LIS-utdanning Urologi

Utdanningsplan for spesialitet urologi

Denne utdanningsplanen redegjør nærmere for utdanning av leger i spesialisering innen spesialiteten urologi i Vestre Viken.

Denne utdanningsplanen («Planen») redegjør nærmere for utdanning av leger i spesialisering innen spesialiteten urologi i Vestre Viken. 
Planen informerer om hvordan utdanningsvirksomheten er organisert. Videre informerer den om organisering og gjennomføring av utdanningsløpet ved de forskjellige læringsarenaer, tilrettelegging for læringsaktiviteter og supervisjon, faglig forsvarlige rammer og kvalitet, akademisk kompetanse og forskningsaktivitet samt teoriundervisning. 
 
Planen suppleres av en utdanningsplan i Kompetanseportalen, som tildeles LIS ved tilsettelse. I Kompetanseportalen er forskriftsfestede læringsmål detaljert beskrevet med læringsaktiviteter kandidaten forventes å gjennomføre. 
 
Planen skal ligge til grunn for virksomhetens internkontroll og oppfølging fra Helsedirektoratet og Legeforeningens spesialitetskomiteer. Planen skal være et offentlig dokument tilgjengelig for den enkelte lege i spesialisering, også i forbindelse med søknad om ansettelse. 

Vestre Viken helseforetak består av somatisk virksomhet ved Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu. Vi har også en psykiatrisk sykehusavdeling ved Blakstad og fem distriktpsykiatriske sentre (DPS-er), tilbud innen barne- og ungdomspsykiatri samt tverrfaglig spesialisert rus- og avhengighetsbehandling. Klinikk for medisinsk diagnostikk har fagområder fordelt på de fire somatiske sykehusene.
 
Vestre Viken tilbyr spesialisering i urologi ved Drammen sykehus, Bærum sykehus og Ringerike sykehus.

Utdanningen vil foregå ved følgende arenaer internt i helseforetaket: 
 
  • Kirurgisk avdeling, Drammen sykehus
  • Kirurgisk avdeling, Bærum sykehus
  • Kirurgisk avdeling, Ringerike sykehus
 
De ulike læringsarenaene vil dekke ulike læringsområder. Dersom tjeneste utover to uker ved annen avdeling enn fast arbeidssted er nødvendig, fremgår dette av overordnet fremdriftsplan for spesialiteten. 
 
I tillegg vil eksterne læringsarenaer for mange spesialiteter benyttes etter avtale. Dette vil eventuelt fremgå av overordnet fremdriftsplan for spesialiteten.

Kirurgisk avdeling, Drammen sykehus

Drammen sykehus har et nedslagsfelt på ca. 250 000 innbyggere. Urologisk seksjon i Drammen sykehus har et bredt tilbud til utdanningskandidater i urologi. I tillegg til den vanlige generelle urologien har Drammen sykehus ansvaret for cancerkirurgien i Vestre viken, og gjør robotassisterte operasjoner på prostata og øvre urinveier/nyrer. 
Det er stor aktivitet av vanlig generell urologi, transurethrale inngrep på urinblære og prostata (TUR-B og TUR-P) i tillegg til mindre urologiske inngrep, sistnevnte gjøres for en stor del dagkirurgisk.
 
Det gjøres også mye steinkirurgi både med semirigid og fleksibel URS. Avdelingen har nylig fått nytt laserapparat til dette formålet.
Urologisk seksjon har også ansvar for barnekirurgien med bl.a barnebrokk og retentio testis.
 
Poliklinikken har moderne ultralydutstyr og fleksibelt cystoskopiutstyr, og man har utstyr til urodynamisk utredning og to uroterapeuter i til sammen 1,5 stilling. Man har utstyr til målrettet biopsitagning med MR fusjonsutstyr(KOELIS), og har i tillegg til transrektal biopsitagning også nylig startet med transperineale biopsier.
 
Utdanningskandidater deltar på alle seksjonens aktiviteter; poliklinikk, operasjon og dagkirurgi. Man får utnevnt veileder og det gjennomføres regelmessige veiledersamtaler i tillegg til at alle overleger på avdelingen er tilgjengelige for spørsmål og tilbakemelding ved behov. Kandidatene deltar i felles morgenmøter ved avdelingen med intern undervisning hver mandag, tverrfaglige møter internt tirsdag, samt med de andre sykehusene i Vestre Viken onsdager, sistnevnte møte som videokonferanse.
 

Kirurgisk avdeling, Bærum sykehus

Bærum sykehus er et fullverdig gruppe II sykehus, med traumemottak. Det er døgnåpent akuttmottak, døgnvirksom røntgenavdeling, samt fullverdige avdelinger for kirurgi, ortopedi, gynekologi og fødselshjelp, medisin og laboratoriefag.
 
Hovedområdet for seksjonen er Asker og Bærums befolkning på ca. 180 000. De senere årene har det i tillegg vært en del ”gjestepasienter” både for utredning og behandling. 
Seksjonen dekker lokalbefolkningens økende behov for urologisk service, de siste årene også noen utenfor primærområdet vårt, noe som er vanskelig å tallfeste. Seksjonen har god tilgang til moderne utstyr til både åpne, laparoskopiske og transuretrale urologiske operasjoner. Operasjonsteknikken er oppdatert og følger nasjonale retningslinjer. Pasienter som henvises videre for behandling utredes ferdig ved seksjonen. 
 
Poliklinikken er utstyrt med moderne ultralydutstyr både for transabdominal og transrektal utredning. Poliklinikken er også utstyrt både for enkel og full urodynamisk utredning. Det er i tillegg fleksibel cystoskopi utstyr med HD-system. Koelis MR/UL fusjons teknologi (2017) og tilbud om fleksibel cystoskopi med blålys. Vi har siden 2016 hatt ESWL utstyr/ tilbud, og siden 2017 hatt PCN tilbud for hele Vestre Viken område. 
Operasjonsavdelingen har ultralyd, laparoskopi utstyr, laser- og steinknuseutstyr, fleksibelt og semirigid ureterorenoscop, videokamera for transuretrale prosedyrer. Det er utstyr for TURis og PDT (blålys for TUR-B). 
 
Seksjonen har faste hele poliklinikk- og operasjonsdager.
Sykehuset har aktiv bibliotektjeneste. Seksjonen har tilgang til oppdatert litteratur på internett. Av tidsskrifter har seksjonen Journal of Urologi og British Journal of Urologi.  
 
I tillegg har seksjonen de vanligste oppslagsbøkene i urolgi. 
Det er muligheter for LIS til å delta i forskningsaktivitet. Det legges også opp til at LIS kan presentere resultater eller kasuistikker ved kirurgisk forenings Høstmøte. 
Seksjonen er bemannet med seks overleger og to faste urologiske Lis-legestillinger. 

Kirurgisk avdeling, Ringerike sykehus

Avdelingen er organisert som generell kirurgisk avdeling uten seksjonering, men behandler hovedsakelig gastrokirurgiske og urologiske pasienter. Avdelingen har to erfarne overleger som er spesialist i urologisk kirurgi. Det er i tillegg ansatt to spesialister i gastroenterologisk kirurgi og en generell kirurg. 

Alle overleger deltar i generellkirurgisk vaktordning. Avdelingen har syvdelt vaktordning for LIS. Avdelingen er godt utstyrt med moderne operasjonsstuer med blant annet utstyr for TUR Kirurgi. Semirigid og fleksibelt ureterrenoskop. Fleksibel og stivt cystoskop. Laser for stenknusning. Videolaparoskop og laparoskopiutstyr i 3D og 4K. Avdelingen følger behandlingsprinsipper fra EAU. LIS som er urologisk orientert og urologene har alle medlemskap i EAU. 

Kirurgisk avdeling, Drammen sykehus

Seksjonen har morgenmøter/tverrfaglige møter mandag-onsdag og fellesmøte med de andre kirurgiske seksjonene med felles undervisning torsdag og fredag.
 
Den operative aktiviteten samt aktiviteten ved urologisk poliklinikk er av en slik størrelse at det vanligvis bør gå greit å få utdanningskandidatene gjennom utdanningsløpet innen den tiden man forventer å bruke til ferdig spesialist i samsvar med de individuelle utdanningsplanene. I motsatt fall må veileder sammen med seksjonsleder justere utdanningsplanene og legge til rette for best mulig progresjon.
 
Man går felles gjennom ukeprogrammene og passer på at operasjoner kommende uke blir likt fordelt mellom utdanningskandidatene.
Utdanningskandidatene får som hovedregel tillatelse til først og fremst å reise på obligatoriske kurs som er nødvendige for spesialiteten, og dernest delta på kongresser så langt bemanningen ved avdelingen tillater dette.
 
Utdanningskandidatene har avsatt tid til faglig fordypning som føres på ukeplanen, og kandidaten har tilgang til rikholdig bibliotek med databaser.
I forbindelse med poliklinisk virksomhet har utdanningskandidatene som hovedregel en overlege til stede som arbeider parallelt og som man kan rådføre seg med ved behov.
 

Kirurgisk avdeling, Bærum sykehus

Seksjonen deltar i de daglige fellesmøtene for Kirurgisk avdeling, morgen- og røntgenmøte. 
LIS er involvert i hele pasientforløpet. For enkelte pasienter har de selv oppfølgingen f.o.m. poliklinisk vurdering, via innleggelse, operasjon, postoperativ oppfølging frem til utskrivelse og postoperativ kontroll. Overlege er alltid tilgjengelig for faglige konsultasjoner.

De individuelle utdanningsplanene harmoniseres på avdelingen/seksjonen ved at vi påser rettferdighet i fordelingen av operasjoner og andre oppgaver obligatoriske for utdannelsen.

LIS tilståes minst ett eksternt kurs i halvåret. Dessuten er de med på kongresser eller annen aktuell ekstern møtevirksomhet etter ønske og mulighet.
LIS har avsatt tid i tjenesteplanen til faglig fordypning. De har data-/litteraturtilgjengelighet ved sykehuset, og har mulighet til forskning og får forskningsveiledning ved behov.

Alle leger tilknyttet seksjon deltar i previsitt/visitt ukentlig. LIS settes opp på inngrep med eller uten assistanse etter kompetanse. Det er alltid overlege med eller tilgjengelig for supervisjon.
På poliklinikk arbeider LIS for det meste parallelt med overlege. Det er alltid en overlege tilgjengelig for hjelp/supervisjon.

Kirurgisk avdeling, Ringerike sykehus

LIS deltar i alle avdelingens aspekter, visitt, operasjon og poliklinikk. Avdelingen har et bredt urologisk tilbud med poliklinikk fire dager i uken. Begge urologer har en bred generell kirurgisk bakgrunn og er aktiv deltakelse ved LIS for å få adekvat opplæring i urologisk kirurgi, utredning og behandling av urologiske pasienter. På hovedoperasjon og dagkirurgi er det alltid LIS med overlege. LIS legene har egne urologisk poliklinikk hvor overlege kan kontaktes. En dag i uken er satt av til transurethral kirurgi. Det legges til rette for hospitering ved andre sykehus.

For å sikre at fagmiljøene og LIS har anledning til å medvirke i utformingen at utdanningstilbudet er det opprettet ett utdanningsutvalg pr. spesialitet. Utdanningsutvalgene skal blant annet ha ansvar for å kvalitetssikre utdanningen, revidere læringsaktiviteter og informere om mulige utfordringer ved rotasjon, internt og eksternt. 
Med kvalitetssikring menes å sikre at LIS får veiledning, supervisjon og oppfølging i tråd med forskrift og ansvar som påligger foretaket som utdanningsvirksomhet. Det skal også sikres tilstrekkelig rom for gjennomføring av utdanningsaktiviteter.
 
Det er i tillegg opprettet et utdanningsråd med representanter fra hver spesialitet. Rådets oppgaver er å analysere, evaluere og videreutvikle felles utfordringer og muligheter på tvers av spesialitetene. 
 
Eksempler på evaluering er organisering av læringsaktiviteter i FKM, planlegging og gjennomføring av veiledning, supervisjon og struktur, utfordringer rundt rotasjon samt generell erfaringsutveksling.

Kirurgisk avdeling, Drammen sykehus

Den teoretiske undervisningen er organisert med fast internundervisning hver mandag morgen i regi av legene ved avdelingen hvor man regelmessig også har forelesere fra andre faggrupper. Her tar man også opp aktuelle problemstillinger/kasusistikker.  Langtidsplan for teoriundervisning der utgangspunktet er de læringsmålene og læringsaktivitetene som arbeidsgruppen i Vestre Viken har nedsatt. I tillegg er det tverrfaglige møter internt hver tirsdag med urologer/radiolog og onkolog i tillegg til videokonferanse hver onsdag der man diskuterer felles pasienter med de urologiske avdelingene ved Ringerike og Bærum sykehus. Siste er organisert som videokonferanse med radiolog og onkolog.

Kandidatene deltar også jevnlig på felles LIS-undervisning for Østlandet.

Vi har fast undervisning fra kl. 08:00 - 09:00 hver mandag, og ca. halvtimes undervisningsøkt på torsdager. I tillegg kommer en times felles internundervisning for alle de kirurgiske fagene hver fredag. Utdanningskandidaten deltar på denne undervisningen og skal også bidra med å holde undervisning.​

Kirurgisk avdeling, Bærum sykehus

Morgenundervisningen omfatter diskusjoner, demonstrasjoner, foredrag , seminarer og fellesundervisning med andre enheter innenfor samme spesialitet  
 
Fordeling av ansvar for den teoretiske undervisningen er lagt til undervisningsutvalget i avdelingen. Det settes av tid til forberedelse og eventuelt etterarbeid for denne undervisningen.
 
Seksjonen har felles undervisning med avdelingens øvrige seksjoner (gastro, generell kirurgi og plastikk kirurgi). Undervisning foregår 100 min per uke (40 uker i året, 15 min mandag, tirsdag og torsdag, 55 min onsdag). Undervisning rullerer, slik at alle avdelingens leger bidrar. I tillegg er det eksterne foredragsholdere, for eksempel fra andre avdelinger eller fra andre sykehus, med temaer aktuelle for kirurgi. 
En patologisk konferanse i samarbeid med RR HF hver måned. Ett møte i måneden med gjennomgang av meldepliktige komplikasjoner/ skader.
 
Seksjonens undervisning/møter 150 min per uke:
 
  • Uro-patologi møte 30 min per uke
  • MDT møte Vestre Viken 30 min per uke
  • Uro-røntgen møte 30 min per uke
  • Seksjonsmøte 60 min per uke
 
Felles undervisning for spesialistkandidater: Deltar i felles LIS-undervisningen for Østlandet (OUU/Ahus/RH/DNR)
Det er avsatt tid til fordypning i tjenesteplanen.
 

Kirurgisk avdeling, Ringerike sykehus

Avdelingen gjennomfører ukentlige tverrfaglige møter med Urologisk avdeling Drammen sykehus og Bærum sykehus (tilstede urolog, radiolog, onkolog) for gjennomgang av pasienter med Ca. prostata, Ca. renis, Ca. vesica eller kompliserte urologiske tilstander. LIS urologi vil være aktiv i dette forum.

Dette foregår som videokonferanse.

LIS urologi vil har spesialist i urologi som veileder og det planlegges månedlige veiledningsmøter.

​Avdelingen har gode rutiner for at fordypningstid blir gjennomført og det er tradisjon for mulighet til hospitering ved andre institusjoner dersom ønskelig. Det vil tilrettelegges for at utdanningskandidat kan gjennomføre de kurs som er relevante for spesialiteten.

Avdelingen gjennomfører internundervisning ved kirurgisk avdeling hver mandag og onsdag, der man har urologiske, generell- og gastrokirurgisk tematikk. Det inkluderer også månedlig komplikasjonsmøte, der man diskuterer evt. komplikasjoner den siste måneden. Temaene ved internundervisning følger de læringsmålene som er nedsatt i Dossier for Vestre Viken. Det er satt av 30 minutter til undervisningen disse dagene. I tillegg til dette har vi hver annen torsdag tverrfaglig undervisning med 45 minutters foredrag, som rullerer mellom de ulike faggruppene på sykehuset.

For å få tilstrekkelig med internundervisning deltar urologisk LIS også på LIS-undervisning arrangert av Helse Sør-Øst for urologiske LIS en dag per måned.

 

I henhold til spesialistforskriftens bestemmelser får alle LIS utnevnt en individuell veileder.
Leder er ansvarlig for utnevnelse av veileder og at det legges til rette for supervisjon og regelmessig veiledning. Samtlige læringsarenaer har etablert struktur for veiledning av kandidater under spesialisering.
 
Spesialister og andre kompetansepersoner medvirker i den daglige supervisjon og mester/svenn-læring i tråd med nasjonale retningslinjer. 
Veiledning gjennomføres som en strukturert kombinasjon av individuell veiledning og gruppeveiledning. Ansvarlige ledere og representanter for LIS deltar i utviklingen av veiledningsstrukturen. Det særskilte ansvaret for gjennomføring ligger på ledelsen, representert ved klinikkene. 
 
Kandidatene skal vurderes systematisk underveis i utdanningsløpet, gjennom tett oppfølging av veileder. I vurderingen av oppnådde læringsmål skal leder innhente anbefalinger fra veileder og minst en av dem som har deltatt i supervisjonen. Der leder ikke er spesialist i aktuell spesialitet er det særlig viktig at leder henter vurderingskompetanse. Der det er hensiktsmessig anbefales det at en helhetlig vurdering av vurderingskollegium/evalueringskollegium inngår i vurdering av kandidatene før læringsmål godkjennes. 
 
Det vil etter oppnåelse av læringsmål, eller ved arbeidsforholdets slutt, bli utstedt bekreftelse på gjennomført praktisk tjeneste. 

Kirurgisk avdeling, Drammen sykehus

Ved urologisk seksjon har man et kvalitetsregister der man registrerer prostatabiopsier, operativ behandling – nyrebekkenplastikker, nyrekreft, prostataarterieembolisering (samarbeide med radiologisk avdeling) og blærekreft.
LIS og konstituerte overleger er involvert i dette registeret, og meningen er at kandidatene etter hvert skal legge fram resultater f.eks. på Høstmøtet.
Avdelingen er også involvert i en blærekreftstudie, epigenetikk, sammen med urologisk avd. i Bærum/Rikshospitalet.
Videre er avdelingen med i en PROM-basert multisenterstudie sammen med Vestfold/Telemark vedr prostatakreft. I forskningsgruppen inngår to overleger fra andre avdelinger med doktorgrad.
 
Ved urologisk seksjon pågår det i tillegg til kvalitetsregisterarbeid, også en prospektiv studie vedrørende prostatakreft. Vi deltar også i en studie om epigenetikk og blærekreft som ledes fra OUS Rikshospitalet. Det er utdanningskandidat i urologi som har rekruttert pasienter til studien og tatt seg av den daglige drifte i Drammen frem til nå.
 
Det legges opp til oppdatering rundt pågående studier og deltakelse i pågående og planlagte studier.  
 

Kirurgisk avdeling, Bærum sykehus

Ved Bærum sykehus er der en svært aktiv forskningsavdeling som i stor grad bistår og veileder klinikere. Ved urologisk seksjon er en av overlegene med doktorgrad forskningsansvarlig. LIS oppfordres til å delta på prosjekter/kvalitetskontroll av egne prosedyrer som har som mål å kunne presenteres på høstmøtet. Forskningsaktivitet og publisering er tema i internundervisningen. Det er en overlege og en LIS lege med dr. grad tilknyttet seksjonen. Det pågår flere dr. gradsprosjekter og det er i den senere tid etablert to kvalitetsregister i seksjonen.

Kirurgisk avdeling, Ringerike sykehus

Ved Ringerike Sykehus er det per nå en Professor II stilling tilknyttet OUS ansatt ved Sykehuset. Ved urologisk avdeling er det per i dag to overleger i urologi, begge har i tillegg spesialisering i generell kirurgi. 
 
Fra 1. september tiltrer det en stipendiat i overlegestilling på Kirurgisk avdeling, som vil bli forskningsansvarlig. Det er per i dag ingen aktive forskningsprosjekter ved urologisk avdeling, men man følger aktivt med på relevante prosjekter i foretaket. Man holder seg også oppdatert på forskningsaktivitet, og aktuelle publiseringer. 
 
LIS 2/3 oppfordres til å presentere på kirurgisk høstmøte, og får veiledning og støtte til dette.
 
Samtlige LIS 3 deltar på kongress en gang per år, samt blir prioritert til å få tatt sine obligatoriske kurs.

Samtlige overleger og utdanningskandidater deltar i internundervisningen, og det legges til rette for at alle deltar på kurs og kongresser. Det er stort faglig engasjement blant overlegene. Man diskuterer regelmessig innlagte pasienter, og diskuterer og oppdaterer seg regelmessig på de nasjonale og internasjonale faglige retningslinjene. 

Utdanningsplanen skal løpende evalueres og være på agendaen i utdanningsutvalgets møter. 
 
Planen vil bli revidert ved behov.

Relevante nyheter

    Sist oppdatert 24.01.2024