Rettigheter ved deltakelse i forskning

Pasienter, pårørende og familiemedlemmer kan bli spurt om å delta i forskningsstudier.

Det kan skje på ulike måter, enten ved at man aktivt er med i studien, at forskere ber om å få bruke opplysninger i pasientjournalen, eller at man undersøker prøver som er tatt i forbindelse med sykehusoppholdet. Prøver kan være blod, urin og annet biologisk materiale som hentes fra pasienten. I noen tilfeller kan man også bli spurt om være med i studier som involverer legemiddelutprøving.

Det er frivillig å delta i forskning. Dersom en ikke ønsker å delta, trenger man ikke å oppgi noen grunn, og det får ingen konsekvenser for den videre behandlingen ved sykehuset.

Dersom man ønsker å delta, kan man senere trekke tilbake samtykket uten at det får konsekvenser for behandlingen pasienten mottar på sykehuset.

Deltakere i forskningsstudier kan også kreve innsyn i opplysningene som samles inn om seg selv og å kreve eventuelle feil rettet opp. Dersom studiedeltakeren trekker deg fra studien kan han/hun kreve at opplysninger og prøver slettes. Unntaket fra dette er legemiddelstudier som Legemiddelverket har godkjent.

Hovedregelen er at pasienter, eventuelt pårørende, skal bli spurt om samtykke til deltakelse i forskningsstudier. For noen forskningsstudier er det likevel åpninger i lovverket for ikke å innhente samtykke. En ekstern forskningsetisk komité - Regional etisk komité - kan godkjenne bruk journalopplysninger uten at pasienten eller pårørende blir spurt på forhånd. Dét gjelder studier der man av ulike årsaker mener den samfunnsmessige nytten ved studien overstiger ulempen det er for pasienten å ikke bli spurt.

Sist oppdatert 08.11.2021