Samarbeidsutvalg for leger i Drammen

Samarbeidsutvalg for leger i Drammen består av fem sykehusleger, to kommuneoverleger, to fastleger, en sykehjemslege, en legevaktslege og en lege fra PKO.

Utvalget skal bidra til bedre prosesser rundt oppgavefordeling mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten, og til kvalitetssikring av overganger mellom tjenestenivåene. Det er etablert på initiativ fra kommuneoverleger og samhandlingssjef på sykehuset, samt fra PKO, og tar utgangspunkt i allmennlegeforeningens anbefalinger om samarbeid mellom fastleger og sykehus.

RMU skal være et rådgivende medisinskfaglig utvalg under LSU Drammen, som er det øverste samarbeidsorganet mellom sykehuset og de 7 kommunene rundt. 

Saker som ønskes drøftet i utvalget, kan meldes til PKO som er sekretariat. Utvalget vil gjennomføre faglige drøftinger for å avklare områder der samhandlingen er mangelfull, og prøve å komme frem til forente forslag til forbedringer. 

Konklusjoner på saker som er behandlet i utvalget vil bli kommunisert i praksisnytt og via tillitsvalgte etter at de er behandlet i LSU. Målsetningen er at konklusjonene vil være innspill til gjensidig bedre samhandling, og at god medisinsk faglig samhandling totalt sett er besparende for alle parter. 
Sist oppdatert 22.08.2022