Endret rutine for påvisning av Mycoplasma genitalium

Fra 1.2.2016 utfører laboratoriet påvisning av Mycoplasma genitalium fra underlivsprøver og urin. Informasjon om dette ble sendt ut i januar i år.

Avdeling for laboratoriemedisin
Publisert 16.03.2016
Sist oppdatert 10.01.2024

Vi endrer nå vår rutine fra å automatisk teste på Mycoplasma genitalium dersom rekvirert for Chlamydia trachomatis / N. gonorrhoeae, til nå å kreve separat rekvirering for Mycoplasma genitalium når legen finner dette indisert. Samme Aptima prøverør som til klamydia/gonoré-påvisning benyttes og vi trenger fortsatt kun ett prøverør til alle tre analysene.

Mange pasienter har Mycoplasma genitalium uten å ha symptomer og den kliniske betydningen i slike tilfelle er usikker. Resistens er hyppig forekommende mot de antibiotika som anbefales for behandling (primært azitromycin) og enkelte antibiotika krever også registreringsfritak (moxifloksacin). Behandling av Mycoplasma genitalium bør derfor ha en klar klinisk indikasjon og anses kun indisert ved sykdom. De fleste som i dag undersøkes for klamydia med vår kombinasjonstest for klamydia og gonokker har ingen symptomer, men disse to tilstandene skal likevel behandles og behandlingen dekkes av det offentlige under diagnosen “allmennfarlig smittsom sykdom”.

Se for øvrig Nasjonale retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten.

Disse forhold ligger til grunn for at vi har valgt å endre rekvireringsrutinen. Endringen trer i kraft fra 29.03.2016.

Pål A. Jenum
Avdelingsoverlege, professor dr.med.
Medisinsk mikrobiologi
Avdeling for laboratoriemedisin
Vestre Viken HF