nevrologisk seksjon og Fysioterapiseksjonen for å få oppnådd aktuelle læringsmål.

Legene ved seksjonen har tilsynsfunksjon på intensiv eller nylig overført Covid-pasienter fra intensiv til post med fokus på rehabiliteringstiltak. Det foregår en diskusjon om å videreutvikle dette tiltaket til også å gjelde andre pasientgrupper.

Seksjonen tilbyr tverrfaglig helse og arbeidspoliklinikk for pasienter som er sykmeldte eller står i fare for å bli sykemeldt på grunn av muskel-/skjelettplager. Det tverrfaglige teamet består av fysikalske medisiner og fysioterapeuter, og vi samarbeider med ortopeder, psykologspesialister og NAV ved behov. Hovedfokuset er å formidle kunnskap for å gi pasienten forståelse og innsikt i sine plager og stimulere til mestring, aktivitet og arbeid.

Medisinsk avdeling, Drammen sykehus

Avdelingen har ansvar for indremedisinske helsetjenester til befolkningen i Drammensregionen, ca. 160 000 innbyggere. I tillegg ansvar for nefrologiske tjenester for Kongsberg-området. Områdefunksjoner for Vestre Viken innen hematologi og peritoneal dialyse. Avdelingen har 103 senger + seks senger ved medisinsk intensivavdeling. Dialyseenhet med 17 plasser.

Medisinsk avdeling, Bærum sykehus

Avdelingen ivaretar all akutt indremedisin inklusive hjerneslagbehandling for den voksne befolkning i Asker og Bærum, ca. 190 000 innbyggere. Vi har ca. 100 indremedisinske senger fordelt på seksjoner; hjerte-lunge, infeksjon, observasjonspost, geriatri-slag og rehabilitering, generell indremedisin, (kreft-hematologi-gastro-nyre-endokrinologi), og medisinsk dagpost for utredninger av ulike tilstander.

Medisinsk avdeling, Ringerike sykehus

Avdelingen er strukturert som en generell indremedisinsk avdeling. Sykehuset er organisert med til sammen 12 sengetun á ni senger. Medisinsk avdeling disponerer per i dag seks-syv sengetun hvorav to sengetun primært er for kardiologisk pasienter (18 senger). Medisinsk overvåkning/medisinsk intensiv har seks senger som deles mellom kirurgiske og medisinske pasienter. Det er etablert en felles kirurgisk og medisinsk observasjonspost med syv senger lokalisert ved akuttmottaket. Medisinsk avdeling betjener nordre Buskerud og søndre Oppland med et befolkningsgrunnlag på ca. 80 000 innbyggere. I helger og ferier kan befolkningsgrunnlaget nå opp til 120 000 innbyggere.

Medisinsk avdeling , Kongsberg sykehus

Avdelingen er lokalsykehus for ca. 47 000 innbyggere og har døgnkontinuerlig akuttfunksjon. Avdelingen har stor bredde i sitt pasienttilbud og vil være en svært god læringsarena for LIS som ønsker basis- og breddekompetanse innen indremedisin.

Morgenmøte i forkant av poliklinikken for å drøfte eventuelle problemstillinger som skulle dukke opp i løpet av dagen.

Veiledning

  • Utdanningskandidatene får oppnevnt en av overlegene som sin veileder innen to uker fra tiltredelse.
  • Det skal gjennomføres veiledning hver måned.
  • Utdanningskandidaten veiledes i forhold til praktiske ferdigheter, egnethet i pasientbehandlingen, arbeidsmetoder med mer.
Eksterne kurs
  • Permisjon med lønn innvilges til alle anbefalte kurs. Seksjonen tar sikte på at utdanningskandidatene også får permisjon til å delta på andre viktige kurs. Vanligvis innvilges ti permisjonsdager per år.
  • Alle anbefalte kurs for LIS dekkes.
  • Det tilstrebes at man kan delta på høstkurs.
Fordypning
I tjenesteplanen for LIS er det avsatt fire timer i uken til faglig fordypning. Studiedagen skal brukes til faglig fordypning, prosedyrer, ultralydundersøkelser, injeksjoner og lignende. Sykehuset har et velutstyrt fagbibliotek og abonnerer på flere fagtidsskrifter elektronisk og god bibliotekartjeneste og tilgang til de store medisinsk-faglige databasene via internett.

Seksjonen har et utdanningsutvalg som består av en representant for overlegene og en representant for LIS. Utvalget møtes vanligvis en gang i halvåret med årlig gjennomgang og revisjon av utdanningsplanen. Utvalget har en funksjonstid på to år.

Utdanningsutvalget skal blant annet ha ansvar for å kvalitetssikre utdanningen, revidere læringsaktiviteter og informere om mulige utfordringer ved rotasjon, internt og eksternt. Med kvalitetssikring menes å sikre at LIS får veiledning, supervisjon og oppfølging i tråd med forskrift og ansvar som påligger foretaket som utdanningsvirksomhet. Det skal også sikres tilstrekkelig rom for gjennomføring av utdanningsaktiviteter.

Det er i tillegg opprettet et utdanningsråd med representanter fra hver spesialitet. Rådets oppgaver er å analysere, evaluere og videreutvikle felles utfordringer og muligheter på tvers av spesialitetene. Eksempler på evaluering er organisering av læringsaktiviteter i Felles kompetansemål (FKM), planlegging og gjennomføring av veiledning, supervisjon og struktur, utfordringer rundt rotasjon samt generell erfaringsutveksling. Per nå er fysikalsk medisinsk avdeling ikke med i dette rådet da vi per i dag ikke har utdanningsstatus.

Plan for undervisning:

Det er avsatt 90 minutter internundervisning og artikkel hver torsdag kl. 14:30 - 16:00 per uke. Ansvaret går på rundgang både for overleger og utdanningskandidater. Undervisningsutvalget har ansvar for at alle sentrale temaer innen fysikalskmedisin og rehabilitering dekkes, og gjentas med jevne mellomrom når det kommer nye utdanningskandidater. Det undervises også i prosedyrer og praktisk undersøkelse i bruk av ultralyd. Undervisningsprogram til rullering over tre år er under utarbeidelse.

Vi deltar på fjernundervisningen i regi av foreningen for fysikalskmedisin og rehabilitering som er en tirsdag i måneden, kl. 12:15 - 13:00.

Vi deltar på regional program for undervisning i Helse Sør-Øst (HSØ) som er et samarbeid mellom offentlige og private utdanningsinstitusjoner for fysikalsk medisin og rehabilitering i HSØ. Planen rulleres over to år og tar utgangspunkt i læringsmålene i FKM. Dette gjennomføres en gang i måneden, første tirsdag kl. 12:15 - 13:00.

Vi deltar digitalt på internundervisning ved fysikalsk medisinsk avdeling ved Oslo Universitetssykehus, dette er hver tirsdag kl. 12:!5 - 13:00, utenom når det er program i regi av foreningen for fysikalskmedisin og rehabilitering eller regional program for undervisning i HSØ.

En fredag per måned er det fellesundervisning for alle leger ved sykehuset, kl. 08:00 - 08:30.

I henhold til spesialistforskriftens bestemmelser får alle LIS utnevnt en individuell veileder. Leder er ansvarlig for utnevnelse av veileder og det legges til rette for supervisjon og regelmessig veiledning. Samtlige læringsarenaer har etablert struktur for veiledning av kandidater under spesialisering. Spesialister og andre kompetansepersoner medvirker i den daglige supervisjon og mester/svenn-læring i tråd med nasjonale retningslinjer.

Veiledning gjennomføres som individuell veiledning. Ansvarlige ledere og representanter for LIS deltar i utviklingen av veiledningsstrukturen. Det særskilte ansvaret for gjennomføring ligger på ledelsen, representert ved klinikkene.

Kandidatene skal vurderes systematisk underveis i utdanningsløpet, gjennom tett oppfølging av veileder. I vurderingen av oppnådde læringsmål skal leder innhente anbefalinger fra veileder og minst en av dem som har deltatt i supervisjonen. Der leder ikke er spesialist er det særlig viktig at leder henter vurderingskompetanse. Der det er hensiktsmessig anbefales det at en helhetlig vurdering av vurderingskollegium/evalueringskollegium inngår i vurdering av kandidatene før læringsmål godkjennes. Det vil etter oppnåelse av læringsmål, eller ved arbeidsforholdets slutt, bli utstedt bekreftelse på gjennomført praktisk tjeneste.

Det er stor forskningsaktivitet i NHR-avdelingen. Det arrangeres blant annet forskningsmøter​ i regi av avdelingens forskningsutvalg to ettermiddager i halvåret, og det er mulighet for kandidaten å delta i forskningsprosjekter i avdelingen. Undervisning i forskningsmetodikk, forskningsetikk og vitenskapsteori er lagt inn i vår rullerende utdanningsplan for avdelingen.

Vi tilstreber blant annet å dra nytte av LIS i forskningsstillinger i internundervisning og forsøker å legge til rette for nye prosjekter.

Som læringsaktiviteter knyttet til FKM har vi gruppeveiledning med gjennomgang av forskningsprotokoll, samt kurs i forskningsforståelse. Her benytter vi eksisterende ressurser med forskningserfaring, både fra foretaket sentralt og fra egen klinikk.

Det er lagt til rette for at LIS jevnlig konfererer med overlege, og LIS gir uttrykk for at de opplever at terskelen for konferering og diskusjon er lav - bidrar dette til å sikre faglig kvalitet. Viktig er også de faglige diskusjonene, både generelt og polikliniske pasienter, sammen med erfarne leger på daglige teammøter. Dette, kombinert med teoretisk undervisning, individuell veiledning og innføring i prosedyrer, mener vi sikrer tilstrekkelig klinisk kompetanse og faglig kvalitet.

Utdanningsplanen skal løpende evalueres og være på agendaen i utdanningsutvalgets møter. 
Planen vil bli revidert ved behov.​​
Sist oppdatert 23.08.2023