LIS utdanning bryst og endokrinkirurgi

Utdanningsplan for spesialitet bryst- og endokrinkirurgi

Denne utdanningsplanen redegjør nærmere for utdanning av leger i spesialisering innen spesialiteten bryst- og endokrinkirurgi i Vestre Viken.

Planen skal informere om hvordan utdanningsvirksomheten er organisert, organisering og gjennomføring av utdanningsløpet, tilrettelegging for læringsaktiviteter og supervisjon. Faglig forsvarlige rammer og kvalitet, akademisk kompetanse og forskningsaktivitet og internundervisning.

Planen suppleres av en utdanningsplan i Kompetanseportalen, som tildeles LIS ved tilsettelse. I Kompetanseportalen er de forskriftsfestede læringsmål detaljert beskrevet med læringsaktiviteter kandidaten forventes å gjennomføre.​

Planen skal ligge til grunn for virksomhetens internkontroll og oppfølging fra Helsedirektoratet og Legeforeningens spesialistkomiteer. Planen skal være et offentlig dokument tilgjengelig for den enkelte lege i spesialisering, også i forbindelse med søknad om ansettelse.

Vestre Viken helseforetak består av somatisk virksomhet ved Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu. Vi har også en psykiatrisk sykehusavdeling ved Blakstad og fem distriktspsykiatrisk sentre (DOS-er), tilbud innen barne- og ungdomspsykiatri samt tverrfaglig spesialisert rus- og avhengighetsbehandling. Klinikk for medisinsk diagnostikk har fagområder fordelt på de fire somatiske sykehusene.

Vestre Viken tilbyr spesialisering i bryst- og endokrinkirurgi ved Drammen sykehus.

Utdanningen vil foregå ved følgende arenaer internt i helseforetaket:​​​

  • ​Kirurgisk avdeling, Drammen sykehus
  • Kirurgisk avdeling ved Bærum eller Ringerike sykehus kan være aktuelt for del to av utdanningen (se beskrivelse av læringsarenaene under spesialiteten "Generell kirurgi").
De ulike læringsarenaene vil dekke ulike læringsområder. Dersom tjeneste utover to uker ved annen avdeling enn fast arbeidssted er nødvendig, fremgår dette av overordnet av fremdriftsplan for spesialiteten. I tillegg vil eksterne læringsarenaer benyttes etter avtale. Dette vil eventuelt fremgå av overordnet fremdriftsplan for spesialiteten.

Bryst- og endokrinkirurgisk seksjon Drammen behandler og utreder lidelser i mamma, tyhroidea og parathyroidea.

Innenfor mammakirurgi har seksjonen behandlingsansvar for befolkningen i Buskerud, Asker og Bærum, ca. 450 000 innbyggere.
Fra 2018 har vi i tillegg overtatt behandlingsansvar for brystkreftpasienter i Vestfold. I 2017 ble 408 nye tilfeller av mamma behandlet ved vår seksjon, med dette er vi en av de største brystkirurgiske enhetene i landet.

For å sikre god kompetanse innen onkoplastiske operasjonstekninger, har vi egen plastikkirurgi tilknyttet seksjonen som vi samarbeider tett med.

Innenfor endokrinkirurgisk fagområdet har vi ansvar for utredning av lidelser i thyroidea og parathyroidea samt operativ behandling av benigne lidelser i de samme organer, for ca. 250.000 innbyggere i Buskerud.  Vi utfører årlig ca. 35 parathyroideainngrep og rundt 120 thyroidektomier og benytter oss rutinemessig av peroperativ elektronisk nervemonitorering

Både i utredning av mamma- og endokrinkirurgiske lidelser samarbeider vi tett med røntgenleger ved Brystdiagnostisk senter hvor vår poliklinikk også er lokalisert.
BDS Drammen har til sammen fire mammografilaber, tre ultralydlaber, fem pasientundersøkelsesrom, samtalerom, diverse gransknings- og møterom og eget behandlingsrom (operasjonsstue) . Seksjonen disponerer i tillegg senger ved kirurgisk sengepost og lettpost. Vi har omfattende operativ virksomhet med 5,5 operasjonsstuer per uke i tillegg til en dagkirurgisk stue i Drammen og en i Tønsberg.​

Overlegene jobber femdelt i døgnkontinuert vakt mandag - lørdag, i tillegg kommer en LIS2 og en LIS3 som deltar i egne vaktsjikt ved kirurgisk klinikk i tillegg til dagtidstjeneste ved vår seksjon.

Våre utdanningskandidater deltar under veiledning i alle seksjonens aktiviteter som poliklinikk, operasjoner, visitt og tverrfaglige møter.​
I tillegg deltar de i sykehuset generellkirurgiske vaktsjikt. De prioriteres høyt til operativ virksomhet hvor de læres opp etter mester/svenn-prinsippet og gradvis får operere mer selvstendig, men alltid under veiledning. Alle LIS følges nøye gjennom utdanningsløpet både av sin egen veileder samt supervisjon fra de øvrige overlegene ved seksjonen.

I tillegg gjennomføres halvårlige systematiske evalueringsmøter felles for hele kirurgisk avdeling hvor alle utdanningskandidater skåres på en rekke parametere, dette danner grunnlaget for videre veiledningssamtaler og gir et godt grunnlag for å følge kandidatens utvikling på sikt og hvor man mer målrettet kan planlegge hvor det bør legges ned en ekstra innsats framover.

Avdelingen har i svært mange år hatt egen utdanningskomite som planlegger veiledning og opplæring av utdanningskandidatene. Denne skal videreføres i nytt system, hvor hver kandidat får oppnevnt veileder og progresjon planlegges.

Det er satt av fast tid til fordypning i LIS-tjenesteplanene på dager hvor de ikke har andre arbeidsoppgaver og det gis vanligvis permisjon til obligatoriske og valgfrie kurs for LIS.  Overleger sikrer faglig oppdatering ved regelmessig deltagelse på nasjonale og internasjonale kongresser samt hospitering ved andre sykehus.​

Drammen sykehus har et medisinsk bibliotek, seksjonen har også en mindre samling faglitteratur aktuell for vår spesialitet. I tillegg har alle PCer nettilgang med adgang til søk i medisinske databaser.

For å sikre at fagmiljøene og LIS har anledning til å medvirke i utformingen av utdanningstilbudet er det opprettet ett utdanningsutvalg per spesialitet.

Utdanningsutvalgene skal blant annet ha ansvar for å kvalitetssikre utdanningen, revidere læringsaktiviteter og informere om mulige utfordringer ved rotasjon, internt og eksternt. Med kvalitetssikring menes å sikre at LIS får veiledning, supervisjon og oppfølging i tråd med forskrift og ansvar som påligger foretaket som utdanningsvirksomhet. Det skal også sikres tilstrekkelig rom for gjennomføring av utdanningsaktiviteter.​

Det er i tillegg opprettet et utdanningsråd med representanter fra hver spesialitet. Rådets oppgaver er å analysere, evaluere og videreutvikle felles utfordringer og muligheter på tvers av spesialitetene. Eksempler på evaluering er organisering av læringsaktiviteter i FKM, planlegging og gjennomføring av veiledning, supervisjon og struktur, utfordringer rundt rotasjon samt generell erfaringsutveksling.

Seksjonen har to ganger 45 minutter teoretisk internundervisning per uke med rullerende temaer hvor både overleger og LIS deltar. Det er i tillegg planlagt bolkundervisning med relevante temaer for LIS for å kunne oppnå aktuelle læringsmål i den nye spesialistutdanningen.

Internundervisningen er for tiden i omorganisering med flytting av undervisningstid felles for hele kirurgisk avdeling til mer seksjonsvis undervisning for å dekke læringsmålene i ny spesialistutdanning.

I henhold til spesialistforskriftens bestemmelser får alle LIS utnevnt en individuell veileder. Leder er ansvarlig for utnevnelse av veileder og at det legges til rette for supervisjon og regelmessig veiledning. Samtlige læringsarenaer har etablert struktur for veiledning av kandidater under spesialisering. Spesialister og andre kompetansepersoner medvirker i den daglige supervisjon og mester/svenn-læring i tråd med nasjonale retningslinjer.

Veiledning gjennomføres som en strukturert kombinasjon av individuell veiledning og gruppeveiledning. Ansvarlige ledere og representanter for LIS deltar i utviklingen av veiledningsstrukturen. Det særskilte ansvaret for gjennomføring ligger på ledelsen, representert ved klinikkene.

Kandidatene skal vurderes systematisk underveis i utdanningsløpet, gjennom tett oppfølging av veileder. I vurderingen av oppnådde læringsmål skal leder innhente anbefalinger fra veileder og minst en av dem som har deltatt i supervisjonen. Der leder ikke er spesialist i aktuell spesialitet er det særlig viktig at leder henter vurderingskompetanse.​

Der det er hensiktsmessig anbefales det at en helhetlig vurdering av vurderingskollegium/evalueringskollegium inngår i vurdering av kandidatene før læringsmål godkjennes. Det vil etter oppnåelse av læringsmål, eller ved arbeidsforholdets slutt, bli utstedt bekreftelse på gjennomført praktisk tjeneste.

Det er høyt fokus på forskning ved seksjonen. Brystkreftforskning er organisert med en egen forskningsgruppe på tvers av klinikkene i Vestre Viken, med stor tyngde på kirurgisk avdeling, seksjon for bryst- og endokrinkirurgi (med tillegg av Brystdiagnostisk senter, samt i stab).

Forskningsgruppen består av 12 forskere (en professor, tre postdok., fem PhD-studenter, to studiesykepleiere og en koordinator), til sammen seks årsverk. Forskningen fokuserer på translasjonell og klinisk brystkreftforskning, og har som et av de få fagmiljøene i Norge også kirurgisk brystkreftforskning. Det pågår mellom åtte til ti studier i forskningsgruppen; fra kliniske behandlingsstudier, observasjonsstudier og kvalitets- og registerstudier. Det pågår innsamling av biologisk materiale til forskning, som håndterer biobankmateriale for over 1200 pasienter.​

Forskning er integrert i det kliniske arbeidet ved seksjon for bryst- og endokrinkirurgi på Drammen sykehus; forskningsprotokoller og resultater diskuteres tverrfaglig. Alle LIS-leger er involvert i forskning og inkluderer pasienter i pågående studier.

Ved rekruttering legges det vekt på faglig kompetanse og tidligere vitenskapelig arbeide. Det er en målsetting å legge til rette for at avdelingen har kompetanse som dekker hele fagfeltet. Kompetansen opparbeides ved faglig fordypning, spesialfunksjoner og tilretteleggelse for ekstern fordypning.

Klinisk- og akademisk kompetanse sikres ved at kandidaten følger et fastsatt utdanningsløp der denne får en dedikert veileder, samt at det er god tilgang på supervisører under hele utdanningsløpet. Dette sikrer at LIS gis anledning til god faglig fordypning og modning.​

Utdanningsutvalget vil sørge for at det settes en forsvarlig standard og gode rammer for å sikre en god læringsarena for LIS i bryst- og endokrinkirurgi.

Utdanningsplanen​ skal løpende evalueres og være på agendaen i utdanningsutvalgets møter.

Planen vil bli revidert ved behov


Relaterte nyheter

    Sist oppdatert 30.06.2023