Utdanningsplan for spesialiteten blodsykdommer

Denne utdanningsplanen redegjør nærmere for utdanning av leger i spesialisering innen spesialiteten blodsykdommer i Vestre Viken.

LIS - blodsykdommer

Planen skal informere om hvordan utdanningsvirksomheten er organisert, organisering og gjennomføring av utdanningsløpet, tilrettelegging for læringsaktiviteter og supervisjon faglig forsvarlige rammer og kvalitet, akademisk kompetanse og forskningsaktivitet og internundervisning.

Planen suppleres av en utdanningsplan i Kompetanseportalen, som tildeles LIS ved tilsettelse. I Kompetanseportalen er de forskriftsfestede læringsmål detaljert beskrevet med læringsaktiviteter kandidaten forventes å gjennomføre.

Planen skal ligge til grunn for virksomhetens internkontroll og oppfølging fra Helsedirektoratet og Legeforeningens spesialitetskomiteer. Planen skal være et offentlig dokument tilgjengelig for den enkelte lege i spesialisering, også i forbindelse med søknad om ansettelse.

Vestre Viken helseforetak består av somatisk virksomhet ved Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu. Vi har også en psykiatrisk sykehusavdeling ved Blakstad og fem distriktspsykiatriske sentre (DPS-er), tilbud innen barne- og ungdomspsykiatri samt tverrfaglig spesialisert rus- og avhengighetsbehandling. Klinikk for medisinsk diagnostikk har fagområder fordelt på de fire somatiske sykehusene.

Vestre Viken tilbyr spesialisering i blodsykdommer ved Drammen sykehus og Bærum sykehus.

Utdanningen vil foregå ved følgende arenaer internt i helseforetaket:
• Medisinsk avdeling, Bærum sykehus
• Medisinsk avdeling, Drammen sykehus
• Medisinsk avdeling ved Ringerike og Kongsberg sykehus kan være aktuell arena for LIS2 –delen av utdanningen. 

De to læringsarenaene vil dekke mye av de samme læringsmålene, men ved Drammen sykehus gis også aplasigivende cellegift, og de følger pasienter som er i aplasi etter høydosebehandling med stamcellestøtte. Dette gjøres ikke på Bærum sykehus.
Det er lagt opp til et løp der man er forventet å oppnå de nødvendige læringsmål etter ca. ett års tjeneste ved begge sykehus, deretter er det avtalt rotasjon med 1,5 års tjeneste ved hematologisk avdeling Rikshospitalet, og 1/2 års tjeneste ved lymfomseksjonen på DNR.
Det er satt en total minstetid for å oppnå læringsmålene i LIS3 hematologi på tre år.

Drammen sykehus

Det er tre hematologer ved Drammen sykehus som dekker visittgang ved sengeposten, poliklinisk virksomhet og som inngår i generell bakvaktsordning med 14-delt vakt. Det er seksjonert bakvakt for kardiologi og nefrologi.  Alle indremedisinske sub spesialiteter er representert ved avdelingen. 11 av overlegene har doktorgrad, to av disse er hematologer.

Ved seksjon for blodsykdommer er det fire isolat som tilfredsstiller kravene for å kunne ta hånd om pasienter i aplasifasen etter høydosebehandling med autolog stamcellestøtte ved myelomatose/AML og etter aplasigivende behandling ved leukemi. LIS som går visitt på hematologiske pasienter får supervisjon av hematolog to ganger daglig.

Ved hematologisk poliklinikk drives utstrakt virksomhet med polikliniske behandlinger og dagbehandlinger. Her behandles pasienter med et bredt spekter av hematologisk sykdom inkl. stamcelletransplanterte pasienter. Det gis transfusjoner med blodprodukter, intravenøs, s.c og intrathecal kjemoterapi. Det gjøres også benmargsprøver.
Poliklinikken er fast bemannet med to dedikerte sykepleiere til enhver tid. Det er alltid minst én overlege i hematologi ved poliklinikken, mange dager også to hematologer. Da vi for tiden ikke har LIS i hematologi, er det ingen LIS som jobber ved hematologisk poliklinikk.

Vi samarbeider tett ved medisinsk dagenhet som utfører vesesectio.

Ved hematologisk poliklinikk er det et mikroskop med to okularer, kamera og tilkoblet stor TV skjerm som er godt egnet til bruk ved undervisning for mikroskopering av blod- og benmargsutstryk.

Det tilbys regelmessig mikroskopikurs for alle LIS i avdelingen med fokus på mikroskopi av blod- og benmargsutstryk i vaktsammenheng.

Alle LIS ved Medisinsk avdeling får tildelt en supervisende overlege ved ansettelse.

Når man får en LIS hematologi kandidat ved Drammen sykehus planlegges det følgende:
• Fortløpende mikroskopi av blod- og benmargs utstryk sammen LIS hematologi. Man vil da benytte stor TV skjerm koblet til mikroskopet for å øke læringsutbyttet og opprette elektronisk  mappe for utdanningskandidaten på PC tilknyttet kamera på mikroskop.
• Fortløpende opplæring i prosedyrer (benmargsundersøkelser, i.t kjemoterapi installering etc.).
• Fortløpende supervisjon ved visittgang med diskusjon av problemstillingen hos hematologiske pasienter. 

Bærum sykehus

Hematologisk seksjon ble etablert i 2011 og har lokalsykehusfunksjon for befolkningen i Asker og Bærum. Ved seksjonen arbeider 3,2 overleger som er spesialister i hematologi. Seksjon utreder alle typer hematologiske problemstillinger, og behandler pasienter med et bredt spekter av diagnoser som dekker det meste av hematologien, med noen unntak: Høydosert cytostatikabehandling av akutte leukemier, og behandling som er nasjonalt samlet til ett eller to sykehus, for eksempel stamcelletransplantasjoner.
Oppfølging av transplanterte pasienter gjøres i samarbeid med Drammen sykehus. Det er egen trombosepoliklinikk, og INR-poliklinikk hvor pasienter med behov for spesiell oppfølging av Marevan-behandling følges.

Sengepost/poliklinikk/dagavdeling: Generell medisinsk sengepost har 24 senger. Sengeposten er delt i tre grupper der det ligger pasienter med henholdsvis hovedsakelig blodsykdommer, sykdommer i mage/tarm, samt kreftsykdommer.
På sengeposten arbeider spesialister i generell indremedisin, gastroenterologi, nefrologi, hematologi og onkologi/palliasjon.
Det er LIS i rotasjon i indremedisin, og LIS i utdanning i gastroenterologi, nefrologi, palliasjon og hematologi. LIS3 i hematologi er på sengeposten tre til fire dager i uken.

Hematologisk poliklinikk har høy aktivitet. Her utredes og behandles blant annet pasienter med de fleste hematologiske tilstander som kroniske lymfo- og myeloproliferative tilstander, myelomatose, MDS og eldre pasienter med akutte leukemier. Vi følger pasienter som er behandlet med kurativ intensjon for blodsykdommer som akutt leukemi, og pasienter som er behandlet med allogen stamcelletransplantasjon.

Hematologisk poliklinikk er samlokalisert med medisinsk dagpost der det blant annet gis transfusjoner av blodprodukter og gjøres venesectio ved hemokromatose og polycytemia vera. Benmargsundersøkelser tas på dagposten med tilrettelegging og hjelp fra sykepleier. LIS3 har fast hematologisk poliklinikk en gang i uken.

På dagposten foregår det malignitetsutredninger som ofte krever en hematologisk vurdering. Dagposten har klinisk ernæringsfysiolog, mens fysioterapeuter og sosionom er tilknyttet sengeposten. Vi har et svært godt samarbeid med kreftseksjonen. Her gis det cytostatika, immunterapi og intravenøse bisfosfonater.

Palliativt team er en del av kreftseksjonen. Pasienter med smerter på grunn av kreft eller andre kreftrelaterte problemstillinger kan henvises til dem for oppfølging både som inneliggende og poliklinisk.

Bibliotek/litteraturtilgjengelighet

Det er i Vestre Viken god tilgang til databaser og tidsskrifter. Det er eget medisinsk bibliotek med tilsatte engasjerte bibliotekarer som bistår ved behov. LIS oppfordres til å avtale opplæring i bibliotekets tilbud med bibliotekar kort etter oppstart.

Veiledning

Utdanningskandidaten har spesialist i hematologi som veileder. Veiledning finner sted ca. en gang i måneden og er satt opp på undervisningsplanen i indremedisin.

Supervisjon

Kandidaten arbeider tett sammen med spesialist, og får grundig opplæring i hematologiske prosedyrer som taking av benmargsprøver og mikroskopivurdering av blod- og benmargsprøver.
Kandidaten har previsitt med spesialist i indremedisin eller hematologi de fleste dager i uken, og går visitt med spesialist i indremedisin eller hematologi ved behov. LIS-ens polikliniske pasienter gås gjennom i forkant av konsultasjonene, og det gis grundige tilbakemeldinger på polikliniske notater som signeres av overlege.

Fordypning

Det settes av fire timer i uken til fordypning for LIS.

For nærmere beskrivelse av del 2 av utdanningen,  se utdanningsplan for indremedisin.

Det er opprettet et utdanningsutvalg der vi planlegger å samarbeide om spesialistutdanningen. Imidlertid er det i utgangspunktet ikke nødvendig for LIS å rotere mellom lokalisasjonene internt i Vestre Viken, og læringsarenaene trenger derfor ikke ta hensyn til hverandre i utforming av læringsaktiviteter.
Det er utdanningsansvarlig overlege ved den enkelte lokalisasjon (Bærum eller Drammen) som er ansvarlig for å justere de individuelle utdanningsplanene dersom utdanningsbehovene til leger i spesialisering ikke kan oppfylles til ønsket tidspunkt.

Det forventes at LIS får fri til nødvendige kurs, dette estimeres normalt til et behov på ca. fem dager per halvår. Det bør forsøkes å legges til rette for at LIS får reise på et møte eller en kongress i innland eller utland i løpet av tjenestetiden.
Det skal ved begge lokalisasjoner avsettes tid til fordypning tilsvarende en dag hver annen uke.

For å sikre at fagmiljøene og LIS har anledning til å medvirke i utformingen at utdanningstilbudet er det opprettet ett utdanningsutvalg per spesialitet.

Utdanningsutvalgene skal blant annet ha ansvar for å kvalitetssikre utdanningen, revidere læringsaktiviteter og informere om mulige utfordringer ved rotasjon, internt og eksternt. Med kvalitetssikring menes å sikre at LIS får veiledning, supervisjon og oppfølging i tråd med forskrift og ansvar som påligger foretaket som utdanningsvirksomhet. Det skal også sikres tilstrekkelig rom for gjennomføring av utdanningsaktiviteter.

Det er i tillegg opprettet et utdanningsråd med representanter fra hver spesialitet. Rådets oppgaver er å analysere, evaluere og videreutvikle felles utfordringer og muligheter på tvers av spesialitetene. Eksempler på evaluering er organisering av læringsaktiviteter i FKM, planlegging og gjennomføring av veiledning, supervisjon og struktur, utfordringer rundt rotasjon samt generell erfaringsutveksling.

Utdanningsutvalget for blodsykdommer i Vestre Viken

Hege Frøen (leder overlege Bærum )
Heidi Slåstad (overlege Drammen)
Jakob Dalgaard (seksjonsoverlege Drammen sykehus)
Anne Tonay Carlsen (overlege Bærum)

Det skal rekrutteres en LIS fra hver av lokalisasjonene.

Drammen sykehus

Hematologer ved Drammen sykehus bidrar på lik linje som andre leger ved avdelingen i fellesundervisning tre ganger i uken. Det er satt av tid til undervisning 25 minutter to dager i uken og 45 minutter tre av fire fredager. Undervisningen forgår på morgenmøtet på medisinsk møterom.

Undervisningsansvarlig sørger for at læringsmål innenfor alle spesialiteter dekkes gjennom felles undervisningen. Det er tilgjengelig elektronisk metodehåndbok hvor det er laget egne prosedyrer for de mest sentrale hematologiske sykdommer/problemstillinger.

Den første fredagen hver måned er det felles undervisning for alle avdelinger ved sykehuset. Hematologer ved avdelingen diskuterer daglig faglige spørsmål relatert til behandlingen av polikliniske og inneliggende pasienter. Kunnskap deles muntlig eller ved utveksling av faglitteratur.
Da medisinsk avdeling ved Drammen sykehus for tiden ikke har LIS hematologi utgår videre utdyping av dette punktet av naturlige årsaker, men undervisningsplan for å dekke aktuelle læringsmål vil settes opp når LIS ansettes.

Bærum sykehus

Mikroskopiundervisning: Vi har dobbeltmikroskop med kamera og skjerm, noe som muliggjør undervisning av flere personer samtidig. Preparater fra blod og benmarg mikroskoperes ved behov, i tillegg er det fast mikroskopering 45 minutter en dag i uken med LIS og en av overlegene. Dette legges opp som en undervisningssituasjon.

Teoretisk undervisning: Det er daglig 20 minutters internundervisning i generelle medisinske emner. Det er 45 minutter per uke med seksjonsundervisning i hematologi. Det føres presensliste.
Det er forventet at LIS forbereder seg til undervisningen i fordypningstiden. Det er representant for utdanningsutvalget på den enkelte lokasjon som er ansvarlig for fordeling av undervisning og oppsett av undervisningsprogram. Det utarbeides en detaljert plan for hvert semester.

Undervisningen forsøkes satt opp etter en plan slik at man dekker de mest sentrale emnene innen hematologien i løpet av den tiden utdanningskandidaten er i avdelingen, og slik at man får dekket de nødvendige læringsmål.
Av faglige hjelpemidler brukes blant annet tidsskrifter som Blood og NEMJ, oppslagsverk som UpToDate, Clinical Key, ASH image databank, og egen e-håndbok. To ganger i året er det regionmøte hematologi i HSØ. Der har man felles undervisning i aktuelle emner og LIS oppfordres til å delta. Vi har så langt ikke lykkes i å etablere felles undervisning mellom læringsarenaene Drammen og Bærum, men dette er aktuelt, og kan relativt enkelt etableres via Helsenett.

I henhold til spesialistforskriftens bestemmelser får alle LIS utnevnt en individuell veileder.
Leder er ansvarlig for utnevnelse av veileder og at det legges til rette for supervisjon og regelmessig veiledning. Samtlige læringsarenaer har etablert struktur for veiledning av kandidater under spesialisering. Spesialister og andre kompetansepersoner medvirker i den daglige supervisjon og mester/svenn-læring i tråd med nasjonale retningslinjer.

Veiledning gjennomføres som en strukturert kombinasjon av individuell veiledning og gruppeveiledning. Ansvarlige ledere og representanter for LIS deltar i utviklingen av veiledningsstrukturen. Det særskilte ansvaret for gjennomføring ligger på ledelsen, representert ved klinikkene.

Kandidatene skal vurderes systematisk underveis i utdanningsløpet, gjennom tett oppfølging av veileder. I vurderingen av oppnådde læringsmål skal leder innhente anbefalinger fra veileder og minst en av dem som har deltatt i supervisjonen. Der leder ikke er spesialist i aktuell spesialitet er det særlig viktig at leder henter vurderingskompetanse. Der det er hensiktsmessig anbefales det at en helhetlig vurdering av vurderingskollegium/evalueringskollegium inngår i vurdering av kandidatene før læringsmål godkjennes. Det vil etter oppnåelse av læringsmål, eller ved arbeidsforholdets slutt, bli utstedt bekreftelse på gjennomført praktisk tjeneste.

Drammen sykehus

I løpet av de siste to årene er det avlagt tre doktorgrader som utgår fra Medisinsk avdeling (en innen kardiologi og to innen infeksjon).  Kardiologisk seksjon har for tiden én doktorgradsstipendiat.

Ph​D-kandidatene har jevnlig faglig innlegg/oppdatering om sine prosjekt for hele legegruppen under stipendiat-tiden. To av tre hematologer ved seksjonen har doktorgrad.
Seksjonen deltar med rekruttering av pasienter i kliniske studier, senest som eneste senter i Norge som rekrutterte pasient til studie innen AML behandling av eldre pasienter (Venetoclax-studien).

Bærum sykehus

Sykehuset har en aktiv forskningsavdeling. Det drives egengenerert klinisk forskning i flere spesialiteter. Interesserte utdanningskandidater kan delta i eller initiere egne forskningsprosjekter.
En av overlegene på seksjonen (som jobber 30 %) er samtidig stipendiat ved hematologisk avdeling på Rikshospitalet.
Representanter fra forskningsavdelingen har regelmessige innlegg som ledd i internundervisning på medisinsk avdeling.

Ved rekruttering legges det vekt på faglig kompetanse og tidligere vitenskapelig arbeide. Det er en målsetting å legge til rette for at avdelingen har kompetanse som dekker hele fagfeltet. Kompetansen opparbeides ved faglig fordypning, spesialfunksjoner og tilretteleggelse for ekstern fordypning.

Utdanningsplanen skal løpende evalueres og være på agendaen i utdanningsutvalgets møter.
Planen vil bli revidert ved behov.

Sist oppdatert 21.02.2024