En lege som tar seg av en pasient

Utdanningsplan for spesialitet fordøyelsessykdommer

Denne utdanningsplanen redegjør nærmere for utdanning av leger i spesialisering innen spesialiteten fordøyelsessykdommer i Vestre Viken.

Planen skal informere om hvordan utdanningsvirksomheten er organisert, organisering og gjennomføring av utdanningsløpet, tilrettelegging for læringsaktiviteter og supervisjon. Faglig forsvarlige rammer og kvalitet, akademisk kompetanse og forskningsaktivitet og internundervisning.

​Planen suppleres av en utdanningsplan i Kompetanseportalen, som tildeles LIS ved tilsettelse. I Kompetanseportalen er de forskriftsfestede læringsmål detaljert beskrevet med læringsaktiviteter kandidaten forventes å gjennomføre.​

Planen skal ligge til grunn for virksomhetens internkontroll og oppfølging fra Helsedirektoratet og Legeforeningens spesialistkomiteer. Planen skal være et offentlig dokument tilgjengelig for den enkelte lege i spesialisering, også i forbindelse med søknad om ansettelse.

Vestre Viken helseforetak består av somatisk virksomhet ved Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu. Vi har også en psykiatrisk sykehusavdeling ved Blakstad og fem distriktspsykiatriske sentre (DPS-er), tilbud innen barne- og ungdomspsykiatri samt tverrfaglig spesialisert rus- og avhengighetsbehandling. Klinikk for medisinsk diagnostikk har fagområder fordelt på de fire somatiske sykehusene.

Vestre Viken tilbyr spesialisering i fordøyelsessykdommer ved Drammen sykehus, Bærum sykehus, Kongsberg sykehus og Ringerike sykehus.

Utdanningen vil foregå ved følgende arenaer internt i helseforetaket:

  • ​Medisinsk avdeling, Drammen sykehus
  • Medisinsk avdeling, Kongsberg sykehus
  • Medisinsk avdeling, Bærum sykehus
  • Medisinsk avdeling, Ringerike sykehus
De ulike læringsarenaene vil dekke ulike læringsområder. Dersom tjeneste utover to uker ved annen avdeling enn fast arbeidssted er nødvendig, fremgår dette av overordnet fremdriftsplan for spesialiteten. I tillegg vil eksterne læringsarenaer for mange spesialiteter benyttes etter avtale. Dette vil eventuelt fremgå av overordnet fremdriftsplan for spesialiteten.

Medisinsk avdeling, Drammen sykehus

Seksjonen har seks spesialister i fordøyelsessykdommer (gastroenterologi) som jobber fulle stillinger. I tillegg en spesialist i seniorstilling en dag per uke.

Tre LIS har om lag 50 prosent av sitt arbeide ved gastroenterologisk sengepost. To av disse er i LIS3-stilling og har i tillegg til postarbeid regelmessig poliklinikk innen fordøyelsessykdommer - med kontroller innenfor hele spekteret av fordøyelsessykdommer - og nyhe​nviste pasienter, samt gradvis mer krevende endoskopisk arbeide, med initialt gastroskopi, deretter koloskopi – og etterhvert deltagelse i alle de nedenfor beskrevne undersøkelser (med varierende grad av selvstendighet, som nærmere beskrevet i Kompetanseportalen). 

Det vil også bli lagt til rette for intern rotasjon av LIS3 fra de andre tre sykehusene i foretaket i den grad dette er nødvendig for å oppnå utdanningskravene, særlig innenfor terapeutisk endoskopi (som polyppektomi, hemostase-teknikker, ERCP, stent-behandling, ballong-dilatasjon av benigne og maligne stenoser, etc.) og mer sjeldne diagnostiske teknikker nevnt nedenfor.

Seksjonen tilbyr diagnostikk og behandling innen alle indremedisinske områder av fordøyelsessykdommer, inkl. undersøkelse av tynntarm med enteroskopi, funksjonsundersøkelse av øsofagus med 24-timers pH/ impedans-måling, høyoppløsning øsofageal manometri, billeddiagnostikk av tynntarm med kapselendoskopi og endoskopisk ultralyd.

Den endoskopiske virksomheten ved seksjonen har gjennom mange år vært omfattende, med stadig mer avansert endoskopisk terapi, ikke minst innenfor ERCP - ​hvor både volum og erfaringsnivå er høyt (nær 40 år etter etablering).

Årlig gjøres ca. 2500 gastroskopier ved seksjonen, ca. 1700 koloskopier, 220-240 ERCP.  Samlet er det ca. 1500 konsultasjoner i samtale-poliklinikk, hvor også LIS deltar. Pasienter med fordøyelsessykdommer er innlagt på sengepost, som deles med kardiologi. Det er ni senger for gastroenterologi.

Den gastrokirurgiske aktiviteten ved sykehuset er omfattende. ​Det er etablert et meget godt samarbeid med kirurgisk avdeling.
Det samme gjelder godt utbygde og servicebevisste avdelinger innen mikrobiologi, nukleærmedisin, klinisk biokjemi, patologi og røntgen (hvor det er et omfattende tilbud innen gastroenterologisk diagnostikk, inkl. MRCP, MR tynntarm, kontrast-ultralyd og intervensjonsradiologi, med døgnvakt – spesielt for embolisering av vanskelige blødninger, særlig fra ventrikkel/ duodenalsår). Oppfølging av pasienter med malign sykdom skjer i nært samarbeid med onkolog.

Denne brede kontaktflaten mot andre avdelinger, både kliniske og innen laboratoriefag, utgjør en verdifull arena for læring. Vi søker både å etablere regelmessige faglige samarbeidsmøter med flere av disse avdelingene (pr i dag kirurgisk og radiologi) og å engasjere leger derfra til å delta og aktivt bidra på faglige møter innenfor Vestre Viken-området (som arrangeres årlig).

Sykehuset har velutstyrt medisinsk bibliotek med adgang til litteratursøk, blant annet via internett. 

Det er satt av tid for supervisjon av LIS 2/3-kandidat i arbeidsplanen inklusive previsitt, ny visitt og felles ordinær visitt. Spesialist har satt av tid for arbeid på sengepost frem til lunsj.

Det er ønske om veileder- og kommunikasjonskurs for alle supervisører. Alle LIS3 får en spesialist som veileder. Det er satt av fast tid i arbeidsplanen for veiledningssamtaler med møter hver måned. Systematisk evaluering av utdanningsprogresjon med regelmessige (hver sjette og tolvte måned) møter hvor en til to supervisører, veileder, enhetsoverlege med ansvar for LIS og seksjonsoverlege deltar.

I denne gjennomgangen presenterer veileder kandidaten. Denne presentasjonen og den følgende gjennomgangen fokuserer på faglig kunnskap, utøvelse av faget, pasientbehandlingen med vekt på kommunikasjon, ansvarsbevissthet, klinisk vurderingsevne og  effektivitet. 

Det foretas en overordnet, helhetlig milepælsvurdering (evalueringskollegium) av kandidaten, som grunnlag for å avgjøre om læringsmålene i Kompetanseportalen er nådd. På forhånd må alle relevante læringsaktiviteter være lagt inn i Kompetanseportalen og godkjent (som regel av aktuell supervisør).

Medisinsk avdeling, Bærum sykehus

​Gastromedisinsk seksjon består av syv overlegestillinger og to LIS-stillinger. Tre av overlegene har PhD. Befolkningsgrunnlaget er 190 000.

Seksjonen har ansvar for diagnostisering og behandling innen hepatologi og inflammatorisk tarmsykdom, samt diagnostisk og terapeutisk endoskopi. ​​Seksjonen har åtte senger på generell medisinsk avdeling. Seksjonen er undervisningssted for Endoskopiskolen i Helse Sør-Øst og har to undersøkelsesrom utstyrt med AV utstyr for endoskopiopplæring. Seksjonen har fem endoskopirom på poliklinikken og disponerer også en radiologisk lab to halve dager for annen terapeutiske inngrep.

Endoskopiutstyret til avdelingen er oppdatert og vi har også investert i Fibroscan for elastografi av lever. To av overlegene knyttet til avdelingen er deltidsansatt ved Endoskopiskolen. Opplæring foregår løpende og LIS leger har dedikert tid med instruktør ved endoskopiopplæring og blir vurdert med DOPS (direct observation for procedural skills) etter fast prosedyre for opplæring. LIS leger deltar fast i internundervisning til seksjonen og til medisinsk avdeling. 

Seksjonen tilbyr ikke ph/impedans, manometri eller endoskopisk ultralyd, og LIS ved seksjonen må hospitere ved Drammen sykehus for å oppnå disse læringsmålene.​

Seksjonen har tilgang til felles medisinsk bibliotek på sykehuset samt elektronisk tilgang til andre nettsteder og har abonnement ved flere internasjonale tidsskrifter. Seksjonen har stor aktivitet og varierte pasienter slik at LIS får stor mulighet til å se mye av de sentrale punktene innen spesialiteten. LIS selv er ansvarlig for å lese seg opp på nødvendig akademisk kunnskap i tillegg til obligatoriske kurs og får regelmessig oppgaver der hun/han må demonstrere sin kompetanse. LIS blir vurdert i plenum av spesialister på regelmessige møter.

Medisinsk avdeling, Ringerike sykehus

Seksjonen har to gastroenterologer i full stilling, og for tiden har vi én LIS knyttet til seksjonen. 

Seksjonen behandler vanlige gastroenterologiske problemstillinger, som GI blødninger, IBD, magesmerter, leversykdommer. Vi har et godt og tett samarbeid med gastrokirurger til vurdering og diskusjon om pasienter. Overlege og LIS jobber sammen på sengetun, med previsitt og visitt. Oppgaver fordeles deretter kompetanse. Ved poliklinikk starter opplæringen ved at det meste foregår under tett supervisjon. Etter hvert som det tilkommer progresjon i forløpet får LIS økende selvstendig arbeide. Overlege er alltid tilgjengelig for supervisjon. Poliklinikk omfatter skopi med gastro og coloskopi, samtaler, samt IBD poliklinikk med dagbehandling med infusjoner og vurderinger. Vi har et ukentlig MDT møte bestående av gastroenterolog, gastrokirurg, radiolog og onkolog. Her diskuteres cancer pasienter, og andre vanskelige problemstillinger. Det er også et nært samarbeid med radiologer, som er åpne for diskusjon og innspill. 

Sengepost deles med infeksjonssykdommer, nefrologi og endokrinologi. Det varierer ofte mellom to til åtte pasienter innlagt.       

An
gående litteratur har alle leger tilgang til PC, med nettbasert litteratursøk. Supervisjon foregår kontinuerlig med tid til previsitt og tidvis visitt på innlagte pasienter. Samt mye supervisjon i starten ved praktiske prosedyrer, deretter alltid tilgang på supervisjon.               

Alle får utdelt veileder ved oppstart. Det er avsatt tid til månedlig veiledning enten enkel veiledning eller gruppeveiledning. Det planlegges systematisk evaluering av utdanningsprosess og progresjon i utdanningen. Ledelsen skal legge til rette for at man får dra på nødvendige kurs og eventuelle kongresser. Man har fire timer fordypning i uken.

Medisinsk avdeling, Kongsberg sykehus         

Avdelingen er en generell indremedisinsk avdeling. Pasientforløp i fordøyelsessykdommer inngår regelmessig blant de totalt 4400 døgnbehandlingene i avdelingen i tillegg til utstrakt poliklinisk virksomhet innen fagfeltet.

Avdelingen har totalt 12 overleger (spesialister i indremedisinske spesialiteter), hvorav to med akademisk kompetanse, som alle deltar i undervisning og supervisjon.

Per i dag jobber det en spesialist i fordøyelsessykdommer og en indremedisiner i fulle stillinger innen faget. Indremedisineren har jobbet mange år innen faget og er ferdig med gruppe en tjeneste for flere år siden. Avdelingen har også knyttet til seg en fast vikar som er spesialist i fordøyelsessykdommer. En LIS2/3 er ansatt i utdanningsstilling i fordøyelsessykdommer.

LIS får supervisjon i forbindelse med vaktarbeid, prosedyre, visitt og poliklinikk i henhold til forskriftsmessige krav og tilpasset den enkeltes behov. Samtlige spesialister er involvert i dette arbeidet.

Veiledning og vurdering/evaluering skjer i henhold til bestemmelser fra Helsedirektoratet. LIS2/3 i fordøyelsessykdommer har spesialist med veilederkurs som veileder.​

Aktiviteten ved gastromedisinsk poliklinikk inkluderer blant annet gastroskopi, koloskopi, oppfølging og behandling av pasienter med inflammatorisk tarmsykdom og leversykdommer. LIS vil ha behov for tjeneste ved Drammen eller Bærum sykehus for å oppnå alle læringsmål, fortrinnsvis i siste del av utdanningen. Omfanget av dette vurderes i forhold til den enkeltes behov for å oppnå læringsmålene.

Nøkkeltall innenfor fagområdet fordøyelsessykdommer:
Ca: 1900 polikliniske konsultasjoner, det utføres 500 gastroskoper og 600 coloskopier årlig.

Foretaket har etablert et utdanningsutvalg, bestående per i dag av representanter fra Ringerike, Kongsberg, Bærum og Drammen sykehus. Dette utvalget utarbeider aktuelle felles utdanningsplaner, følger gjennomføringen ved det enkelte sykehus og legger til rette for at nødvendig intern rotasjon innen foretaket, og eventuell supplerende tjeneste/hospitering ved universitetssykehus etter ønske kan gjennomføres.

Alle LIS tildeles veileder, og det avsettes til månedlig veiledning. Det legges opp systematisk evaluering av utdanningsprogresjon.​

For å sikre at fagmiljøene og LIS har anledning til å medvirke i utformingen at utdanningstilbudet er det opprettet ett utdanningsutvalg per spesialitet.

Utdanningsutvalgene skal blant annet ha ansvar for å kvalitetssikre utdanningen, revidere læringsaktiviteter og informere om mulige utfordringer ved rotasjon, internt og eksternt. Med kvalitetssikring menes å sikre at LIS får veiledning, supervisjon og oppfølging i tråd med forskrift og ansvar som påligger foretaket som utdanningsvirksomhet. Det skal også sikres tilstrekkelig rom for gjennomføring av utdanningsaktiviteter.

Det er i tillegg opprettet et utdanningsråd med representanter fra hver spesialitet. Rådets oppgaver er å analysere, evaluere og videreutvikle felles utfordringer og muligheter på tvers av spesialitetene. Eksempler på evaluering er organisering av læringsaktiviteter i FKM, planlegging og gjennomføring av veiledning, supervisjon og struktur, utfordringer rundt rotasjon samt generell erfaringsutveksling.

Medisinsk avdeling, Drammen sykehus

​Utdanningskandidatene får ukentlig 45 minutter undervisning innenfor gastroenterologi, hovedsakelig som internundervisning av seksjonens overleger, men også hvor LIS bidrar. Sentrale emner gjentas regelmessig her. Man deltar til dels også på relevante undervisningsmøter på kirurgisk avdeling, og det er etablert demonstrasjonsmøter med radiologisk avdeling. I tillegg har avdelingen 90 minutter undervisning i indremedisinske emner per uke, hvorav en stor del innenfor fordøyelsessykdommer.

Avdelingen har et godt utbygget system for faglige prosedyrer som ligger lett tilgjengelig og oppdateres jevnlig. Disse brukes ofte som utgangspunkt for læring/ faglige diskusjoner. Det arrangeres to ganger årlige felles undervisningsmøter innenfor Vestre Viken.  Dette representerer en nyttig læringsarena for utdanningskandidatene, både som deltager og bidragsyter, hvor både faglig innhold og presentasjonsteknikk vektlegges.
Seksjonen har også ukentlige møter, hvor aktuelle pasienter diskuteres, ofte supplert med tilhørende teoretiske gjennomganger.

Det arrangeres fire møter årlig for LIS i fordøyelsessykdommer i Helse Sør-Øst.

Medisinsk avdeling, Bærum sykehus

LIS deltar i internundervisning på seksjonen ukentlig og har regelmessig ansvar for undervisning som er en time og det er alltid avsatt tid til diskusjon.  I tillegg deltar LIS på ukentlige IBD-forum på 30 minutter hvor kasuistikker gjennomgås og på ukentlige MDT-møte, 15-30 minutter med gastrokirurgisk avdeling, onkologisk seksjon og radiologisk avdeling.  LIS deltar også daglig på felles undervisning på 20 minutter for hele Medisinsk avdeling og de er regelmessig ansvarlig for å holde innlegg om gastromedisinske tema.

Halvårlig er det gjennomgang av internundervisning og felles undervisning og planlegging av disse. Man påser også at alle de sentrale temaene blir dekket i løpet av en to års periode. Metodebøker og prosedyrer er tilgjengelig på intranett.

Medisinsk avdeling, Ringerike sykehus

Det er ukentlig internundervisning 45 minutter gastroenterologi, samt tre dager à 45 minutter generell indremedisin/prosedyreundervisning. Her bidrar andre overleger og LIS med undervisning. Det finnes i tillegg grensespesifikk undervisning i hjerte/lunge/nyre og infeksjonssykdommer som man kan delta på ukentlig. 

LIS for også delta på firedagers LIS kurs som holdes av sykehus i Helse Sør-Øst.

Medisinsk avdeling, Kongsberg sykehus

LIS 2/3 deltar ved 45 minutter ukentlig undervisning innenfor fordøyelsessykdommer, undervisningen holdes av seksjonens overleger og også av LIS2/3. Undervisningen tar sikte på å dekke sentrale temaer innen fordøyelsessykdommer inkludert de anbefalte læringsaktivitetene. I tillegg deltar LIS ved felles internundervisning ved medisinsk avdeling 45 minutter to ganger ukentlig, som dekker felles læringsmål for indremedisinske spesialiteter (del to).​

LIS2/3 deltar også ved felles møter for gastrokirurger og -medisinere for Helse Sør-Øst, fire undervisningsdager per år.

I henhold til spesialistforskriftens bestemmelser får alle LIS utnevnt en individuell veileder. Leder er ansvarlig for utnevnelse av veileder og at det legges til rette for supervisjon og regelmessig veiledning. Samtlige læringsarenaer har etablert struktur for veiledning av kandidater under spesialisering. Spesialister og andre kompetansepersoner medvirker i den daglige supervisjon og mester/svenn-læring i tråd med nasjonale retningslinjer.

Veiledning gjennomføres som en strukturert kombinasjon av individuell veiledning og gruppeveiledning. Ansvarlige ledere og representanter for LIS deltar i utviklingen av veiledningsstrukturen. Det særskilte ansvaret for gjennomføring ligger på ledelsen, representert ved klinikkene.

Kandidatene skal vurderes systematisk underveis i utdanningsløpet, gjennom tett oppfølging av veileder. I vurderingen av oppnådde læringsmål skal leder innhente anbefalinger fra veileder og minst en av dem som har deltatt i supervisjonen. Der leder ikke er spesialist i aktuell spesialitet er det særlig viktig at leder henter vurderingskompetanse. Der det er hensiktsmessig anbefales det at en helhetlig vurdering av vurderingskollegium/evalueringskollegium inngår i vurdering av kandidatene før læringsmål godkjennes. Det vil etter oppnåelse av læringsmål, eller ved arbeidsforholdets slutt, bli utstedt bekreftelse på gjennomført praktisk tjeneste.

Akademisk kompetanse og forskningsaktivitet

Som læringsaktiviteter knyttet til FKM har vi gruppeveiledning med gjennomgang av forskningsprotokoll, samt kurs i forskningsforståelse for alle LIS i foretaket. Her benytter vi ressurser med forskningserfaring, både fra foretaket sentralt og fra egen klinikk.

Medisinsk avdeling, Drammen sykehus

I avdelingen har vi et pågående PhD-prosjekt om inflammatorisk tarmsykdom. Medisinsk avdeling har en egen forskningsenhet, og seksjonen har vært i møter her om fremtidige forskningsprosjekter. Det er ønskelig at LIS 3 deltar i disse.

Medisinsk avdeling, Bærum sykehus

Tre overleger har PhD. Seksjonen er hele tiden engasjert i kliniske studier og har samarbeid med forskningsavdelingen på sykehuset. LIS ved seksjonen får mulighet til å delta i forskningsprosjekter, blant annet ved å være lokalt ansvarlig eller delta ved inklusjon av pasienter, veiledet av overleger med PhD.

Medisinsk avdeling, Ringerike sykehus

Det er per i dag pågående forskning ved medisinsk avdeling, og avdelingen har en egen forskningsansvarlig overlege.

Medisinsk avdeling, Kongsberg sykehus

​Læringsmål innen forskning ivaretas dels gjennom basal innføring som ledd i FKM og mulighet for mer spesifikk kompetanse som ledd i del tre fordøyelsessykdommer. To av 13 overleger i medisinsk avdelingen har PhD. En av disse har en 20 prosent postdoc stilling knyttet til Kongsberg sykehus. Man deltar jevnlig i kliniske studier og LIS3 engasjeres i dette. Man samarbeider med øvrige sykehus i Vestre Viken som har sterke forskningsmiljø.

​​Klinisk- og akademisk kompetanse sikres ved at kandidaten følger et fastsatt utdanningsløp der denne får en dedikert veileder, samt at kandidaten har supervisører både i arbeid ved de medisinske avdelingene i Vestre Viken og ved rotasjon til andre avdelinger.

Utdanningsutvalget vil spille en viktig rolle i både utarbeidelsen av utdanningsplanen, vurdering av eventuell nødvendig justering av denne de kommende årene og overvåking av gjennomføringen av planen ved de enkelte sykehusene. Utfordringer her vil være balansen mellom drift og utdanningskrav (som noen ganger vil være i konflikt med hverandre, men med god planlegging og, ikke minst, smidig gjennomføringsevne, ofte kan forenes) og god vurderingsevne hos veileder/supervisør i bedømmelsen av både formal- og realkompetanse hos utdanningskandidatene.​ Gastroenterologi er et fag med mange krevende og til dels risikofylte undersøkelser. Oppøvelsen av evne til gode kost-/nytte-vurderinger og risikovurderinger er en meget viktig del av utdannelsen i dette faget.​​

Utdanningsp​lanen skal løpende evalue​res og være på agendaen i utdanningsutvalgets møter.

Planen vil bli revidert ved behov.​
Relaterte nyheter

    Sist oppdatert 23.08.2023