LIS Utdanning nevrologi

Utdanningsplan for spesialitet nevrologi

Denne utdanningsplanen ("Planen") redegjør nærmere for utdanning av leger i spesialisering innen spesialiteten nevrologi i Vestre Viken.

Planen informerer om hvordan utdanningsvirksomheten er organisert. Videre informerer den om organisering og gjennomføring av utdanningsløpet ved de forskjellige læringsarenaer, tilrettelegging for læringsaktiviteter og supervisjon, faglig forsvarlige rammer og kvalitet, akademisk kompetanse og forskningsaktivitet samt teoriundervisning.

Planen suppleres av en utdanningsplan i Kompetanseportalen, som tildeles LIS ved tilsettelse. I Kompetanseportalen er forskriftsfestede læringsmål detaljert beskrevet med læringsaktiviteter kandidaten forventes å gjennomføre.

Planen skal ligge til grunn for virksomhetens internkontroll og oppfølging fra Helsedirektoratet og Legeforeningens spesialitetskomiteer. Planen skal være et offentlig dokument tilgjengelig for den enkelte lege i spesialisering, også i forbindelse med søknad om ansettelse.

Vestre Viken helseforetak består av somatisk virksomhet ved Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu.
Vi har også en psykiatrisk sykehusavdeling ved Blakstad og fem distriktspsykiatriske sentre (DPS-er), tilbud innen barne- og ungdomspsykiatri samt tverrfaglig spesialisert rus- og avhengighetsbehandling. Klinikk for medisinsk diagnostikk har fagområder fordelt på de fire somatiske sykehusene.

Vestre Viken tilbyr spesialisering i nevrologi ved Drammen sykehus.

Utdanningen vil foregå ved følgende arena internt i helseforetaket:

Avdeling for Nevrologi, Revmatologi og reHabilitering (NRH), Drammen sykehus

Nevrologisk avdeling ved Drammen sykehus har fra februar 2015 vært godkjent fullverdig utdanningsinstitusjon i nevrologi, såkalt gruppe I-status. Det vi si at avdelingen fyller alle krav til utdanning i nevrologi, med unntak av sideutdanning i nevrokirurgi.

Vi har ansvar for nevrologi for en befolkning på ca. 500 000. Det betyr at vi har et høyt pasientvolum, der vi i tillegg til de mer vanlige nevrologiske lidelsene også har relativt mange pasienter innenfor såkalt sjeldne lidelser. Vi har et tett samarbeid med Habiliteringsavdelingen, der nevrologer fra vår avdeling er ansvarlig for behandling blant annet av pasienter med sjeldne genetiske tilstander. Vi har for øvrig tett samarbeid med flere andre avdelinger på sykehuset, spesielt innen intensivmedisin, indremedisin, revmatologi og karkirurgi. 

Videre har vi nært samarbeid med Nevrokirurgisk avdeling ved OUS, Rikshospitalet, der vi foretar både preoperative vurderinger og postoperativ oppfølging. På dette grunnlag mener vi at vi kan oppfylle alle læringsmål for nevrologi, med unntak av de mål som må dekkes ved seks måneders tjeneste ved nevrokirurgisk avdeling.
Det foreligger avtale for avtjening av nevrokirurgisk tjeneste ved OUS.

Nevrologisk avdeling Drammen sykehus er del av klinikk Drammen Sykehus i Vestre Viken HF. Avdelingen har fra 1. april 2011 ansvaret for nevrologiske pasienter bosatt i Asker og Bærum, og har sentralsykehusfunksjon for ca. 500 000 innbyggere. 

Avdelingen har 12 overlegehjemler, hvorav 11 går i vakt. To av avdelingens overleger er tilknyttet habiliteringsavdelingen med voksenhabilitering som arbeidsområde. En lege har 20 prosent tjeneste ved en rehabiliteringsinstitusjon (Vikersund rehabilitering) med spesielt ansvar for slagrehabilitering. 
Nevrologisk avdeling har 11-delt vaktturnus for LIS. Vi har flere LIS som til enhver tid er ute i forskning og en LIS i fordypningsstilling som roterer for PhD-prosjekter.

Nevrologisk avdeling Drammen sykehus har i alt 29 senger fordelt på to poster; Slagpost med 12 senger og generell nevrologisk post med 17 senger. I tillegg disponerer vi senger på hotellpost. Videre har vi dagpost med infusjonsbehandling og poliklinikk. Det er etablert en fast rotasjonsordning der både overleger og LIS roterer jevnlig.

Avdelingen har en omfattende poliklinisk virksomhet med over 11 000 konsultasjoner årlig, hvorav ca 1 500 av disse er klinisk nevrofysiologi. Avdelingen har hatt egen MS-enhet siden 1998 med flere MS-sykepleier og egen infusjonsenhet. 
Vi driver aktivt med avansert behandling innen Parkinsons sykdom, både oppfølging av dyp hjernestimulering og oppstart og oppfølging av pumpebehandling og injeksjonsbehandling. Vi har Parkinson-sykepleier i 20 prosent stilling. Videre har vi epilepsisykepleier i 20 prosent stilling.
Avdelingen driver omfattende injeksjonsbehandling med botulinumtoksin hovedsakelig mot dystonier og spastisitet, og har ca. 250 pasienter som mottar denne type behandling. Vi har et moderne og oppdatert klinisk nevrofysiologisk laboratorium. Laboratoriet er utvidet i forbindelse med nye opptaksområder. En nevrolog er for tiden i spesialisering til nevrofysiolog i samarbeid med OUS.

I samarbeid med habiliteringsavdelingen er det etablert en anfallsutrednings- og anfallskartleggingsenhet der det utredes åtte pasienter ukentlig med langtids-EEG og samtidig videoovervåkning. I samarbeid med det medisinske fakultetet ved UiO deltar avdelingen og sykehuset som helhet i praksisundervisning av medisinerstudenter som er utplassert på avdelingen totalt 6 måneder i året. Avdelingen tilbyr også hospiteringsplass til andre medisinerstudenter, vesentlig utenlandsstudenter.

Alle LIS deltar i alle deler av avdelingens virksomhet. LIS arbeidsoppgaver er for en stor del knyttet opp til sengepostenes drift, i tillegg til vaktarbeid. Det er etablert en rotasjonsordning med skifte av post regelmessig. LIS skal lære seg doppler halskar mens de er på slagposten, under veiledning av overlegen på slagposten. Fordypningstiden kan gjerne brukes til dette. I tillegg har LIS faste poliklinikkdager i løpet av en 11-ukers turnus. De har fortløpende faglig veiledning av overlege. Pasientgjennomstrømningen ved avdelingen er stor, og LIS tar imot og behandler et stort antall pasienter med nevrologiske sykdommer. De har vil få bred erfaring med de vanligste nevrologiske sykdommer og problemstillinger ved Drammen sykehus, samtidig som de også vil få se en rekke mer spesielle nevrologiske tilstander, samt ortopediske og nevrokirurgiske problemstillinger. 

Avdelingen har avtale med nevrokirurgisk avdeling, OUS for obligatorisk tjeneste i nevrokirurgi. Vi har i flere år tatt imot LIS som trenger utdannelse fra andre nevrologiske avdelinger, i hovedsak Vestfold og Telemark. Vi satser betydelig på forskning og fagutvikling ved avdelingen, se nedenfor for detaljer.

Hver ukedag er det et morgenmøte der alle pasienter som ble innlagt dagen/helgen før blir gjennomgått og drøftet internt i legestaben. Her er det rom for faglige og etiske diskusjoner rundt enkeltpasienter og generelt.
Morgenmøtet blir etterfulgt av et nevroradiologisk møte som varer 30 minutter der billeddiagnostikk av inneliggende og polikliniske pasienter blir gjennomgått og videre diagnostikk blir diskutert. 
Hver dag er det previsitt og visitt med postansvarlig sykepleier. Overlege er til stede ved previsitt, dels visitt (alle nyinnlagte pasienter), men LIS går tilnærmet daglig visitt alene.
To ganger i uken er det egne teammøter med andre faggrupper som fysioterapeut, logoped, ergoterapeut og sosionom.

Avdelingen har et utdanningsutvalg som består av to representanter for overlegene og to representanter for LIS. En av representantene skal ha doktorgrad. Utvalget møtes vanligvis to ganger i halvåret med årlig gjennomgang og revisjon av utdanningsplanen. Utvalget har en funksjonstid på to år.

Utdanningsutvalget skal blant annet ha ansvar for å kvalitetssikre utdanningen, revidere læringsaktiviteter og informere om mulige utfordringer ved rotasjon, internt og eksternt. Med kvalitetssikring menes å sikre at LIS får veiledning, supervisjon og oppfølging i tråd med forskrift og ansvar som påligger foretaket som utdanningsvirksomhet. Det skal også sikres tilstrekkelig rom for gjennomføring av utdanningsaktiviteter.

Det er i tillegg opprettet et utdanningsråd med representanter fra hver spesialitet. Rådets oppgaver er å analysere, evaluere og videreutvikle felles utfordringer og muligheter på tvers av spesialitetene. Eksempler på evaluering er organisering av læringsaktiviteter i FKM, planlegging og gjennomføring av veiledning, supervisjon og struktur, utfordringer rundt rotasjon samt generell erfaringsutveksling.

Det er tre faste undervisningstimer i uken; tirsdag, onsdag og torsdag kl. 08.00 - 08.30.                    

Tirsdag og torsdag er det emneundervisning der de viktigste emnene innen nevrologien blir utdypet. Her bidrar avdelingens leger samt eksterne foredragsholdere med gjennomgang av temaer oppsatt etter en rotasjonsmal. Denne undervisningen er lagt opp som en to-års syklus. I tillegg har LIS undervisning av spesielle emner sammen med en overlege tre onsdager i måneden. Dette inkluderer EEG-undervisning, ”bed-side” undervisning og undervisning i undersøkelsesteknikker. Det er obligatorisk fremmøte til undervisningen.
Onsdager i lunsjen er det satt av tid til informasjon og oppdateringer fra legemiddelindustrien, såkalte lunsjmøter mellom kl. 12.00 - 12.30, dette er ikke en del av den obligatoriske undervisningen. 

Ca. to til fire ganger per semester arrangerer forskningsavdelingen møter for alle med forskningsinteresse ved sykehuset, med mer allmenne forskningsrelaterte tema som etikk, personvern, metode, hvordan søke midler, litteratursøk, statistikk med mer. 
En fredag per måned er det fellesundervisning for alle leger ved sykehuset, kl. 08.00 - 08.30. Dette er heller ikke regnet som obligatorisk undervisning. 

Videre deltar interesserte leger på jevnlige nasjonale videomøter med spesielle tema der mer sjeldne lidelser som muskelsykdommer og arvelige bevegelsesforstyrrelser beskrives med kasuistikker, video og forskningsnyheter.
Avdelingen arrangerer årlige fagseminarer for leger med et spesifikt tema der vi har eksterne foredragsholdere.

Kursutdanning

Avdelingen tilstreber å være liberal med innvilgning av permisjon for deltakelse på obligatoriske kurs og emnekurs. Vi prøver også i størst mulig grad å hjelpe LIS slik at de i alle fall en gang ila utdanningen får med seg en stor internasjonal kongress. I tillegg får alle to dager på Nevrodagene årlig.                                                                                                                

Fordypning

I tjenesteplanen for LIS er det avsatt fire timer i uken til faglig fordypning. Studiedagen skal brukes til faglig fordypning, prosedyrer som doppler halskar, injeksjoner med botulinumtoksin og lignende. Avdelingen har et velutstyrt fagbibliotek og abonnerer på flere fagtidsskrifter elektronisk og god bibliotekartjeneste og tilgang til de store medisinsk-faglige databasene via internett.

I henhold til spesialistforskriftens bestemmelser får alle LIS utnevnt en individuell veileder.

Leder er ansvarlig for utnevnelse av veileder og at det legges til rette for supervisjon og regelmessig veiledning. Spesialister og andre kompetansepersoner medvirker i den daglige supervisjon og mester/svenn-læring i tråd med nasjonale retningslinjer. Vi tilstreber at alle som skal veilede LIS har gjennomført veiledningskurs.

Veiledning gjennomføres som en strukturert kombinasjon av individuell veiledning og gruppeveiledning. Ansvarlige ledere og representanter for LIS deltar i utviklingen av veiledningsstrukturen. Det særskilte ansvaret for gjennomføring ligger på ledelsen, representert ved klinikkene.

Nevrologisk avdeling har satt av en halvtime fra kl. 08.30 - 09.00 første onsdag hver mnd. til individuell veiledning. Videre er det gruppeveiledning med særlig fokus på felles kompetansemål en gang pr måned.

Kandidatene skal vurderes systematisk underveis i utdanningsløpet, gjennom tett oppfølging av veileder. I vurderingen av oppnådde læringsmål skal leder innhente anbefalinger fra veileder og minst en av dem som har deltatt i supervisjonen. Vi har etablert et evalueringskollegium som i fellesskap vurdering av kandidatene før læringsmål godkjennes. Det vil etter oppnåelse av læringsmål, eller ved arbeidsforholdets slutt, bli utstedt bekreftelse på gjennomført praktisk tjeneste.

Avdelingen driver aktivt med forskning og har flere pågående prosjekter utgående fra avdelingen, spesielt innen epilepsi og MS.

Tre overleger har doktorgrad innen hjerneslag og bevegelsesforstyrrelser. To LIS er ferdige med sine doktorgrader utgående fra avdelingen på hhv. epilepsi og Rett syndrom. To LIS disputerer november 2020 innen hhv. immunologi og hodeskader. En LIS og en overlege er oppmeldt i doktorgradsprogrammet med prosjekter innen MS.
I tillegg har vi flere samarbeidsprosjekter, spesielt med OUS og Haukeland, og inkluderer pasienter i multisenterstudier innen Parkinsons sykdom, ALS, MS og migrene.
I tillegg er flere overleger og LIS involvert i mindre prosjekter og oppdragsforskning innen epilepsi, MS, Parkinsons sykdom og behandling av hjerneslag.

Vi har de siste årene hatt mellom 10-15 publikasjoner i internasjonale tidsskrift eller Tidsskrift for den Norske Legeforening årlig. LIS oppfordres til å delta aktivt med presentasjoner under våre nasjonale fagdager, Nevrodagene, og bidrar årlig med flere innlegg (siste årene mellom to til fem innlegg).
Undervisning i forskningsmetodikk, forskningsetikk og vitenskapsteori er lagt inn i vår rullerende utdanningsplan for avdelingen.
Vi har i tillegg forskningsmøter​ arrangert av Forskningsutvalget to ettermiddager i halvåret for alle som er involvert i prosjekter.

Nevrologisk avdeling i Drammen er en travel klinisk avdeling med slagenhet og generell nevrologisk enhet samt poliklinikk hvor LIS deltar i alle funksjoner.
Det er høy turnover av innlagte pasienter der hovedtyngden av innleggelser er øyeblikkelig hjelp. Dette innebærer at LIS relativt raskt får erfaring med alle typer nevrologiske problemstillinger og får sett mange pasienter, både akutte nevrologiske tilstander på vakt og elektivt på poliklinikk og sengepost.
Det er lagt til rette for, og ønskelig fra bakvakts side, at LIS jevnlig konfererer med bakvakt, og LIS gir uttrykk for at de opplever at terskelen for konferering og diskusjon er lav – dette bidrar til å sikre faglig kvalitet.
Viktig er også de faglige diskusjoner, både generelt og rundt innkomne og inneliggende pasienter, sammen med erfarne leger på daglige morgenmøter og rapportmøter ved vaktskifter. Dette, kombinert med teoretisk undervisning, individuell veiledning og innføring i prosedyrer, mener vi sikrer tilstrekkelig klinisk kompetanse og faglig kvalitet.

Vedrørende akademisk kompetanse er det tre overleger og to LIS med PhD, og ytterligere to LIS som vil disputere snarlig, samt en LIS og en overlege som er i gang med doktorgradsarbeid.
I tillegg har en av våre overleger tidligere vært ansatt som forskningssjef ved sykehuset, noe som også i stor grad har bidratt til å stimulere akademisk virksomhet.
Vi forsøker blant annet å dra nytte av LIS i forskningsstillinger i internundervisning og forsøker å legge til rette for nye prosjekter.

Utdanningsplanen skal løpende evalueres og være på agendaen i utdanningsutvalgets møter.
 
Planen vil bli revidert ved behov.

Relevante nyheter

    Sist oppdatert 23.04.2024