En person som holder en enhet

Utdanningsplan for spesialitet endokrinologi

Denne utdanningsplanen redegjør nærmere for utdanning av leger i spesialisering innen spesialiteten endokrinologi i Vestre Viken.

​Denne utdanningsplanen ("Planen") redegjør nærmere for utdanning av leger i spesialisering innen spesialiteten endokrinologi i Vestre Viken. Planen informerer om hvordan utdanningsvirksomheten er organisert. Videre informerer den om organisering og gjennomføring av utdanningsløpet ved de forskjellige læringsarenaer, tilrettelegging for læringsaktiviteter og supervisjon, faglig forsvarlige rammer og kvalitet, akademisk kompetanse og forskningsaktivitet samt teoriundervisning.

Planen suppleres av en utdanningsplan i Kompetanseportalen, som tildeles LIS ved tilsettelse. I Kompetanseportalen er forskriftsfestede læringsmål detaljert beskrevet med læringsaktiviteter kandidaten forventes å gjennomføre.

Planen skal ligge til grunn for virksomhetens internkontroll og oppfølging fra Helsedirektoratet og Legeforeningens spesialistkomiteer. Planen skal være et offentlig dokument tilgjengelig for den enkelte lege i spesialisering, også i forbindelse med søknad om ansettelse.

Vestre Viken helseforetak består av somatisk virksomhet ved Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu. Vi har også en psykiatrisk sykehusavdeling ved Blakstad og fem distriktspsykiatriske sentre (DPS'er), tilbud innen barne- og ungdomspsykiatri samt tverrfaglig spesialisert rus- og avhengighetsbehandling. Klinikk for medisinsk diagnostikk har fagområder fordelt på de fire somatiske sykehusene.

Vestre Viken tilbyr spesialisering i endokrinologi ved Drammen sykehus, Bærum sykehus og Kongsberg sykehus.​

Utdanningen vil foregå ved følgende arenaer internt i helseforetaket:

 • ​Medisinsk avdeling, Drammen sykehus
 • Medisinsk avdeling, Bærum sykehus
 • Medisinsk avdeling, Kongsberg sykehus
De ulike læringsarenaer vil dekke ulike læringsområder. dersom tjeneste utover to uker ved annen avdeling enn fast arbeidssted er nødvendig, fremgår dette av overordnet fremdriftsplan for spesialiteten.
I tillegg vil eksterne læringsarenaer for mange spesialiteter benyttes etter avtale. Dette vil eventuelt fremgå av overordnet fremdriftsplan for spesialiteten.​


ENDOKRINOLOGISK SEKSJON, DRAMMEN SYKEHUS

Bemanning:
Endokrinologisk seksjon ved Drammen sykehus har lokalsykehusfunksjon for rundt 170 000 innbyggere, områdesykehusfunksjon i "spesiell endokrinologi" for 310 000 innbyggere, og områdefunksjon for gravide med insulinbehandlet diabetes sent i svangerskapet for 500 000. Resten av Vestre Vikens ca. 500 000 innbyggere får sine helsetjenester i endokrinologi ved Bærum sykehus, Kongsberg sykehus og i noen grad (diabetes) ved Ringerike sykehus.

Seksjonen har tre overleger (2,8 årsverk) med spesialistgodkjenning i endokrinologi hvorav en av disse har medisinsk doktorgrad, en LIS3 endokrinologi og for tiden LIS2 i rotasjon til endokrinologi.

Seksjonen har fire diabetessykepleiere i til sammen 3,7 stillinger. Diabetessykepleierne har daglig selvstendig diabetespoliklinikk. Sykepleierpoliklinikken er integrert med spesialistpoliklinikken som tillater supervisjon, legekontakt ved behov, samt løpende dialog og faglig utvikling.

Arealer:
Seksjonens drift er for det meste poliklinisk. Egne arealer er samlokalisert og avsatt til diabetessykepleiere og endokrinologisk poliklinikk på Medisinsk poliklinisk senter. Seksjonen disponerer også Medisinsk dagenhet, også lokalisert på Medisinsk poliklinisk senter, der man foretar mer komplisert endokrinologisk utredning i form av stimulasjons- og suppresjonstester m.m., og gjennomfører samlede utredningsforløp. Endokrinologisk seksjon disponerer minst to senger ved sengepostgruppe for endokrinologi og nefrologi ved medisin 3 samt senger med intensiv ved behov. Endokrinolog, evt. LIS3 har visittansvar.

Faglig aspekter og oppgaver:
Lokalsykehusfunksjon for rundt 170 000 innbyggere, og i praksis områdesykehusfunksjon for 310 000 innbyggere. Det betyr at Endokrinologisk seksjon ved Drammen sykehus har et stort nedslagsfelt, der virksomheten dekker alle sentrale deler av endokrinologien hvor diabetes, tyreoideasykdommer og sykdommer i paratyreoidea utgjør de største pasientgruppene. I tillegg utreder vi og behandler sykdommer i hypofyse, binyrer, gonader og også delvis osteoporose og skjelettsykdommer. Utredning av pasienter med mistanke om slike sykdommer, der man etter gjennomførte undersøkelser kan utelukke sykdom, er også vanlig. Primærutredning av alle disse tilstandene foretas lokalt. Sykdomstilstander som er definert som regionsykehusoppgaver, blir etter primærutredning henvist videre til seksjon for spesiell endokrinologi ved OUS-RH eller til Nevrokirurgisk avdeling ved OUS-RH.

Drammen sykehus har både barneavdeling med områdefunksjon og føde-/barselavdeling, og gravide med diabetes og/eller andre endokrinologiske sykdommer blir fulgt opp ved Endokrinologisk poliklinikk helt til termin, i nært samarbeid med Føde-/barselpoliklinikken. Endokrinologisk seksjon har avsatt ett legedagsverk, hvor LIS3 inngår, og et diabetes sykepleierdagsverk pr. uke til denne virksomheten. Sykehusets øyeavdeling er også viktig samarbeidspartner i denne oppfølgingen.

Endokrinologisk seksjon ved Drammen sykehus har ikke egen seksjon for utredning og behandling av dyslipidemier, men gjør enkel diagnostikk og starter behandling. Ved behov henvises pasienter videre til lipidklinikken ved Aker sykehus.

Pasientkurs ved Lærings- og mestringssenteret:
Seksjonen arrangerer kurs for pasienter med diabetes type 1 og 2. Målet er to diabetes type 1 kurs per år, diabetes type 2 kurs avholdes ca. annenhver måned. I tillegg arrangeres det ukentlige kurs/opplæring i kontinuerlig vevsglukose måler (CGM) og i insulinpumper.

Samarbeidende avdelinger og seksjoner:
Foruten om et nært samarbeid med Føde-/barselavdelingen og Øyeavdelingen om gravide har Endokrinologisk seksjon et nært samarbeid med enhet for Nyremedisin i forbindelse organisering/drift av sengepost og postpoliklinikk samt ifm. hypertensjonsutredning, og en gang per måned er det felles undervisning om samarbeidende sykdommer/pasienter. Videre er det samarbeid med Øyeavdelingen ifht. diabetesretinopati, endokrin oftalmopati og hypofysesykdommer. Endokrinologisk seksjon har også et nært samarbeid med mamma- og endokrin kirurgisk seksjon Drammen sykehus, radiologer og nukleærmedisinere. Det arrangeres tverrfaglige "tyroideamøter" ca. hver andre måned med varighet 60 minutter, der man har faglige innlegg og/eller drøfter problemstillinger knyttet til konkrete pasienter, først og fremst vedrørende sykdommer i tyreoidea og paratyreoidea. Nukleærmedisinsk seksjon i Vestre Viken er lokalisert ved Drammen sykehus og utfører diagnostikk og behandling av sykdommer i tyreoidea samt diagnostikk av sykdommer i paratyreoidea og binyrer.

Benmineralmåling og utredning av osteoporose ved Drammen sykehus er underlagt Reumatologisk avdeling. Endokrinologisk seksjon får henvist fortrinnsvis yngre osteoporosepasienter og andre pasienter der man mistenker endokrinologisk underliggende sykdom.

Diabetiske fotsår behandles ved Sårpoliklinikken, Kirurgisk avdeling Drammen sykehus. Det er på sikt ønskelig med et tettere samarbeid mellom Sårpoliklinikken og Endokrinologisk seksjon.

Endokrinologisk seksjon har videre et godt samarbeid med sykehusets kliniske ernæringsfysiologer.

Utdanning:
LIS i endokrinologi har følgende arbeidsoppgaver:

 • LIS3 endokrinologi og LIS2, tilstrebes å få minimum to faste dager med endokrinologisk poliklinikk per uke. I starten er det hovedvekt på diabetes og sykdommer i tyreoidea og paratyreoidea, mens sykdommer i andre endokrine organer/ved (hypofyse, binyrer, gonader, skjelett) dekkes bredere etter hvert.
 • LIS3 endokrinologi og LIS2, henviser og følger opp utredning som innebærer endokrinologiske tester ved Medisinsk dagenhet.
 • Visittansvar på sengepost, samt tilsynsansvar for endokrinologiske pasienter innlagt ved andre indremedisinske seksjoner og ved andre avdelinger.
 • LIS endokrinologi deltar i avdelingens felles vaktsystem ved Medisinsk avdeling.​
Supervisjon:
LIS3 og LIS2, endokrinologi får fra før oppstart og fortløpende, faglig supervisjon av endokrinolog. Supervisjonen gjennomføres ved behov, i praksis daglig til ukentlig, og endokrinolog er nesten alltid tilgjengelig for konferering. Ukentlig er det også satt av 45 minutter for diskusjon av kasuistikker.

Veiledningssamtaler:
Det holdes jevnlig veiledningssamtaler, tilstrebes en per måned. I tillegg har overleger og LIS nær dialog i det daglige. I veiledningssamtalene fokuseres det på temaer som egnethet, trivsel, faglig progresjon/kurs etc., læringsmål, aktiviteter og utdanningsplan.

Etterutdanning for ferdige spesialister:
Seksjonens overleger gis god anledning til å delta i nasjonale og internasjonale møter og kongresser. Egenstudier av artikler/tidsskrifter. Lønnet overlegepermisjon ihht. A2 avtalen.

ENDOKRINOLOGISK AVDELING, BÆRUM SYKEHUS

Bemanning:
Endokrinologisk seksjon ved Bærum sykehus har lokalsykehusfunksjon for befolkningen i Asker og Bærum, rundt 190 000 innbyggere, samt noe pasientgrunnlag fra Ringerike sykehus. Seksjonen har tre overleger (1,7 årsverk) med grenspesialitet i endokrinologi. I tillegg har seksjonen for tiden tre LIS, hvorav to er i slutten av utdanningsløpet og er konstituerte overleger, og begge jobber fullt ved poliklinikken. En LIS3 i endokrinologi jobber to dager på endokrinologisk poliklinikk og er tre dager i uken ansvarlig lege ved medisinsk dagpost, hvor det også er en del endokrin aktivitet. Endokrinologisk seksjon har 2,2 diabetessykepleiere som til daglig har diabetespoliklinikk, fotsårpoliklinikk og tilsyn på sengeposter etter behov. Det er vedtatt å styrke sykepleierstaben med ytterligere en diabetessykepleier, ansettelsesprosess er i gang. En klinisk ernæringsfysiolog er knyttet til seksjonen.

Arealer:
Endokrinologisk seksjon er samlokalisert med hematologisk og generell medisinsk poliklinikk. Endokrinologisk seksjon har seksjonsansvar for medisinsk dagpost og det er avsatt egne lokaler for pasienter ved medisinsk dagpost og poliklinisk drift.

Faglige aspekter og oppgaver:
Lokalsykehusfunksjon for ca. 190 000 innbyggere. Vi tilbyr også helsetjenester for pasienter med endokrinologiske tilstander som sokner til Ringerike sykehus. Seksjonen dekker sentrale deler av endokrinologien, hvorav diabetes, sykdommer i tyreoideam sykdommer i paratyreoidea og osteoporose utgjør størstedelen. I tillegg utreder og behandler vi også sykdommer i hypofyse, binyrer, gonader, APS og overvekt. Sykdomstilstander som er definert som regionsykehusoppgaver, blir etter primærutredning henvist videre til seksjon for spesiell endokrinologi ved OUS eller Nevrokirurgisk avdeling OUS.

Vi følger gravide pasienter med diabetes, stoffskiftesykdom eller annen endokrin tilstand som binyrebarksvikt, hypoparatyreoidisme osv., og har satt av en legedagsverk og halvt til en sykepleiedagsverk per uke til disse pasientene.

Vi har endokrinologisk konfereringstelefon, som betjenes hverdager kl. 09:00-15:00. Denne benyttes av fastleger og sykehjemsleger i Asker, Bærum og Ringerike kommune, i tillegg til konferering fra andre seksjoner/avdelinger ved Bærum sykehus. Den som betjener vakttelefonen gjør også tilsyn på sengeposter/medisinsk intensivavdeling ved behov.

Diabetes fotsårpoliklinikk: Det er satt av ett legedagsverk og to sykepleierdagsverk i uken til dette. Utdanningskandidaten deltar også etter hvert i rotasjon på fotsårspoliklinikk og svangerskapspoliklinikk.

Seksjonen har seksjonsansvar for medisinsk dagpost. Her utredes et bredt spekter av indremedisinske problemstillinger, og en del endokrinologiske problemstillinger f.eks. dysregulert diabetes og uttalt hyperkalsemi, og det gjøres endokrinologiske tester. Det blir også gitt Aclasta. Det er LIS3 endokrinologi som er ansvarlig lege ved dagposten tre dager i uken. På disse dagene settes det også opp endokrinologiske polikliniske konsultasjoner der pasienten ikke kan vente på time til ordinær poliklinikk.

Overvekt/dyslipidemier: Bærum sykehus har nå etablert en egen seksjon for forebyggende medisin. Hit henvises pasienter med overvekts problematikk og dyslipidemier.

Pasientkurs ved lærings- og mestringssenteret:
Det arrangeres kurs for pasienter med diabetes type 1 og type 2, to til fire kurs per år. For pasienter med diabetes type 1 holdes det to til fire kurs i karbohydrattelling per år. I tillegg arrangeres det jevnlig kurs for opplæring i kontinuerlig vevsglukose måler (CGM) og insulinpumper. For pasienter med diabetes type 2 så holdes det to todagers kurs årlig. For pasienter med hypotyreose arrangeres to mestringskurs årlig.

Samarbeidende avdelinger og seksjoner:
Vi samarbeider med nyreseksjonen i forbindelse med utredning og behandling av hypertensjon.

Diabetiske fotsår: Samarbeider med ortoped og karkirurg samt ortopediteknikk (fast annenhver uke).

Osteoporose: Nært samarbeid med ortopedisk avdeling (bentetthetsmålinger/hospitering).

Det arrangeres i samarbeid med endokrinologisk seksjon, radiologisk avdeling og nukleærmedisinsk seksjon ved DS, tverrfaglige "tyreoideamøter" ca. hver andre måned, med varighet 60 minutter. Her har man faglige innlegg og drøfter problemstillinger knyttet til konkrete pasienter, først og fremst vedrørende sykdommer i tyreoidea/paratyreoidea.

Overvekt/dyslipidemier: Samarbeid med seksjon for forebyggende medisin vedrørende pasienter med overvekt og dyslipidemier. LIS endokrinologi får tilbud om hospiteringsdager her.

Øyeavdelingen DS: Samarbeid om pasienter med endokrin oftalmopati, diabeteretinopati, hypofysesykdommer.

Utdanning:
LIS i endokrinologi har følgende arbeidsoppgaver:

 • To faste dager per uke med endokrinologisk poliklinikk. I starten er det hovedvekt på diabetes, osteoporose, paratyreoidea og tyreoidea. Etter ca. tre måneder tjeneste er det variert endokrinologisk poliklinikk. Etter hvert implementeres LIS i rotasjonsordning med de andre legene der vi bytter på å ha fotsårpoliklinikk, svangerskapspoliklinikk og endokrinologisk konfereringstelefon.
 • Arbeidsoppgaver knyttet til medisinsk dagpost, inkludert endokrinologiske tester, behandling av pasienter med hyperkalsemi, og pasienter med svært dysregulert DM som har behov for tett oppfølging. Pasienter med behov for rask poliklinisk vurdering settes opp hos LIS disse dagene, to til fem pasienter i uken. I tillegg til to dager endokrinologisk poliklinikk i uken, anses dette som tilstrekkelig medisinskfaglige aktiviteter for å oppnå planlagte læringsmål i endokrinologi.
 • Deltar i undervisningsprogram med internundervisning:
  • Endokrinologi en gang per uke, 45-60 minutter, tema knyttet til læringsmål.
  • Fellesundervisning endokrinologi i regi av OUS en gang per uke, 45 minutter.
  • Diabetes-team-møter en gang per uke, 60 minutter.
  • Felles undervisning medisinsk avdeling, fire til fem ganger per uke, 30 minutter
  • Tverrfaglig videooverført møte med DS ca. hver åttende uke (tyreoidea og paratyreoidea).
  • Ved fellesundervisning ved medisinsk avdeling har forskningsavdelingen innlegg ca. en gang i måneden. Dette kan være presentasjon av forskning, undervisning i studiedesign, statistikk og metodikk.
  • Forskningsavdelingen har møte hver tirsdag (en time), der LIS er velkomne til å delta. Der presenteres pågående prosjekter og resultater av forskning utført ved sykehuset.
 • LIS endokrinologi inngår i felles vaktsystem på indremedisinsk avdeling. LIS går i en "liberoturnus", en vaktredusert stilling. 14 ukers turnus med to ukers vakt og en uke avspasering. Resten av ukene er ved poliklinikk/dagpost. Dette for å sikre mest mulig tid til poliklinikk, fokus på endokrinologiske problemstillinger, og tilstedeværelse seksjonen med erfarne overleger innen spesialiteten.
Supervisjon:
LIS får fortløpende faglig supervisjon av endokrinologer. Supervisjon gjennomføres ved behov, i praksis flere dager i uken, i tillegg til at det er satt av 30 minutter fast i uken for legegruppen for diskusjon av kasuistikker. Det er også satt opp konfereringstider med veileder i forbindelse med arbeid på dagpost/poliklinikk.

Veiledningssamtaler:
Alle LIS har veileder innen seksjonen, en spesialist i endokrinologi. Det gjennomføres fast veiledning en gang per måned (30 minutter, etter morgenmøte). I tillegg gjennomføres veiledning etter behov med veileder eller en av de andre overlegene ved seksjonen. Alle legene har kontor i nærheten av hverandre, og vi har en "open-door" policy der supervisjon og veiledning av LIS prioriteres høyt. Hver uke har vi internundervisning, der det også er tid/rom for å diskutere og gjennomgå pasienter med hele kollegiet. LIS (og andre) oppfordres til å presentere spesielle kasus eller vanskelige problemstillinger her.

Etterutdanning for ferdige spesialister:
Overleger er regelmessig på nasjonale og internasjonale kongresser og kurs. Det tilstrebes et kurs/kongress i halvåret. Internundervisning der overleger bidrar på lik linje med LIS. Overlegepermisjon med tid til fordypning og faglig oppdatering.

MEDISINSK AVDELING, KONGSBERG SYKEHUS

Medisinsk avdeling er lokalsykehus for ca. 55 000 innbyggere og har døgnkontinuerlig akuttfunksjon. Avdelingen har i dag 13 overlegeårsverk som representerer en god bredde innen indremedisin. Vi har fast ansatte spesialister innen kardiologi (3), lungemedisin (2), geriatri (2), nefrologi (1), hematologi (1), gastroenterologi (2). Det er fast rotasjon av onkolog fra Drammen sykehus. Nefrologi og dialyseavdeling dekkes daglig av avdelingens leger, i tillegg til at nefrolog fra Drammen sykehus er ved Kongsberg sykehus en dag per uke. I tillegg til spesialistene har man ti LIS2/3 og seks LIS1.

Avdelingens leger er ikke seksjonert. LIS2/3 deltar i organisert åttedelt vaktordning som sekundærvakt (bak LIS1) med aktiv tilstedetid hele døgnet. Overleger er i tertiærvakt.

LIS deler kontor med to til fire andre, men har egen pult med PC og andre nødvendige fasiliteter. Kontorene ligger sentralt på sykehuset, like ved avdelingens møterom.

Det foregår rotasjon av underordnete leger på de ulike poster som hjerteovervåkning/intensiv, observasjonspost, dialyse, to sengeposter derav en med slagenhet og en med palliativ enhet. Det er en viss, men ikke streng seksjonering av de to sengepostene.

ENDOKRINOLOGISK VIRKSOMHET, KONGSBERG SYKEHUS

Seksjonen har områdefunksjon for lokalsykehusets nedslagsfelt. Det er en fast ansatt overlege i 100 prosent stilling og to diabetessykepleiere. I tillegg bemannes poliklinikken etter behov med LIS2/3. Poliklinikken har avsatt eget rom for diabetespoliklinikk som disponeres både av sykepleier og lege. Den største delen av driften er poliklinisk. Det er et samarbeid med medisinsk dagbehandling hvor det utføres mer komplisert utredning; de samme stimulasjons- og suppersjonstester som gjennomføres ved Drammen sykehus. Innlagte pasienter legges på vanlig sengepost/intensivavdeling avhengig av alvorlighetsgrad, og får fortløpende tilsyn av overlege/diabetessykepleier i tillegg til visittgående lege etter behov.

Avdelingen rapporterer til nasjonale kvalitetsregistre som NOKLUS (diabetes) og har egne Lærings- og mestringskurs innen diabetes. Man utreder og behandler de fleste endokrinologiske tilstander, men med overvekt av de vanligste tilstander som diabetes og sykdommer i tyroidea. Enkelte sjeldne tilstander er sentralisert til Oslo Universitetssykehus og man har et godt samarbeid både med OUS og Drammen. Ved avdelingen er det et stort pasientvolum og bredde av de vanligste tilstander og avdelingen vil således være en meget god læringsarena for dette. De siste fire årene har det vært ca. 1450 konsultasjoner ved endokrinologisk poliklinikk. Litt lavere i 2021 på grunn av utdanningspermisjon, men tilbake på samme nivå så langt i 2022.

Utdanning:
Utdanningskandidat innen endokrinologi vil som hovedregel inngå i avdelingens vaktordning, men med halv vaktbelastning. Dette gir mer arbeidstid på dagtid og større del av tiden avsatt til poliklinikk. Utdanningskandidat får en-til-en-veiledning som planlegges månedlig. I veiledningssamtalene fokuseres det på temaer som egnethet, trivsel, faglig progresjon/kurs etc., læringsmål, aktiviteter og utdanningsplan.

Supervisjon sikres løpende gjennom tett samarbeid, og det er i tillegg avsatt fast tid hver mandag, tirsdag, onsdag og torsdag de ukene man har poliklinikk, i tillegg til fagmøte med Drammen hver fredag. LIS3 endokrinologi har selvstendig poliklinikk med initielt fokus på diabetes og thyreoidea, men etter hvert samme pasienter som overlege innen faget og da ansvar for tilsyn på sengepost og intensiv. Det er avsatt tid til internundervisning felles med Drammen tirsdag og felles nasjonal undervisning hver torsdag.

Samarbeid med andre avdelinger:
Det er et nært samarbeid med Endokrinologisk seksjon ved Drammen sykehus, hvor det er ukentlige felles internundervisninger, samt ukentlige faste møter for å diskutere utrednings-/behandlingsforløp. Det er et samarbeid med Endokrinologisk seksjon ved Drammen sykehus som følger opp alle gravide med diabetes, samt samarbeid om opplæring av diabetespasienter i forkant av at de får pumpe - selve pumpeopplæringen og -oppfølgingen foregår på Kongsberg. Diabetiske fotsår behandles på Sårpoliklinikken som er en del av Ortopedisk poliklinikk lokalt, og det er godt samarbeid med leger/sykepleiere her. Det er samarbeid med Reumatologisk avdeling som gjør alle benmineralmålinger for Kongsberg og Drammen.

Øyeavdelingen ved Drammen foretar nær alt av diabetesscreening, og følger opp alle med endokrin oftalmopati og ved behov i utredningen av hypofyseadenom.

Det er ca. annenhver måned thyreoidea MDT-møte med deltakelse fra mamma- og endokrinkirurgisk seksjon i Drammen, endokrinologisk seksjon i Drammen og Bærum, radiologer og nukleærmedisinere. I tillegg er det godt samarbeid med endokrinkirurgene på forløpende basis.

Felles arbeid med utdanning i VVHF
På tverrfaglige tyreoideamøter deltar endokrinologer ved både Bærum sykehus (via norsk helsenett), Drammen sykehus samt Kongsberg sykehus (via norsk helsenett).

Eksterne kurs og kongresser
Utdanningskandidaten gis mulighet til å delta i obligatoriske og andre relevante kurs og kongresser (nasjonale og internasjonale) etter vanlige retningslinjer.

Faglig fordypning
Sykehuset har et velutstyrt medisinsk bibliotek med adgang til litteratursøk via Internett. Alle avdelingens/seksjonens leger disponerer egen PC tilknyttet nettverket. LIS-legene har på sin tjenesteplan fire timer per uke til fordypning.

For å sikre at fagmiljøene og LIS har anledning til å medvirke i utformingen av utdanningstilbudet er det opprettet et utdanningsutvalg per spesialitet. Utdanningsutvalgene skal blant annet ha ansvar for å kvalitetssikre utdanningen, revidere læringsaktiviteter og informere om mulige utfordringer ved rotasjon, internt og eksternt. Med kvalitetssikring menes å sikre at LIS får veiledning, supervisjon og oppfølging i tråd med forskrift og ansvar som påligger foretaket som utdanningsvirksomhet. Det skal også sikres tilstrekkelig rom for gjennomføring av utdanningsaktiviteter.

Det er i tillegg opprettet et utdanningsråd med representanter fra hver spesialitet. Rådets oppgaver er å analysere, evaluere og videreutvikle utfordringer og muligheter på tvers av spesialitetene. Eksempler på evaluering er organisering av læringsaktiviteter i FKM, planlegging og gjennomføring av veiledning, supervisjon og struktur, utfordringer rundt rotasjon samt generell erfaringsutveksling.

Internundervisning ved Drammen sykehus:
Ukentlig undervisning på 45 minutter ved endokrinologisk seksjon, undervisningen forsøkes lagt opp i forhold til hvor LIS er i utdanningsløpet og er koblet til læringsmål. Det legges en undervisningsplan for seks måneder av gangen. Undervisningen holdes av overleger ved seksjonen, LIS, diabetessykepleiere samt av leger ved samarbeidende avdelinger som nevnt tidligere. Gjennomgang av endokrinologiske prosedyrer i avdelingens egen "Metodebok for leger" er også en del av undervisningen, samt kjennskap og gjennomgang av "nasjonal veileder i endokrinologi" og kort introduksjon til "Clinical Practice Guidelines" fra Endocrine Society, alle tre tilgjengelig på nett.

Endokrinologisk seksjon har i tillegg en månedlig felles undervisning med nyremedisinsk enhet innenfor samarbeidsdiagnoser, og også her knyttes undervisningen i stor grad til læringsmål.

Torsdager deltar legene ved seksjonen på nasjonal nettundervisning i endokrinologi, hvor også Drammen sykehus holder en til to undervisninger per år.

På felles undervisning for medisinsk avdeling har endokrinologisk seksjon minst fire undervisninger per halvår hvor LIS3 holder minst en av disse. LIS2 får også tildelt undervisning innenfor endokrinologisk læringsmål. Undervisningen på felles medisinsk undervisning innenfor alle fagområder er i stor grad koblet til læringsmål.

Forberedelse til undervisningen gjøres i avsatt fordypningstid.

Internundervisning ved Bærum sykehus
Deltar i undervisningsprogram med internundervisning;

 • Endokrinologi en gang per uke, 45-60 minutt, tema knyttet til læringsmål.
 • Fellesundervisning endokrinologi i regi av OUS en gang per uke, 45 minutter.
 • Diabetes-team-møter en gang per uke, 60 minutter.
 • Felles undervisning medisinsk avdeling fire til fem ganger per uke, 30 minutter.
 • Tverrfaglig videooverført møte med DS ca. hver åttende uke (tyreoidea og paratyreoidea).
 • Ved fellesundervisning ved medisinsk avdeling har forskningsavdelingen innlegg ca. en gang i måneden. Dette kan være presentasjon av forskning, undervisning i studiedesign, statistikk og metodikk.
 • Forskningsavdelingen har møte hver tirsdag (en time) der LIS er velkomne til å delta. Der presenteres pågående prosjekter og resultater av forskning utført ved sykehuset.
Internundervisning ved Kongsberg sykehus
Det organiseres internundervisning med indremedisinske tema svarende til læringsmål LIS2 indremedisin tre ganger per uke à 30 minutter. Her inngår også en del endokrinologi. LIS3 vil i tillegg tilbys tilgang på undervisningen innen endokrinologi svarende til anslagsvis 45 minutter per uke. Man har etablert et samarbeid med Drammen sykehus der man gjennomfører ukentlig felles nettundervisning (tirsdager) og kasusmøter (fredager).

Ansvar for bidrag til undervisningen fordeles likt mellom legene, inkludert LIS. Man vil utarbeide en plan for gjennomføring slik at man i løpet av spesialiseringen dekker de aktuelle læringsmål.

Hver annen uke vil man kunne følge videooverføring av det nasjonale endokrinologiske torsdagsmøtet ved OUS -  Aker sykehus.

Forberedelse til undervisningen gjøres i avsatt fordypningstid.

I henhold til spesialistforskriftens bestemmelser får alle LIS utnevnt en individuell veileder. Leder er ansvarlig for utnevnelse av veileder og at det legges til rette for supervisjon og regelmessig veiledning. Samtlige læringsarenaer har etablert struktur for veiledning av kandidater under spesialisering. Spesialister og andre kompetansepersoner medvirker i den daglige supervisjon og mester/svenn-læring i tråd med nasjonale retningslinjer.

Veiledning gjennomføres som en strukturert kombinasjon av individuell veiledning og gruppeveiledning. Ansvarlige ledere og representanter for LIS deltar i utviklingen av veiledningsstrukturen. Det særskilte ansvaret for gjennomføring ligger på ledelsen, representert ved klinikkene.

Kandidatene skal vurderes systematisk underveis i utdanningsløpet, gjennom tett oppfølging av veileder. I vurderingen av oppnådde læringsmål skal leder innhente anbefalinger fra veileder og minst en av dem som har deltatt i supervisjonen. Der leder ikke er spesialist i aktuell spesialitet er det særlig viktig at leder henter vurderingskompetanse. Der det er hensiktsmessig anbefales det at en helhetlig vurdering av vurderingskollegium/evalueringskollegium inngår i vurdering av kandidatene før læringsmål godkjennes. Det vil etter oppnåelse av læringsmål, eller ved arbeidsforholdets slutt, bli utstedt bekreftelse på gjennomført praktisk tjeneste.

Endokrinologisk seksjon Drammen sykehus:
En av tre overleger ved endokrinologisk seksjon Drammen sykehus har doktorgrad. Drammen sykehus deltar for tiden i flere ulike forskningsprosjekter. LIS3 er planlagt involvert i oppdragsforskning. Drammen sykehus arbeider for å få egne forskningsprosjekter etablert.

Endokrinologisk seksjon Bærum sykehus:
Ingen av endokrinologene som er ansatt har doktorgrad. Avdelingen har sporadisk deltatt i kliniske studier, og skal fra høsten 2022 delta i oppdragsforskning.

Kongsberg sykehus:
Medisinsk avdeling, Kongsberg sykehus, har ingen formell akademisk kompetanse eller forskningsaktivitet innen endokrinologi.

I utdanningsvirksomheten vektlegges praktisk erfaring, spesielt i poliklinisk arbeid og ved dagenheten, men også i forbindelse med akutte innleggelser, samt ukentlig teoriundervisning, egenstudier, supervisjon, veiledning, deltakelse i eksterne møter og kurs etc. Ved å sikre god supervisjon og veiledning, samt tilstrekkelig poliklinisk arbeid og visitt/tilsynsarbeid med supervisjon, samt også en bred og dekkende internundervisning og selvstudium, mener vi at LIS endokrinolog vil kunne tilegne seg gode kunnskaper innen diabetes, tyroideasykdommer og sykdommer i paratyroidea. Kandidaten får dessuten god erfaring og gode kunnskaper i diagnostikk og behandling av sykdommer i hypofyse, binyrer og gonader, samt APS, skjelettsykdommer og annen endokrinologi, slik at han/hun har en meget god plattform for å fullføre spesialistutdanning i endokrinologi enten ved Ahus, OUS eller annet universitetssykehus.

Utdannin​gsplanen skal løpende evalueres og være på agendaen i utdanningsutvalgets møter.
Planen vil bli revidert ved behov.
​​

Relaterte nyheter

  Sist oppdatert 23.08.2023