Presisering av kriterier for tildeling av CGM

Det ble på interregionalt fagdirektørmøte i februar 2023 besluttet endring av rutiner for tildeling av CGM-utstyr til pasienter med diabetes. Informasjon om dette til fastlegene ble gitt i PKO-nytt nr 2 2023.

Publisert 25.08.2023

På bakgrunn av tilbakemeldinger fra fagmiljøet blant annet i Vestre Viken er dette nå revurdert og det er vedtatt en ny og oppdatert retningslinje. 

Kontinuerlig glukosemåler (CGM) kan tildeles voksne pasienter med diabetes type 1 i følgende tilfeller: 

  • ​Det er gjort en medisinsk vurdering av at pasienten vil ha nytte av CGM i form av vesentlig redusert risiko for anfall med lavt blodsukker eller vesentlig bedring i blodsukker-kontrollen. 

Tildeling av nytt, oppgradert, utstyr til enkeltpasienter innen 3 år etter utdeling skal bare tildeles ved teknisk svikt i eksisterende utstyr eller særskilt medisinsk indikasjon vurdert etter rutiner i de enkelte helseforetak.
Pasienter som har operert bort bukspyttkjertelen kan vurderes på lik linje med pasienter med diabetes type 1.

Pasientgrupper som ikke er nevnt over men der man mener at det vil være av stor viktighet for den medisinske behandlingen av pasienten at man benytter CGM-utstyr. Billigste tilgjengelige utstyr skal velges med mindre det foreligger god grunn til å tro at dyrere utstyr vil gi signifikant bedre blodsukkerkontroll. 

Kontinuerlig glukosemåler (CGM) kan tildeles pasienter med diabetes type 2 i følgende tilfeller: 

  • Når pasienten har insulinkrevende diabetes som til tross for langvarig oppfølging og mye egen-innsats fortsatt har et svært vanskelig regulerbart blodsukker og samtidig er plaget med gjentatte hypoglykemi episoder. Helsedirektoratets anbefaling om ønsket 2 HbA1c 53 - 64 mmol/mol (7,0 - 8,0 %) skal ikke alene være kriterium for tildeling av CGM-utstyr til denne pasientgruppen. 

Gravide pasienter med kjent diabetes der man finner medisinsk indikasjon for å bruke en CGM istedenfor det nasjonalt anbefalte bruken av egenmåling av blodsukker. Også kvinner med svangerskapsdiabetes der man finner medisinsk indikasjon for bruk av CGM-utstyr.

Pasienter med alvorlig kronisk nyresvikt og mange-injeksjonsbehandling med insulin har forhøyet risiko for hypoglykemi på grunn av manglende glukose produksjon i nyrene og kan vurderes etter noe mer liberal indikasjon. 
Pasienter som bør vurderes for CGM kan henvises til endokrinologisk avdeling som søker via helseforetaket. Utstyret formidles via sykehusets avdeling for behandlingshjelpemidler.