lis utdanningen barnesykdommer

Utdanningsplan for spesialitet barnesykdommer

Denne utdanningsplanen redegjør nærmere for utdanning av leger i spesialisering innen spesialiteten barnesykdommer i Vestre Viken.

Planen skal informere om hvordan utdanningsvirksomheten er organisert, organisering og gjennomføring av utdanningsløpet, tilrettelegging for læringsaktiviteter og supervisjon, samt faglig forsvarlige rammer og kvalitet, akademisk kompetanse og forskningsaktivitet, samt internundervisning.

Planen suppleres av en utdanningsplan i Kompetanseportalen, som tildeles LIS ved tilsettelse. I Kompetanseportalen er forskriftsfestede læringsmål detaljert beskrevet med læringsaktiviteter kandidaten forventes å gjennomføre.​

Planen skal ligge til grunn for virksomhetens internkontroll og oppfølging fra Helsedirektoratet og Legeforeningens spesialistkomiteer. Planen skal være et offentlig dokument tilgjengelig for den enkelte lege i spesialisering, og så i forbindelse med søknad om ansettelse.

Vestre Viken helseforetak består av somatisk virksomhet ved Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu. Vi har også en psykiatrisk sykehusavdeling ved Blakstad og fem distriktspsykiatriske sentre (DPS-er), tilbud innen barne- og ungdomspsykiatri, samt tverrfaglig spesialisert rus- og avhengighetsbehandling. Klinikk for medisinsk diagnostikk har fagområder fordelt på de fire somatiske sykehusene.

Vestre Viken tilbyr spesialisering i barnesykdommer ved Drammen sykehus

Utdanningen vil foregå ved følgende arenaer internt i helseforetaket:

  • ​Barne- og ungdomsavdelingen, Drammen sykehus
  • Habiliteringssenteret, Drammen sykehus
De ulike læringsarenaene vil dekke ulike læringsområder. Dersom tjeneste utover to uker ved annen avdeling enn fast arbeidssted er nødvendig, fremgår dette av overordnet fremdriftsplan for spesialiteten.
I tillegg vil eksterne læringsarenaer for mange spesialiteter benyttes etter avtale. Dette vil eventuelt fremgå av overordnet fremdriftsplan for spesialiteten.

Barne- og ungdomsavdelingen har områdefunksjon for rundt 115 000 barn og unge. Vi utreder og behandler barn og ungdom i Vestre Viken med medisinske diagnoser opp til 18 år. Vi har også ansvar for pasienter fra Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) som har behov for somatisk utredning og behandling.
 

Barn og ungdom med problemstillinger innen kirurgi, ortopedi, øre, nese, hals og øye, behandles hos oss til de er 16 år. Barn og ungdom med ortopediske og kirurgiske problemstillinger, som har Bærum sykehus som sitt lokalsykehus, får helsehjelp der. Unntaket er barn fra 0-3 år med hodeskader hvor det er behov for innleggelse med observasjon. Årlig fødselstall for sykehusene i Vestre Viken ligger på rundt 4500. 

Avdelingen består av forskjellige seksjoner, og LIS ved avdelingen har forskjellige arbeidsoppgaver avhengig av hvor de er stasjonert. LIS inngår i 12 ukers turnus med halvårig rotasjon mellom sengepost, nyfødt intensiv og dagbehandling samt en rotasjon til barnehabilitering.

LIS har 12-delt tilstedevakt og regelmessig poliklinikk. Bakvaktsordning med 14-delt generelle pediatrisk tilstedevakt, og et 7-delt tertiær nyfødtsjikt med tilstedevakt til kl. 18:00 på hverdager og med hjemmevakt kl. 18:00-08:00. I helgene tilstedevakt kl. 09:00-16:00 lørdag og kl. 09:00-16:00 søndag. 

Barne- og ungdomsavdelingen er bemannet med barnepsykiater. Av andre samarbeidende profesjoner finnes en barnepsykolog, fysioterapeut, førskolelærere og spesialpedagog som har tilhold på samme korridor som avdelingens leger. En ernæringsfysiolog og to sosionomer har mye av sin aktivitet på avdelingen.

Avdelingen har et nært samarbeid med anestesiavdelingen spesielt når det gjelder alvorlig syke barn som ligger på felles intensiv i 5. etasje og ved akutt syke nyfødte.

Avdelingen har kontinuerlig en LIS fra BUP i seks måneders spesialiseringstjeneste. Medisinstudenter følger eget opplegg. Et begrenset antall medisinstudenter som er i utdanning i europeiske utdanningsinstitusjoner, og har kommet langt i utdanningsløpet. har hospitering ved avdelingen. Det er utarbeidet mottakspermer/hefter for begge grupper.

Generell barnepost

23 senger. Fire til seks av sengene er vanligvis opptatt av barn som tilhører andre avdelinger (kirurgisk, ortopedisk, ØNH, Øye). På Barneposten finnes to barneovervåkningsrom (tre plasser) med kontinuerlig overvåkning av de sykeste barna. Det er en til to overleger og to LIS som daglig er allokert til postarbeid på Barneposten. Stort sett gjennomgår LIS alle pasienter på previsitt. Utgangspunktet er at overleger skal gjøre førstedagsnotat med plan for oppholdet på visitt. Når det er mulig er LIS med på denne førstedagsvisitten, dette gjennomføres i stor grad ved kompliserte problemstillinger.

Senere visittgang fram mot utskrivning gjøres ofte av LIS, vanligvis etter gjennomgang av pasientene på previsitten. Det er i stor grad tilgang til leger med spesialkompetanse innenfor de fleste pediatriske områder for konferering. Avdelingen har et stort utvalg av diagnoser i løpet av et år, både akutte og elektive som gir et variert og godt bilde av pediatriens variasjoner.

Praktiske prosedyrer: Venefloninnleggelse, spinalpunksjoner, urinkateterisering.

Nyfødtintensivavdelingen

En foreldre-barn avdeling etter ”kenguru-care” metoden.  Den har 17 senger. Det er to overleger og en til to LIS som daglig er allokert til postarbeid på nyfødtintensiv-avdelingen. Visittgang gjøres i avdelingen i prinsippet på lignende vis som på generell barnepost.  Det er vanligvis LIS som er i rotasjon på Nyfødtavdelingen som har ansvaret for undersøkelse av nyfødte (Barselavdeling i 3. etasje).

Praktiske prosedyrer: Venefloninnleggelse, navlevenekateter og navelarteriekateter, urinkateter, CPAP- behandling og i noen grad respiratorbehandling (intubering).

Seksjonen har nedre inntaksgrense fra 28 + 0 uker. Populasjonen begrenser prosedyrene som utføres.                                             

Poliklinikken

På barnepoliklinikken har LIS ni dager i løpet av en 12 ukers turnus. De har i praksis mer poliklinikk enn dette, da de har også har kontroller av pasienter etter innleggelse etc. Utdanningskandidaten følger opp pasienten over tid. På poliklinikken har LIS også nyhenviste pasienter, og man forsøker å ha en årlig rotasjon innenfor en til to sentrale pediatriske emner av gangen (astma/allergi, gastroenterologi, nyrer/urinveier, nevrologi og kardiologi, endokrinologi, hematologi/onkologi). De sentrale pediatriske emnene er godt dekket. Det er ikke systematisert supervisjon for LIS sin polikliniske virksomhet, men det gis ad hoc svar på forespørsel. Det er til enhver tid fire til seks overleger på poliklinikken som er tilgjengelig for spørsmål.   

Mottak/Observasjonspost

Barnemottaket har tre mottaksrom og fem observasjonsrom. Observasjonsrom gir avlastning til generell barnepost for pasienter som ligger inne noen timer eller til neste dag før utskrivning til hjemmet (f.eks. pasienter med gastroenteritt, bronkiolitt eller laryngitt) eller overføring til barneposten. I vaktsammenheng er LIS mye i mottak. Det skal alltid være en overlege tilgjengelig for barnemottaket. Og har da sin primære arbeidsplass der. For mest mulig kontinuitet i vurderinger av pasienter og kvalitetssikring settes alle henvendelser utenfra til vakthavende overlege kl. 12:00-15:30. Overlegenærvær i mottak bidrar til at innleggelsesfrekvensen holdes på ca. 33 prosent av ø-hjelps henvisninger.

Praktiske prosedyrer: Venefloninnlegglese, spinalpunksjoner, urinkateterisering.          

Dagenheten

Dagenheten har totalt sju senger (tre enerom). Den er bemannet med en overlege, oftest med erfaring fra onkologi, og en LIS på dagtid. Dagenheten ivaretar kronisk syke barn som barn med kreft og hematologiske sykdommer, barn med IBD og OI som kommer til Infliximab-behandling, barn som utredes og krever innleggelse i narkose (for eksempel MR u.s. og gastro/coloskopi), eller tidkrevende prosedyrer som insulin-arginin belastning, 24t-pH registrering etc. 

Praktiske prosedyrer: Venefloninnlegglese, spinalpunksjoner, i.t cytostatika, urinkateterisering.   

Fysisk utforming

Barne- og ungdomsavdelingen disponerer totalt 40 senger. Nyfødtintensivavdeling har 17 senger beliggende i 11. etasje. Generell barnepost i 8. etasje har 23 senger. Posten har tre barneovervåkningssenger med kontinuerlig sykepleierovervåkning. Avdelingen har eget barnemottak med tre mottaksrom og fem observasjonsrom beliggende i 8. etasje.
Kritisk syke barn tas i mot i akuttmottak 2. etasje sammen med anestesileger.
Poliklinikken ligger i 11. etasje med ti fungerende behandlingsrom. Dagenheten i samme etasje med fire rom med tilsammen sju senger (tre enkeltrom og en firemannsstue).

Alle LIS og overleger har kontor i 14. etasje. Enekontor er forbeholdt avdelingsledelsen, mens øvrige overleger og LIS-leger har kontorer som rommer fire til seks gode kontorplasser, alle med egen PC med talegjenkjenning.

Sentral-laboratoriet har tilhold i 4. etasje. Det er i tillegg laboratorium i 11. etasje for prøvetaking av barne- og ungdomsavdelingens polikliniske- og dagpasienter. Mikrobiologisk Lab har tilhold i 6. etasje, mens Røntgenavdelingen er i 3. etasje, i tillegg et akutt røntgen i felles mottak i 2.  etasje. Felles intensivavdelingen og operasjonsavdeling for akutt sectio finnes i 5. etasje. Barsel- og fødeavdelingen er lokalisert til 3. etasje.

Habiliteringssenteret

Barnehabiliteringen er lokalisert i et bygg nær sykehuset.  LIS lege er en fire måneders periode på habiliteringsenteret, og de vil i denne perioden ha redusert vaktbelastning. Dette er en poliklinisk dagtjeneste. Det er tre overleger innen habilitering for barn, de utgjør 2,4 stillinger. LIS deltar på avdelingens seksjonsmøter og legemøter ukentlig. De er deltakende i tverrfaglig utredning og oppfølging av pasienter tilknyttet habiliteringssenteret.​

Faggrupper tilknyttet habiliteringssenteret er fysioterapeuter, psykologer, vernepleiere, ergoterapeut, logoped, uroterapeut, ernæringsfysiolog og sosionom. LIS jobber selvstendig klinisk, og deltar i dobbeltkonsultasjoner sammen med overlege. De skal i løpet av perioden, få en innsikt og bedre forståelse av aktuelle pasient- og diagnosegrupper. De har regelmessig supervisjon i tilknytning til arbeidsoppgaver og problemstillinger. LIS vil delta på interne kurs, fagdager, instansmøter og samarbeidsmøter.

 

Undervisningsutvalget har sammen med gruppen av veiledere hovedansvar for alt utdanningsarbeid i avdelingen.
I undervisningsutvalget er to LIS til enhver tid representert. Alle LIS har krav på to kurs per år. I og med at kursprogrammet nå er endret med klare anbefalinger for hvilke kurs og når kandidaten bør gjennomføre kurs, ligger dette til grunn for fordeling av kurs.
 
Konferanser vil være mulig i slutten av utdanningsløpet. Fordypningstid med fire timer per uke videreføres samlet som hele fordypningsdager, men krav til innhold i fordypningsdagene blir skjerpet. LIS vil i samarbeid med veileder legge en plan for å være med overleger i poliklinikk og annen planlagt virksomhet samt en konkret plan for behov av litteraturgjennomgang etc., kilder etc. Dette for å sikre at LIS får oppfylt sine læringsmål. Justering av individuelle planer vil også bli lagt til veiledning.
 
Sykehuset bibliotek ligger i femte etasje og er bemannet på dagtid med serviceinnstilt bibliotekar. Sykehuset har et stort utvalg av elektroniske tidsskrifter.​

For å sikre at fagmiljøene og LIS har anledning til å medvirke i utformingen av utdanningstilbudet er det opprettet ett utdannignsutvalg per spesialitet.

Utdanningsutvalgene skal blant annet ha ansvar for å kvalitetssikre utdanningen, revidere læringsaktiviteter og informere om mulige utfordringer ved rotasjon, internt og eksternt. Med kvalitetssikring menes å sikre at LIS får veiledning, supervisjon og oppfølging i tråd med forskrift og ansvar som påligger foretaket som utdanningsvirksomhet. Det skal også sikres tilstrekkelig rom for gjennomføring av utdanningsaktiviteter.​

Det er i tillegg opprettet et utdanningsråd med representanter fra hver spesialitet. Rådets oppgaver er å analysere, evaluere og videreutvikle felles utfordringer og muligheter på tvers av spesialitetene. Eksempler på evaluering er organisering av læringsaktiviteter i FKM, planlegging og gjennomføring av veiledning, supervisjon og struktur, utfordringer rundt rotasjon samt generell erfaringsutveksling.

Avdelingen har ansatt 4 x 30 minutter til internundervisning ukentlig utenom sommerferie. 3/4 av tiden er teoretisk undervisning mens 1/4 av tiden er praktisk trening/praktisk undervisning. Avdelingen gjennomfører i tillegg to hele dager/leger/år der det trenes praktisk og teoretisk i tverrfaglig team på akuttmedisinsk innen nyfødtmedisin og store barn, fagdager.

Fordeling av ansvar for den teoretiske undervisningen gjøres innen utdanningsutvalget. LIS har fast internundervisning tirsdager. Det er lagt en treårsplan for å gjennomgå alle sentrale pediatriske emner systematisk. en til to temaer per halvår. LIS får tildelt tema, forberedelse til internundervisning inngår som en del av fordypningstid. Det føres daglig presensliste. I tillegg arrangeres felles fagdag for avdelingens LIS, overleger og sykepleiere to til tre ganger per år med fokus på simulering og akutte situasjoner. ​

Sykehuset har fagmøter fra kl. 08:00 - 08:30 i auditoriet for alle leger på sykehuset en fredag i måneden.

I henhold til spesialistforskriftens bestemmelser får alle LIS utnevnt en individuell veileder. Leder er ansvarlig for utnevnelse av veileder og at det legges til rette for supervisjon og regelmessig veiledning. Samtlige læringsarenaer har etablert struktur for veiledning av kandidater under spesialisering. Spesialister og andre kompetansepersoner medvirker i den daglige supervisjon og mester/svenn-læring i tråd med nasjonale retningslinjer.

Veiledning gjennomføres som en strukturert kombinasjon av individuell veiledning og gruppeveiledning. Ansvarlige ledere og representanter for LIS deltar i utviklingen av veiledningsstrukturen. Det særskilte ansvaret for gjennomføring ligger på ledelsen, representert ved klinikkene.

Kandidatene skal vurderes systematisk underveis i utdanningsløpet, gjennom tett oppfølging av veileder. I vurderingen av oppnådde læringsmål skal leder innhente anbefalinger​ fra veileder og minst en av dem som har deltatt i supervisjonen. Der leder ikke er spesialist i aktuell spesialitet er det særlig viktig at leder henter vurderingskompetanse. Der det er hensiktsmessig anbefales det at en helhetlig vurdering av vurderingskollegium/evalueringskollegium inngår i vurdering av kandidatene før læringsmål godkjennes. Det vil etter oppnåelse av læringsmål, eller ved arbeidsforholdets slutt, bli utstedt bekreftelse på gjennomført praktisk tjeneste.

Avdelingen har per dags dato en overlege og en LIS med doktorgrad. Vi har ut over dette en LIS i et phD-prosjekt sammen med nevrologisk avdeling. Per dags dato er en LIS frikjøpt en dag per uke til forskning i samarbeid med universitetet i Bergen.

Det foregår et forskningsprosjekt på nyfødt, mottak av premature barn GA 28 +0 til 31+6. Samarbeid med St. Olavs Hospital og også andre nyfødtavdelinger i Norge.  Det planlegges tverrfaglig forskningsgrupper for å motivere og fremme til forskningsprosjekter på avdelingen. Leger ved avdelingen som er involvert i forskning presenterer eget arbeid som ledd i internundervisning.​

Som læringsaktiviteter knyttet til FKM har vi gruppeveiledning med gjennomgang av forskningsprotokoll, samt kurs i forskningsforståelse. Her benytter vi ressurser med forskningserfaring, både fra foretaket sentralt og fra egen klinikk.

Ved tilstedeværelse av overlege i barnemottak, på barnepost, nyfødt og på poliklinikk sikres faglig forsvarlige rammer. Døgnkontinuerlig tilstedeværelse av overlege i generell sjiktet.​

Utdanningsplanen skal løpende evalueres og være på agendaen i utdanningsutvalgets møter.
Planen vil bli revidert ved behov.​

Relaterte nyheter

    Sist oppdatert 23.08.2023