En person som ser gjennom et mikroskop

Utdanningsplan for spesialiteten medisinsk mikrobiologi

Denne utdanningsplanen redegjør nærmere for utdanning av leger i spesialisering innen spesialiteten medisinsk mikrobiologi i Vestre Viken.

 

Denne utdanningsplanen («Planen») redegjør nærmere for utdanning av leger i spesialisering innen spesialiteten medisinsk mikrobiologi i Vestre Viken. 
Planen informerer om hvordan utdanningsvirksomheten er organisert. Videre informerer den om organisering og gjennomføring av utdanningsløpet ved de forskjellige læringsarenaer, tilrettelegging for læringsaktiviteter og supervisjon, faglig forsvarlige rammer og kvalitet, akademisk kompetanse og forskningsaktivitet samt teoriundervisning. 

Planen suppleres av en utdanningsplan i Kompetanseportalen, som tildeles LIS ved tilsettelse. I Kompetanseportalen er forskriftsfestede læringsmål detaljert beskrevet med læringsaktiviteter kandidaten forventes å gjennomføre. 
 
Planen skal ligge til grunn for virksomhetens internkontroll og oppfølging fra Helsedirektoratet og Legeforeningens spesialitetskomiteer. Planen skal være et offentlig dokument tilgjengelig for den enkelte lege i spesialisering, også i forbindelse med søknad om ansettelse. 

Vestre Viken helseforetak består av somatisk virksomhet ved Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu. Vi har også en psykiatrisk sykehusavdeling ved Blakstad og fem distriktpsykiatriske sentre (DPS-er), tilbud innen barne- og ungdomspsykiatri samt tverrfaglig spesialisert rus- og avhengighetsbehandling. Klinikk for medisinsk diagnostikk har fagområder fordelt på de fire somatiske sykehusene.
 
Vestre Viken tilbyr spesialisering i medisinsk mikrobiologi ved Avdeling for laboratoriemedisin, Medisinsk mikrobiologi seksjon Drammen eller Bærum.

Utdanningen vil foregå ved følgende arenaer internt i helseforetaket: 

 • Avdeling for laboratoriemedisin, Medisinsk mikrobiologi, Drammen (Mikr. DS)
 • Avdeling for laboratoriemedisin, Medisinsk mikrobiologi, Bærum (Mikr. BS)
 • Medisinsk avdeling, Drammen, Bærum eller Ringerike sykehus (klinisk tjeneste)
 • ​Avdeling for smittevern (hospitering)
De ulike læringsarenaene vil dekke ulike læringsområder. Dersom tjeneste utover to uker ved annen avdeling enn fast arbeidssted er nødvendig, fremgår dette av overordnet fremdriftsplan for spesialiteten. 
I tillegg vil eksterne læringsarenaer for mange spesialiteter benyttes etter avtale. Dette vil eventuelt fremgå av overordnet fremdriftsplan for spesialiteten.

Medisinsk mikrobiologi, Drammen og Bærum gir samlet et analysetilbud som omfatter hele det medisinsk-mikrobiologiske fagfeltet innen bakteriologi (unntatt mykobakterier), virologi og parasittologi. I tillegg noe mykologi, inkludert dermatofytt pcr. Samlet totalt analysetall for 2018 var 670 000 analyser, fordelt på 230 000 bakteriologiske analyser, 280 000 genteknologiske analyser og 160 000 serologiske analyser. 
 
Medisinsk mikrobiologi, Drammen
Fagområder: Preanalytisk, bakteriologi, serologi og genteknologi.
Mottar primært prøver fra Drammen sykehus og Kongsberg sykehus, samt fra primærhelsetjenesten i tilhørende områder. I tillegg mottas prøver fra Ringerike sykehus og Bærum sykehus for de analyser som ikke tilbys ved seksjonen i Bærum, dvs. deler av det serologiske repertoar og det meste av det genteknologiske repertoar. Totalt analysetall for 2018 var 475 000 analyser, fordelt på 125 000 bakteriologiske analyser, 240 000 genteknologiske analyser og 110 000 serologiske analyser. 
 
Medisinsk mikrobiologi, Bærum
Fagområder: Preanalytisk, bakteriologi, substrat, serologi og genteknologi.
Mottar primært prøver fra Bærum sykehus og Ringerike sykehus, samt fra primærhelsetjenesten i tilhørende områder. I tillegg mottas prøver for SOI-diagnostikk (Klamydia/gonokokker/M. genitalum) for hele Vestre Viken. Seksjonen har P3-lab og begrenset Tb-diagnostikk (PCR, mikroskopi). Totalt analysetall for 2018 var 190 000 analyser, fordelt på 105 000 bakteriologiske analyser, 40 000 genteknologiske analyser og 45 000 serologiske analyser. 
 
Funksjonsfordeling:
Bakteriologi: Hovedsaklig likestilt. Unntak fecesprøver og prøver fra spesialavdelinger, som barneavdeling, ØNH og øye utføres i Drammen. P3-lab på Bærum.
Serologi: Bredt tilbud i Drammen, smalere tilbud i Bærum
Genteknologi: Bredt tilbud i Drammen, smalt tilbud i Bærum
Substrat: Bærum produserer for både Bærum og Drammen

Medisinsk teknisk utsyr (sentrale elementer)
Drammen: Bakteriologi: Bactec (blodkultur), Maldi-TOF, Vitek 2 Serologi:  Alininty, Liaison XL, DS2, Autoblot
Genteknologi: MagNa Pure 96, Hamilton STAR, EasyMAG,  LightCycler 480, Aria DX, COBAS TaqMan/AmpliprepPanther/PantherFusion, GeneXpert mm.

Bærum: Bakteriologi: Bactec (blodkultur), Maldi-TOF, Vitek 2, Serologi: Alininty Genteknologi: Panther/Panther Fusion, GeneXpert

Litteratur
Begge seksjoner har god tilgang på litteratur gjennom Vestre Vikens bibliotek, samt spesifikke oppslagsverk for medisinsk mikrobiologi/infeksjonsmedisin lokalt tilgjengelig seksjonen.

Læringsaktiviteter
Ved begge seksjoner starter LIS tjenesten ved en grundig opplæring i benketjeneste i både bakteriologi, serologi og genteknologi etter en egen spesifikk rotasjonsplan. Dette er hovedsakelig supervisert av erfarne bioingeniører samt overleger ved seksjonen. Den spesifikke planen konkretiserer hvem som har ansvaret for supervisjon til enhver tid for de ulike oppgaver. Etter hvert som grunnleggende ferdigheter er på plass starter opplæring i spesifikke legeoppgaver. Først ved å følge overlege som har ansvar for de spesifikke oppgaver som skal læres, deretter ved å utføre oppgavene under supervisjon fra overlegen. Til slutt vil LIS være kvalifisert til å utføre legeoppgaver selvstendig, men med spesialist tilstede i avdelingen. I hele perioden følges avdelingens undervisningsprogram, samt at man i forløpet også deltar/får ansvar for et større verifiserings-/valideringsprosjekt. 

Læringsarenaer for klinisk tjeneste
Medisinsk avdeling, Drammen sykehus: Avdelingen har totalt 52 000 pasientbehandlinger per år, herav ca. 4 600 infeksjonsmedisinske behandlinger. Avdelingen har totalt 29 overleger, herav tre infeksjonsmedisinere.

Medisinsk avdeling, Bærum sykehus: Avdelingen har totalt 51 280 pasientbehandlinger i året, herav 4170 infeksjonsmedisinske pasienter. Det er totalt 37 overleger, herav tre infeksjonsmedisinere.

Medisinsk avdeling, Ringerike sykehus: Avdelingen utfører totalt 25 700 pasientbehandlinger årlig, herav 625 infeksjonsmedisinske forløp i tillegg til et betydelig antall infeksjoner i den generelle indremedisinske pasientpopulasjonen. Det er totalt 18 overleger ved avdelingen, herav en spesialist i infeksjonsmedisin.
 
Avdeling for smittevern (hospitering)
​Avdeling for smittevern jobber overordnet med smittevern for behandlingsstedene i Vestre Viken og legger blant annet føringer for smittevernarbeidet via foretaksovergripende smittevernprosedyrer. Avdelingen har smittevernoverlege i 50 prosent stilling og smittevernlege i 20 prosent stilling. I tillegg til fem hygienesykepleiere og en spesialrådgiver. 

Seksjonene samarbeider for å få best mulig utdanningsforløp for sine LIS, og avdelingsoverlegen har et overordnet og koordinerende ansvar. Hver LIS tildeles en tilpasset opplæringsplan som beskriver mer detaljert læringsaktivitet og intern rotasjon nødvendig for måloppnåelse.

E-håndbok - MIK Opplæringsplan for LIS

Justeringer i utdanningsforløpet kan være nødvendig for at det skal passe inn i avdelingens drift og være avpasset til tilgjengelige ressurser, men det regnes som et overordnet mål å få LIS-kandidaten gjennom utdanningen til planlagt tid. Avdelingsoverlegen har i samråd med LIS sin veileder ansvar for at nødvendige justeringer i individuell utdanningsplan/rotasjon gjennomføres. LIS-kandidaten skal som utgangspunkt få ett relevant kurs pr. halvår, samt er aktuell for deltakelse i relevante fagmøter og kongresser. Det er avsatt en dag pr to uker for faglig fordypning.

For å sikre at fagmiljøene og LIS har anledning til å medvirke i utformingen at utdanningstilbudet er det opprettet ett utdanningsutvalg pr. spesialitet. Utdanningsutvalgene skal blant annet ha ansvar for å kvalitetssikre utdanningen, revidere læringsaktiviteter og informere om mulige utfordringer ved rotasjon, internt og eksternt. Med kvalitetssikring menes å sikre at LIS får veiledning, supervisjon og oppfølging i tråd med forskrift og ansvar som påligger foretaket som utdanningsvirksomhet. Det skal også sikres tilstrekkelig rom for gjennomføring av utdanningsaktiviteter.
 
Det er i tillegg opprettet et utdanningsråd med representanter fra hver spesialitet. Rådets oppgaver er å analysere, evaluere og videreutvikle felles utfordringer og muligheter på tvers av spesialitetene. Eksempler på evaluering er organisering av læringsaktiviteter i FKM, planlegging og gjennomføring av veiledning, supervisjon og struktur, utfordringer rundt rotasjon samt generell erfaringsutveksling.​

Felles undervisning for Medisinsk mikrobiologi, Drammen og Bærum

 • Nasjonal nettundervisning i medisinsk mikrobiologi hver andre torsdag kl. 14:00-15:00   (foredrag)
 • Nasjonal nettundervisning i infeksjonsmedisin ca en gang per mnd, torsdag kl. 12:00 -12:45 (foredrag)
 • Internundervisning BS/DS over lync/skype hver andre torsdag kl. 14:00 -15:00 (foredrag og diskusjon)

Spesifikk undervisning for Medisinsk mikrobiologi, Drammen

 • Demonstrasjon hver mandag kl- 12:30 - 13:00 (Sammen med infeksjonsmedisin, Demonstrasjon og diskusjon)
 • Undervisning for Barneavdelingen en gang pr måned, onsdag 8:00 - 8:30 (foredrag og diskusjon)
 • Undervisning sammen med infeksjonsmedisin tre ganger per måned torsdag kl. 12:00 - 12:45 (foredrag og diskusjon)

Spesifikk undervisning for Medisinsk mikrobiologi, Bærum

 • Undervisning sammen med infeksjonsmedisin hver torsdag kl. 12:00 - 13:00 (foredrag og diskusjon)
 • Intensivmøte kl. 13:00 -13:30 hver mandag, onsdag og fredag, tellende for 30 minutter undervisning per uke. (Sammen med infeksjonsmedisin og intensivleger, diskusjon, kasuistikk)
Alle LIS og overleger skal bidra med innlegg i undervisningen. Det blir jevnlig avsatt tid til forberedelse av undervisning i arbeidstiden, evt. i fordypningstid. En LIS har ansvar for oppsett av undervisningsplan etter gjeldende føringer, og lages et semester i forveien. Oppmøte for LIS registreres. 

I henhold til spesialistforskriftens bestemmelser får alle LIS utnevnt en individuell veileder.
Leder er ansvarlig for utnevnelse av veileder og at det legges til rette for supervisjon og regelmessig veiledning. Samtlige læringsarenaer har etablert struktur for veiledning av kandidater under spesialisering. Spesialister og andre kompetansepersoner medvirker i den daglige supervisjon og mester/svenn-læring i tråd med nasjonale retningslinjer. 

Veiledning gjennomføres som en strukturert kombinasjon av individuell veiledning og gruppeveiledning. Ansvarlige ledere og representanter for LIS deltar i utviklingen av veiledningsstrukturen. Det særskilte ansvaret for gjennomføring ligger på ledelsen, representert ved klinikkene. 

Kandidatene skal vurderes systematisk underveis i utdanningsløpet, gjennom tett oppfølging av veileder. I vurderingen av oppnådde læringsmål skal leder innhente anbefalinger fra veileder og minst en av dem som har deltatt i supervisjonen. Der leder ikke er spesialist i aktuell spesialitet er det særlig viktig at leder henter vurderingskompetanse. Der det er hensiktsmessig anbefales det at en helhetlig vurdering av vurderingskollegium/evalueringskollegium inngår i vurdering av kandidatene før læringsmål godkjennes. Det vil etter oppnåelse av læringsmål, eller ved arbeidsforholdets slutt, bli utstedt bekreftelse på gjennomført praktisk tjeneste. 

 

Akademisk kompetanse
Tre personer med PhD (to overleger hvorav en ved hver seksjon, samt avdelingssjef)
 
Forskningsaktivitet
 • En overlege med 50 prosent PhD stipendiat ved Medisinsk mikrobiologi, Bærum
 • En overlege med pågående prosjekt med midler fra Helse Sør-Øst ved Medisinsk mikrobiologi, Drammen
 • Deltakelse i flere multisenter-studier.
 • Nært samarbeid med forskningsavdelingene i Vestre Viken og deltakelse i studier i deres regi.
 • LIS vil i løpet av utdanningsforløpet ha ansvar/delansvar for ett eller flere validerings-/verifiseringsprosjekt, i tillegg til mulighet til å delta i de multisenter-studier som pågår. 
 • Ved ønske om egne små eller store forskningsprosjekt forsøker avdelingen å legge til rette for dette.

LIS sin måloppnåelse, progresjon og kliniske og akademiske kompetanse vurderes hvert halvår av avdelingens evalueringskollegium, bestående av avdelingsoverlege samt veileder og ytterligere en overlege. Det innhentes også vurderinger fra seksjonsleder og relevante fagbioingeniører/ overbioingeniører til dette evalueringsmøtet.
 
Årlig evaluering i avdelingens utdanningsutvalg, mhp. om avdelingen leverer forventet kvalitet og hensiktsmessige rammer for spesialistutdanning.
Tre av avdelingens overleger har formell veilederkompetanse, med målsetning om at alle overleger skal ha kurs i dette.​

Utdanningsplanen skal løpende evalueres og være på agendaen i utdanningsutvalgets møter. 
 
Planen vil bli revidert ved behov.

 

Sist oppdatert 23.04.2024