Tidligere: Nettverk av ressurssykepleiere innen palliasjon og kreftomsorg

Kompetansenettverk innen palliasjon og kreftomsorg i drammensregionen

I Drammensregionen er det formalisert et kompetansenettverk med ca. 100 ressurssykepleiere eller ressurspersoner innen palliasjon og kreftomsorg i kommunene Holmestrand, Asker, Lier og Drammen. Driftsgruppen ledes vekselsvis av en representant fra kommunene eller spesialisthelsetjenesten. Leder sitter to år av gangen.

Hensikt

Et lokalt nettverk er sentralt for å ivareta kontinuiteten i pleie og omsorgstilbudet til pasienter innen palliasjon og kreftomsorg og for å spre kompetansen om palliasjon i hele drammensregionen.

Kompetansenettverket skal bidra til at deltagere har kunnskap, ferdigheter og holdninger som gjør han eller henne i stand til å utføre og stimulere til god faglig og pasientopplevd kvalitet innen palliasjon og kreftomsorg ved egen arbeidsplass. Dette gjennom planmessig kompetanseheving, klinisk virksomhet, samhandling og systemarbeid.
Funksjonsbeskrivelse og kompetansenivå for ressurspersonene

Målet er å bidra til å legge til rette for at ressurspersonene skal kunne tilegne seg kompetanse tilsvarende nivå B beskrevet i Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen (Helsedirektoratet, 2019).

Nye ressurssykepleiere og ressurspersoner som ikke har videreutdanning i kreftomsorg eller palliasjon, anbefales å delta på aktuelle kurs med kompetansenivå tilsvarende nivå B i det første året de er ressurssykepleiere eller ressurspersoner.
   

Kvalifikasjonskrav:

 • Sykepleier eller annen treårig utdanning
 • Interesse for å videreutvikle sin faglige kompetanse og samhandlingskompetanse
 • Ansvar for å videreformidle denne kompetansen til sine kollegaer og samarbeidsparter
     

Ressurssykepleier og ressurspersoner med annen treårig utdanning

 • Gjennomfører introduksjonskurs i regi av driftsgruppa.

 • Inngår i kompetansenettverket «arrangementer innen palliasjon og kreftomsorg» gjennom året.

 • Tar initiativ til, og gjennomføre jevnlige møter med sin leder. Disse skal legge en plan sammen, med definerte mål for kompetanseheving lokalt innen palliasjon og kreftomsorg.

 • Bidrar, i samarbeid med sin leder, til at aktuelle kliniske kartleggingsverktøy og tiltaksplaner innføres og benyttes på egen arbeidsplass.
  Handlingsplan for kompetansenettverk innen palliasjon og kreftomsorg, drammensregionen.

 • Har, sammen med sin leder, et spesielt ansvar for organisering av omsorgstilbudet for   nevnte pasientgruppe.

 • Har et spesielt ansvar for undervisning, veiledning og rådgivning av kollegaer.

 • Holder kollegaer oppdatert om nyheter, refererer fra samlinger samt bidrar til å utvikle særlig kompetanse på sin arbeidsplass, og holder seg oppdatert innen fagområdet.

Driftsgruppe

Driftsgruppen skal legge til rette for kompetansehevende tiltak slik at de lokale nettverkene har kunnskap, ferdigheter og holdninger som gjør han eller henne i stand til å utføre og stimulere til god faglig og pasientopplevd kvalitet innen palliasjon og kreftomsorg ved egen arbeidsplass.

Driftsgruppen ledes vekselsvis av en representant fra kommunene eller spesialisthelsetjenesten. Leder sitter to år av gangen.

Driftsgruppen består av:

 • to representanter fra deltagende kommuner
 • én representant fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste (USHT)
 • én sykehjemslege
 • én representant fra barne- og ungdomsavdelingen ved Drammen sykehus
 • én representant fra palliativt senter ved Drammen sykehus
 • én praksiskonsulent (PKO) ved Drammen sykehus
 • én representant fra Kreftforeningen
 • én representant fra regionalt kompetansesenter for lindrende behandling (KLB) i HSØ
 • samhandlingssjef ved Drammen sykehus

Kompetansenettverket:

 • Det etableres lokale nettverk i hver kommune og på Drammen sykehus.

 • Ressurspersonene fra de lokale nettverkene deltar i kompetansenettverket og samles én gang per år til felles kompetanseheving, samhandling og systemarbeid.

 • Antall deltagere i nettverket avgjøres lokalt, men det anbefales at både sykehuset og kommunene bør være representert med ressurssykepleier eller ressursperson fra alle enheter som behandler pasienter eller andre brukere med behov for lindrende behandling.

 • Når det er nødvendig, kan driftsgruppa opprette egne arbeidsgrupper knyttet til ulike aktiviteter.

Brukermedvirkning og pasientens helsetjeneste ivaretas gjennom:

 • etablering av referansegrupper for råd og innspill til driftsgruppa og kompetansenettverket
 • brukerrepresentanter fra brukerutvalg i Vestre Viken og i kommunene på sak
 • Ungdomsrådet i saker knyttet til barn og ungdom
 • samarbeid med ulike brukerorganisasjoner og ombud

Samarbeidsavtaler er inngått mellom kommunene i Vestre Vikens helseområde og de fire sykehusene. Målet er økt samhandling og videreutvikling av fagkompetanse, til det beste for pasientene og deres pårørende.

Samarbeidsavtale mellom Vestre Viken og kommunene finner du på siden om samhandling

Edmonton Symptom Assessment System (ESAS) er et egenrapporteringsverktøy i form av et skjema som pasienter fyller ut. Skjemaet omfatter de vanligste symptomene pasienter erfarer i et palliativt forløp.

Lindring av plagsomme symptomer er sentralt i palliasjon, og ved bruk av ESAS-skjemaet intensitet på symptomer pasienter opplever kartlegges. Dette skal bidra til økt kvalitet på pleie og behandling.

Skjemaet egner seg godt som utgangspunkt for samtaler og brukes til å evaluere virkning av tiltak. Det er lettfattelig og lite tidkrevende.

Bruk av ESAS-skjema

ESAS kan benyttes til alle pasienter med alvorlig sykdom som har kommet langt. Det kan brukes på sykehus, sykehjem og i hjemmet.

Det foreligger også et skjema om «sekundærobservasjoner», som helsepersonell kan benytte når pasienter ikke har mulighet til å rapportere selv.

Retningslinjer for bruk av ESAS:

Du finner retningslinje for bruk av ESAS i prosedyresystemet til Oslo Universitetssykehus

Nederst i prosedyren finner du også vedlegg som:

 • ESAS registrering: ESAS-r
 • ESAS grafisk skjema: ESAS-r forløpsskjema
 • Smertekart: Smertekart

ESAS er oversatt til flere språk

Er pasienten fremmedspråklig, bør ESAS‐skjema på pasientens eget språk benyttes.

ESAS på flere språk finner du på det engelskspråklige nettstedet til Cancer Care Ontario i Canada

Tjenestemottakere og pasienter med behov for langvarige og koordinerte helse- og/eller sosialtjenester har rett til å få utarbeidet en individuell plan.

​Målet med planen er:

 • å bidra til et helhetlig tjenestetilbud
 • å sikre at tjenestetilbudet er koordinert
 • å gi et individuelt tilpasset tjenestetilbud
 • å sikre brukere reell innflytelse
 • å sikre at det til en hver tid er en tjenesteyter/koordinator som har hovedansvaret for oppfølgingen av planarbeidet.

Planen er ikke et mål i seg selv, men et redskap i det tverrfaglige og tverretatlige arbeidet.

Du kan laste ned dokumentet for individuell plan som PDF her

Palliativt senter ved Drammen sykehus har retningslinjer for bruk av fire viktige medikamenter for symptomlindring i livets sluttfase. Retningslinjene har fokus på symptomlindring ved hjemmedød for voksne pasienter, men terapianbefalingene er generelle.

Se retningslinje til kommunen for bruk av medikamentskrin til symptomlindring av døende pasienter

Se prosedyren om medikamentskrin for symptomlindring i livets sluttfase

Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling i Helse Sør-Øst (KLB) har egen nettside med nyttig informasjon om palliativ symptomlindring og omsorg.

Se mer info på nettsiden til Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling

  
Info fra Regjeringen:

Les Norsk offentlig rapport «NOU 2017: 16 På liv og død – Palliasjon til alvorlig syke og døende» på regjeringens nettsted


Info fra Helsedirektoratet:

Les om «nasjonale faglige råd for lindrende behandling i livets sluttfase» på Helsedirektoratets nettsted

Les om «Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorg» på Helsedirektoratets nettsted

Les om «beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling» på Helsedirektoratets nettsted

Les «Retningslinje for barnepalliasjon» på på Helsedirektoratets nettsted

   

Info fra de regionale helseforetakene:

Se info om «Kompetansesenter for palliasjon i Helse Sør-Øst»

Se info om «Kompetansesenter for palliasjon i Helse Nord»

Se info om «Kompetansesenter for palliasjon i Helse Midt-Norge»

   
Info fra eksterne aktører:

Se info om «Norsk Palliativ Forening»

Se info om «Norsk forening for palliativ medisin» på legeforeningens nettsted

Les kapittel «T21 Palliativ behandling» på nettstedet til «Norsk legemiddelhåndbok»

På nettstedet til Kreftforeningen kan du lese mer om kreft og palliasjon

Les mer om kreft på nettstedet kreftlex.no

   

Info fra utenladske aktører:

Les faglig retningslinje om «omsorg for døende voksne i livets siste dager» på nettstedet til «National Institute for Clinical Excellence (NICE)» i Storbritannia – Merk at nettstedet er på engelsk

Les mer om palliasjon på nettstedet til «European Association for Palliative Care» – Merk at nettstedet er på engelsk

Sist oppdatert 06.07.2021