Utdanningsplan for spesialiteten anestesiologi

Denne utdanningsplanen redegjør nærmere for utdanning av leger i spesialisering innen spesialiteten anestesiologi i Vestre Viken.

LIS - anestesiologi

Planen informerer om hvordan utdanningsvirksomheten er organisert. Videre informerer den om organisering og gjennomføring av utdanningsløpet ved de forskjellige læringsarenaer, tilrettelegging for læringsaktiviteter og supervisjon. Den informerer også om faglige forsvarlige rammer og kvalitet, akademisk kompetanse og forskningsaktivitet, samt teoriundervisning.

Planen suppleres av en utdanningsplan i Kompetanseportalen, som tildeles LIS ved tilsettelse. I Kompetanseportalen er de forskriftsfestede læringsmål detaljert beskrevet med læringsaktiviteter kandidaten forventes å gjennomføre.

Planen skal ligge til grunn for virksomhetens internkontroll og oppfølging fra Helsedirektoratet og Legeforeningens spesialitetskomiteer. Planen skal være et offentlig dokument tilgjengelig for den enkelte lege i spesialisering, også i forbindelse med søknad om ansettelse.

Vestre Viken helseforetak består av somatisk virksomhet ved Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu. Vi har også en psykiatrisk sykehusavdeling ved Blakstad og fem distriktspsykiatriske sentre (DPS-er), tilbud innen barne- og ungdomspsykiatri samt tverrfaglig spesialisert rus- og avhengighetsbehandling. Klinikk for medisinsk diagnostikk har fagområder fordelt på de fire somatiske sykehusene.

Vestre Viken tilbyr spesialisering i anestesiologi ved Drammen sykehus, Bærum sykehus og Ringerike sykehus.

Utdanningen vil foregå ved følgende arenaer internt i helseforetaket:

  • Avdeling for anestesi, intensiv og operasjon (AIO) Drammen sykehus
  • Avdeling for anestesi, intensiv og operasjon (AIO) Bærum sykehus
  • Anestesiseksjonen, Kirurgisk avdeling, Ringerike sykehus
  • Medisinsk avdeling ved Drammen, Bærum eller Ringerike sykehus

De ulike læringsarenaene vil dekke ulike læringsområder. Dersom tjeneste utover to uker ved annen avdeling enn fast arbeidssted er nødvendig, fremgår dette av overordnet fremdriftsplan for spesialiteten.
I tillegg vil eksterne læringsarenaer for mange spesialiteter benyttes etter avtale. Dette vil eventuelt fremgå av overordnet fremdriftsplan for spesialiteten.

Beskrivelse av anestesiavdelingene på Drammen, Bærum og Ringerike

De tre anestesiavdelingene har vesentlig flere spesialister ansatt enn LIS under utdanning, mange intensivdøgn og høy operativ aktivitet sett opp i mot antall LIS.  De vanligste operative fag er representert på alle tre sykehus. I tillegg har Drammen og Bærum noen regionale funksjoner (se skjema under).

Ved ansettelse får alle LIS tildelt progresjonsplan. Den inneholder en overordnet beskrivelse av læringsmålene beskrevet i utdanningsplanen. Videre gjennomgår den ansatte en rotasjon som legger til rette for at læringsmålene innen hvert av områdene oppnås, for eksempel intensiv, barneanestesi, karkirurgi etc. 
På de områdene hvor sykehusene ikke kan tilby læringsaktiviteter, er det som beskrevet over gjort avtale internt og opp imot OUS om r​otasjon. 

Fagområder
Enhet​​​Drammen
​Bærum 
​Ringerike
​Fagområder anestesi
​Abdominal kirurgi
​X
​X
​X

​Urologi
​X
​X
​X


​Endokrin
​X
​X
​X


​Kar-thorax kirurgi
​X


​Gyn-føde
​X
​X
​X


​Bariatrisk


​X
​ØNH
​X


​Øye
​X
​Intensiv
​Intensiv
​X
​X
​X


Prisma
​X
​​X

​Akuttmedisin
​Traume-mottak
​X
​X

​X​Legebil
​X
​Smerte-behandling
​Akuttsmerte
​X
​X

​X​Smerte-klinikk
​X
​Palliasjon


​X
​X

X

Drammen Sykehus, Avd for Anestesi​, Intensiv og Operasjon
​1. Sykehuset
​Svar
​Nedslagsområde, antall innbyggere
​250 000 - 501 000 avhengig av pasientgruppe
​Antall somatiske senger (ikke tekniske)

326
​Antall innleggelser/år
​20 000
​Spesialiteter ved sykehuset
​Kryss hvis ja          Tilstedevakt
​Indremedisin
​X                              X

Generell kirurgi
​X                              X
​Ortopedisk kirurgi

​X                              X
​Karkirurgi
​X                              X
​Fødselshjelp og kvinnesykdommer
​X                              X

​Barnesykdommer
​X                              X

​Radiologi
​X                              X

​ØNH
​X                              X
​Avdelinger
​JA
​NEI
​Barneavdeling
​X


​Fødeavdeling
​X


​Nyfødtintensiv m/kuvøser
​​X
.
​2. Avdelingen
​Svar
​Totalt antall operasjonsstuer
​19 (10 hovedoperasjon), en skiftestue, fire dagkirurgi, fire ØNH, to øye
​Andre steder det foregår anestesi
​MR/CT, rtg intervensjon, Tann, Gastrolab, Fødeavdeling, ECT, Akuttmottak
​Antall spesialister til stede dagtid
​9-10
​Antall LIS til stede dagtid
​4-6


​Tilstede hele døgnet
​Bakvaktordning. Hvor mangedelt
​8
​Tertiærvaktordning. Hvor mangedelt
​8

​Primærvaktordning. Hvor mangedelt

8

​Antall anestesier


​Totalt
​15 400

​Herav


​Generell anestesi
​10 204

​Regional anestesi, totalt
​4 658

​Herav


​Spinalanestesi
​1 266

​LEDA + TEDA
​360

​Andre blokader av ekstremiteter

447

​Dagkirurgi
​3 589

​Barn <1 år 
​8

​Barn 1-5 år
​605

​Thorakotomier (eksl. hjerteoperasjon)
​24

​Åpne hjerteoperasjoner
​0

​Åpen abdominal aortakirurgi
​37

​Større åpen abdominal kirurgi (f.eks. rectum amp)
​315

​Hofteproteser
​755

​Kraniotomier
​0

​Sectio
​360

​Fødeepiduraler
​726 (+ fødespinal 47)

​Anvendes ultralyd for lokalisering av kar ved sentral kateterisering?
​JA

​Anvendes ultralyd for lokalisering av nerver ved regionalanestesi?
​JA
​5. Intensivavdeling
​Svar
​Antall senger

​6-7

​Antall innleggelser
​511

​Antall liggedøgn 
​1 794

​Antall respiratorpasienter
​136

​Antall respiratordøgn (respiratortimer/24)
​762

​Har anestesiavdelingen faglig ansvar
​JA

​Brukes følgende metoder:


​Invasiv måling av cardiac output
​JA

​Nyre-erstattende behandling
​JA

​Percutan tracheostomi
​JA

​Aktiv kjøling av hjertestanspasienter
​JA
Bærum Sykehus, Avd for Anestesi, Intensiv og Operasjon
​1. Sykehuset
​Svar
​Nedslagsområde, antall innbyggere
​Lokalsykehusfunksjon: 200 000
​Antall somatiske senger (ikke tekniske)
​200
​Antall innleggelser/år
​Ca. 20 100
​Spesialiteter på sykehuset
​Kryss av hvis ja      Tilstedevakt
​Indremedisin
​X                               X
​Generell kirurgi
​X                               X
​Ortopedisk kirurgi
​X                               X
​Karkirurgi


​Fødselshjelp og kvinnesykdommer
​X                               X

​Barnesykdommer
​X (poliklinikk)

​Radiologi
​X                               X

​ØNH


​Avdelinger
​JA                               NEI


Barneavdeling
​                                  X

​Fødeavdeling
​X                               

​Nyfødtintensiv m/kuvøser    
                                  X men                                                nyfødtresusc​
2. Avdelingen
Svar
​Totalt antall operasjonsstuer
​11 (11 hovedoperasjonsstuer, fire dagkirurgen)

​Andre steder det foregår anestesi
​MR/CT, Gastrolab, Fødeavdeling, Akuttmottak

​Antall spesialister til steder dagtid
​6-8

​Antall LIS til stede dagtid
​4-6

​Bakvaktordning. Hvor mangedelt: 

12 til stede hele døgnet

​Tertiærvaktordning. Hvor mangedelt:


​Primærvaktordning. Hvor mangedelt:
​9 til stede hele døgnet

​Antall anestesier:


​Total
​6 863

​Herav


​Generell anestesi
​4 892

​Regional anestesi, totalt 
​1 134

​Herav


​Spinalanestesi
​990

​Andre blokader av ekstremiteter
​358

​Barn 1 - 5 år
​33

​Thorakotomier (eksklusiv hjerteoperasjoner)
​0

​Åpne hjerteoperasjoner
​0

​Fødeepiduraler
​ca. 1000

​Større åpen abdominal kirurgi
​108

​Anvendes ultralyd for lokalisering av kar ved sentral kateterisering?
​JA

​Anvendes ultralyd for lokalisering av nerver ved regionalanestesi?


JA

​5. Intensivavdeling

Svar

​Antall senger

​4 - 5

​Antall innleggelser 
​295

​Antall liggedøgn
​1 500

​Antall respiratorpasienter
​182

​Antall respiratordøgn (respiratortimer/24)
​672

​Har anestesiavdelingen administrativt ansvar?
​JA

​Har anestesiavdelingen faglig ansvar?
​JA

​Brukes følgende metoder:


​Invasiv måling av cardiac output?
​JA

​Nyre-erstattende behandling?
​JA

​Percutan tracheostomi?
​JA

​Aktiv kjøling av hjertestanspasienter?
​JA
Ringerike sykehus, Anestesiavdelingen
​1. Sykehuset​​​
​Svar
​Nedslagsområde, antall innbyggere
​85 000 + gjennomsnittlig 10 000 turister
​Antall somatiske senger (ikke tekniske)
​115
​Antall innleggelser/år
​13 200
​Spesialiteter på sykehuset
​Kryss av hvis ja      Tilstedevakt
​Indremedisin

X                               X
​Generell kirurgi
​X                               X
​Ortopedisk kirurgi
​X                               X

​Karkirurgi


​Fødselshjelp og kvinnesykdommer
​X                               X

​Barnesykdommer


​Radiologi
​X

​ØNH


​Avdelinger
​JA                            NEI

​Barneavdeling
​                               X

​Fødeavdeling
​X

​Nyfødtintensiv m/kuvøser


​2. Avdelingen
​Svar
​Total antall operasjonsstuer

​7

​Andre steder det foregår anestesi
​Nei, men det finnes muligheter i traumemottak

​Antall spesialister til stede dagtid 
​minimum 4

​Antall LIS til stede dagtid
​0-2

​Bakvaktordning: Hvor mangedelt:
​Kun aktuelt om LIS er primærvakt

​Primærvaktordning: Hvor mangedelt:
​7-delt

Anestesivirksomheten
​Svar
​Preoperativt​Avdelingen har preanestetisk poliklinikk der LIS har tjeneste under supervisjon
​Ikke egen poliklinikk, men SDI med god tid til velorganiserte tilsyn.

​Tid med supervisjon i %
​Varierende, i starten 100 %

​LIS gjennomfører preanestetisk vurdering på pasienter de selv skal anestesere
​25 %    50 %    75 %    100 %

​LIS foretar regelmessig (ukentlig) preanestetisk vurdering til både elektive og ø-hjelpspasienter
​Ja, vil inngår som daglig arbeidsoppgave

​LIS får supervisjon i preanestetisk vurdering
​Daglig gjennomgang med spesialist

Antall anestesier forrige år


​Total
​3 520

​Herav


​Generell anestesi
​2 268

​Regional anestesi, totalt 
​1 191

​Herav


​Spinalanestesi
​798

​LEDA
​20

​TEDA
​19

​Andre blokader av ekstremiteter
​173

​Dagkirurgi
​ 1 250

​Barn < 1 år
​0

​Barn 1 - 5 år
​39

​Thorakotomier (eksl. hjerteoperasjoner)
​0

​Åpne hjerteoperasjoner
​0

​Åpen abdominal aortakirutgi
​0

​Større åpen abdominal kirurgi (f.eks. rectum amp)
​34

​Hofteproteser
​222

​Kraniotomier
​0

​Sectio
​101

​Fødeepiduraler
​227

​Anvendes ultralyd for lokalisering av kar ved sentral kateterisering?
​JA

​Anvendes ultralyd for lokalisering av nerver ved regionalanestesi?
​JA

​% tid LIS arbeider sammen med spesialist
​90 %

4. Postoperativ seksjon

Svar


​Antall senger

​6 (er samlokalisert og -organisert med intensiv)

​Antall innleggelser
​2 205

​Er det muligheter for respiratorbehandling i postoperativ avdeling?
​NEI, overføres intensiv

​Har avdelingen rutinger som sikrer at LIS følger opp pasienter de har hatt narkose på også i postoperativ fase?
​JA

​% tid LIS arbeider sammen med spesialist
​100 %

​5. Intensivavdeling

​Svar


​Antall senger
​2 - 3 (Intensiv + mov, totalt seks senger)

​Antall innleggelser
​212

​Antall liggedøgn
​623

​Antall respiratorpasienter
​113

​Antall respiratordøgn (respiratortimer/24)
​188

​Har anestesiavdelingen administrativt ansvar?
​NEI

​Har anestesiavdelingen faglig ansvar?
​JA

​Brukes følgende metoder?


​Invasiv måling av cardiac output?
​JA

​Nyre-erstattende behandling
​JA HD, ikke Prisma

​Percutan tracheostomi
​JA

​Aktiv kjøling av hjertepasienter
​NEI

​% tid LIS arbeider sammen med spesialist
​100

​​

Organisering av veiledning

Ved ansettelse får alle LIS utnevnt individuell veileder (overlege). Veileder og ansatt LIS har veiledningssamtaler månedlig hvor det gjøres status i gjennomførte og gjenstående læringsmål og læringsaktiviteter. Kompetanseportalen brukes for registrering. Veileder inkluderer også informasjon fra andre (kolleger, samarbeidende yrkesgrupper og avdelinger) i sitt evalueringsgrunnlag.

I Drammen får LIS tildelt veileder i løpet av første arbeidsuke. Det planlegge med en veiledersamtale per måned. Dokumentasjon for disse føres inn i Kompetanseportalen. De fem veilederne danner til sammen avdelingens evalueringskollegium. Veilederne skal gjennomføre foretakets veilederkurs eller tilsvarende. En del undervisning og veiledning foregår som gruppeveiledning. Gruppeveiledningen organiseres ved de enkelte enhetene og er enten avdeling spesifikke eller tverrfaglige. Det brukes et årshjul som gir et forutsigbart system.

På Bærum får LIS tildelt veileder første arbeidsuke. Veiledersamtale skal holdes hver måned og dokumenteres i Komptanseportalen. De fleste av avdelingens overleger har veilederansvar for minst én LIS. Veilederne skal gjennomføre VV veilederkurs.

Ved Ringerike sykehus får LIS tildelt veileder ved ansettelse. Veiledersamtaler skal holdes jevnlig og skal dokumenteres i Kompetanseportalen. Veileder skal ha eller gjennomføre VVs veilederkurs (eller tilsvarende) så raskt som mulig.​​

Organisering av supervisjon

Overlege jobber parallelt med LIS på operasjon og er tilgjengelig for assistanse og rådgivning i avdelingen.

Ved nyansettelse går LIS sammen med anestesisykepleier, etter hvert også sammen med LIS lege eller spesialist. Forvaktscallingen har en duplikat for LIS leger før de selv er vaktkompetente. Nye prosedyrer introduseres av spesialist, eventuell erfaren LIS. Ved avanserte anestesier, som store karoperasjoner, små barn eller spesielt sårbare pasienter vil LIS arbeide under supervisjon av spesialist. Veiledersamtalene skal avdekke eventuelle ekstra behov for supervisjon. På intensiv jobber LIS tett sammen med spesialist.

Bibliotek/litteraturtilgjengelighet

Alle sykehus i Vestre Viken har bibliotektjeneste. Tjenesten organiserer og tilrettelegger enkel og effektiv tilgang til kvalitetsinformasjon. Fysiske bibliotek finnes ved Drammen sykehus og Bærum sykehus, mens elektronisk bibliotek (PubMed, Medline, UptoDate, KlinicalKey, Cochrane etc.) er tilgjengelig for alle fra Vestre Vikens nettverk.

Medisinsk teknisk utstyr

Både Drammen, Bærum og Ringerike har alt nødvendig medisinsk teknisk utstyr nødvendig for utførelse av de læringsaktiviteter som er beskrevet i utdannelsesplan, herunder EKKO kardiografi, ultralydapparater, utstyr for avansert luftveishåndtering (fiberskop​ etc). Det gjennomføres regelmessig undervisningen i alt medisinsk teknisk utstyr. Gjennomført undervisning registreres i egen database.

Praktisk trening og SIM

I Drammen og på Bærum gjennomføres det teamtreninger fredag morgen. De aktuelle teamtreningene dekker traumemottak, barneteam, nyfødtresuscitering, medisinsk team. Det er i tillegg startet opp SIM-trening på intensiv. I Drammen gjennomgås anestesispesifikke prosedyrer som vanskelig intubasjon, nødcricothyrotomi, bronkoskopi, samt AHLR og katastrofeplan på fagdagene.

Ringerike har simuleringsøvelser for traume, nyfødtresuscitering og medisinsk team. Hver enkelt øvelse skjer månedlig.

Medisinsk avdeling, Drammen sykehus

Avdelingen har ansvar for indremedisinske helsetjenester til befolkningen i Drammensregionen, ca. 160 000 innbyggere. I tillegg har de ansvar for nefrologiske tjenester for Kongsberg-området. Områdefunksjoner for Vestre Viken innen hematologi og peritoneal dialyse. Avdelingen har 103 senger + seks senger ved medisinsk intensivavdeling. Dialyseenhet med 17 plasser.
Legestillinger: 32 overleger + 23 LIS + 13 LIS1.

Seksjoner:
Hjerte, Lunge, Gastro, Nyre, Hematologi, Infeksjon,​ Endokrinologi. Geriatrisk seksjon er under etablering.
Sengeposter:
Medisinsk observasjonspost - 12 senger
Hjerte og gastro-  29 senger 
Lunge og geriatri - 28 senger 
Nyre, infeksjon, endokrinologi og hematologi - 34 senger
Medisinsk intensiv - seks senger
Poliklinikk - alle seksjoner driver utstrakt poliklinisk virksomhet, totalt ca 30 000 konsultasjoner per år.

Vaktfunksjoner: Kardiologisk vakt 24/7, Generell indremedisinsk vakt, Nyremedisinsk vakt. LIS vakt i mellomsjikt med to LIS i vakt kveld/natt. LIS 1 i primærsjiktet.

Avdelingen avholder felles morgenmøte hver dag med tilknyttet internundervisning to timer per uke. Ute i klinikken jobber LIS under supervisjon av overleger, både i vaktsammenheng/akuttmottak, i sengeposter og poliklinikk.

Medisinsk avdeling, Bærum sykehus

Medisinsk avdeling, Bærum sykehus ivaretar all akutt indremedisin inklusive hjerneslagbehandling for den voksne befolkning i Asker og Bærum, ca 190 000 innbyggere. Vi har ca. 100 indremedisinske senger fordelt på seksjoner; hjerte-lunge, infeksjon, observasjonspost, geriatri-slag og rehabilitering, generell indremedisin (kreft-hematologi-gastro-nyre-endokrinologi), og medisinsk overvåking/intensiv. I tillegg dialyseavdeling og en medisinsk dagpost for utredninger av ulike tilstander.

Medisinsk avdeling har flere overleger i alle hovedspesialiteter. Totalt er det ca. 95 leger tilknyttet medisinsk avdeling, hvorav 25 LIS2 og sju LIS1. Noen LIS er også i deltidsstillinger kombinert med forskningsavdelingen som er nært tilknyttet medisinsk avdeling.

Alle LIS er underlagt en personalansvarlig overlege som legger til rette for utdanning. Alle har en veileder som følger den enkelte.

Medisinsk avdeling, Ringerike sykehus

Avdelingene betjener nordre Buskerud og søndre Oppland med et befolkningsgrunnlag på ca. 80 000 innbyggere, i helger og ferier kan dette øke til ca. 120 000 innbyggere. Medisinsk avdeling er strukturert som en generell indremedisinsk avdeling. Sykehuset er organisert med til sammen 12 sengetun á ni senger, og har også sengeposter med 20 senger ved Hallingdal sjukestugu.

Medisinsk avdeling disponerer per i dag seks-sju sengetun hvorav to sengetun primært er for kardiologiske pasienter (18 senger). Medisinsk overvåkning/medisinsk intensiv har seks senger som deles mellom kirurgiske og medisinske pasienter. Intensivavdelingen kan ha inntil to sengeplasser for respiratorbehandlede pasienter og seks postoperative senger. Det er etablert en felles kirurgisk og medisinsk observasjonspost med sju senger lokalisert ved akuttmottaket.

Medisinsk avdeling er bemannet med spesialister i hjertesykdommer, hematologi, gastroenterologi, nefrologi, lungesykdommer og infeksjonssykdommer.

Avdelingen har totalt 14 LIS, som roterer mellom de ulike sengetun, på intensivavdeling/medisinsk overvåkning samt tjeneste ved dagbehandling og poliklinikk.

Hvilke læringsmål som kan oppnås ved de ulike anestesiavdelingene fremgår av Kompetanseportalen. Det foreligger samarbeidsavtale mellom Bærum og Drammen angående hospitering for å oppnå et volum av barneanestesier. Det er også et samarbeid mellom Ringerike og Drammen hvor LIS leger som starter sin utdannelse på Ringerike senere kan ansettes på Drammen for å oppnå manglende Kompetansemål før tjeneste ved OUS. 

På de områder hvor det vurderes ikke å være mulig å innfri læringsmålene på en anestesiavdeling (læringsarena) alene er det inngått rotasjonsavtale internt i Vestre Viken eller med Helse Sør-Øst (se ovenstående fremdriftsplan). 

Utdanningsutvalget har ansvar for at det, i samarbeid med leder, foretas justeringer av utdanningsplanen hvis man etter hvert ser at det er behov for det. Det kan for eksempel være behov for å justere rotasjonsvarighet eller læringsaktiviteter for å oppnå læringsmålene. Det er leders og veileders ansvar å vurdere om den enkelte LIS klarer å oppnå læringsmålene, samt å se til at de individuelle utdanningsplaner justeres hvis utdanningsbehovene til den enkelte LIS ikke kan oppfylles til ønsket tidspunkt. Undervisningsaktivitet gjennomføres separat for hver læringsarena.

Avdelingen legger til rette for at LIS som har fått plass på obligatoriske kurs kan dra på disse. Kursavgiften dekkes av fond 3, utover dette dekker avdelingen utgifter til obligatoriske kurs og enkelte relevante kurs etter søknad.

LIS legene har i tjenesteplan avsatt skjermet lesetid i henhold til overenskomst (fire timer per uke).

For å sikre at fagmiljøene og LIS har anledning til å medvirke i utformingen at utdanningstilbudet er det opprettet ett utdanningsutvalg per spesialitet.

Utdanningsutvalgene skal blant annet ha ansvar for å kvalitetssikre utdanningen, revidere læringsaktiviteter og informere om mulige utfordringer ved rotasjon, internt og eksternt. Med kvalitetssikring menes å sikre at LIS får veiledning, supervisjon og oppfølging i tråd med forskrift og ansvar som påligger foretaket som utdanningsvirksomhet. Det skal også sikres tilstrekkelig rom for gjennomføring av utdanningsaktiviteter.

Det er i tillegg opprettet et utdanningsråd med representanter fra hver spesialitet. Rådets oppgaver er å analysere, evaluere og videreutvikle felles utfordringer og muligheter på tvers av spesialitetene. Eksempler på evaluering er organisering av læringsaktiviteter i FKM, planlegging og gjennomføring av veiledning, supervisjon og struktur, utfordringer rundt rotasjon samt generell erfaringsutveksling.

Teoriundervisningen for LIS på de tre sykehusene er organisert som en blanding eksterne obligatoriske kurs (A-kurs) internundervisning. I tillegg arrangeres det regelmessig kollokvier innenfor sentrale tema.

Foredragsholder på internundervisning er primært egne overleger og LIS. Faglige diskusjoner inngår som en integrert del av undervisningen. Noen ganger årlig arrangeres det undervisning/møte felles med andre spesialer med temaer relevant for både anestesileger og samarbeidende avdelings spesialister.

Det er utarbeidet en langtidsplan for den interne teoriundervisning som sikrer planmessig gjennomgang av sentrale tema i faget over en periode på to år. Den resterende ledige undervisningstid utnyttes til tema som underviser kan velge mere fritt. Planen revideres hvert halvår.

I tillegg til undervisning har avdelingene en rekke fagprosedyrer som er utarbeidet i henhold til nasjonale og internasjonale retningslinjer. Alle nyansatte leger inklusive LIS må sette seg inn i disse retningslinjer.  

I Drammen er det internundervisning torsdag kl. 07:35 - 08:00 og fredag kl. 08:00 - 08:55. Fredagsundervisningene følger en langtidsplan som gjør at alle læringsmål med internundervisning som læringsaktivitet dekkes i løpet av to år. Presentasjonene fra disse undervisningene lagres på et fellesområde slik at LIS som ikke var til stede kan gå gjennom på egen hånd. I tillegg arrangeres kollokvier med gjennomgang av sentrale tema innen anestesi og intensivmedisin. En gang årlig arrangeres fagdager ed gjennomgang av akuttprosedyrer, MTU med mer. Til sammen skal dette dekke 70 undervisningstimer årlig for LIS.

På Bærum er det internundervisning tirsdag kl. 15:30 - 16:15 og fredag kl. 07:45 - 08:30. I tillegg er det fem til ti minutter tidsskriftinnlegg fire dager i uken. Det er lagt opp til at innholdet skal tilpasses læringsaktivitetene.

Ringerike har internundervisning to ganger i uka, tirsdag og onsdag kl. 11:30 - 12:30. Det roteres jevnlig i temaer innenfor læringsmålene. I tillegg er det fellesundervisning for alle leger på sykehuset annenhver torsdag kl. 08:15 - 09:00.    

I henhold til spesialistforskriftens bestemmelser får alle LIS utnevnt en individuell veileder.
Leder er ansvarlig for utnevnelse av veileder og at det legges til rette for supervisjon og regelmessig veiledning. Samtlige læringsarenaer har etablert struktur for veiledning av kandidater under spesialisering. Spesialister og andre kompetansepersoner medvirker i den daglige supervisjon og mester/svenn-læring i tråd med nasjonale retningslinjer.

Veiledning gjennomføres som en strukturert kombinasjon av individuell veiledning og gruppeveiledning. Ansvarlige ledere og representanter for LIS deltar i utviklingen av veiledningsstrukturen. Det særskilte ansvaret for gjennomføring ligger på ledelsen, representert ved klinikkene.

Kandidatene skal vurderes systematisk underveis i utdanningsløpet, gjennom tett oppfølging av veileder. I vurderingen av oppnådde læringsmål skal leder innhente anbefalinger fra veileder og minst en av dem som har deltatt i supervisjonen. Der leder ikke er spesialist i aktuell spesialitet er det særlig viktig at leder henter vurderingskompetanse. Der det er hensiktsmessig anbefales det at en helhetlig vurdering av vurderingskollegium/evalueringskollegium inngår i vurdering av kandidatene før læringsmål godkjennes. Det vil etter oppnåelse av læringsmål, eller ved arbeidsforholdets slutt, bli utstedt bekreftelse på gjennomført praktisk tjeneste.

En rekke av anestesilegene på de tre anestesiavdelingene har akademisk kompetanse.

Pågående forskning spenner fra prehospital medisin til intensivmedisin og anestesi, i tillegg til pasientsikkerhet.

På sentralt nivå i Vestre Viken blir det gjennomført kurs i forskningsforståelse og forbedringskompetanse, herunder bruk av evidensbasert medisinsk forskning og kvalitetsundersøkelser i forbedringsarbeid. Disse kursene dekker de aktuelle felles kompetansemålene i LIS utdanningen. 

Videre får LIS forbedringskompetanse gjennom deltakelse i kvalitetsprosjekter på enhetene. 
Akademisk kompetanse forstått som forskningsforståelse/evidensbasert praksis og undervisningskompetanse oppnås gjennom forberedelse til, og gjennomføring av, internundervisning.

​​Den beskrevne utdanningsplan forventes å videreføre og til dels styrke den i forveien høye kliniske og akademiske kompetansen på anestesiavdelingene i Vestre Viken. I tillegg til at alle overleger deltar i LIS-enes undervisning har overlegene utdanningspermisjoner som brukes til etterutdanning.

Det er høyt fokus på at all behandling følger internasjonale og nasjonale evidensbaserte retningslinjer. En stor del av disse retningslinjene er beskrevet i overordnede dokumenter på Vestre Viken eller avdelingsnivå.

Pasientrelaterte hendelser og komplikasjoner registreres i foretakets avvikssystem og behandles i avdelingenes kvalitetsutvalg. Kvalitetsarbeidet er organisert ut fra prinsippet om kontinuerlig forbedring. 

Utdanni​ngsplanen skal løpende evalueres og være på agendaen i utdanningsutvalgets møter.
Planen vil bli revidert ved behov.

Sist oppdatert 21.02.2024