Fra avhengighet mot autonomi – Komplementær Ytre Regulering (KYR) som sikker base.

BET-Recoveryutdanning

I vårt samfunn skal alle ha den samme tilgangen til gode helsetjenester. Likevel er det en del mennesker som strever med psykisk uhelse som ikke får det bedre, til tross for at de mottar omfattende behandling i psykisk helsevern. Dette er en stor utfordring for hjelpeapparatet og for samfunnet.

Helsearbeidere innen psykisk helsevern kommer ofte i kontakt med pasienter som strever med å ta imot hjelp, eller som ikke klarer å nyttiggjøre seg den hjelpen de tilbys. For mange av disse menneskene er livet dominert av angst, at de hører stemmer, uvanlig tankevirksomhet og selvmordstanker og handlinger. Måten de forsøker å håndtere sine problemer på kan skape dramatiske og livstruende situasjoner. Dette kan føre til at det oppstår samhandlingsutfordringer både mellom den som strever og helsepersonell som forsøker å hjelpe, og mellom ulike instanser innen hjelpeapparatet som blir involvert situasjonene som oppstår.

De menneskene vi her beskriver, er i behov av omfattende helsetjenester. Men de klarer i liten grad å nyttiggjøre seg behandling og oppfølging som baseres på lindring, symptomdemping og regulering av atferd. Når de blir utsatt for regulerende behandling over tid, kan de utvikle et regressivt samhandlingsmønster med helsepersonell, der konsekvensen er økende bruk av mekaniske tvangsmidler og medikamentell behandling med tvang. Dersom hjelpeapparatet da ikke endrer måten de møter pasienten på, så vil dette menneske kunne bli tiltakende avhengig av ytre regulering, til tross for at intensjonen er å gi hjelp som gjør mennesker i stand til å klare seg selv.

Komplementær Ytre Regulering (KYR) er en recovery-orientert samhandlingsstrategi som er utviklet innenfor rammen av behandlingsmodellen Basal eksponeringsterapi (BET). KYR er utviklet for å stoppe og reversere negative samhandlingsmønstre, og har fokus på å styrke pasientenes autonomi og fremme funksjonell selvregulering. Gjennom møte med en velkoordinert KYR-tilnærming, blir mennesker som strever med å regulere seg selv bevisst hva som skal til for å etablere det livet han eller hun ønsker. KYR består av ulike sett reguleringsprinsipper som både inviterer og utfordrer til å prøve ut nye, og mer funksjonelle mestringsstrategier. Bruken av og vekslingen mellom de ulike reguleringsprinsippene tilpasses hele tiden individuelt til hans eller hennes behov for støtte.

Foreløpige evalueringsdata viser at KYR bidrar til nedgang i villet egenskade, bruk av tvangsmidler, skjerming og antall liggedøgn underlagt tvungent psykisk helsevern, med en parallell nedgang i bruk av psykofarmaka (medikamenter). Tidsseriedata indikerer vesentlig bedring av pasientenes psykososiale funksjonsnivå, noe som også understøttes av kvalitative funn.

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og Vestre Viken helseforetak har gått sammen om å etablere en 1-årig BET-Recoveryutdanning. Ungdomspsykiatrisk seksjon (UPS) ved UNN og BET-Seksjonen i Vestre Viken har gjennom mange år samarbeidet om implementering av KYR, og ikke minst, tilpasning av KYR til psykisk helsevern for ungdom. Utdanningen vil ha et faglig innhold som er relevant for helsepersonell på ulike arenaer. Særlig der det utvikler seg samhandlingsutfordringer mellom brukere og helsepersonell, og mellom ulike deler av helsetjenestene. Utdanningen administreres av og er forankret i BET-Seksjonen i Vestre Viken, men tilbys i Tromsø. Det er helsepersonell både fra UNN og fra Vestre Viken som leder undervisningen.

Utdanningen skal bidra til at alle tjenestemottakere i psykisk helsevern, også de med alvorlige og sammensatte psykiske lidelser får et recovery-orientert behandlingstilbud som vektlegger funksjonsheving og fremmer autonomi.

Utdanningen skal styrke deltakernes kompetanse og forutsetninger for å:

 • kunne anvende KYR som referansemodell for å kunne avlese og forvalte recovery orienterte intervensjoner og praksis både på individnivå og systemnivå

 • forebygge og reversere utvikling av marginaliserende samhandling mellom mennesker som strever med psykiske helseutfordringer og helsepersonell

 • planlegge, tilrettelegge og gjennomføre fokuserte, effektive behandlingsforløp som er i tråd med behandlingsforskning og faglige retningslinjer

 • understøtte og aktivt bidra til implementering av effektive, kunnskapsbaserte arbeidsmetoder i psykisk helsevern

 • bidra til realisering av helsepolitiske føringer, og herunder kvalitetssikre og redusere bruken av tvang i behandling

BET og KYR er forankret i eksistensialistisk filosofi, systemteori og utviklingspsykologi. BET-Recovery-utdanningen vil bidra til at den tredje bølgen av kognitiv atferdsterapi får fotfeste i norsk psykisk helsevern, og ytterligere styrke autonomi som den overordnede målsettingen i behandling av psykiske helseutfordringer.

Verdens helseorganisasjon WHO publiserte 10. Juni 2021 en rapport som beskriver deres anbefalinger rettet mot person-sentrert, rettighetsbasert praksis i psykisk helsevern (se linker under). Arbeidet ved BET-Seksjonen ble inkludert som ett av tre sykehusbaserte tilbud i verden. 

Lenke til hoveddokumentet​.
Direkte lenke til publikasjon rettet mot sykehusbaserte tilbud.

Manualer med faglig innhold

Her kan du lese veiledningsmanualen for BET

Her kan du lese om implementeringsmanualen for BET

Her kan du lese «BET principles and guidelines»

Her kan du lese om «BET Cybernetics»

Her kan du lese om Komplementær Ytre Regulering (KYR)

Undervisningen BET-Recoveryutdanningen er erfaringsbasert. Dette betyr at ferdighetstrening er sentralt, herunder trening i kliniske ferdigheter, undervisningsferdigheter og bruk av tilbakemeldingsprosedyrer og reflekterende team. Demonstrasjoner, rollespill og videofilming vil bli brukt for å komme så «nær» deltakernes kliniske virkelighet som mulig.

Gjennom denne undervisningen skal deltakeren demonstrere at hun/han har tilegnet seg:

 1. innsikt i og forståelse av relevante teorier og begreper, og
 2. pedagogiske ferdigheter når det gjelder bruk av kliniske eksempler og erfaringsbaserte undervisningsformater

Undervisningsformen forutsetter at deltakerne er aktive på samlingene. Det forventes også at de mellom samlingene bruker sin daglige, kliniske arbeidssituasjon til å prøve ut det de har lært for å gjøre seg nye erfaringer knyttet til temaer det arbeides med i utdanningen. Deltakerne vil få innføring i sentral litteratur og tilgang til ulike sett av relevante referanser. Det oppfordres til å lese anbefalt pensum mellom samlingene.

«Det har vært nyttig å få høre tidligere pasienters historie, spesielt med den åpenheten vi har fått møte dem med. Det har også vært nyttig med rollespillene, selv om det er krevende. Man får en annen forståelse av BET via tidligere pasienter, og man får også en annen forståelse når man rollespiller selv, i kombinasjon med undervisning på tavla.»

«Jeg tror BET-perspektivet er viktig også for terapeuter som velger å arbeide med andre metoder eller jobber med andre pasientgrupper enn den typiske BET-pasienten. Kanskje mest fordi de prosessene som fører til marginalisering og avhengighet av hjelpeapparatet som regel starter svært tidlig i behandlingskjeden.»

«Gitt meg svært verdifulle redskaper i klinisk møte med ungdom som står i fare for å havne i en marginaliseringskjede.»

«Utdanningen og BET-metodikken er sårt tiltrengt i psykisk helsevern for både voksne og barn/unge.»

«Nyttig for behandling i akuttpsykiatri. Gir nye perspektiver på og løfter fram miljøterapien som viktig og effektiv på en overbevisende måte. Nyttig for å kunne bevare oversikten i situasjoner med mye emosjonelt trykk fra pasientene.»

Deltakerantall: Inntil 30.
Oppstart: 16. september 2024
Kursledere: Psykologspesialist Didrik Heggdal, spesialsykepleier Arne Lillelien og psykologspesialist Eivind Liljedahl Hagen. 
Andre undervisere: BET-terapeuter og BET-veiledere fra Vestre Viken og Universitetssykehuset Nord-Norge.

Utdanningene foregår ved Fyrhuset på Åsgård som ligger to kilometer vest for Tromsø sentrum.

Det er ikke overnattingsmuligheter på Åsgård, så hver enkelte deltaker må ordneovernatting selv.

Søknadsfristen for BET-Recoveryutdanningen er 31. mai 2024.

Hvem kan søke?

 1. Psykolog, psykologspesialist, lege i psykiatrispesialisering eller spesialist i psykiatri

 2. Sykepleier, vernepleier, fysioterapeut, ergoterapeut

 3. Sosionom, pedagog eller barnevernspedagog med erfaring fra psykisk helsevern eller barnevernstjenesten

 4. Personell uten høyskoleutdanning som har minst to års fast fulltidsarbeid (eller tilsvarende) i psykisk helsevern eller barnevernstjenesten og relevante kurs og/eller videreutdanning(er). Dette må dokumenteres.

Andre krav:

 • Opptak til utdanningen forutsetter at søkeren kan lese engelskspråklig faglitteratur og at han/hun er villig til å delta i rollespill og videoopptak.

 • Det vil bli gjort en helhetlig vurdering av søkernes kvalifikasjoner og beskrivelse av motivasjon og forankring i organisasjonen (beskrevet i søknadsskjema). Kandidater fra arbeidssteder som allerede arbeider med recovery-arbeid forankret i KYR vil bli prioritert. Utover det blir kvalifiserte kandidater tilbudt plass i den rekkefølgen søknadene kommer inn. Oppstart av utdanningen forutsetter at det er nok deltakere.

Ordinære plasser: kr. 26 000
Early bird (de 5 første påmeldte): kr. 20 000

Skjemaet sendes til: bet-utdanning@vestreviken.no

Søkere som får plass, vil få tilsendt «skjema for bindende påmelding». Ved å returnere svarslippen, forplikter søkeren seg til å delta på hele utdanningen og til å betale deltakeravgift.

Klikk her for søknadsskjema.​

Ved avslutning av utdanningen sendes det ut diplomer til deltakere som har vært til stede minst 80 % av undervisningstiden. Som videreutdanning, vedlikeholdsaktivitet eller lignende får deltakerne godkjent det timeantallet deres respektive fagforbund gir tilsagn om. Dette må deltakerne selv søke om.

Dynamisk Kompetanseplan og Fagfellegodkjenning:

Deltakere på KYR-utdanningene får utdelt en Dynamisk Kompetanseplan (DK).

Dynamisk Kompetanseplan beskriver ferdighetsområdene i Komplementær Ytre Regulering (KYR):

 1. Ferdigheter – kommunikasjon
 2. Ferdigheter – forståelse og forvaltning
 3. Ferdigheter som teammedarbeider
 4. Undervisning/veiledning
 5. Implementering

I utdanningene vektlegges de fire første ferdighetsområdene, mens ferdighetsområdet «Implementering» i litt mindre grad blir fokusert. Ved fullført utdanning oppnår deltakerne fagfellegodkjenning på ferdighetsområdet Teamarbeid.

BET-Recovery utdanningen er lagt opp slik at den fungerer som første halvdel av den 2-årige nasjonale BET-utdanningen. Dette gjør det mulig for de som tar den 1-årige BET-recovery utdanningen i Tromsø å gå rett inn på andre halvdel av BET-utdanningen. Med dette åpner muligheten seg for å bli Fagfellevurdert BET-terapeut og Fagfellevurdert BET-veileder.

Dersom det er stor nok interesse, vil det bli etablert et påbyggingsår lokalisert i Tromsø, slik at det blir mulig å gjennomføre full toårig BET utdanning der.

BET-Recovery utdanningen har følgende hovedtemaer:

 • Hva er recovery orientert autonomifremmende behandling?

 • Hva skal til for å etablere en autonomifremmende, klinisk praksis?

 • Systemteori og kybernetikk som teoretisk forståelsesramme.

 • Komplementær ytre regulering (KYR) som fundament for samhandling og behandling.

 • Eksistensialisme som terapeutisk holdning.

 • Dynamisk Modnings-Model (DMM), DMM-informert KYR.

 • Kunnskapsgrunnlaget for KYR.

 • Ressursmobiliserende ferdigheter i autonomifremmende behandling.

 • Håndtering av risiko for liv og helse.

 • Forebygging av farlige situasjoner, de-eskalering av tilløp til utagering.

 • Bekreftende kommunikasjon (validering) som kjerneintervensjon og holdningsmarkør.

 • Behandlings-"kjeding", systemarbeid og implementering.

 • Koordinering av autonomifremmende behandlings og oppfølging på tvers av systemer/nivåer i helse- og osialvesen.

 • Reflekterende Team og Feedbackbasert Kollegaveiledning som opplærings- og arbeidsformater.

 • Bruk av løsningsfokusert og problemfokusert evaluering.

Alle samlingene starter på mandager.


Samling 1

16. september 2024: kl. 09:00–16:00
17. september 2024: kl. 08:30–15:30
18. september 2024: kl. 08:30–15:30
19. september 2024: kl. 08:30–15:00

Samling 2

28. oktober 2024: kl. 09:00–16:00
29. oktober 2024: kl. 08:30–15:30

Samling 3

03. februar 2025: kl. 09:00–16:00
04. februar 2025: kl. 08:30–15:30


Samling 4

02. juni 2025: kl. 09:00–16:00
03. juni 2025: kl. 08:30–15:30
04. juni 2025: kl. 08:30–15:30
05. juni 2025: kl. 08:30–15:00

For informasjon om faglig innhold:

Didrik Heggdal
Telefon: 66 75 14 80
Mobil: 986 83 759

Arne Lillelien
Telefon: 66 75 14 86
Mobil: 922 11 529

For generell informasjon og søknader:

bet-utdanning@vestreviken.no​

Sist oppdatert 07.02.2024